Novetats en el model 303: què cal saber?

Suport Tercer Sector - Econòmic
Autor/a: 
María Eugenia Ifer
El model 303 s’utilitza per fer la declaració trimestral de l’IVA. Font: Canva.
El model 303 s’utilitza per fer la declaració trimestral de l’IVA. Font: Canva.
Es preveu que les modificacions del model entrin en vigor a partir de l’1 d’octubre de 2024. Font: Canva.
Es preveu que les modificacions del model entrin en vigor a partir de l’1 d’octubre de 2024. Font: Canva.

Novetats en el model 303: què cal saber?

Autor/a: 
María Eugenia Ifer
Suport Tercer Sector - Econòmic

Resum: 

La normativa que està en tramitació introdueix modificacions en les autoliquidacions rectificatives del model 303 per fer la declaració de l'Impost sobre el Valor Afegit (IVA).

El Ministeri d’Hisenda ha obert el tràmit d’audiència i informació pública sobre el projecte d’Ordre amb el qual es modifica l’Orde EHA/3786/2008, de 29 de desembre. La normativa introdueix els canvis necessaris del model 303 per respectar l’article 74 bis del Reglament de l'Impost sobre el Valor Afegit (IVA). El model 303 serveix per fer la declaració amb la qual es fa la liquidació trimestral de l'Impost sobre el Valor Afegit (IVA), independentment de si el resultat de l’exercici és a ingressar, zero o a favor de l’entitat.

Aplicació de les modificacions

Si la tramitació de l’Ordre segueix el curs habitual, es preveu que les modificacions entrin en vigor a partir de l’1 d’octubre de 2024. Això vol dir que aquest nou model d'autoliquidació serà aplicable a partir de les autoliquidacions d’IVA corresponents al mes de setembre del 2024 per als subjectes passius amb període de liquidació mensual i corresponents al tercer trimestre del 2024 per als subjectes passius amb període de liquidació trimestral.

A partir d’aquell moment, quan es vulgui fer una modificació de l’autoliquidació de l’IVA, ja presentada, caldrà tornar a presentar una nova autoliquidació que contingui les dades correctes, marcant la casella d'autoliquidació rectificativa i indicant el número de justificant de l'autoliquidació anterior, independentment de si la diferència en el resultat és a favor o en contra d’Hisenda.

Cal recordar que no es podrà utilitzar aquest procediment quan les declaracions a modificar corresponguin a períodes anteriors a l’entrada en vigor de la nova modalitat de declaració rectificativa.

En aquests casos, així com en d’altres molt específics, es podrà continuar gestionant la rectificació segons el procediment actualment en vigor. Un exemple d’excepció seria que hi hagin rectificacions de quotes indegudament repercutides a altres obligats tributaris, d'acord amb l'article 129 del Reial Decreet 1065/2007, de 27 de juliol.

El procediment actual en vigor consisteix en presentar una declaració complementària i, en paral·lel, presentar una sol·licitud de rectificació d’autoliquidacions.

Noves caselles que s’han d’omplir

La modificació introduirà dues caselles noves al model 303, a més de les ja existents, per identificar l’autoliquidació com a rectificativa.

La casella 108 permetrà introduir rectificacions que les altres caselles actualment no permeten. La casella només es podrà fer servir quan l'autoliquidació rectificativa sigui a causa d’una discrepància de criteri administratiu i si l'ajust no es pot fer amb la resta de caselles. El resultat de l’ajust s’haurà de tenir present per calcular el resultat de l’autoliquidació en la casella 69.

A la pàgina 6 del model s’afegeix també un nou apartat (Rectificació) on s’haurà d’omplir la casella 111, la qual servirà perquè les persones contribuents puguin diferenciar les sol·licituds de devolució que siguin per l’aplicació dels mecanismes de funcionament habituals de l’IVA, de les corresponents a una sol·licitud d'ingressos indeguts per rectificació de liquidació.

Per tal de resoldre dubtes amb referència a aquesta qüestió o altres relatives a la gestió d'entitats no lucratives es pot accedir als serveis d’assessorament i d’acompanyament.

Afegeix un comentari nou