Presentació de la Memòria Econòmica a Hisenda

Autor/a: 
Noe Alvarez
 Font:
Font:

Presentació de la Memòria Econòmica a Hisenda

Autor/a: 
Noe Alvarez

Resum: 

El proper 31 de juliol finalitza el termini de presentació de la Memòria Econòmica a Hisenda, per a totes aquelles entitats que estiguin acollides a la Llei 49/2002 com ara les fundacions, associacions declarades d’Utilitat Pública i ONG de desenvolupament.

Les entitats acollides a la Llei 49/2002 estan obligades ha presentar una memòria econòmica a Hisenda. El termini de presentació de la memòria econòmica, finalitza set mesos després del tancament de l’exercici, per tant aquelles entitats que l’exercici fiscal finalitza el 31 de desembre, el termini per presentar la memòria a Hisenda finalitza el 31 de juliol.

Continguts que s’han d’incloure a la memòria:

  • Identificació de les rendes exemptes i no exemptes de l’Impost de Societats.

  • Identificació d’ingressos, despeses i inversions corresponents a cada projecte o activitat de l’entitat, classificant les despeses de cadascun per categories.

  • Càlcul de les rendes i ingressos destinats a la finalitat social en compliment dels mínims determinats per la llei, i descripció del seu destí.

  • Retribucions de tot tipus, ja sigui en diners o espècies, satisfetes per l’entitat als membres del seu òrgan de govern en qualsevol concepte tant si és per compensació de les despeses que ocasioni el seu càrrec o bé en concepte de retribució per qualsevol tasca prestada a l’entitat.

  • Percentatge de participació de l’entitat en entitats mercantils, identificant en quines.

  • Convenis de col·laboració empresarial en activitats d’interès general que s’hagin subscrit, identificant el col·laborador i les quantitats rebudes.

  • Indicació, si s’escau, de les activitats prioritàries de mecenatge que s’hagin desenvolupat.

  • Indicació de la previsió estatutària relativa al destí del patrimoni de l’entitat en cas de dissolució.

Les entitats acollides a la Llei 49/2002 que durant l’exercici el seu volum d’ingressos no superi els 20.000 euros no estan obligades a presentar la memòria, però això no eximeix a l’entitat l’obligació d’elaborar-la.

Per a més informació podeu consultar el següent recurs.

Afegeix un comentari nou