Claus de la governança democràtica a les entitats

Imatge principal a portada: 
Escoltar i implicar totes les veus garantirà una millora dels resultats de l’entitat. Font: Pexels
Autor/a: 
Maria Bombardó Soro
Resum: 

L’acció més bàsica és una participació de totes les veus sense que cap s’imposi sobre les altres, sempre tendint cap al bé comú i la decisió col·lectiva.

Cada vegada són més les entitats que persegueixen la implementació d’una governança democràtica. Les raons principals són la cerca d’una organització interna conseqüent amb els valors d’igualtat que solen abanderar les entitats, i una millora del desenvolupament de la seva tasca resultat d’una escolta activa de totes les parts.

Imatges secundàries: 
Escoltar i implicar totes les veus garantirà una millora dels resultats de l’entitat. Font: Pexels
Subtitols: 
El govern a les organitzacions
Entitats democràtiques?
Què és la governança democràtica
Dimensió 1: Participació
Dimensió 2: Decisió
Estratègia de governança democràtica
Continguts: 

El ‘govern’ és el primer element del concepte ‘governança democràtica’, i fa referència al desenvolupament de la presa de decisions i la seva implementació.

En una entitat, les decisions que s’han de prendre a nivell estructural s’agrupen en tres grups: globals, d’objectius i de treball. Les decisions globals, primerament, fan referència a debats sobre la identitat de l’entitat (finalitats, principis, valors...), els estatus o la normativa, l’elecció dels òrgans de govern i l’aprovació de comptes. Sobre els objectius de les entitats, cal prendre decisions sobre l’estratègia (futur de l’entitat, visió compartida...) i el pla de gestió i de pressupost (ingressos, costos, resultats...).

Finalment, l’últim àmbit de decisió a les entitats és el de treball, que introdueix reflexions sobre l’estructura organitzativa (equips de treball, coordinació...), l’autonomia dels equips (autoorganització...) i l’autoregulació de les persones.

En tots aquests àmbits, l’acció de govern i, per tant, de presa de decisions, té un marge d’actuació de mida variable. Per a aspectes formals com els estatuts, els òrgans de govern o els comptes, l’acció de govern s’emmarca en unes qüestions predefinides formalment en el moment de la institució de l’entitat. En canvi, hi ha altres aspectes, anomenats ‘aspectes culturals’, on la governança de les entitats té molt de marge d’acció i decisió, ja que es construeixen en cada organització.

El concepte de la ‘democràcia’, que conforma el segon axioma de la ‘governança democràtica’, defineix que la capacitat de decisió d’una persona sobre allò que ha de viure és considerable. Aquesta capacitat de decisió o influència és anomenada ‘veu’, que en l’àmbit de la governança democràtica s’ha de manifestar com a integrant d’una ‘agrupació natural’.

A les entitats, les agrupacions naturals de veus participatives que es poden trobar en una governança democràtica són: òrgans de govern (assemblea general, patronat...), gerència o equip directiu o responsable, persones sòcies, persones treballadores, persones usuàries i voluntariat.

Totes i cadascuna d’aquestes veus han de poder expressar-se i decidir tant sobre allò que afecta tots els grups (objectius, disposicions globals, qüestions d’estructura i funcionament...), que es coneix com a ‘democràcia poder’; com sobre allò que afecta el seu grup individualment (les persones usuàries sobre la recepció de serveis, el voluntariat sobre la dedicació...), que és la ‘democràcia acció’.

Partint de les definicions exposades als dos apartats anteriors, la governança democràtica és un marc de govern en què l’entitat incorpora les diferents veus implicades en la presa de decisions, resultant en uns processos i normes que apoderen totes les persones de manera transversal.

Així, la governança democràtica dona poder als diferents grups que estan més o menys implicats en una entitat per a que tinguin veu en les decisions que, inevitablement, els apel·len. Totes aquestes veus, al seu torn, exerciran el seu poder en l’horitzó del bé comú.

En aquest sentit, es parlarà de governança democràtica quan: es considerin primerament els objectius del grup, es cooperi en la definició d’objectius, es respecti el pla de treball col·lectiu, s’aporti el coneixement de tothom, s’assumeixin responsabilitats concretes que derivin dels acords col·lectius, es considerin tots els punts de vista, i es preparin les reunions i trobades per tal d’impulsar aquestes actituds.

En resum, aquest marc de governança s’estructura en la codecisió i la co-construcció, un espai on cap veu és ignorada, però cap veu s’imposa sobre les demés. Es tracta, com ja s’ha assenyalat, d’un principi que garanteix una millora en el funcionament de l’entitat, perquè quan una veu es manifesta i sent que aporta coses, s’implica més en l’organització, i d’aquí es camina fàcilment cap a una millora dels resultats.

La governança democràtica està formada per dos estadis o dimensions, la participació i la decisió, que es definiran de manera detallada als dos apartats següents.

‘Participar’ designa prendre part, manifestant-s’hi activament. És la base de la governança democràtica, i el punt de partida per la decisió col·lectiva.

La participació, per a que sigui real i tingui efectes de caminar cap a la governança democràtica ha d’estar complementada o construïda sobre dues accions. Primer la informació. Les persones han d’estar informades, conèixer bé la situació sobre la qual han de decidir. Per a això cal facilitar-los els mitjans.

La segona acció primordial de la participació és l’aportació, que ve a ser el mitjà pel qual les persones participen. Caldrà definir la forma i els canals d’aquesta aportació.

L’acte de decidir és el pas definitiu de la governança democràtica, l’acció de prendre part activa en els acords que defineixen l’entitat i el seu funcionament. Es tracta d’un aspecte que, a més, té un caràcter que camina cap a la transcendència, i és que si bé s’inicia en una expressió individual de la veu, es tracta d’una onada que, a través de la influència en l’equip i, a partir d’ell, en el servei i l’organització, es projecta inevitablement a l’exterior de l’entitat cap a la comunitat on es desenvolupa la tasca o inclús més enllà.

De fet, cal escoltar les veus individuals però considerant-les de forma col·lectiva amb les agrupacions naturals, que poden tenir un pes relatiu que variarà segons la idiosincràsia de l’entitat.

Cada entitat és un món, i les diverses formes d’implementació de la governança democràtica variaran segons les seves diferents característiques. Tanmateix, a tall general, hi ha sis passos que poden funcionar de model per a aquesta implementació.

El primer pas és de tipus constructiu conceptual i habilitador, i es tracta d’alinear la voluntat organitzativa cap a la governança democràtica des de l’equip directiu. Seguidament, caldrà crear un equip transversal amb persones de tots els grups o veus que, al seu torn, tindrà el rol, en el tercer pas, d’analitzar en quin punt es troba l’entitat i les diferents veus que la conformen en relació amb la governança democràtica. De manera semblant, en el quart pas, aquest mateix equip transversal haurà de definir el pes que haurà de tenir cada veu i marcar un calendari per a que arribi a aquest punt.

El cinquè pas és planificar la participació, definint un pla amb els objectius de les veus i les accions per a assolir-los. Això ho farà també l’equip transversal però amb el reforç d’altres persones membres de les diferents veus implicades. Un cop posat en marxa el pla, l’últim pas de la implementació de la governança democràtica és precisament reforçar aquest pla, fent-ne un seguiment i garantint que totes les veus compten amb la informació necessària en tot moment per a una participació igualitària. També pot ser interessant comptar amb l’ajuda de persones expertes o formar alguna membre de l’equip en governança democràtica.

Per tal de desplegar aquest marc caldrà introduir elements que facilitaran la implementació del pla. Són la voluntat organitzativa, la gestió del temps de les persones, la informació de fàcil accés, la creativitat en els processos i l’ús de tecnologia.

field_vote: 

Com impulsar la participació de les persones usuàries a l’entitat

Imatge principal a portada: 
És essencial que comptin amb tota la informació necessària, empoderant-les i evitant els paternalismes. Font: Pexels
Autor/a: 
Maria Bombardó Soro
Resum: 

La participació és clau per a una governança democràtica a les entitats, i la participació de les persones ateses és especialment important perquè a més pot ajudar a una millora de la seva tasca.

La participació dels col·lectius involucrats en les entitats és un element clau per a la gestió democràtica i eficaç d’aquestes, alhora que un repte organitzatiu. Tots els grups implicats en l’entitat hi ha de tenir una veu: estructura, voluntariat, base social... Es tracta d’impulsar una consciència col·lectiva. Específicament, la participació de les persones usuàries dels serveis i les accions de l’entitat pot ser especialment complicada, a la vegada que clau per a l’adequació de la seva tasca.

Imatges secundàries: 
És essencial que comptin amb tota la informació necessària, empoderant-les i evitant els paternalismes. Font: Pexels
Subtitols: 
Per què han de participar les persones ateses?
Aspectes bàsics
Passos de la participació de persones usuàries
Barreres a la participació
Continguts: 

La governança democràtica a les entitats només tindrà lloc si cadascuna de les parts implicades en l’entitat són escoltades i orientades cap a un bé comú. En aquest context, la veu de les persones ateses és clau, tant per enfortir l’organització com per beneficiar-les a elles mateixes.

De fet, la participació de les persones usuàries ajudarà l’entitat a desenvolupar la seva tasca d’una manera molt positiva per les primeres. La participació no només donarà un impuls a l’apoderament i l’autonomia de les persones ateses i el seu sentit de pertinença, fent-se seva la identitat de l’organització, i fent-les part del canvi. També facilitarà a l’entitat fer un disseny dels seus programes i serveis que realment s’adapti a les realitats que enfronten, però sense caure en el paternalisme. A més, podran fer això incorporant noves perspectives sorgides de les persones que atenen que els permetran innovar en els seus programes.

Hi ha cinc aspectes bàsics de l’estat de la participació d’una entitat, que funcionen com a indicadors i com a punt de partida per a les metodologies posteriors.

El primer és la cultura organitzativa i el seu grau d’enfocament a la participació. Això es pot observar en el plantejament conceptual del funcionament estructural: parlar de “processos”, en lloc de programes; plantejar uns objectius en contant desenvolupament, en comptes de presentar els objectius com a fixes i establerts; prendre decisions d’una manera descentralitzada...

Un altre indicador és el perfil de les persones ateses. Cal tenir en compte que, sigui quin sigui l’objectiu de l’entitat, les persones usuàries dels serveis seran molt diferents, amb edats, orígens, bagatges, processos, creences i dolències molt diverses. Caldrà tenir present aquesta diversitat i perfilar els col·lectius de persones usuàries en la participació.

Un altre element bàsic és l’empoderament de les persones, que es vincula directament a la informació de què disposen i la capacitat de presa de decisions que s’hi desprèn. Aquest empoderament pot ser personal, en les relacions o col·lectiu.

Un quart aspecte que pot ajudar a establir les bases de la participació és la identificació i l’anàlisi dels canals i espais de participació. S’aconsella fer-ne un mapa o un esquema que identifiqui quins existeixen, les seves tipologies, i a quins col·lectius o grups s’adrecen. Els canals poden ser presencials o virtuals, unidireccionals o bidireccionals, individuals o grupals... Els espais poden ser de participació directa (sense intermediació, en assemblees, votacions, grups de treball), representativa (amb intermediació, exercint representacions segons els col·lectius) o dialògica (de tipus deliberatiu, amb el debat, la consulta...).

L’últim element a analitzar per a definir la natura primària de la participació és el nivell d’aquesta, el que es té i el que es vol assolir. En aquest sentit, el nivell més mínim de participació és que les persones poden fer aportacions, mitjançant una recollida d’opinions que els permet fer propostes i generar idees sobre temàtiques concretes. El nivell més alt és que les persones poden directament prendre decisions sobre certs temes, per a la qual cosa cal crear espais que potenciïn el debat i la deliberació, i garantir que disposen de tota la informació necessària.

Cada organització és diferent, i depenent del col·lectiu que atén i les necessitats d’aquest, les possibilitats i modalitats de la participació poden variar. Tanmateix, hi ha unes pautes que es poden seguir en tots els casos per a dissenyar la participació de les persones voluntàries.

El primer pas és constructiu, i consisteix en alinear la voluntat de l’organització cap a la governança democràtica. Això és important perquè la participació no servirà de res si no es tendeix globalment i de manera transversal cap a una cultura organitzativa on les persones estiguin al centre de la presa de decisions.

La següent fase és crear un equip que tingui el rol de gestionar la participació que reflecteixi aquesta transversalitat. Això vol dir que haurà d’estar format per persones de tots els grups implicats en l’entitat, entre elles, una o més persones usuàries.

Seguidament, caldrà analitzar el punt de partida, definint els objectius i les necessitats reals de les persones ateses, i decidint les modalitats de participació, els rols, les responsabilitats... Es recomana partir dels aspectes que s’exposen a l’apartat ‘Aspectes bàsics’ d’aquest recurs.

L’últim pas de la definició de la participació de les persones usuàries és planificar l’estratègia per a arribar a la participació real, aterrant totes les decisions en un full de ruta que s’haurà de seguir al detall. Això vol dir, primer, fixar els mitjans per a que les persones puguin accedir a la informació necessària per a la participació i la presa de decisions. Alhora, també implica empoderar les persones ateses sense paternalismes en la línia dels valors de l’organització. Per últim, també s’hauran d’oferir els canals i les formes per a fer les aportacions.

Caldrà que en el disseny de la campanya de participació de persones usuàries es tinguin en compte les barreres que poden impedir o dificultar aquesta participació.

Els obstacles més evidents són aquells que afecten directament a la capacitat de decisió perquè dificulten l’adquisició i assimilació de la informació: idioma, manca de temps, capacitats físiques o mentals, habilitats digitals... En aquests casos, caldrà contemplar una mena de rol d’acompanyament, creant una figura que pugui oferir assistència quan sigui necessari.

Un altre obstacle a la participació que pot pal·liar-se des de la formulació de l’estratègia és la vinculació afectiva de les persones ateses a l’organització. Això pot impulsar-se creant espais d’interacció i intercanvi, fent partícips a les persones usuàries dels valors de l’entitat.

field_vote: 

Com i per què promoure la participació digital a les entitats

Imatge principal a portada: 
Com tota participació, es recullen les diferents veus d’una organització, però des del digital. Font: Pexels
Autor/a: 
Maria Bombardó Soro
Resum: 

L’àmbit digital permet augmentar l’abast de la participació a les entitats, però cal definir bé què es vol saber i qui pot tenir coses a dir.

La participació és un component essencial de tota entitat que vol ser coherent amb la democràcia i la diversitat en la seva forma de fer. A més, la participació també permet millorar molt la tasca i la gestió que l’organització fa de les seves accions i equips, gràcies precisament a aquest fet de garantir la pluralitat d’opinions i contextos que resulta de la implicació activa d’estructura, voluntariat, base social i persones usuàries.

Imatges secundàries: 
Com tota participació, es recullen les diferents veus d’una organització, però des del digital. Font: Pexels
Subtitols: 
Què és i per què impulsar-la
Qui participa
Els tres passos de la participació digital
Eines de participació digital
Limitacions a la participació digital
Altres recursos
Continguts: 

L’administració pública utilitza el concepte ‘participació digital’ per a denominar la implicació d’agents diversos en la formulació de polítiques i serveis mitjançant les TIC. Aquest és també l’objectiu d’impulsar la participació digital al tercer sector, dedicant-la a donar un espai on totes les veus puguin contribuir en qüestions de gestió de l’entitat com el disseny i desenvolupament de projectes o l’execució de l’acció.

La participació digital comporta alguns avantatges respecte a la física: l’estalvi de temps i recursos, un abast més gran que pot acostar l’entitat a nous públics, el desenvolupament de formes de participació més flexibles i descentralitzades, la potenciació de la conciliació i el benestar laboral i una major capacitat d’obtenció i aportació d’informació.

La participació a les entitats ha de fer referència a totes les veus que hi estan implicades: estructura de l’entitat, base social, voluntariat i persones usuàries, si és que n’hi ha. És important escoltar-les a totes, ja que, contràriament, la presa de decisions caurà en errors d’unilateralitat.

Tanmateix, per a la participació digital, cal tenir en compte algunes especificitats pel que fa a les veus que s’escolten. Precisament perquè l’abast de les eines digitals és més gran que els de les analògiques, caldrà fer un petit filtratge que permeti classificar les veus per a fer-ne una millor escolta i trasllat a l’organització.

El primer és conèixer les temàtiques d’interès dels diferents grups de participació. Per exemple, les persones sòcies segurament no tindran interès en qüestions sobre l’àmbit laboral, que d’altra banda serà una temàtica primordial per a les persones treballadores. Alhora, també serà necessari saber el perfil de les persones que componen cada grup, cosa que permetrà identificar barreres a la participació digital (dificultats d’accessibilitat, bretxa digital, idioma...).

Finalment, també serà aconsellable definir quina capacitat d’incidència pot tenir cada veu en relació amb les diferents temàtiques. Per fer això caldrà fer-se la següent pregunta: fins a quin punt allò que s’està valorant afecta i és afectat per aquest grup determinat de persones? La lògica que caldrà seguir per a respondre la pregunta és que com més impacte tingui una temàtica sobre aquest grup, més pes ha de tenir la seva participació.

El primer pas de la definició d’una estratègia de participació digital és la definició d’objectius d’aquesta participació. Per què es demana la participació? Què es vol saber? La decisió primària ha de ser si es busca que les persones facin aportacions sobre un tema concret o contribueixi a la presa d’una decisió.

A partir d’aquí ja es podrà decidir la metodologia per a aquesta participació. Per a fer aportacions, caldrà establir metodologies de recollida d’opinions i valoracions, o potser per a fer propostes i generar noves idees. D’altra banda, per a que les persones puguin prendre decisions sobre una temàtica concreta caldrà orientar els espais participatius a potenciar el debat i la deliberació (oferint informació i valorant adequadament totes les opcions) o a canalitzar la presa d’una decisió final.

L’últim pas és identificar i posar en marxa les eines digitals que poden oferir una resposta més adequada als resultats que es volen aconseguir. Algunes de les eines que es poden fer servir s’esmenten a l’apartat següent.

Avui en dia hi ha una gran diversitat d’eines que o bé estan pensades directament per a la participació, o tenen mecanismes que s’hi poden adaptar. Partint dels objectius de la participació, caldrà definir quin tipus d’eina es cerca. Poden ser pissarres digitals (Jamboard, Draw.io, Discourse), sociogrames (Gephi, Sometics), enquestes (Mentimeter, Kahoot, Google Forms), eines de votació canalitzada (Civiciti, Loomio), trobades en línia (Jitsi, Zoom, GoogleMeet), espais de diàleg (Decidim), eines d’edició col·laborativa (Google Drive, Owncloud) o plataformes de seguiment de projectes (Trello, CommonsCloud, Taskboard).

Un cop s’hagin recollit diferents opcions, caldrà saber, de cadascuna de les eines, de quina llicència es disposa, el cost, el seu grau de complexitat, els dispositius des d’on es pot fer servir i el grau d’interoperabilitat. A partir d’aquí es podran definir les eines que més interessen a l’entitat per a la participació digital.

La participació digital és molt útil per a facilitar els processos i fer-los més eficaços. Tanmateix, és cert que tenen algunes limitacions. La més clara és la bretxa digital, que significa que hi ha entitats que hauran d’oferir alternatives de participació analògica si volen que els seus processos siguin veritablement democràtics, especialment pel que fa a les persones usuàries. En relació amb això, també caldrà respectar el dret de les persones treballadores a la desconnexió digital.

A més, és important tenir en compte que les eines digitals són les plataformes o els mitjans, però que organitzar una estratègia de participació és molt més que escollir una eina. Caldrà complementar-la amb una dinamització de persones que sàpiguen del tema, i fer una bona definició dels objectius. També serà primordial fer una combinació d’eines: difícilment una única plataforma cobrirà totes les necessitats de la participació.

Finalment, serà important que, tot i aprofitar els avantatges del món digital, no es perdin de vista les virtuts del format presencial.

field_vote: 

La gestió del voluntariat als centres de salut

Imatge principal a portada: 
Es poden donar situacions difícils, és per això que el diàleg constant entre totes les parts és molt important. Font: Pexels
Autor/a: 
Maria Bombardó Soro
Resum: 

El cicle de voluntariat sanitari té les mateixes fases que la resta, però compta amb algunes especificitats que cal tenir en compte.

Les entitats que treballen amb voluntariat han de comptar amb un model de cicle de voluntariat ben estructurat, que detalli els diferents protocols en totes les fases de la vinculació, des de la captació fins a la desvinculació. El recurs ‘Les 6 fases del cicle de gestió del voluntariat’, de Xarxanet, exposa com són cadascuna d’aquestes fases.

Imatges secundàries: 
Es poden donar situacions difícils, és per això que el diàleg constant entre totes les parts és molt important. Font: Pexels
Subtitols: 
Models de voluntariat sanitari
Captació
Selecció
Acollida
Incorporació
Formació
Acompanyament
Desvinculació
Continguts: 

En l’àmbit sanitari, es defineixen tres models de voluntariat: el propi, l’extern i el mixt. El primer fa referència a un voluntariat que penja d’una associació o fundació que es vincula al centre de salut. A l’altre extrem hi ha el model de voluntariat extern, que fa referència al voluntariat que resulta d’un conveni entre una entitat de voluntariat externa i un centre de salut on aquesta farà la seva tasca.

Per últim, hi ha el model de voluntariat mixt, que combina les dues modalitats anteriors amb equips de voluntariat tant d’organitzacions vinculades al centre com externes.

La primera fase del cicle de voluntariat és la captació, és a dir aquell moment en el qual l’entitat dona a conèixer la tasca per a la qual necessita el voluntariat. Per fer això s’haurà d’exposar el perfil de la persona voluntària, indicant les habilitats i capacitats concretes o genèriques que es cerquen. Per fer això s’aconsella implicar al personal sanitari, que és qui millor sabrà quines necessitats ha de cobrir el servei.

I és que el procés de captació de l’entitat s’ha d’adaptar a la realitat del centre de salut, i sempre segons el model de voluntariat que se segueix. En el cas del voluntariat propi, cal assenyalar explícitament el programa de voluntariat com una peça clau dels serveis del centre. Per als models mixt i extern, cal que les diferents entitats que participen, lligades al centre o externes, estiguin alineades en els seus valors i objectius i coordinin la captació. Aquí pot ser aconsellable fer una reunió amb les persones encarregades de la comunicació de cada òrgan.

Una de les qüestions a coordinar són els canals de captació, que poden ser sessions informatives a l’entitat o al centre, espais comunitaris alineats amb la missió on disposar tríptics i cartells (altres centres de salut, biblioteques, centres de dia, punts de voluntariat dels ajuntaments, parròquies...) i les xarxes socials.

La fase de selecció consisteix majoritàriament en una entrevista que resulta o en la incorporació de la persona o en la desestimació de la candidatura. És un procés, però, on la persona voluntària també escull si vol o no implicar-se en l’entitat, per la qual cosa és un moment de coneixement i valoració mútua.

Per a fer la selecció, cal que tant l’entitat com el centre de salut estableixin uns paràmetres. Una de les preguntes que s’han de fer és quins perfils necessiten a l’equip, i quins aspectes han de ser homogenis i heterogenis. Per exemple, pot ser que interessi comptar amb persones de procedències culturals diverses, sobretot si aquest és també el context del centre. O és possible que calgui que tot el voluntariat compti amb certes competències, com per exemple habilitats digitals, unes capacitats que van ser molt necessàries durant la pandèmia.

També caldrà establir si les persones voluntàries poden ser o no treballadores del centre o haver-ho sigut. Això és important perquè s’hauran de definir molt bé els rols per evitar encavalcaments de tasques, i el voluntariat mai ha d’assumir la feina del personal remunerat del centre.

Un altre tema a tenir en compte és que algunes de les tasques de voluntariat als centres de salut demanen certes condicions físiques o mentals. És per això que l’entrevista pot ser un bon moment per preguntar, sempre amb respecte i només si és absolutament necessari, si la persona es podria trobar amb alguna dificultat per a desenvolupar determinades accions. Sempre s’haurà d’especificar el perquè de la pregunta, i, en cas d’obtenir una resposta afirmativa, es buscaran tasques adients per a ella i se li explicarà.

L’acollida és la fase de formalització de la col·laboració. Com a tal, té un vessant oficialitzant que és la firma del document de compromís, on s’especifica la voluntat de la persona de respectar els seus horaris, participar en les formacions i les reunions...

En aquesta fase com a norma general també es pot introduir una petita formació inicial obligatòria, que en els casos del voluntariat de salut serà primordial organitzar segons les necessitats i realitats del centre, però sol incloure nocions de prevenció i higiene.

Per a tots els models de voluntariat de salut, s’aconsella programar sessions d’acollida de manera periòdica, per tal de no dificultar la feina diària del centre. A més, en el cas del voluntariat extern i mixt, l’acollida es pot fer desdoblada, en una primera etapa a l’entitat i una segona al centre. En cada pas, la persona voluntària ha de conèixer les persones responsables del voluntariat tant a l’entitat com al centre.

És recomanable programar dues o tres sessions d’acollida a l’any per a totes les persones que s’hagin incorporat els últims mesos.

Després de l’acollida ve la fase d’incorporació, el moment en què l’èxit de la comunicació entre els diferents agents implicats en la col·laboració es fa evident o no. Per valorar-ho, és aconsellable organitzar una reunió amb les persones voluntàries i les referents de voluntariat de l’entitat i del centre.

Seguidament, caldrà fer una sessió de presentació del nou equip de voluntariat a totes les persones assalariades, explicant-los a aquests les activitats que duran a terme les persones voluntàries i a les últimes quines són les normes de la seva acció. En tot moment es tractarà de posar les persones ateses al centre, entenent el seu benestar com l’objectiu de la col·laboració.

S’aconsella que en el moment de la incorporació s’introdueixi un calendari compartit entre l’entitat que gestiona el voluntariat i el centre.

El voluntariat sanitari, com a àmbit del voluntariat social, ha d’introduir en el seu cicle tres tipus de formació: bàsica, continuada durant l’acció i complementària a la bàsica, i específica, per a aprofundir en temes concrets. Tots aquests tipus de formació han d’involucrar diferents actors, i en el cas del voluntariat sanitari és especialment important implicar els i les professionals de la salut en aquests processos.

Per al voluntariat sanitari, la formació bàsica ha d’incloure una visita al centre, un repàs de les mesures d’higiene i seguretat, un organigrama del personal sanitari, i una exposició dels circuits de comunicació i les pautes d’actuació per a resoldre incidències i desenvolupar la tasca voluntària (límits normatius, salut física i mental de la persona atesa, situacions emocionalment difícils...).

La formació continuada, d’altra banda, és periòdica, hi ha d’incloure sessions de supervisió i de promoció del treball en equip.

Per últim, la formació específica del voluntariat sanitari dependrà de les necessitats de l’equip i de les característiques de la tasca que desenvolupa i del centre. Aquestes formacions poden ser pagades per l’entitat o, si escau, assumides per les persones voluntàries.

A part d’aquestes tipologies formatives, en el voluntariat sanitari és recomanable incloure formació en prevenció del ‘burnout’ o fatiga. Es tractarà d’oferir-los eines per a que el voluntariat que realitzen no els ocupi tota la seva vida, i apropar-lo a la realitat del personal sanitari per a que no es trobi implicat en les conseqüències del seu esgotament.

En tots els programes de voluntariat cal una figura referent que faci un seguiment de les persones que col·laboren durant tota la durada del voluntariat. És un aspecte necessari per a enfortir el compromís i la responsabilitat de la persona, tot establint una conversa constant que permeti identificar i ajustar les motivacions de la seva tasca.

L’acompanyament, a més, és especialment necessari al voluntariat sanitari perquè s’hi poden donar situacions de frustració, on la persona sent que no pot ajudar tant com voldria. En aquests casos, cal que la persona responsable actualitzi la seva situació per tal que continuï sentint-se part activa del programa. És un seguiment que hauran de fer alhora els centres de salut i l’entitat, però l’equilibri pot fluctuar depenent de les seves respectives realitats: per exemple, si l’entitat és petita, l’acompanyament per part del centre haurà de ser més gran.

Una de les eines per a dur a terme aquest acompanyament és l’anomenada avaluació ‘in itinere’, que ve a ser un formulari amb uns indicadors bàsics establerts conjuntament entre tots els agents implicats. L’enquesta resultant l’hauran de respondre el voluntariat, l’entitat, el centre de salut i les persones ateses.

Una altra eina útil són, evidentment, les reunions. És aconsellable que s’organitzin trobades periòdiques entre les persones responsables del voluntariat i representants del centre de salut i de l’entitat. Si s’escau, també seria recomanable incloure algunes persones voluntàries en aquestes reunions.

L’última fase de tot cicle de voluntariat és la desvinculació, que reflectirà el grau d’èxit de les fases anteriors. En tot cas, pot donar-se tant per iniciativa de l’entitat com de la persona voluntària, així com per part del centre de salut en els models extern i mixt.

Sigui com sigui, aquest moment ha de disposar d’espais on poder valorar conjuntament les raons de la desvinculació, on s’inclogui també un agraïment, una valoració de la tasca i un acord pel que fa a la relació que es mantindrà en un futur.

A més, a banda dels diferents documents que cal firmar en la desvinculació (certificat de participació, formulari amb els motius de la desvinculació, recull de valoracions...) és aconsellable que el tancament es dugui a terme en una mena de cerimònia de comiat i reconeixement públic. Això no serà només ben valorat per part del voluntariat, sinó que també permetrà a les persones ateses acomiadar-se de les persones que les han acompanyat.

field_vote: 

Com fer l’objecció fiscal a la despesa militar

Imatge principal a portada: 
El Servei d’Informació de l’Objecció Fiscal (SIOF) ofereix acompanyament a les persones que optin per adherir-se a la iniciativa. Font: Pexels
Autor/a: 
Maria Bombardó Soro
Resum: 

És un acte de desobediència civil que suposa destinar part de l’impost sobre la renda que hauria d’anar a despesa militar, a causes socials.

Segons un informe del Centre Delàs publicat el gener de 2024, el pressupost del Ministeri de Defensa va augmentar el 2023 un 23’4% respecte del 2022, arribant a un total de 27.617 milions d’euros. Això suposa el 2’17% del PIB, i una despesa militar de 54’8 milions d’euros diaris. S’espera que, degut als compromisos adquirits en les noves inversions, aquest augment no sigui menys gran el 2024.

Imatges secundàries: 
El Servei d’Informació de l’Objecció Fiscal (SIOF) ofereix acompanyament a les persones que optin per adherir-se a la iniciativa. Font: Pexels
Subtitols: 
Què és?
Pas 1: Reflectir l’objecció a la declaració
Pas 2: Fer l’ingrés d’objecció a una entitat social
Pas 3: Justificar l’objecció fiscal
Comunicar-ho al cens d’OF
Continguts: 

L’Objecció Fiscal (OF) o objecció de consciència a les despeses militars, és la negació activa a col·laborar amb l’Estat per al manteniment econòmic de l’estructura militar. Es considera un acte de desobediència civil activa que es duu a terme en el moment de fer la declaració de la renda.

Alhora, aquesta objecció es tradueix en un acte d’intercanvi en què es nega a hisenda una part de l’impost sobre la renda per a destinar-la al desenvolupament social solidari mitjançant la seva entrega a una entitat escollida per la persona declarant.

Ja fa una dècada que SIOF impulsa campanyes d’objecció fiscal, donant suport a col·lectius i organitzacions com Metges sense Fronteres o Entrepobles. Als apartats següents es detallen els passos que cal seguir per a fer la declaració de la renda en objecció fiscal.

Un cop s’hagi omplert la declaració de la renda, el mateix programa Renda WEB amb el qual es fa la declaració permet incloure-hi l’objecció fiscal. En aquesta plataforma cal anar a la pàgina ‘Resum de Declaracions’, i pitjar l’import de l’apartat ‘Retencions i altres pagaments a compte’.

A la pantalla que s’obrirà, a les caselles 605 (‘Cuotas del impuesto sobre la renta de no residentes’) o 606 (Retenciones articulo 11 de la Directiva 2003/48/CE del Consejo) caldrà introduir la quantitat d’objecció fiscal, que des de SIOF recomanen que sigui 1€, 5€ o 10€, un import simbòlic, amb l’objectiu d’evitar reclamacions posteriors.

Un cop fet això, el programa calcularà la deducció i s’aplicarà l’objecció fiscal a la declaració gravada a Hisenda.

Un cop s’ha fet la declaració, l’import de l’objecció ha de ser entregat a alguna entitat (social, de promoció dels drets humans, pacifista, solidària...) o al mateix projecte anual de SIOF. Cal fer això mitjançant un ingrés sota el concepte 'ingrés provinent de l’objecció fiscal 2023'. Un cop fet, serà primordial guardar el comprovant facilitat per l’entitat bancària, ja que s’haurà d’entregar al registre d’hisenda.

El següent pas és fer la declaració junt amb una carta d’objector/a fiscal adreçada al ministeri d’Hisenda (a partir d’aquest model) i el comprovant d’ingrés de l’entitat escollida. Caldrà lliurar aquests documents a la secció ‘Registre’ de qualsevol Delegació d’Hisenda, i explicar-los que s’està procedint a fer objecció fiscal amb total responsabilitat individual, i que a la carta d’instància, amb el número de referència de la declaració, es justifiquen els diners. També es poden lliurar aquests documents telemàticament.

Un temps després, Hisenda enviarà a la persona objectora la ‘declaració paral·lela’, que serà idèntica a la presentada però corregida, com si l’objecció fos una equivocació. Si s’accepta la correcció, es renuncia a l’objecció fiscal. És per això que s’haurà de fer un recurs davant la Delegació d’Hisenda en els 10 dies naturals de la seva rebuda. Si es denega aquest recurs, se n’haurà de fer un altre al Tribunal Econòmic Administratiu Provincial. De ser la resposta a aquest recurs també negativa, s’obrirà la via judicial. Un cop fet això, és possible no s’accepti l’objecció i que es procedeixi a l’embargament de la quantitat.

En totes les fases d’aquest procediment, s’aconsella posar-se en contacte amb un grup d’objecció fiscal, que donarà suport i acompanyament a la persona objectora i indicarà l’estratègia a seguir en cada cas.

L’últim pas que esmenta el SIOF és comunicar-ho al seu servei. L’objectiu d’això és donar una projecció social a la campanya, així com coordinar totes les persones objectores introduint les seves dades en un cens. El SIOF fa una enquesta anual amb aquest recompte que els permet fer un informe sobre l’abast de la campanya i fer el seguiment de totes les accions que fa Hisenda en rebre les objeccions.

La comunicació es pot fer per correu electrònic (a obfiscal@pangea.org), a la seva web o per correu ordinari (c/Bisbe Laguarda, 4, 08001 Barcelona). En aquestes comunicacions caldrà esmentar el nom, l’adreça, la quantitat objectada i la destinació escollida per a aquesta quantitat.

Finalment, el SIOF també demana que s’ompli el cens d’objector/a fiscal, un formulari que facilitarà a l’entitat la tasca estadística sobre l’evolució de l’objecció fiscal a Catalunya.

field_vote: 

On buscar subvencions per a les entitats

Imatge principal a portada: 
Es tracta de consultar els taulells de diferents ens públics i privats. Font: Pexels
Autor/a: 
Maria Bombardó Soro
Resum: 

S’aconsella fer una cerca exhaustiva en tots els àmbits, del local a l’europeu, per a tenir una foto clara de les diferents subvencions disponibles i poder destriar les més adequades.

El finançament, tant públic com privat, és bàsic per a les entitats, és la manera principal amb la qual aquestes poden aconseguir recursos per a dur a terme la seva activitat. Això vol dir que per a desenvolupar els projectes que estructuren la seva tasca, cal presentar-ne les propostes a subvencions i concursos. Per fer això, el més aconsellable és comptar amb un protocol establert, que en tots els casos ha de començar per una cerca exhaustiva de possibles convocatòries.

Imatges secundàries: 
Es tracta de consultar els taulells de diferents ens públics i privats. Font: Pexels
Subtitols: 
Locals: ajuntaments
Diputació de Barcelona
Generalitat de Catalunya
Butlletí Oficial de l’Estat (BOE) i buscador d’ajudes
A Europa: buscador de convocatòries
Taulells d’entitats
Continguts: 

El primer lloc on poden buscar les entitats, i el primer per a les entitats d’abast local, són les pàgines web dels ajuntaments de les localitats on duen a terme l’acció. En aquests casos, es publiquen subvencions que donen suport a activitats d’associacions que pertanyen o fan activitats en aquell municipi.

Els anuncis publicats en aquestes plataformes especifiquen els terminis de presentació, i generalment només es pot presentar una sol·licitud per convocatòria, sempre telemàticament.

A continuació es recullen les seccions de subvencions d’alguns ajuntaments de Catalunya:

La majoria d’espais electrònics de subvencions dels ajuntaments es poden trobar per intrernet buscant la paraula ‘subvencions’ i el nom de la localitat al motor de cerca.

En la línia de l’anterior apartat, les entitats també han de familiaritzar-se amb els espais en línia de la o les diputacions on desenvolupa la seva activitat. També si la seva tasca té lloc a tota Catalunya. Els formularis de sol·licitud són sempre en línia, i les convocatòries es publiquen en els butlletins oficials de cadascuna de les diputacions. A continuació, es poden consultar:

La Generalitat de Catalunya publica, cada primer trimestre, les convocatòries anuals. Aquestes es poden consultar a la seva pàgina web de subvencions i ajuts o al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC), pitjant el dia d’interès i cercant a les seccions ‘Disposicions generals’, ‘Altres disposicions’ o ‘Anuncis’.

Els formularis per a la sol·licitud de les subvencions es poden trobar a l’apartat de tràmits de la web de la Generalitat.

Per seguir ampliant l’abast, les entitats poden optar a subvencions del govern espanyol. Per trobar-les, també hi ha dues vies. Primer, el Butlletí Oficial de l’Estat (BOE), pitjant al dia d’interès i seleccionat les seccions ‘Disposiciones generales’, ‘Otras disposiciones’ i ‘Anuncios’. D’altra banda, també es pot optar per accedir al Buscador d’ajudes, subvencions i premis del govern d’Espanya.

Aquesta segona plataforma permet filtrar segons l’àmbit geogràfic, la comunitat autònoma, la província, la data de publicació, el tipus, la matèria i la denominació, on es recomana introduir les paraules claus ‘sin ánimo de lucro’.

És recomanable per totes les entitats tenir també presents les subvencions europees, encara que no treballin en un abast tan ampli, ja que sovint aquestes ajudes també es destinen a projectes més localitzats.

Per cercar subvencions europees, es pot optar per anar directament al Cercador de convocatòries de finançament per temes de la Comissió Europea, on les entitats poden buscar finançaments pitjant a les seccions de les temàtiques en les quals treballen.

També hi ha l’opció de consultar el Taulell de convocatòries europees de la Generalitat de Catalunya, on diàriament es publiquen subvencions per a accions a fora de l’estat espanyol.

Finalment, també s’aconsella consultar sovint els taulells d’anuncis d’organitzacions i associacions de suport i acompanyament del tercer sector. Aquests taulells publiquen diàriament subvencions i ajuts destriats prèviament per persones especialitzades que formen part de l’entitat, i és una acció molt recomanada per entitats més petites que no disposen del temps o les mans per a fer una cerca exhaustiva de les plataformes esmentades.

Algunes de les plataformes que es poden consultar són:

field_vote: 

Claus sobre les persones sòcies de les cooperatives

Imatge principal a portada: 
Qualsevol persona, física, jurídica o privada, pot ser sòcia d’una cooperativa. Font: Pexels
Autor/a: 
Maria Bombardó Soro
Resum: 

Aquest recurs recull els tipus de persones sòcies de les cooperatives i les claus de la seva admissió, baixa, obligacions i drets.

Segons la Llei 12/2015, les cooperatives són societats amb plena autonomia de gestió i una organització democràtica, on tenen un paper fonamental les persones sòcies. És per això que un dels apartats d’aquesta llei defineix detalladament com són les circumstàncies de la base associada d’aquestes entitats.

Imatges secundàries: 
Qualsevol persona, física, jurídica o privada, pot ser sòcia d’una cooperativa. Font: Pexels
Subtitols: 
Admissió
Sòcies comunes i de treball
Sòcies col·laboradores
Sòcies temporals
Persones sòcies en excedència?
Baixa de la persona sòcia
Drets de les persones sòcies
Obligacions de les persones sòcies
Continguts: 

Tota persona, física, jurídica o privada, pot ser sòcia d’una cooperativa, sigui aquesta de primer o de segon grau. També s’admetran, per norma general, les comunitats de béns i les herències jacents en el cas de sòcies col·laboradores.

A més, les cooperatives de segon grau també poden incorporar cooperatives de primer grau i persones empresàries individuals.

El procés d’admissió de les persones sòcies s’ha de trobar establert als estatus socials de la cooperativa, així com els requisits d’aquesta admissió, on cal incloure la conformitat amb l’activitat, l’objecte social i altres elements definitoris de l’entitat.

El primer pas per a que una persona sigui admesa com a sòcia d’una cooperativa és que aquesta faci una formulació escrita al consell rector, que aquest ha de resoldre en un termini de tres mesos i comunicar-ne el resultat també per escrit a la persona interessada. Per a denegar l’admissió cal tenir uns motius objectius, és a dir, legals, basats en els estatus socials o d’impossibilitat tècnica, accidental o estructural (econòmica, organitzativa o tecnològica). En tots els casos, la persona sol·licitant podrà interposar un recurs si no està d’acord amb la decisió.

Si l’admissió és acceptada, la persona sòcia no entrarà a formar part oficialment de la cooperativa fins que hagi fet la subscripció i el desemborsament de les aportacions i la quota d’ingrés.

Un cop acceptada, la persona sòcia podrà agafar diferents formes: comuna, de treball, col·laboradora i temporal. Els detalls de cadascun d’aquests formats s’exposen als quatre apartats següents.

Els dos primers tipus de persones sòcies de les cooperatives contemplen a les persones que desenvolupen alguna activitat a l’entitat, ja sigui en la mera qualitat de sòcies o com a treballadores.

Per al primer cas, la llei estableix el rol de soci o sòcia comuna, que és el més habitual a les cooperatives. Es caracteritza per un vincle social de durada indeterminada i perquè les persones sòcies desenvolupen alguna funció en l’activitat de la cooperativa.

És important no confondre aquest tipus de vincle associatiu amb el de sòcies de treball. Aquest estatus el poden adquirir les persones que treballen a les cooperatives de primer grau que no són de treball associat o a les cooperatives de segon grau. Això vol dir que els serà reconeguda la qualitat de sòcies, sempre en una equivalència pel que fa a la participació en les obligacions i els drets, tant polítics com econòmics.

Les persones sòcies també poden ser col·laboradores de la cooperativa, que són persones que, sense ser treballadores ni dur a terme l’activitat objecte de l’entitat, col·laboren d’alguna manera amb la seva consecució (amb activitats auxiliars, secundàries o complementàries o a través d’aportació de capital). Les diferents modalitats de col·laboracions s’exposaran als estatus socials, junt amb els criteris per a una participació equitativa.

Els drets de les sòcies col·laboradores poden incloure el vot i el fet de formar part dels òrgans socials, però els estatus poden establir que això no sigui així. D’altra banda, en cap cas poden ser titulars de la presidència del consell rector.

Pel que fa a l’aportació de capital, les que facin les sòcies col·laboradores es comptabilitzaran separadament de la resta de sòcies, i en el cas que la seva única vinculació amb la cooperativa impliqui l’aportació de capital podran percebre, tot i que no necessàriament, un interès pactat als estatuts, així com la distribució dels excedents, però també poden haver d’assumir les pèrdues.

Les altres modalitats de soci podran, si així ho disposen els estatus, passar a tenir la condició de col·laboració si deixen de poder dur a terme l’activitat cooperativitzada.

Per norma general, la condició de persona sòcia és de caràcter indefinit. Tanmateix, els estatus de la cooperativa poden incorporar la categoria de sòcia temporal, una condició que s’acorda en el moment de l’admissió i que estableix vincles socials de no més de cinc anys. A més, tot i que tenen els mateixos drets, obligacions i requisits d’admissió que les sòcies indefinides, la seva aportació obligatòria al capital no pot excedir el 50% de l’exigida a aquestes, i no tenen quota d’ingrés.

Una altra de les particularitats que estableix la llei per a aquest model d’associació fa referència al nombre de persones vinculades per aquesta via. Primer, el seu conjunt no pot superar el terç del total de sòcies comunes. Segon, el conjunt de sòcies temporals no pot comptar amb un percentatge de vots que iguali o superi als que corresponen a les sòcies comunes.

Transcorregut el període de temporalitat d’associació, les persones sota aquest règim tenen dret a veure reemborsades les seves aportacions al capital social, o optar a adquirir la condició de sòcies indefinides, si compleix amb tots els requisits exigits.

Així com a les ocupacions laborals regulars, les persones sòcies que desenvolupen tasques a les cooperatives poden disposar de situacions d’excedència si així ho indiquen els estatus de l’entitat. Per a fer-ho, la persona interessada ha d’expressar la petició formalment. Si no es disposa d’aquesta condició, hi ha l’opció de passar a ser sòcia col·laboradora temporalment.

Pel que fa a les obligacions i drets de les persones sòcies en excedència, en cap cas podran ser membres dels òrgans rectors de l’entitat ni tenir un retorn cooperatiu ni vot a l’assemblea general, on sí que tenen, tot i això, dret de veu.

La baixa d’una persona sòcia de la cooperativa pot ser voluntària, obligatòria o disciplinària per expulsió. En qualsevol cas, la qualificació i la determinació dels efectes de la baixa són competència del consell rector.

Pel que fa a la baixa voluntària, la persona sòcia pot sol·licitar-la en qualsevol moment, sempre i quan els estatus no estableixin un mínim de permanència. El termini de preavís l’han d’indicar els estatuts socials i no pot superar els sis mesos. L’incompliment d’aquest preavís o la baixa sol·licitada en el període de permanència qualificaran la baixa com a no justificada, i implicar deduccions.

La baixa obligatòria és aquella que el consell rector ha de donar a les persones sòcies que deixin de complir els requisits establerts pels estatuts o la llei. Aquesta baixa sempre es considera justificada, però ha de ser declarada pel consell rector per iniciativa pròpia o a instància de la persona interessada o qualsevol altra sòcia.

Finalment, la baixa disciplinària per expulsió només es pot donar si la persona sòcia ha comès una falta considerada ‘molt greu’ als estatuts, i s’ha de formular mitjançant un expedient disciplinari i amb l’audiència prèvia de la persona afectada.

Segons la llei, totes les persones sòcies d’una cooperativa tenen una sèrie de drets. Són: participar en la realització de l’objecte cooperatiu, escollir els càrrecs dels òrgans i ésser escollides, participar amb veu i vot als acords de l’assemblea general, sol·licitar informació sobre les qüestions afectin els seus interessos, participar en els excedents, percebre el reemborsament de la seva aportació regularitzada en cas de baixa o liquidació de la cooperativa, i exercir els drets que estableixin les normes legals i els estatus.

Els drets de la persona sòcia només es podran suspendre temporalment si així ho expressen els estatuts socials, com una sanció o mesura cautelar, en els següents casos: que no estigui al corrent de les obligacions econòmiques, que no participi en les activitats cooperativitzades, o que deixi de complir els requisits exigits per a tenir la condició de sòcia.

A banda d’això, les persones sòcies de les cooperatives també tenen una sèrie d’obligacions. Són: participar en les activitats que constitueixen l’objecte de la cooperativa, complir les obligacions econòmiques, assistir a les reunions de les assemblees generals i a les que siguin convocades, acceptar els càrrecs socials, complir els acords que adopten els òrgans de govern, no dedicar-se a activitats que puguin competir amb les finalitats socials de la cooperativa, participar en les activitats de formació i intercooperació, i guardar secret sobre els assumptes i dades de la cooperativa que puguin perjudicar-ne els interessos.

field_vote: 

Ús de la intel·ligència artificial a les administracions públiques

Imatge principal a portada: 
Un dels usos més habituals de la IA a l’administració són els sistemes de decisió automatitzada. Font: Pexels
Autor/a: 
Maria Bombardó Soro
Resum: 

Conèixer la realitat sobre la implementació dels algoritmes i el programari IA a l’àmbit públic pot ser d’utilitat per a les entitats.

La intel·ligència artificial està prenent a poc a poc un rol primordial en els diferents àmbits de la vida pública. Com a tal, les entitats i organitzacions sense ànim de lucre han d’adaptar-se a un context en què les diferents gestions i tasques que han de dur a terme en la seva vida diària s’innervaran cada cop més amb eines que funcionen mitjançant aquest tipus de programari.

Imatges secundàries: 
Un dels usos més habituals de la IA a l’administració són els sistemes de decisió automatitzada. Font: Pexels
Subtitols: 
La IA a les administracions
Àmbits públics de la IA
Algoritmes al sector públic
Beneficis de la IA a les administracions
Riscos de la IA a les administracions
Recursos sobre administracions i IA
Continguts: 

Una de les accions que les administracions públiques de tot el món estan duent a terme pel que fa a la IA és treballar per la seva implementació en la millora de l’eficàcia en els seus propis processos. Tanmateix, atès el fet que una de les tasques principals de les administracions és la protecció social, l’aplicació de la IA en aquest àmbit demana d’una prudència especial, perquè l’impacte en la ciutadania és molt gran.

Actualment, la tecnologia que més fan servir les administracions públiques és la decisió automatitzada (ADMS). Es tracta d’uns sistemes que utilitzen els algoritmes i grans quantitats de dades per a automatitzar certs processos i que, en alguns casos, ho fan mitjançant la IA.

Amb l’objectiu de millorar l’eficàcia dels diferents àmbits de treball del sector públic, diversos estats ja implementen l’ús de la IA en molts dels seus sectors d’actuació. L’informe esmenta els següents: ocupació, prevenció de delictes, transport, serveis socials, cossos policials, salut, educació, disseny de polítiques públiques, presons, ajuts socials, detecció del frau i administració de la justícia.

A l’estat espanyol específicament, les gestions que ja funcionen amb un programari impulsat per IA són l’automatització del sistema d’ajuts públics (amb BOSCO), el suport als cossos policials (mitjançant programaris com VioGén i VeriPol) i la prevenció de delictes (a través de RisCanvi).

Pel que fa al tipus d’IA, les eines més freqüentment utilitzades en aquests diferents àmbits del sector públic són el ‘Machine Learning’ (aprenentatge de màquina), el processament de llenguatge natural i els algoritmes.

Els algoritmes venen a ser seqüències d’instruccions o passos per a aconseguir uns resultats específics, i tenen el seu màxim exponent a les xarxes socials, on s’utilitzen per a recomanar contingut a les persones usuàries. Són eines que poden tendir fàcilment a contribuir als biaixos socials, i és per això que cal conèixer-ne l’aplicació.

Segons l’informe, a nivell europeu, la gran majoria dels algoritmes s’introdueixen en l’àmbit nacional (un 54,1%), mentre que una part més petita es dedica a l’àmbit local (un 26,7%) i un percentatge més ínfim al nivell regional (10,1%) i transnacional (9,2%).

A Espanya, concretament, s’utilitzen i estan en desenvolupament o en prova pilot en les administracions públiques un total de 34 algoritmes, situant-se el país en el sisè lloc de països de la Unió Europea que implementen algoritmes en el sector públic, per sota de França (37), Alemanya (39), Estònia (50), Portugal (60), Itàlia (63) i els Països baixos (116).

L’informe de la Taula identifica alguns beneficis de l’aplicació ja implementada de la IA a l’administració pública. El primer és una millora comprovable del disseny i la provisió de serveis públics, en tant que és una eina que permet identificar les percepcions, problemes d’accés a serveis i comportaments de la ciutadania per a incloure-les a l’agenda de l’administració. A més, la IA permet gestionar quantitats de dades sense precedents, especialment mitjançant les xarxes socials i els dispositius mòbils, dades que es poden utilitzar per a oferir a la ciutadania una atenció més personalitzada, eficaç i sostenible econòmicament i en el temps.

Alhora, l’ús de la IA a les administracions està comportant una millora de la gestió interna de les institucions, especialment en l’àmbit estatal. En aquest sentit, un dels usos òptims d’aquesta tecnologia és l’automatització de tasques repetitives, que permet dedicar els esforços humans a una atenció més eficient i, alhora, personal.

El primer risc que l’informe identifica és la manca de rendició de comptes, transparència i explicabilitat dels algoritmes que impulsen la IA a l’administració pública. Això fa referència a les dificultats amb les quals es topa la ciutadania per a entendre el funcionament del mecanisme. Aquesta és una de les qüestions que es discuteixen per a l’elaboració de legislació sobre la IA, i una de les principals fonts de preocupació i lluita de les entitats tecnològiques. El clam és, en aquest cas, que les persones que utilitzen els serveis públics han d’entendre com s’ha arribat al resultat. Aquesta és l’única manera de garantir els drets socials de la ciutadania, tot posant la IA al servei del bé comú.

Un altre risc comprovat de l’aplicació de la IA a l’administració pública és la reproducció i amplificació de biaixos i discriminacions. Aquesta problemàtica sorgeix a la fase de creació del programari, quan les dades introduïdes són falses o insuficients.

Un últim risc important que assenyala l’informe és la manca de seguretat i privacitat de la informació utilitzada, quelcom altament preocupant si es té en compte que la informació que fan anar les administracions sol ser molt sensible.

El resultat de la consecució d’aquests riscos és l’afectació directa en l’aplicació de les polítiques públiques, en tant que perpetuen les desigualtats i disminueixen molt l’eficàcia de les iniciatives i el mateix funcionament de les administracions i, amb ella, la confiança de la població.

field_vote: 

Claus de l’Estratègia d'impuls i suport al voluntariat en salut

Imatge principal a portada: 
L’estratègia es vertebra en tres eixos. Font: Pixabay
Autor/a: 
Maria Bombardó Soro
Resum: 

El document introdueix un total de 22 accions emmarcades en 8 àmbits de treball dedicats a la promoció, el suport i la millora contínua del voluntariat en salut.

La Secretaria d’Atenció Sanitària i Participació del Departament de Salut (SASIP) va presentar, el 26 de febrer de 2024, l’Estratègia d'impuls i suport al voluntariat en salut, que pretén reconèixer, promocionar i donar suport a aquest tipus d’acció voluntària amb visió 2030.

Imatges secundàries: 
L’estratègia es vertebra en tres eixos. Font: Pixabay
Subtitols: 
Antecedents
CVS19 i objectius de l’Estratègia
Eixos, àmbits i accions
Eix 1: Posicionament del voluntariat en salut
Eix 2: Suport a la gestió i la millora contínua
Eix 3: Governança del voluntariat en salut
Continguts: 

L’Estratègia d’impuls i suport al voluntariat en salut és el resultat d’una sèrie d’iniciatives públiques dedicades a la millora tant de l’àmbit del tercer sector com de la salut.

A tall general, l’Estratègia no s’hagués pogut desenvolupar sense l’aprovació de la Llei 25/2015, del 30 de juliol, del voluntariat i de foment de l’associacionisme, que implementava accions d’acompanyament, suport i impuls de l’acció voluntària en general; així com de la Carta de drets i deures de la ciutadania en relació amb la salut i l’atenció sanitària del 2015.

A banda d’això, i específicament en el sector del voluntariat de la salut, els antecedents més directes i influents de l’Estratègia van ser la Carta del voluntariat en l’àmbit de la salut del 2010 i el Marc de Participació Ciutadana en Salut del 2018. Finalment, el 2019 es va aprovar la Carta del Voluntariat en l’àmbit de la salut del 2019 (CVS19), que enguany s’implementa mitjançant l’Estratègia.

La Carta del voluntariat en l’àmbit de la salut (2019) va ser elaborada pel Departament de Salut en col·laboració amb diferents institucions de l’àmbit sanitari, i té l’objectiu de plasmar el rol de la figura de la persona voluntària en aquest sector, donar visibilitat a la seva acció i destacar la seva capacitat transformadora.

Amb la mirada en el model centrat en la persona i l’esperit d’apoderar la ciutadania, el document substitueix la Carta del 2010 i es complementa amb la Llei del Voluntariat i de Foment de l’Associacionisme de 2015.

L’Estratègia d’impuls i suport al voluntariat en salut es vertebra al voltant de dos objectius que es desprenen de la CVS19. Primer, l’enfortiment i la visibilització proactiva del voluntariat en l’àmbit de la salut. Segon, la implementació de la CVS19 mitjançant accions fonamentades en les línies de treball de l’horitzó 2030 i els Objectius de Desenvolupament Sostenible.

L’estratègia s’articula en tres eixos temàtics, coordinats en 8 àmbits de treball, on es desenvoluparan 22 accions d’impuls del voluntariat que es duran a terme en els propers anys i que s’actualitzaran durant l’avenç de l’estratègia. Al seu torn, 14 d’aquestes accions seran promogudes i coordinades per la Secretaria d’Atenció Sanitària i Participació del Departament de Salut (SSASIP), i 8 seran accions de coproducció, és a dir, s’impulsaran conjuntament des de diferents actors.

Els tres eixos, que es detallen als següents apartats, són: posicionament i visibilització del voluntariat en salut, suport a la gestió i la millora contínua i governança del voluntariat en salut.

El primer eix en el qual s’estructura l’Estratègia és el posicionament i la visibilització del voluntariat en salut, que té a veure amb la visió i les concepcions que la societat i les institucions tenen d’aquest tipus de figura voluntària. Aquest eix s’articula en dos àmbits de treball:

 • Missió i posicionament del voluntariat en salut

En aquest àmbit de treball la SASIP durà a terme dues accions: primer, la normativització de l’acreditació del voluntariat, i, segon, la reflexió sobre el voluntariat en la cultura organitzativa i corporativa de la salut.

D’altra banda, des del vessant de la coproducció, es cercarà i motivarà l’intercanvi i compartició d’experiències de models organitzatius i de gestió.

 • Visibilització del voluntariat en salut i estratègies de captació

Aquest àmbit fa referència a la comunicació sobre l’acció voluntària, vertebrada en una acció de la SASIP enfocada en l’elaboració d’una estratègia comunicativa al sistema de salut i a la comunitat, complementada per l’organització d’una jornada de voluntariat en salut, la segona acció de la SASIP d’aquest àmbit.

En aquesta línia, el segon àmbit de treball de l’estratègia també introdueix una acció de coproducció dedicada a generar aliances entre diferents actors, institucions i sectors per a la promoció, la visibilització i la captació de voluntariat de salut.

El segon eix de l’Estratègia assenyala a accions de suport per a la gestió del voluntariat en salut i el camí cap a la millora contínua. Recull àmbits de treball que fan referència a qüestions com les eines i els referents, la sensibilització, la cura de la persona voluntària i la millora contínua de la gestió i la pràctica.

 • Reforç de la figura del referent i eines de suport a la gestió del voluntariat en salut

En el marc del tercer àmbit de treball de l’Estratègia, la SASIP durà a terme dues accions: la creació d’una xarxa de persones i agents referents del sector sanitari i del voluntariat, i la generació d’un espai digital compartit per a aquest sector de voluntariat.

En aquest àmbit també tindrà lloc la tercera acció de coproducció de l’Estratègia, això és, el treball conjunt per la promoció de la figura de la persona referent del voluntariat mitjançant la formació i altres recursos.

 • Sensibilització i captació en l’àmbit del voluntariat en salut

Per al quart àmbit de treball, l’estratègia introdueix només una acció de la SASIP, que, de nou, assenyala a la formació i la sensibilització, però aquest cop de les persones professionals del sector de la salut sobre el voluntariat i el seu rol.

 • Cura de la persona voluntària

Aquest àmbit de treball es desplega fent referència al model centrat en la persona que s’està instal·lant als diferents àmbits de l’acció voluntària. Un marc en el qual la SASIP desenvoluparà dues accions individualment, la promoció de la cura i el reconeixement de la tasca, mitjançant iniciatives diverses.

D’altra banda, el cinquè àmbit també contempla dues accions conjuntes o de coproducció: la conjunció per a donar suport a la tasca del voluntariat, i la col·laboració amb els diferents equips professionals del sector.

 • Millora contínua del voluntariat en salut

Pel que fa al sisè àmbit de treball, la SASIP preveu dur a terme dues accions: la creació d’una xarxa de centres i serveis de salut que són potencials promotors de voluntariat, i la implementació d’un segell específic per a les bones pràctiques en la gestió de voluntariat en salut.

Per altre costat, l’àmbit de la millora contínua emmarca alhora dues accions de coproducció, que són la implantació conjunta entre agents d’un marc d’avaluació per al voluntariat i el seu impacte, i la ideació de nous models de voluntariat en salut.

Per últim, l’Estratègia defineix un tercer eix que fa referència a la governança del voluntariat en salut, per la qual cosa es podria dir que és l’eix més col·laboratiu o transversal de la iniciativa.

 • Creació d’espais de governança del voluntariat en salut

El setè àmbit de treball sobre el qual es vehicula l’estratègia contempla dues accions diferents per part de la SASIP: l’establiment d’una governança en models i sistemes diferents als precedents, i la creació d’espais col·laboratius per la governança del voluntariat en salut.

A banda, aquest àmbit també introdueix l’última acció de coproducció, això és, l’impuls del treball en xarxa entre centres i serveis en el conjunt del territori i en els àmbits de la salut i social.

 • Reforç de la incidència del voluntariat en salut en espais de participació del departament de salut

Finalment, de l’últim àmbit de treball que presenta l’estratègia es desprèn la darrera acció de la SASIP, que és la promoció de la visibilització del voluntariat i la difusió de l’estratègia.

field_vote: 

Com constituir una cooperativa

Imatge principal a portada: 
S’iniciarà amb una agrupació informal i s’aniran fent tràmits fins a formalitzar del tot l’entitat. Font: Pexels
Autor/a: 
Maria Bombardó Soro
Resum: 

En aquest recurs s’exposen els principals tràmits que cal dur a terme per a posar en marxa una cooperativa.

La Llei 12/2015 de cooperatives defineix aquestes entitats com societats de capital variable que actuen amb plena autonomia de gestió i amb una organització democràtica, i que associen persones físiques o jurídiques amb necessitats o interessos socioeconòmics comuns, sota els principis de lliure adhesió i baixa voluntària.

Imatges secundàries: 
S’iniciarà amb una agrupació informal i s’aniran fent tràmits fins a formalitzar del tot l’entitat. Font: Pexels
Subtitols: 
Definició i denominació
Compte bancari
Estatuts i assemblea constitutiva
Sol·licitud del NIF
Liquidació de l’ITP i l’AJD
Inscripció al registre de cooperatives
Alta a l’Impost d’Activitats Econòmiques i a la Seguretat Social
Establiment i inici de l’activitat
Continguts: 

Previ a iniciar els tràmits per a constituir formalment una cooperativa, cal que l’equip fundador es reuneixi i posi sobre la taula els aspectes fonamentals de la futura entitat. S’hauran de plantejar qüestions com la seva finalitat i objecte, la viabilitat econòmica, el grau d’incidència en el territori, les pràctiques que es duran a terme, la sostenibilitat del projecte, l’equip humà necessari i al qual aspirar... Serà important tenir resposta a aquestes preguntes abans d’iniciar qualsevol tramitació, perquè serà necessari especificar-les en algunes documentacions.

També serà essencial buscar un espai que, si bé no cal que sigui la seu definitiva, sí que pugui servir per a dur a terme les diferents reunions i altres tasques de constitució de l’entitat.

El següent pas, i el primer de la formalització de la cooperativa, és sol·licitar-ne el nom mitjançant el formulari de reserva inicial de denominació social de cooperativa del Canal Empresa de la Generalitat. Es recomana incloure per ordre de preferència més d’un nom. Hi hauran de constar les dades d’una de les persones fundadores, i es podrà comprovar si no hi ha cap altra entitat amb la mateixa denominació al Servei de Registre de Cooperatives i Societats Laborals. Això és important perquè, en cas d’existir una entitat amb el mateix nom, no s’emetrà la certificació. També caldrà incloure l’afegit SCCL o SCOOPL al darrere.

Un cop fet el tràmit, el Registre Central emetrà la resolució i, en cas que sigui favorable, el certificat de la denominació, en el termini màxim d’un mes.

Tota cooperativa s’ha de constituir amb un capital inicial format per les aportacions de les persones sòcies de com a mínim 3.000 euros. Aquestes aportacions poden ser dineràries o no dineràries, però per al primer cas caldrà disposar d’un compte bancari. Un cop s’hagin dipositat les aportacions, caldrà demanar a l’entitat financera un certificat que detalli el capital social de la cooperativa que n’ha resultat.

La primera acció que l’equip de la nova cooperativa haurà de fer és celebrar l’assemblea constitutiva. Es tracta d’una reunió de totes les persones sòcies on s’haurà d’arribar a una sèrie d’acords fonamentals per a l’establiment de la gestió de l’entitat: declaració de la voluntat constitutiva, designació de les persones representants per a les tramitacions futures, nomenament del primer consell rector i aprovació dels estatuts socials. Això últim, els estatuts socials, pot ser redactat prèviament o dedicar una part de l’assemblea a fer-ho.

En tot cas, els estatuts hauran de recollir les normes i trets principals del funcionament de la cooperativa. Són: denominació de la societat, domicili social, objecte social, àmbit territorial de l’activitat, tipus de persones sòcies, requisits d’admissió, drets i obligacions de les persones membres, normes de disciplina social, capital social mínim i determinació de l’aportació obligatòria mínima inicial dels diferents tipus de persones sòcies, regulació del dret de reemborsament, mòduls d’equivalència per a una participació equilibrada i equitativa en obligacions i drets socials, criteris d’aplicació de resultats i beneficis, format i termini de l’assemblea general, estructura i nomenament dels òrgans socials d’administració de caràcter obligatori.

Un cop finalitzada l’assemblea constitutiva, on s’han acordat aquests estatus, caldrà que totes les persones sòcies constituents signin l’escriptura pública de constitució davant del notariat. Aquesta escriptura haurà d’incloure l’acta de l’assemblea constituent firmada, la certificació de la denominació social i el certificat acreditatiu de les aportacions de les persones sòcies al capital social de la cooperativa.

El següent pas en la formalització de la cooperativa és sol·licitar el número d’identificació fiscal (NIF) a l’Agència Tributària. Aquesta expedirà primer un NIF provisional, que esdevindrà definitiu només quan l’entitat s’hagi inscrit al Registre de Cooperatives.

El tràmit s’haurà de fer a l’Agència Tributària corresponent al domicili social de la cooperativa. Caldrà portar el model 035, l’original i una fotocòpia de l’escriptura de constitució i la còpia del DNI de la persona representant legal.

Les cooperatives estan exemptes del pagament de l’impost de transmissions patrimonials (ITP) i dels actes jurídics documentals (AJD), però han de sol·licitar aquesta exempció a l’Oficina Liquidadora del Departament de la Vicepresidència, Economia i Hisenda. Per a això caldrà presentar l’original i una còpia de l’escriptura de constitució, el model 600 introduint el codi 215 al quadre ‘Exempt o subjecte modificat’ i el NIF.

El següent pas de la formalització de la constitució de la cooperativa és la inscripció a la Delegació Territorial del Registre de Cooperatives corresponent al seu domicili social, o al Registre Central de Cooperatives de Catalunya en cas de tractar-se d’una cooperativa de segon grau. Cal consultar les direccions d’ambdues institucions en aquest enllaç.

Per a fer la inscripció cal portar l’escriptura pública de constitució original, el comprovant de l’autoliquidació de l’ITP i l’AJD, el NIF i el formulari de sol·licitud de qualificació i inscripció al registre de cooperatives omplert. Si tota la documentació és correcta, el Registre haurà inscrit la cooperativa en un màxim de tres mesos.

Un cop s’hagi completat aquest pas, i en un termini d’un mes des del seu compliment, es pot sol·licitar el NIF definitiu. Això caldrà fer-ho virtualment o de manera presencial a l’Agència Tributària corresponent al domicili fiscal de la cooperativa. En tots dos casos, caldrà aportar el model normalitzat 036 (disponible aquí) indicant en l'apartat "sol·licitud de NIF definitiu, disposant de NIF provisional", i l’escriptura de constitució, l’original i la fotocòpia en el cas del tràmit presencial, i acompanyada per la resolució i el segell acreditatiu de la inscripció al Registre per al tràmit en línia.

Per tal de poder iniciar l’activitat econòmica de la cooperativa recentment formalitzada, cal que aquesta sigui donada d’alta a l’Impost d’Activitats Econòmiques. Per fer-ho, caldrà presentar la declaració d’alta a Hisenda o a l’ajuntament del municipi de l’activitat. És important apuntar que, a hores d’ara, les entitats que inicien l’activitat i les que tenen un volum d’operacions inferior a 1 milió d’euros a l’any, estan eximides del pagament dels dos primers períodes impositius, i que les cooperatives tenen una bonificació del 95% de la quota.

Igualment, caldrà que la cooperativa estigui donada d’alta a la Seguretat Social, de manera que li serà atorgat un codi de compte de cotització (CCC). Serà en aquest compte que tant les persones sòcies treballadores com de treball s’hauran de donar d’alta a la Seguretat Social. A més, si l’entitat opta pel Règim Especial de Treballadors Autònoms, les persones sòcies treballadores també hauran d’adscriure’s al règim d’autònoms.

Un cop fets tots els tràmits, però recomanablement de manera paral·lela a les tasques de constitució de la cooperativa, caldrà buscar un espai on establir la seu. Quan s’hagin finalitzat tots els tràmits, es podrà formalitzar l’ús de l’establiment. Si la cooperativa és mercantil o industrial i té una seu física, caldrà que se sol·liciti una llicència d’obertura de l’establiment on es desenvoluparà l’activitat. Per fer això només cal acudir al Departament d’Urbanisme del municipi on es desenvoluparà l’activitat, i demanar una llicència d’obertura que pot ser per a activitats innòcues (no incloses en el reglament d’activitats molestes, nocives i perilloses) o per a activitats qualificades.

Usualment, per a obtenir aquestes llicències cal que la cooperativa aporti: plànols de l’emplaçament i de les plantes i seccions del local, còpia de l’impost d’activitats econòmiques, còpia del NIF i còpia de l’anterior llicència d’obertura del local o llicència d’obres. A més, si es tracta de la realització d’activitats qualificades, caldrà aportar també el projecte tècnic i la memòria corresponent.

Un cop fet això, només faltarà comunicar per internet o de manera presencial al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat quina és la localització de la cooperativa.

Un cop fet això, ja es podrà iniciar l’activitat.

field_vote: