Publicada la convocatòria d'ajuts de Caixa Catalunya 2011 per a projectes de custòdia del territori i sensibilització ambiental

Publicada la convocatòria d'ajuts de Caixa Catalunya 2011 per a projectes de custòdia del territori i sensibilització ambiental

Resum: 

Amb l'objectiu de trobar solucions a les demandes de la societat, l'obra social de CatalunyaCaixa obre la seva convocatòria d'Ajuts 2011 per projectes de custòdia del territori i sensibilització ambiental, per aquelles entitats no lucratives dedicades a la protecció del patrimoni natural i del paisatge i a l'educació ambiental..

El termini de presentació de sol·licituds romandrà obert des del 17 de gener al 17 de febrer de 2011

Bases de la convocatòria:

La convocatòria va adreçada a projectes sobre dos àmbits:

 • Projectes de custòdia del territori:
  • Accions de planificació: projectes d'elaboració de plans de gestió, projectes de restauració o projectes de gestió forestal.
  • Accions de restauració: Iniciatives d'execució sobre el terreny d'accions com ara neteges d'espais, recuperació d'hàbitats, renaturalització o qualsevol altra acció que es reculli en un pla de gestió, projecte de gestió o pla tècnic de gestió i millora forestal que no sigui d'ús públic.
  • Accions d'ús públic: activitats de disseny i creació d'itineraris, adaptació d'itineraris per a discapacitats, creació de punts panoràmics o plafons interpretatius, senyalització d'elements d'especial interès, compatibilització de diferents grups d'usuaris o qualsevol altra acció similar que es reculli en un pla de gestió, projecte de restauració o pla tècnic de gestió i millora forestal que no sigui de restauració.
 • Projectes de sensibilització ambiental:
  • Jornades, seminaris: s'inclouen tot tipus de seminaris, jornades, cursos, simposis, etc. que tinguin per objectiu principal la difusió o sensibilització en relació amb la protecció del patrimoni natural i del paisatge.
  • Publicacions i altres materials: s'inclou qualsevol tipus de material, siguin llibres, quaderns, fitxes, pòsters, etc., que tinguin per objectiu principal la difusió o sensibilització en relació amb la proteccio del patrimoni natural i del paisatge.
  • Campanyes educatives: s'inclouen tot tipus de campanyes que tinguin per objectiu principal la difusió o sensibilització en relació amb la protecció del patrimoni natural i del paisatge.

Les entitats poden presentar en total dos projectes associats a un mateix CIF. Es podran concedir dos ajuts a la mateixa entitat, només en els casos en què els ajuts es destinin a cadascuna de les dues temàtiques establertes (un projecte de custòdia del territori i un de sensibilització ambiental).

Les entitats poden participar individualment o agrupades. Si es presenten conjuntament, una d'elles haurà d'actuar en representació de les altres i gestionar el projecte davant l'Obra Social de CatalunyaCaixa.

Per als projectes de custòdia del territori, l'import màxim de finançament és de 30.000 €.

Per als projectes de sensibilització ambiental, l'import màxim de finançament és de 15.000 €.

En ambdòs casos, el finançament sol·licitat serà d'entre el 60% i el 100% del cost total del projecte.

En relació al projecte, cal que les entitats:

 • Prevegin un pla anual d'actuació i en demostrin la viabilitat tècnica, social i econòmica.
 • Suposin l'atenció d'un nombre de beneficiaris significatiu.
 • L'import sol·licitat a l'Obra Social de CatalunyaCaixa suposi un mínim del 60% de l'import total del projecte
 • L'Obra Social de CatalunyaCaixa sigui l'única entitat vinculada a una entitat financera que col·labori en el projecte.
 • Presentin una relació coherent entre els mitjans utilitzats i els resultats esperats.
 • Plantegin les possibles propostes de continuïtat del projecte.
 • Incloguin un pla específic de protecció de dades personals i consentiment informat de les persones que participaran en el projecte.
 • Incloguin un pla específic de difusió i disseminació.
 • Estableixin el seu inici al llarg de 2011 i finalitzin, com a màxim, el 31 de juliol de 2013. S'entén per finalització del projecte la seva execució i comunicació i la presentació d'una memòria final del projecte.
 • Estiguin circumscrites a l'àmbit estatal, àmbit d'actuació territorial de CatalunyaCaixa.

La inscripció es fa en línia a través d'un enllaç que es podrà trobar al web de l'Obra Social de CatalunyaCaixa.

Primerament, l'entitat s'haurà d'inscriure per obtenir una contrasenya d'accés i posteriorment, podrà accedir al formulari en línia i annexar-hi informació complementària.

La resolució de les sol·licituds s'adoptarà abans del 31 de maig de 2011 i es comunicarà per escrit a les entitats.

Afegeix un comentari nou