El pla de formació del voluntariat

Autor/a: 
Fundació Pere Tarrés
 Font:
Font:

El pla de formació del voluntariat

Resum: 

Un pla de formació d'una associació hauria de pretendre tant la capacitació dels voluntaris per a realitzar la seva tasca concreta, com la seva formació humana i cívica. Es tracta d'un procés d'enriquiment de la persona orientat tant a la millora de la seva tasca de voluntari, com a la seva maduresa personal.

Què és el Pla de Formació?

Els objectius principals del Pla de Formació són:

 • Facilitar als voluntaris l'adquisició de coneixements, habilitats i destreses necessaris per a realitzar correctament la seva tasca.
 • Ajudar-los a adequar-se a l'associació i a les activitats que s'hi realitzen: adquirir una determinada cultura de l'organització.
 • Actualitzar els coneixements i habilitats per a poder afrontar els avenços en els camp sobre el qual es realitza l'acció.
 • Fer de la formació una font de satisfacció personal, d'augment de l'autoconfiança i seguretat davant la tasca, de millora de la persona i de la seva autoestima.

Així, aquest procés ha de ser continu/permanent i flexible per adaptar-se contínuament a les necessitats formatives canviants dels voluntaris. Formació permanent i formació específica i puntual.

L'acció formativa s'ha de basar en objectius ben definits, clars i concrets, ha de traduir-se en diferents activitats coherents i coordinades entre si, ha d'estar temporalitzada, ha de ser dotada dels recursos necesaris, etc. És per això que ha d'estar estructurada en un Programa o Pla, més o menys ambiciós segons les dimensions i possibilitats de cada associació.

El pla de formació de l'associació podria estar inclòs dins d'un dels aspectes del Pla Estratègic de l'associació. El Pla Estratègic és el conjunt d'accions previstes a llarg termini per l'associació, per tant, el pla de formació del voluntariat seria una de les línies estratègiques a treballar a llarg termini.

Perquè cal un Pla de Formació?

L'elaboració d'un pla de formació és un procés amb diferents fases, la primera de les quals és la detecció de necessitats de formació: abans de posar-vos a planificar qualsevol acció formativa hauríeu de determinar si aquesta és necessària i per a qui ho és.

S'entén per necessitat de formació la diferència que existeix entre allò que sap el voluntari/a i allò que hauria de saber, tant pel que fa a coneixements, habilitats i destreses com pel que fa a actituds. Així doncs, abans de posar-vos a planificar les accions formatives, caldria que recollissiu informació de:

 • Quin és el nivell òptim i desitjable al qual tot voluntari hauria d'arribar: què hauria de fer, com, etc. Es tracta de fer una descripció de les tasques que ha de realitzar el voluntari/a, especificant quins coneixements, habilitats i actituds es requereixen per a dur-les a terme.
 • Quin és el nivell actual: què és fa, com ho fa, etc. Aquí ens podem trobar amb què el voluntari no sàpiga com realitzar una tasca o bé li calgui més experiència...
 • Quin és el nivell potencial: fins on hipotèticament podem resoldre els problemes amb un procés de formació. Aquest nivell serà important de cara a determinar si les mancances que es troben realment poden ser resoltes o no amb un pla de formació.

És molt important justificar perquè fareu formació als vostres voluntaris, per tal d'assegurar-vos la plena participació i motivació d'aquests.

Els encarregats d'organitzar la formació de voluntaris hauríeu de ser molt conscients de les necessitats de formació ja que aquestes són la resposta al per què formar-se. Ara bé, és vital que no només siguin els organitzadors els que percebin les necessitats, sinó que siguin els voluntaris els primers a adonar-se de les seves mancances.

El disseny del Pla de Formació

Un cop definides les necessitats, serà el moment de decidir com serà aquesta formació i, per tant, de planificar-la.

El procés a seguir pot ser el següent:

1.- Determinar les FINALITATS del Pla de Formació, partint de les situacions problemàtiques ja detectades.
2.- Determinar els OBJECTIUS GENERALS DE FORMACIÓ, partint del llistat de necessitats de formació detectades i prioritzades.
3.- Decidir les qüestions generals que tenen a veure amb el programa, com ara: la temàtica de la formació, el tipus d'accions formatives (curs, seminari,...), lloc, formadors, durada, metodologia, avaluació...
4.- Planificar les ACCIONS FORMATIVES CONCRETES que hagueu decidit que formaran part del programa en concret. En el cas, sobretot, d'un curs, determinarem els objectius generals i específics, els continguts, les estratègies metodològiques, etc.
5.- Avaluació del Pla de Formació, no només valorar dels resultats finals sinó també de tot el procés de l'acció formativa. Els resultats obtinguts de l'avaluació us han de servir per redifinir el procés de formació i per atendre noves necessitats.

El disseny d'una acció formativa concreta

Es pot entendre per acció formativa concreta la proposta de formació en la qual es desglossen les activitats de formació a les que el voluntariat participarà.

Els objectius generals de l'acció formativa sorgiran de la concreció dels objectius generals de formació que hagueu establert en el pla, i amb ells s'especificarà el tipus i el grau d'aprenentatge en relació a l'acció més concreta que hagueu determinat.

Una formació ha d'integrar les diferents dimensions:

 • Formació personal: les motivacions, actituds, aptituds, sentit de la responsabilitat, etc.
 • Formació grupal: treball en equip, dinàmica de grups, rols, conflictes, presa de decisions, etc.
 • Formació institucional: objectius, opció, ideari, drets i deures dels voluntaris, àmbit d'actuació, etc.
 • Formació social: la societat actual, els problemes socials, l'acció social, la legislació social, etc.
 • Formació pràctico-tècnica: l'anàlisi de la realitat, la programació, el sentit de la participació, col.lectius d'intervenció, etc.

El procés de formació de voluntaris, el portareu vosaltres com associació o un equip que n'estigui capacitat i autoritzat. L'equip de formadors necessita igualment una formació paral.lela, i cal que es combini amb els voluntaris en la preparació de la formació per a no perdre el sentit de la realitat viscuda pels voluntaris.

Dues estratègies formatives que haurien de poder combinar són: la formació interna i la formació externa. La formació interna es refereix a les accions planificades des de l'entitat i l'externa és el conjunt de cursos, seminaris, conferències ja programades per escoles de formació.

Segons el moment en què es realitzaran les accions de formació (tant pel que fa al curs -principi, final...-, com pel que fa al procés individual de cada voluntari), es tractarà d'un tipus de formació o altre: programa de formació bàsica, formació específica, formació especialitzada, formació permanent.

La disposició de recursos condicionarà la planificació de les accions formatives. Per tant, és convenient conèixer amb quins mitjans es compta abans de posar-se a planificar: espai, aparells àudiovisuals, material fungible, pressupost, personal, adreces d'escoles, etc.

Avaluació del Pla de Formació

Al mateix temps que es planifiquen les activitats de formació cal pensar també en les activitats d'avaluació. L'avaluació ha de ser no només dels resultats finals, sinó d'avaluar tot el procés.
En tota avaluació haureu de tenir establerts uns criteris d'avaluació, els quals seran els que us serviran per decidir si el procés va bé o no, per què i com fer-ho millor una altra vegada.

Un primer element a tenir en compte seria l'avaluació dels participants. Mitjançant aquesta avaluació els voluntaris saben fins on han arribat, en comparació amb el nivell inicial en què es trobaven. Tot i que aquesta avaluació tradicionalment l'ha dut a terme el formador/a, és interessant que els participants puguin en algun moment realitzar la seva pròpia autoavaluació.

Una altre aspecte a avaluar seria a el grau d'efectivitat que ha tingut la formació: és a dir, si els aprenentatges han estat realment útils i han repercutit en el comportament i les tasques del voluntariat. Per això, i passat un temps de la formació, seria bo de passar algun tipus de qüestionari, o de fer alguna observació, etc. per a detectar-ho.

També caldria avaluar com ha anat el seu desenvolupament: avaluació dels elements de l'acció formativa. En aquest cas avaluareu tant l'actuació del formador, com l'adequació dels continguts, dinàmiques, metodologia, etc. En aquesta avaluació caldria demanar l'opinió tant als formadors com als participants voluntaris.

I per acabar el procés, una vegada hagueu avaluat els destinataris de la formació, i el funcionament de l'acció formativa, caldria avaluar el grau d'adequació de l'acció formativa a les necessitats inicialment detectades. Valorar si les accions formatives plantejades han estat les més adequades per assolir els objectius del programa, i si aquestes han estat adequades per a solucionar les situacions o els problemes inicials. Per a fer-ho caldria la informació tant dels voluntaris com del professorat.

Finalment, només remarcar que els resultats obtinguts en l'avaluació, us han de servir com associació per redifinir el procés concret de formació, per a detectar noves necessitats i què fer per atendre-les de la millor manera possible.