Les fundacions i el Protectorat: els eixos d’una relació profitosa. Control o intervenció?

 Font:
Font:

Les fundacions i el Protectorat: els eixos d’una relació profitosa. Control o intervenció?

Resum: 

El passat 17 de maig es va celebrar a l’Auditori de la Ciutat de la Justícia de Barcelona la jornada titulada “Les fundacions i el Protectorat: els eixos d’una relació profitosa”. La sessió va girar entorn de l’admissió per part de les entitats participants de la transparència en la gestió però sense la intromissió o intervenció de l’Administració.

L’acte s’engloba dintre del conjunt d’actes i activitats organitzats pel departament de Justícia per celebrar el 50è aniversari de la Compilació catalana. També va servir per exposar per part de la Direcció General de Dret i d’Entitats Jurídiques el projecte de llei del protectorat respecte de les fundacions i les associacions d’utilitat pública.

Aquesta norma encara no és vigent i pot patir alguna esmena en el Parlament. No obstant, com a novetats cal destacar la tipificació d’un règim sancionador en el cas que es produeixin certes irregularitats com incomplir els deures comptables i de portar els llibres d’acord amb les lleis, executar acords o realitzar actes que requereixen l’autorització del Protectorat sense haver-la obtingut o no adaptar els estatuts a la normativa vigent, si s’escau, dins del termini legalment establert.

Una altra novetat és la definició de les entitats vinculades a les fundacions i les associacions d’utilitat pública així com l’establiment d’una sèrie d’obligacions.

Segons l’avantprojecte s’entén per entitat vinculada als efectes d’aquesta llei qualsevol entitats de les regulades en el Llibre tercer del Codi civil de Catalunya que es trobin en alguna de les circumstàncies següents:

a) Quan les persones membres dels respectius òrgans de govern coincideixin en més d’un 50%. S’equipara a la condició de membres dels òrgans de govern, a l’efecte d’apreciar la vinculació, aquells supòsits de l’article 312-9.3 del Codi civil de Catalunya.

b) Quan les operacions amb transcendència econòmica entre aquestes entitats representin més del 20% del total de despeses de l’exercici comptable de qualsevol d’elles.

c) Quan l’immobilitzat d’una de les entitats provingui o hagi estat finançat en més d’un 30% per una altra entitat.

Afegeix un comentari nou