Com organitzar activitats d'educació en el lleure inclusives amb les persones autistes

Imatge principal a portada: 
És útil servir-se de suports visuals i deixar espai per a la comunicació. Font: Pexels
Autor/a: 
Maria Bombardó Soro
Resum: 

Caldrà contemplar aspectes com l’espai i el temps, i treballar sempre amb anticipació i comunicant de manera clara les activitats.

Per a les persones amb trastorn de l’espectre autista (TEA) pot ser especialment difícil gaudir d’activitats que inclouen la participació en grups i la socialització. Tanmateix, per a aquest col·lectiu, i especialment per al que correspon a la infància i l’adolescència, la socialització és igual d’important que per a la resta.

Imatges secundàries: 
És útil servir-se de suports visuals i deixar espai per a la comunicació. Font: Pexels
Subtitols: 
Tres principis fonamentals de la inclusió
Espais inclusius
Activitats inclusives
Comunicació efectiva
Coneixement del personal
Continguts: 

La guia especifica que a la majoria de persones autistes no és que no els agradin les situacions socials, sinó que l’entorn no està prou sensibilitzat com per a facilitar-los-hi. Aquí és on entra la inclusió, que, al seu torn, està basada en tres principis interconnectats entre ells.

Primer, la normalització, que és visibilització de la diversitat de realitats que existeixen en la població. Es tracta de reconèixer les diferències sense crear barreres. En el cas de l’autisme, la normalització consistiria en considerar les necessitats sensorials, comunicatives i socials de les persones amb TEA.

El segon fonament de la inclusió és l’orientació individualitzada i la consideració de les diferències en l’estil personal de lleure, i és que cal tenir en compte que totes les persones tenen preferències, interessos i necessitats específiques pel que fa al seu temps de lleure. Per tant, caldrà dissenyar les experiències de manera que garanteixin la flexibilitat i ofereixin opcions diferents de procedir.

Finalment, l’últim principi de la inclusió és la socialització democràtica, de manera que totes les persones puguin participar activament i equitativament a totes les activitats. En el context del TEA, això implica crear oportunitats d’interacció fonamentades en la comunicació i la comprensió mútua.

Per tal de desenvolupar aquests tres fonaments de la inclusió per a les persones amb TEA, cal que les entitats d’educació en el lleure tinguin en compte quatre aspectes: els espais on té lloc el lleure, les activitats, la comunicació i el coneixement del personal. A continuació es detallen els principis d’aquests aspectes.

Abans de ni tan sols pensar en organitzar activitats a les entitats d’educació en el lleure, el primer és garantir que l’espai és adequat. Per organitzar activitats que siguin inclusives per a les persones amb TEA, caldrà adaptar els espais amb una mirada cap a la universalitat, garantint que l’espai escollit serà acollidor cognitivament i sensorialment i comprensible per a tothom.

En aquest sentit, s’haurà de treballar l’espai per a que reflecteixi els temps de les activitats. El mobiliari i l’entorn haurà de permetre predir cadascuna de les accions, tot mitjançant recursos visuals però sense sobrecarregar els estímuls. I això s’haurà de contemplar tant a l’espai físic com a l’ambient que l’envolta.

Pel que fa a l’espai físic, la guia recomana evitar l’efecte laberint, que ve a significar facilitar l’orientació de totes les persones a través de recursos com un bon sistema de senyalització, amb plànols accessibles, fletxes, colors, pictografia, encaminaments... També és important adaptar el mobiliari per a que no pugui suposar un risc en casos de moviments repetitius: cadires sense rodes, cantonades rodones, eliminar punxes...

Les característiques ambientals també hauran d’analitzar-se amb detall per a garantir uns espais inclusius per a persones amb TEA. Es tractaria d’alleugerar els estímuls que poden condicionar la participació d’aquest col·lectiu, que sovint pateix d’hipersensibilitat o hiposensibilitat. Es tractarà de vigilar aspectes com la llum (millor la natural i càlida), el so (reduint el soroll i permetent l’ús d’inhibidors de so), les olors (ventilant sovint, reduint els ambientadors...), el tacte o el gust.

Una acció que és aconsellable és habilitar espais tranquils de descans, amb una baixa estimulació sensorial, on els nens, nenes i adolescents amb TEA poden retirar-se a relaxar-se en cas que la situació els sobrepassi. Pot ser interessant que aquests espais comptin amb materials sensorials o recursos tàctils, així com amb música relaxant.

Un cop hi ha la garantia que l’espai per al lleure és amigable per a tothom, caldrà plantejar-se de quina manera dissenyar les activitats perquè siguin inclusives.

Això pot ser difícil, tenint en compte que la concepció neurotípica del lleure el contempla com una disrupció de la rutina que esdevé un element motivador, concepte que xoca amb el fet que les persones autistes solen patir davant de situacions imprevistes. És per això que cal introduir experiències de lleure que s’adaptin a totes les realitats, que sense caure en la repetició incansable d’activitats, introdueixin la novetat de manera controlada i premeditada. Això pot dur, inclús, a una flexibilització del pensament d’aquestes persones.

En aquest sentit, són importants tres aspectes: primer, estructurar degudament l’activitat i els seus temps. Caldrà delimitar clarament què es farà a l’activitat i quina duració tindrà cada cosa, així com què es podrà fer en els temps d’espera, amb activitats alternatives.

La segona acció serà treballar la idea de lleure amb les persones amb TEA, per tal de transmetre’ls que es tracta d’un temps que se separa de les hores formatives, però que no té per què ser una situació eminentment disruptiva. Per això, caldrà comunicar les activitats amb anticipació i previsió, exposant els diferents tempos determinats, ja que el desconeixement sol generar angoixa en les persones autistes. Com més informació tinguin amb antelació, més gaudiran de l’activitat.

El tercer moviment per a garantir unes activitats inclusives és atendre els interessos de totes les persones i permetre que participin en l’elecció de les activitats. Per a fer això de manera que puguin participar les persones amb TEA, és important treballar una comunicació efectiva, tal com es detalla al següent apartat.

En el dia a dia de les entitats d’educació en el lleure, la interacció amb les persones participants és primordial per a l’organització d’activitats, i en aquest intercanvi ha de poder participar tothom, independentment del seu perfil.

Això comença per entendre les formes de comunicació de cadascuna de les persones participants, especialment d’aquelles amb TEA. Aquí caldrà paciència i observació activa, és aconsellable que totes les persones que treballin amb els grups d’infants i adolescents hi participin. Es tractarà d’adaptar el llenguatge a aquestes necessitats.

A part d’això, és interessant utilitzar recursos per a donar suport a la comunicació amb persones TEA: recursos visuals com imatges, símbols o text; senyals verbals com expressions facials o gestos... També caldrà fer servir una comunicació clara i directa, sense metàfores, dobles sentits o ambigüitats, i sense donar moltes instruccions seguides.

Alhora, també caldrà garantir l’intercanvi còmode, és a dir, oferir un espai segur per a que la persona amb TEA processi la informació sense pressions i pugui respondre si vol.

Per poder dur a terme totes aquestes accions i així garantir que les activitats d’educació en el lleure són inclusives amb les persones amb autisme, caldrà que l’entitat inverteixi temps i recursos a formar i sensibilitzar al seu equip al respecte.

Aquestes persones hauran de tenir una base de coneixements sobre el TEA, saber com detectar i prevenir situacions estressants per a aquest col·lectiu, comptar amb estratègies per a encarar aquestes situacions, ser flexibles...

Algunes entitats que ofereixen formació sobre el treball amb persones autistes per a personal d’educació i d’educació en el lleure són:

field_vote: 

6 modalitats que poden adoptar les accions formatives

Imatge principal a portada: 
 Font: Mikael Kristenson
Autor/a: 
Joan Rosinach
Resum: 

En aquest recurs s’inclouen diferents formats, en funció de la finalitat, el públic al qual es dirigeixen o la participació esperada, entre altres.

Les modalitats formatives i les estratègies d’aprenentatge es podrien definir com aquells mètodes didàctics d’adquisició i de desenvolupament de competències que prenen en consideració aspectes estratègics, organitzatius i logístics, i que es duen a terme per aconseguir objectius preestablerts. Aquestes accions formatives poden adoptar diferents formats, en funció de la finalitat, el públic al qual es dirigeixen o la participació esperada, entre altres.

Imatges secundàries: 
 Font: Mikael Kristenson
 Font: Jaime Lopes
Subtitols: 
Curs estàndard
Taller
Seminari
Conferència
Formació a l'aire lliure
Jornada
Continguts: 

És la modalitat tradicional. S’acostuma a utilitzar aquest terme per fer referència a la formació en què s’exposa un determinat contingut concret, per a un grup tancat de persones participants, l’alumnat, en un període de temps concret. La persona que imparteix la formació acostuma a ser el centre de l’acció formativa. És una modalitat adient per a grups no superiors a 25 components i compta amb poca interacció tant entre l’alumnat com amb la persona formadora.

Torre Jussana fa moltes formacions d'aquest estil, tant presencials com en línia, dedicades a ajudar a les entitats a millorar la gestió de la seva tasca.

El taller és una activitat formativa, eminentment vivencial i pràctica. Consisteix en una modalitat centrada en l’activitat de la persona participant, que és guiada o supervisada per qui imparteix la formació. Tot i el suport teòric necessari, com en tota formació, predomina la part pràctica com a exemple de la teoria. Exigeix una gran participació per part del grup i és un espai per aprendre mentre s’està pràcticament. És idoni per a grups reduïts, de màxim unes 12 persones, ja que la interacció entre elles és gran.

La Fundació Pere Tarrés ofereix aquesta modalitat de formacions a les administracions i a les entitats.

Vindria a ser l’acció formativa basada en les aportacions de les persones participants. Per norma general, els seminaris estan centrats en un tema més aviat concret, en el qual es pretén aprofundir. El seu objectiu és arribar a solucions o respostes a través del debat i les propostes que sorgeixen al llarg de la seva realització. Compta amb una persona experta que dinamitza els diversos grups, de 15 persones com a màxim, que poden compondre el seminari complet. Es tracta d’una modalitat en què la interacció entre les persones és clau perquè tingui èxit.

Una entitat que organitza aquesta classe de formacions és el Centre Delàs.

Una conferència és la modalitat idònia perquè una o més persones que dominen un tema transmetin el seu coneixement a un públic interessat en la temàtica tractada. Seria el més semblant a un curs. És l’acció formativa més útil per arribar a un gran nombre de participants, ja que la interacció entre les persones que en formen part és pràcticament nul·la. Avui dia, es pot dur a terme tant en format presencial com virtual, mitjançant videoconferència.

Les conferències són una forma molt útil de donar a conèixer la tasca de l'entitat i alhora fer una acció de sensibilització.

Per a organitzar-ne una, s'aconsella consultar el recurs 'Com organitzar una xerrada o conferència des de la teva entitat', de Xarxanet.

Es tracta de la modalitat més informal, en què les persones que hi participen poden tenir més la sensació d’estar realitzant una activitat lúdica que una pràctica formativa. Normalment les organitzacions les proposen per posar a prova habilitats i actituds, més que coneixements. Hi ha moltes opcions de formació a l’aire lliure, des d’una visita guiada fins a una gimcana, passant per activitats estructurades que s’han de fer en qualsevol espai que no sigui l’habitual de treball o d’aprenentatge.

Es defineix com a jornada d’estudi o també jornada d’actualització o ‘update’, aquella en la qual es pot tractar un tema monogràficament o diversos temes relacionats entre si. En aquest cas, la metodologia també pot ser diversa, en funció del col·lectiu i de les temàtiques que cal tractar. El seu objectiu principal és aprofundir en continguts. Ha de comptar amb la participació de persones expertes que hi intervinguin successivament per tal de generar un valor afegit a la trobada. Requereix d’una preparació prèvia per part de les persones participants.

field_vote: 

Tot allò que cal saber sobre el diploma de monitor/a i director/a de lleure

Imatge principal a portada: 
 Font: MCECC
Autor/a: 
Joan Rosinach
Resum: 

El recurs detalla des dels organismes responsables fins als continguts dels cursos i les escoles responsables d’aquesta formació.

Fa més de 35 anys que a Catalunya es va formalitzar l’educació en el lleure. Com és ben sabut, monitors/es i directores/es, juntament amb infants, adolescents i joves són el màxim exponent d’aquest sector que engloba un conjunt d’iniciatives, moviments i experiències que es realitzen en el temps lliure amb una intencionalitat pedagògica, fora del currículum escolar i de l'àmbit familiar.

Imatges secundàries: 
 Font: MCECC
 Font: MCECC
Subtitols: 
Òrgan responsable
Sectors d’activitats d’educació en el lleure
Cursos formatius
Durada dels cursos
Continguts organitzats en mòduls
Escoles on poder cursar-los
Titulacions equivalents
Continguts: 

La Direcció General de Joventut, que forma part del Departament de Drets Socials, és l’organisme encarregat de vetllar perquè l’educació en el lleure a Catalunya sigui de qualitat. Entre les seves funcions, es troba la de regular la formació dels monitors/es i directors/es d’educació en el lleure, les activitats a l’aire lliure de joves menors de 18 anys i les instal·lacions juvenils.

Actualment, dos grans sectors organitzen activitats d’educació en el lleure al llarg de l’any i, especialment, en períodes de vacances escolars. Per un costat, es troben les grans federacions, les quals representen l’associacionisme educatiu català i aglutinen centres d’esplai i agrupaments escoltes. Per l’altre, s’engloben les empreses d’educació en el lleure, un sector empresarial dinàmic i que ofereix propostes educatives de qualitat.

Per poder obtenir el diploma, tant de monitor/a com de director/a, s’ha de superar un curs que dependrà del títol que es vulgui adquirir. La possessió d'aquest títol autoritza, a la persona que l’assoleixi, exercir les funcions corresponents a monitor/a i/o director/a de colònies, campaments, casals, rutes, camps de treball,... Des de l’entrada en vigor de l’Ordre BSF/192/2015, de 18 de juny, per poder realitzar qualsevol dels dos cursos, l’alumne/a ha de tenir els 18 anys.

El curs de monitor/a és una formació que prepara l’alumnat per intervenir de manera educativa en activitats de lleure infantil i juvenil. El capacita per organitzar, dinamitzar i avaluar activitats de lleure infantil i juvenil en el marc de la programació general d'una organització, aplicant les tècniques específiques d'animació grupal, incidint explícitament en l'educació en valors i atenent les mesures bàsiques de seguretat i prevenció de riscos.

Per altra banda, el curs de director/a és una formació que prepara l’alumnat per intervenir en tasques de coordinació d’equips en activitats de lleure infantil i juvenil. El capacita per planificar, organitzar, gestionar, dinamitzar i avaluar projectes de lleure educatiu dirigits a la infància i la joventut en tots els seus aspectes, i a representar-los internament i externament assumint la creació, el control i la dinamització dels equips de monitors/es.

Els cursos de monitors/es i directors/es de lleure infantil i juvenil compten amb una etapa lectiva i una etapa de pràctiques. A continuació es detalla el repartiment d'hores en ambdós casos:

Monitor/a

 • Durada del curs: 310 hores
 • Etapa teòrica: 150 hores
 • Pràctiques: 160 hores

Director/a

 • Durada del curs: 410 hores
 • Etapa teòrica: 290 hores
 • Pràctiques: 120 hores

Des de la Direcció General de Joventut es posa a disposició de totes aquelles persones interessades, un cercador de cursos de monitor/a, director/a i també de monogràfics.

La formació reglada d’aquet cursos està constituïda i organitzada en diversos mòduls que conformen la totalitat de l’itinerari formatiu.

El curs de monitor/a compta amb un total de 4 mòduls. Els seus continguts temàtics són:

 1. Processos grupals i educatius en el lleure infantil i juvenil. Explica com actuar en processos grupals considerant el comportament i les característiques educatives de la infància i la joventut. Té una duració de 30 hores .
 2. Tècniques i recursos d’animació en activitats de lleure. Exposa tècniques i recursos educatius d’animació de temps lliure infantil i juvenil. Dura 60 hores.
 3. Activitats d’educació de lleure infantil i juvenil. Ensenya l'alumnat a organitzar, dinamitzar i avaluar activitats en el temps lliure infantil i juvenil. Té una llargada de 60 hores.
 4. Pràctiques professionals no laborals de dinamització d’activitats de lleure educatiu infantil i juvenil. És el mòdul més llarg, amb un total de 160 hores.

Pel que fa al curs de director/a, la formació compta amb 5 mòduls, amb els següents continguts:

 1. Processos grupals i educatius en el lleure infantil i juvenil. Exposa de quina manera cal actuar en processos grupals considerant el comportament i les característiques educatives de la infància i la joventut. S'allarga 30 hores.
 2. Tècniques i recursos d’animació en activitats de lleure. Ofereix tècniques i recursos educatius d’animació de temps lliure infantil i juvenil. Té una durada de 60 hores.
 3. Planificació, organització, gestió i avaluació de projectes educatius de lleure infantil i juvenil. Fa una contextualització del lleure infantil i juvenil en l’entorn social i programació, execució i difusió de projectes educatius en el lleure. Dura 120 hores en total.
 4. Coordinació i dinamització de l’equip de monitors de lleure. Explica com generar equips de personal monitor, dinamitzar-los i supervisar-los en projectes educatius de lleure infantil i juvenil. Compta amb una llargada de 80 hores.
 5. Pràctiques professionals no laborals de direcció i coordinació d’activitats de lleure educatiu infantil i juvenil. Hi corresponen 120 hores.

Les escoles d'educadors/es en el lleure ofereixen, a més dels cursos de directors/es i monitors/es, formació tant reglada com complementària a monitors/es i caps de les entitats d'educació en el lleure. A Catalunya són un total de 33 les escoles que compleixen amb la normativa per impartir aquests tipus de cursos en què es poden estudiar, a més, cursos d'especialització i de formació permanent regulats per la Direcció General de Joventut.

En el Decret 267/2016, de 5 de juliol s’especifica, també, que en les activitats d’educació en el lleure en les qual participen menors de 18 anys, les titulacions vàlides per a la consideració de professionals de l'educació en el lleure, fins a la creació del Registre Oficial de Professionals de l'Educació en el Lleure de Catalunya són les següents:

Pel que fa al Diploma de monitor/a d'activitats de lleure infantil i juvenil.

 • Certificat professional de dinamització d'activitats d'educació en el lleure infantil i juvenil.
 • Un títol del sistema educatiu que inclogui de forma completa la qualificació professional de dinamització d'activitats d'educació en el lleure infantil i juvenil.

Pel que fa al Diploma de director/a d'activitats de lleure infantil i juvenil.

 • Títol de tècnic/a superior d'animació sociocultural i turística.
 • Certificat professional de direcció i coordinació d'activitats d'educació en el lleure infantil i juvenil.
 • Un títol del sistema educatiu que inclogui de forma completa la qualificació professional de direcció i coordinació d'activitats d'educació en el lleure infantil i juvenil.
field_vote: 

Contes i llibres per treballar la guerra amb la infància i l’adolescència

Imatge principal a portada: 
És important tractar la infància com persones amb capacitat reflexiva. Font: Pexels
Autor/a: 
Maria Bombardó Soro
Resum: 

Relats il·lustrats que conviden a la reflexió crítica sobre el conflicte armat, la seva realitat i les seves conseqüències.

La guerra és un concepte complex, que és molt important no abordar des de perspectives simplistes. Això fa que moltes vegades s’allunyi la infància d’aquestes realitats. Així i tot, el pacifisme i l’activisme contra les armes aposten per l’acció contrària, i advoquen per oferir als nens, nenes i adolescents les eines necessàries per a que entenguin què suposa la guerra, i adoptin actituds crítiques des d’edats primerenques, sense paternalismes i permetent-los construir la seva pròpia opinió.

Imatges secundàries: 
És important tractar la infància com persones amb capacitat reflexiva. Font: Pexels
Subtitols: 
Sobre els conceptes de la guerra i el conflicte
Absurditat de la guerra
Emmarcats en conflictes reals
Conseqüències de la guerra
Continguts: 

Un dels jocs més estesos entre la canalla és el de simular guerres o batalles. Tanmateix, és possible que s’hagin preguntat alguna vegada, què és a guerra? Un bon primer pas per a tractar la guerra amb la infància pot ser convidar-la a reflexionar sobre el conflicte armat com a concepte. Aquests són alguns llibres que poden donar suport a això:

 • Què és la guerra?’, d’Eduard Altibarra, un llibre infantil de no-ficció que es fa precisament aquesta pregunta, responent-la de forma sintètica, exemplificant-ho amb fets històrics i exposant els mitjans que cal desplegar per a evitar-la.
 • Tinc un tanc de joguina’ és un poema escrit per Pere Martí i il·lustrat per Núria Tomàs que reflexiona sobre la banalització que la societat fa sovint de la guerra, i duu als i les infants que el llegeixen a preguntar-se què implica jugar a la guerra.
 • Sin agua y sin pan’, de Luis Amavisca és un conte il·lustrat que pinta una situació on hi ha dos pobles separats per una tanca, l’un no té pa i l’altre no té aigua, i un dia arriba un tercer poble que no té cap de les dues coses. És resultat d’un projecte amb Amnistia Internacional.

Des del pacifisme i la teoria contra les armes, una de les qualificacions que es fa de la guerra és que és absurda, especialment per les grandíssimes conseqüències humanes que comporta i totes les possibilitats que limita. A continuació s’esmenten alguns llibres que permeten reflexionar en aquesta direcció:

 • Boom: la guerra dels colors’, firmat per Ximo Abadía i dirigit a infants d’a partir de sis anys. Retrata conceptualment els punts de partida d’una guerra mitjançant dos bebès de pobles veïns que s’obsessionen amb dos colors diferents i duen a les seves localitats a la guerra.
 • Les botes del general’, un conte infantil en lletra de pal escrit per Elisa Ramón i dibuixat per Franscesc Rovira, on un general obsessionat pel conflicte és abandonat per tots els seus soldats, i per les seves botes.
 • Per què’ és un conte sense lletra, il·lustrat per Nikolai Popov, una faula protagonitzada per una granota que inicia la narració sola i tranquil·la en un prat, amb una imatge bucòlica entre flors, però és atacada per un ratolí i la situació escala a un conflicte brutal.
 • A ‘L’enemic’, Serge Bloch i Davide Cali retraten la por a l’altre que emmarca totes les guerres, on el Manual de l’Exèrcit diu que l’enemic és cruel i ha de ser eliminat. Convida a reflexionar sobre la poca lògica que hi ha darrere la disciplina militar.

Per tal de tractar la infància i l’adolescència com persones amb capacitat crítica i reflexiva, és important posar-los en context de les realitats que les envolten. Una manera molt adient de convidar-les a reflexionar sobre la guerra és oferir-los un retrat real dels conflictes que han tingut i tenen lloc al món. Aquests són alguns relats emmarcats en aquests contextos:

 • La bibliotecària de Basora’, de Jeanette Winter, es un conte il·lustrat, ple de colors brillants, basat en una història real, que narra com una bibliotecària lluita per salvar el fons de la seva biblioteca en plena guerra d’Iraq.
 • Els tres tambors’, un conte de Sílvia Cabestany i Roser Ros que forma part de la col·lecció ‘La guerra dels grans’, que recull els testimonis i retrata el desconcert de persones que eren infants o adolescents durant la Guerra Civil Espanyola.
 • A ‘La zapatilla roja’, Karin Gruß retrata, amb l’ajuda de les il·lustracions de Tobias Krejtschi, la vida de Kenan a la Franja de Gaza, on un dia surt a jugar un partit amb els seus amics i l’autobús on viatja és atacat per dispars. La narració és adient per a infants de 10 a 12 anys.

La guerra va inevitablement lligada a unes conseqüències brutals, i entendre el conflicte armat passa per comprendre que, un cop finalitzat, s’estirarà en el temps durant anys, si no per sempre, en forma de resultats sobretot deshumanitzants. És important, per oferir un retrat fidel i que convidi a la reflexió a la infància i l’adolescència, parlar-los de manera realista, sense evitar esmentar i pensar en la destrucció i la mort que comporten els conflictes armats. Alguns contes i llibres que retraten aquestes conseqüències són:

 • Molsa’, on David Cirici a la lletra i Esther Burgueño a la il·lustració, mostraren com afecta al gos Molsa l’arribada de la guerra, dibuixant el seu sentiment de pèrdua constant des que la seva família desapareix quan cau una bomba a casa seva.
 • Akim corre’, de Claude K. Debois, vol transmetre d’una manera entenedora què significa l’esclat de la guerra i què implica fugir-ne. Ho fa mitjançant la història d’Akim, a qui el conflicte deixa en mig d’un paisatge desolador fins que és arrossegat per la gent que fuig, on comença el seu propi viatge per la mort i la destrucció, fins a trobar refugi.
 • El dia que va arribar la guerra’ és un poema de Nicola Davies, il·lustrat per Rebecca Cobb, inspirat per la història d’una nena refugiada a qui negaren l’entrada a una escola. Convidarà la canalla a reflexionar sobre el fet inesperat que és la guerra, així com la importància de l’acollida i l’empatia.
field_vote: 

Clàssics per pensar l’actualitat

Imatge principal a portada: 
Són llibres sobre pacifisme, desigualtat, desinformació, gènere, colonialisme i crisi climàtica. Font: Pixabay
Autor/a: 
Maria Bombardó Soro
Resum: 

18 obres literàries clàssiques que aborden problemàtiques actuals per a reflexionar sobre el present.

Des de la literatura s’han abordat problemàtiques amb arrels profundes, històriques fins i tot, que s’han reprès constantment en totes les èpoques fins a l’actualitat. Moltes novel·les clàssiques desenvolupen trames que es plantegen qüestions que eren rellevants en el seu context d’escriptura, però que per la seva natura ho continuen sent avui en dia i ho seran en un futur.

Imatges secundàries: 
Són llibres sobre pacifisme, desigualtat, desinformació, gènere, colonialisme i crisi climàtica. Font: Pixabay
Subtitols: 
Sobre conflictes armats i pacifisme
Mirades interseccionals a la desigualtat
Els extrems de la (des)informació
Gènere i feminismes des de la ‘mística’ femenina
Conseqüències del colonialisme i l’imperialisme
Crisi ecològica
Continguts: 

El conflicte militar ha estat un constant en la història de la humanitat, i una de les grans paradoxes. En l’actualitat, hi ha més de 60 guerres en curs, la gran majoria impulsades per interessos econòmics. Aquestes dues obres conviden a la reflexió sobre els horrors de la guerra i la seva inutilitat:

 • Abaixeu les armes’, de Bertha Von Suttner és considerat un dels clàssics del pacifisme, i és la novel·la més representativa de la seva autora, activista a qui li va ser atorgat el Premi Nobel de la Pau el 1905. El llibre segueix el transcurs de quatre guerres vinculades a les unificacions italiana i alemanya, i reflecteix les injustícies derivades de la guerra i qüestiona una societat que premia el combat i el coratge violent.
 • Per qui toquen les campanes’ és una novel·la que Ernest Hemingway va escriure a partir de les experiències que va viure com a corresponsal de guerra durant la Guerra Civil Espanyola. La trama explora la pèrdua de la innocència, la brutalitat de la guerra i el valor que prenen les vides humanes en aquests contextos.

Les teories i lluites per la igualtat parteixen d’una perspectiva interseccional que avui s’entén en la majoria de moviments com a necessari, essencial. Aquest és el fons de gran part de posicionaments que retraten i encaren la desigualtat, i que es pot trobar reflectit en aquestes obres:

 • Els homes no són illes’, de Nuccio Ordine, és una obra que recull fragments de clàssics i obres de llarg recorregut, d’autors que van des d’Aristòtil fins a Albert Camus, passant per Dante Alighieri o Emily Dikinson, i en fa una lectura en defensa de la col·lectivitat i la lluita comuna.
 • A ‘Assaig sobre la ceguesa’, José Saramago retrata una realitat que posa a prova la posició que Ordine defensa. En una societat assolada per una pandèmia de ceguesa, les persones comencen a actuar de les formes més reaccionàries. Alhora, però, a poc a poc, la supervivència de la multitud mitjançant la cooperació s’imposa en un gest de dignitat humana.

El concepte ‘desinformació’ fa referència a una situació paradoxal en el que s’anomena, irònicament, ‘era de la informació’. Les quantitats d’informació a les que es pot accedir a internet no tenen precedents històrics, i els sistemes d’ordenació i classificació que s’han creat amb ànims de facilitar la navegació per aquesta informació, responen en la seva majoria a interessos concrets d’institucions i empreses. Es tracta d’un control poc acusat (en alguns casos), que tot i això pot abordar-se perfectament des de la perspectiva distòpica per a entendre les dinàmiques que genera. Aquestes són algunes novel·les que ho visiten:

 • 1984’, de George Orwell, no podia faltar en aquest recull. La novel·la retrata una societat on les idees de les persones es controlen mitjançant la censura i la forja d’informació. Una bona referència a la realitat actual, on l’entrada constant d’informació no contradictòria amb els propis pensaments desenvolupa biaixos d’informació en les persones.
 • Fahrenheit 451’, de Ray Bradbury, segueix les tendències de l’obra d’Orwell, en una novel·la que retrata el conformisme i en critica les conseqüències.
 • La novel·la ‘Un món feliç’, d’Aldous Huxley, dibuixa un paisatge que en el moment de la seva publicació volia alertar sobre els totalitarismes, i que avui permet llegir-hi un retrat sobre la dictadura de la informació, en un context on el soma és una addicció a l’entreteniment constant, i l’enginyeria genètica es tradueix en el solapament de modes i tendències.
 • Totes les bèsties de càrrega’, de Manuel de Pedrolo, va ser en el seu moment una al·legoria del franquisme. Avui, però, és una faula que refereix inevitablement a la fredor i l’apatia que resulten del bombardeig constant d’informació.

Més enllà de la lluita i l’activisme com a tal, el feminisme és una teoria, un posicionament transversal a totes les problemàtiques socials i un qüestionament de les estructures. La literatura ha funcionat com un dels vehicles principals d’aquestes perspectives, entre altres coses per la idiosincràsia del mitjà, històricament associat al gènere femení. En aquest context, sorgeixen narratives que reivindiquen realitats on s’escolta les dones. Algunes són:

 • Jo, que mai no he conegut els homes’, on Jacqueline Harpan es serveix de la ficció per a donar a les veus femenines un espai on sentir-se les unes a les altres. La novel·la comença amb 40 dones engabiades, on una jove sense records s’alimenta dels records i les reflexions de les altres dones. Quan s’alliberen, surten a un món despoblat, on hauran d’enfrontar-se a la llibertat.
 • No podia faltar ‘Una habitació pròpia’, de Virginia Woolf, on la ficció deixa pas a la ironia àcida, responent a la pregunta: ‘Què necessita una dona per a escriure?’. L’obra no ha perdut actualitat avui en dia, podent-se utilitzar per a explicar per què, encara, no es llegeix a dones.
 • La plaça del diamant’, de Mercé Rodoreda, és un clàssic català d’una transparència sorprenent, on l’opressió i la lluita per la pròpia llibertat es retraten d’una manera simple i planera, sense sentimentalismes, des de la perspectiva d’una jove noia que malda per tenir una identitat que sigui seva i de ningú més.

Moltes de les opressions i desigualtats que tenen lloc en certs països enfonsen les seves arrels en el colonialisme i imperialisme, sigui aquest de fa segles o dècades. Les obres literàries escrites en aquests contextos inclouen en les seves línies un mirall d’aquestes realitats. Algunes d’aquestes novel·les poden ser:

 • Neguit permanent’, de Titsi Dangerembga, un clàssic de la literatura africana que critica la natura de les polítiques de descolonització i la negociació constant i fatigant de qüestions com la raça, la classe, el gènere o la cultura que s’hi desenvolupen. L’autora fa això mitjançant una perspectiva íntima on les tendències nervioses d’una jove, que accedeix a una escola de la missió, manifesten el malestar de tot un continent. Es tracta d’una sèrie que compta amb dos llibres més.
 • A ‘Tot s’ensorra’, Chinua Achebe fa un acostament molt similar al de Dangerembga, utilitzant la tragèdia personal d’un guerrer orgullós que presencia la ruïna del seu poble com a mitjà per a exhibir el drama col·lectiu.
 • Persèpolis’, de Marjane Strapi, és un clàssic de la novel·la gràfica que aborda la revolució islàmica iraniana i la repressió posterior, tot fruit d’un fort imperialisme cultural per part d’occident, des dels ulls d’una nena.
 • Las venas abiertas de América Latina’. Aquest llibre d’Eduardo Galeano vol qüestionar les narratives que han envoltat Mesoamèrica i Amèrica del Sud des d’occident, tot mitjançant un retrat històric real que alhora adopta un estil novel·lesc, on s’entrellacen experiències, idees i fets històrics que la història oficial deixa de banda.

La literatura, i especialment la ciència-ficció, té la capacitat de provocar malestar al seu públic mitjançant el retrat detallat de situacions hipotètiques però possibles. Els futurs distòpics on solen desenvolupar-se algunes trames fictícies beuen directament de les problemàtiques que ja tenen lloc en el moment de la seva escriptura, posant el dit en realitats palpables. Alguns clàssics de la ciència ficció que aborden l’emergència climàtica i ecològica són:

 • La paràbola del sembrador’, d’Octavia E. Butler, una novel·la postapocalíptica (en plena dècada de 2020) on la manca de recursos provocada pel canvi climàtic i l’egoisme corporatiu ha dut a la societat a la crisi, la lluita constant i la pobresa acusada. En aquest context, una jove idea una nova fe basada en el canvi, i que posa una mica de llum a la desesperació de l’emergència climàtica defensant que la humanitat pot controlar el canvi si coopera.
 • Mart’, una trilogia de Kim Stanley Robinson on la humanitat, amb una colonització interplanetària incipient, centra els seus esforços en la terra-formació de Mart, mentre la Terra pateix el desastre ecològic, el control pervers de macrocorporacions i una profunda sobrepoblació, cosa que duu a una lluita planetària pels limitadíssims recursos.
 • Dune’, de Frank Herbert, és una sèrie de llibres que reflexiona sobre la política, la religió i l’ecologia, i retrata com el medi ambient on viuen els éssers humans influeix acusadament en la manera en com es desenvolupen les societats, i les enormes conseqüències que, com a resultat, pot tenir intentar incidir-hi.
field_vote: 

Per què i com s’avaluen els algoritmes?

Imatge principal a portada: 
L’auditoria d’algoritmes és necessària per a garantir la seva eficàcia i el respecte als drets humans. Font: Pexels
Autor/a: 
Maria Bombardó Soro
Resum: 

Per a que siguin eficaços i reflecteixin resultats reals, han de ser processos quantitatius i qualitatius, duts a terme per una varietat d’agents en interdependència.

Els algoritmes són passos o seqüències que instrueixen un programari d’intel·ligència artificial en la consecució d’uns resultats específicament determinats. El seu benefici principal, vinculat al que ofereix la IA, és l’augment de l’eficàcia de qualsevol procés on estiguin implicats.

Imatges secundàries: 
L’auditoria d’algoritmes és necessària per a garantir la seva eficàcia i el respecte als drets humans. Font: Pexels
Subtitols: 
Per què avaluar els algoritmes
Tipus d’avaluació d’algoritmes
Mètodes de les avaluacions
Ecosistema d’avaluació d’algoritmes
Continguts: 

La de la IA i els algoritmes està sent anomenada la ‘Quarta Revolució Industrial’, i molts actors consideren que analitzar aquests sistemes és imperatiu, entre altres coses perquè no és possible saber quina direcció prendran en el futur.

Concretament, l’informe de Digital Future Society recull quatre raons que argumenten sobre la necessitat d’avaluar amb deteniment els sistemes algorítmics. La primera és que l’impacte de la IA i els algoritmes és directament tangible, és a dir, que ja existeixen evidències dels seus impactes negatius, actuals i potencials. Per exemple: biaixos de gènere, exclusió de persones en situació de vulnerabilitat de determinats serveis públics, impactes en el medi ambient...

Una altra raó que esmenta l’informe és que les accions d’avaluació i auditoria han estat part essencial del procés d’instauració de molts altres sistemes precedents, tecnològics o no, com és el cas de l’anàlisi financera, el càlcul de l’impacte social i ètic, la rendició de comptes pel que fa als drets humans o la privacitat...

Una tercera raó, vinculada a l’anterior, que assenyala el document és el fet que l’avaluació d’algoritmes és una obligació ètica que ja està quedant plasmada a l’àmbit legal en alguns casos, encara que de manera nímia i amb moltes variacions segons l’estat. A la Unió Europea, però, sí que s’aposta, com a mínim, per un enfocament regulador. S’espera, però, que aquesta sigui la perspectiva adoptada en els pròxims anys de manera global.

Una última raó és que l’avaluació algorítmica és, per davant de tot, una qüestió socio-tècnica, la qual cosa vol dir que més enllà de fer auditories en relació amb l’àmbit tecnològic de la IA, cal traspassar la preocupació a l’esfera pública i social, cercant no només els biaixos en la programació dels sistemes sinó en la seva arrel pública i estructural.

L’avaluació o auditoria d’algoritmes és un mecanisme que permet identificar comportaments problemàtics d’aquests sistemes, sempre determinats i concretats: biaixos en les decisions, danys potencials, riscos en termes de drets humans o privacitat, o impacte en els drets o interessos de col·lectius.

Les diferents dimensions en les avaluacions d’algoritmes són: focus, locus, actors promotors, actors externs, moment, orientació a la normativa, tema, àmbit, nivell d’accés i metodologia.

 • Focus

El focus de l’avaluació dels algoritmes pot ser tècnic, quan es vol entendre merament el funcionament de l’algoritme i els seus codis i models, o holístic, que és una perspectiva més àmplia que se centra en la comprensió del context, les estructures i els actors que s’activen en el desplegament de l’algoritme i que poden influir en els seus resultats. L’informe objecte d’aquest recurs recomana combinar ambdues visions.

 • Locus

L’avaluació dels algoritmes pot ser interna, si el procés es desenvolupa en el marc d’una organització concreta, o externa, si té lloc en altres entorns de manera independent.

 • Actors promotors

Els actors o institucions que impulsen el procés d’avaluació dels algoritmes poden ser actors primaris, és a dir el personal de la pròpia organització que genera els algoritmes, que mai sol fer públics els resultats; secundaris, si es tracta d’institucions i empreses externes que són contractades per l’organització generadora dels algoritmes, i per la qual cosa no són totalment independents; o tercers, que investiguen els algoritmes de manera independent, normalment amb l’objectiu de sensibilitzar la ciutadania o denunciar l’organització.

 • Rol dels actors externs

Segons la implicació de les comunitats afectades i del públic general en l’auditoria dels algoritmes, aquestes poden ser no participatives, si només les desenvolupen especialistes sense la consideració dels actors externs, o participatives, si, amb l’objectiu d’aportar diversitat i perspectives diferents a l’avaluació, s’hi impliquen les visions de les persones que s’hagin pogut veure afectades pel funcionament dels algoritmes. En aquest cas s’involucra a la ciutadania, a organitzacions de la societat civil, a entitats...

 • Moment

L’informe recull que el més aconsellable és fer una auditoria continuada dels algoritmes, durant tot el seu cicle de vida. Tanmateix, també s’identifiquen dos moments, les avaluacions ‘ex ante’, que es fan prèviament a la implementació de l’algoritme, i les avaluacions ‘ex post’, que venen a ser les auditories que es fan quan l’algoritme ja està en marxa.

 • Orientació a la normativa

Una altra forma de classificar les avaluacions dels algoritmes és segons el seu grau d’obligatorietat. En aquest sentit, hi ha aquelles auditories que són obligades per llei, que són totalment vinculants, i aquelles que compleixen un marc normatiu més ampli, com aquelles que s’orienten a recomanacions generals o disposicions ètiques. D’altra banda, també pot ser que les avaluacions no tinguin a veure amb una normativa regulada, i que, per tant, es realitzen com una alineació a bones pràctiques, per exemple per a contribuir a la igualtat de gènere.

 • Tema i àmbit

El més usual és que l’avaluació dels algoritmes es faci en el marc d’una temàtica concreta. Així, pot haver-hi tants tipus d’avaluació com temes, però sí que se sol fer una classificació en tres paraigües de continguts: dades i transparència, ètica general i drets humans.

Relacionat amb això, l’abast de l’auditoria pot variar depenent dels objectius i recursos que es tenen, per la qual cosa pot ser que s’avaluï un aspecte concret de l’algoritme o tot el seu cicle de vida.

 • Nivell d’accés

Depenent de la resta de factors, l’accés a les dades per a desenvolupar l’avaluació d’algoritmes pot ser més o menys gran. En aquest sentit, l’informe recull set nivells d’accés que tenen la caixa blanca (es coneixen totes les dades) en un dels extrems, i la caixa negra (només es poden fer observacions indirectes del sistema), a l’altre.

 • Metodologia

En l’avaluació d’algoritmes cal distingir, sobretot, entre les auditories, que analitzen el funcionament dels algoritmes segons uns criteris específics (hipòtesis sobre biaixos o estàndards que estableixen les regulacions), i les avaluacions d’impacte, amb un enfocament més ampli (possibles riscos del sistema abans de la seva implementació o impactes produïts posteriorment).

Hi ha molts i diversos mètodes per a avaluar algoritmes, i el seu ús depèn dels objectius de l’autoria i els recursos disponibles, així com de la dimensió de la qual tracten. L’informe objecte d’aquest recurs recull un total de 10 mètodes per a avaluar algoritmes, les claus dels quals es resumeixen a continuació.

 • Auditories de codi

L’objectiu de l’avaluació que es fa amb aquesta metodologia és avançar cap a la transparència algorítmica, i se centra en l’avaluació de tipus tècnic. Per fer-ho, s’analitza el codi font per a identificar els aspectes problemàtics que poden provocar resultats no desitjats. Sol dur-se a terme des de l’interior de la pròpia organització, perquè demana un accés complet a informació que pot ser sensible.

 • Scraping

Aquesta avaluació consisteix a interactuar de manera intensiva amb l’algoritme des de l'organització per a avaluar el seu funcionament i resultats, per la qual cosa té lloc sempre un cop ja s’ha posat en marxa l’algoritme. És, com l’anterior, una auditoria tècnica, però en aquest cas no cal l’accés complet a la informació sobre el codi font, per la qual cosa pot ser duta a terme per un agent extern.

 • Sock puppet

És similar a l’anterior metodologia, però la interacció amb l’algoritme la tenen programes que simulen ser usuaris del sistema. Com es tracta d’una interacció entre dos sistemes, la informació avaluable que s’obté com a resultat del procés és més detallada en relació amb les variables específiques que es volen estudiar que en el cas de l’scraping.

 • Carrier puppet

Un mètode similar al sock puppet en què un programa pren el paper d’una persona, però en comptes de tractar-se del rol d’usuari, agafa el de desenvolupador. Això vol dir que l’objectiu de l’avaluació no és el sistema finalitzat, sinó una fase intermèdia del mateix, en què el que es busca és precisament identificar les problemàtiques en el desenvolupament de l’algoritme. Sol ser una metodologia utilitzada per a impulsar bones pràctiques.

 • Auditoria col·laborativa

Aquesta metodologia és semblant a l’scraping, però en aquest cas la interacció amb el sistema la fan persones usuàries que són contractades per a fer proves reals del sistema. Això vol dir, però, que el procés té lloc abans de llançar l’algoritme. Pot ser una bona estratègia per a garantir el compliment de les obligacions legals o normatives. La participació en aquest cas no és totalment externa en el sentit que les persones usuàries contractades han de seguir unes instruccions, per la qual cosa no necessàriament inclou agents afectats per l’algoritme.

 • Anàlisi estadística

En aquest cas s’analitzen les dades que resulten del sistema després de fer-lo servir. L’objectiu d’aquest mètode és identificar aspectes problemàtics concrets, però és més limitat que l’anàlisi del codi. Pot ser útil per a complementar altres mètodes.

 • Checklists

També anomenats ‘llistes de verificació’, aquests processos parteixen de definir una sèrie d’indicadors prèviament a l’avaluació. S’inclouen preguntes sobre qüestions específiques, per la qual cosa pot ser útil contractar o col·laborar amb una consultoria externa que proposi temàtiques.

 • Enquestes a persones usuàries

Les també anomenades ‘auditories no invasives’ serveixen per a conèixer aspectes sobre algoritmes ja implementats. Ve a ser el mateix que les auditories col·laboratives, però en aquest cas ja no es tracta d’un ús simulat del sistema, sinó que es parteix de casos i experiències reals. Al centre d’aquesta avaluació estan les persones usuàries, de les quals es recullen les percepcions per a obtenir informació sobre el funcionament real del sistema. Pot fer molt servei com a complement a altres procediments més tècnics, i el seu ús és molt recomanat quan no és possible dur a terme cap altre procediment.

 • Workshops

El procediment d’avaluació del ‘workshop’ o grup focal implica incorporar persones usuàries al procés d’avaluació algorítmica, un procediment que serveix de complement a la metodologia anterior. Es tracta d’organitzar trobades amb persones que hagin pogut ser afectades pel funcionament de l’algoritme, de manera que no només ajudaran a millorar el sistema, sinó que també tindran un espai on ser escoltades. Aquesta iniciativa aportarà un enfocament més holístic a l’avaluació, i permetrà explorar qüestions que potser no s’havien tingut en compte.

 • Estudis de cas i històries de desenvolupament

Aquesta metodologia és similar al que es coneix com a ‘etnografia digital’, i ofereix un acostament molt més profund a la dimensió més social del sistema. Els estudis de cas, concretament, impliquen l’observació directa, l’entrevista i altres mètodes qualitatius per a captar les dimensions sociotècniques dels algoritmes. Les històries de desenvolupament, per altra banda, consisteixen en traçar tot el procés de desenvolupament d’un algoritme per a identificar problemàtiques. Depenent de l’enfocament, es pot acudir a les comunitats afectades o dur-lo a terme únicament amb el personal de l’organització.

Per a que una avaluació d’algoritmes sigui eficaç, és primordial que es desenvolupi en un ecosistema divers d’organitzacions d’àmbits i sectors diferents (públic, privat i social; salut, educació, energia...). La interacció entre els diferents agents i l’entorn en què s’usa la IA és essencial per a fer una auditoria amb un impacte real sobre el desenvolupament dels algoritmes, en tant que aquests, al seu torn, també afecten diverses capes de la societat.

L’informe estableix tres nivells de governança en els quals analitzar aquests ecosistemes: macro, mezzo i micro.

 • Nivell micro: públic, privat i social

En el marc més ampli d’interacció, l’avaluació de l’algoritme ha d’incloure la interacció entre els sectors públic, privat i social. Així, no és només necessària la interacció entre el mercat que genera i marca les dinàmiques de la tecnologia i l’administració que les utilitza, i que n’hauria de liderar l’avaluació, sinó que el sector social, com a representant de la societat civil, ha de tenir un rol protagonista per a garantir la transparència en els processos i que la veu de les persones afectades és escoltada.

A més, les entitats poden contribuir a determinar com s’equilibra la relació entre administració i mercats, així com a establir valors que determinin la col·laboració.

 • Nivell mezzo: sectors d’activitat

Qualsevol sector d’activitat pot beneficiar-se de sistemes d’IA per a millores com l’automatització d’algunes tasques. Per això, és necessari establir mecanismes de rendició de comptes per als algoritmes individualitzats per a cada sector, ja que les situacions problemàtiques que es poden produir poden variar. A més, i tot i aquesta individualització, també cal tenir en compte les interrelacions entre sectors.

Així, si bé és imperatiu parar especial atenció als sectors que tenen més impacte i influència en la vida de les persones (com l’ordre públic, la justícia, les finances, la gestió de fronteres, els serveis bàsics...), tots els sectors que utilitzen els algoritmes en els seus sistemes (que són cada vegada més) haurien de ser auditats.

 • Nivell micro: actors amb un paper

Un últim nivell de governança en els processos d’avaluació d’algoritmes són els actors que tenen un paper directe o indirecte en el seu desenvolupament. La seva interrelació és necessària per a una avaluació profunda dels sistemes algorítmics.

Pel que fa als agents amb un paper directe, l’informe identifica tres tipus d’actors: personal de les organitzacions que utilitzen els algoritmes, consultores o organitzacions especialitzades i organismes avaluadors. D’altra banda, els actors amb un paper indirecte que és aconsellable que participin de l’avaluació d’algoritmes són les persones usuàries, el personal de les organitzacions que implementen els algoritmes, les entitats de regulació o supervisió, les empreses que desenvolupen els algoritmes i les organitzacions de la societat civil.

field_vote: 

Claus i característiques de l’Aprenentatge Servei

Imatge principal a portada: 
N’hi ha de molts tipus i àmbits diferents, per a totes les edats i contextos educatius. Font: Pixabay
Autor/a: 
Maria Bombardó Soro
Resum: 

Són projectes on alumnat de totes les edats participa en activitats de servei comunitari dutes a terme per entitats.

Les entitats que volen dur a terme alguna tasca o acció per a ajudar i contribuir a la comunitat, i alhora treballar per l’educació cívica des del vessant més pràctic, ho poden fer mitjançant projectes d’Aprenentatge Servei (APS). Aquests projectes poden ser implementats per les mateixes organitzacions, així com per institucions educatives o l’administració.

Imatges secundàries: 
N’hi ha de molts tipus i àmbits diferents, per a totes les edats i contextos educatius. Font: Pixabay
Subtitols: 
Què és
Característiques
Protagonistes de l’APS
Àmbits de treball
Passos per fer un projecte d’APS
Recursos i webs
Continguts: 

L’Aprenentatge Servei, tot i integrar una gran diversitat de projectes, el defineixen essencialment per tres claus. Primer, els programes que en formen part integren el servei a la comunitat com a resposta a unes necessitats socials concretes i l’aprenentatge de continguts, competències, valors o habilitats. Segon, l’APS és una metodologia pedagògica basada en l’experiència, la participació, la cooperació i la reflexió. Es tracta d’una proposta que combina el servei comunitari i l’aprenentatge en un sol projecte articulat.

La tercera clau és precisament que aquest projecte s’organitza mitjançant una col·laboració entre centres educatius i entitats del seu entorn, de manera que es creen sinergies on l’aprenentatge millora el servei i el servei dona sentit a l’aprenentatge. Això, però, no és realment una gran innovació: tant els centres educatius com les entitats solen organitzar experiències compartides d’aquesta mena, i només els falta sistematitzar-les.

Per a anar encara més enllà, cal dir que l’APS no es limita a designar un projecte únic, sinó que és una perspectiva a través de la qual veure l’educació i la tasca de cooperació comunitària. Implementar projectes d’APS, per tant, obre portes al desenvolupament social de les comunitats, ja que descobreix i reforça punts i valors en comú i obre espais d’intercanvi per a facilitar l’encarament col·lectiu dels reptes.

Hi ha alguns aspectes que tot projecte que vulgui encabir-se dins l’Aprenentatge Servei ha d’incorporar, i tenen a veure sobretot amb el plantejament i l’execució del programa. Primer, cal que l’aprenentatge estigui sistematitzat i incorporat tant al currículum del centre com al servei que es donarà, vinculant els continguts que s’aprendran, de caire transversal, a les necessitats que es volen encarar. Es tracta de treballar unes competències que l’alumnat ha de poder posar al servei de la comunitat, i que han d’estar incorporades com a una dimensió pedagògica en el disseny del projecte.

Un segon aspecte primordial és, evidentment, el servei. Aquest ha de definir-se com a resposta real a necessitats tangibles de l’entorn escollit, inspirant-se en la reciprocitat. S’hauran d’evitar, per a l’APS, projectes de tipus assistencialista, que vagin més enllà de la mera tasca i busquin un impacte significatiu i transformador en tots els agents que hi participen.

Un tercer requisit que han de complir tots els projectes d’APS és la participació activa de totes les persones que hi prenen part. Això vol dir que aquestes han de tenir veu en totes les fases del programa, des de la seva definició detectant necessitats fins a les propostes de millora un cop feta l’execució.

L’últim element fonamental de tots els projectes d’APS és la reflexió. Això vol dir que les persones que hi participen, tant des del centre educatiu com des de l’entitat, han de ser conscients del que fan i la seva utilitat.

Un dels avantatges dels projectes d’APS és que són molt flexibles, i ofereixen moltes possibilitats d’acció segons les necessitats socials i educatives que es volen cobrir. Així, les persones de qualsevol edat poden participar en un projecte d’APS, només cal que estiguin inscrites en algun centre educatiu: primària, secundària, batxillerat, formació professional, universitat, escoles d’adults, formació ocupacional...

Pel que fa a les entitats, no cal que treballin en una àrea concreta relacionada amb l’educació per a implementar o col·laborar en un projecte d’APS. Cal entendre l’educació com una funció social bàsica de tota entitat, de manera que, realment, qualsevol àrea de treball pot acollir i influenciar l’aprenentatge.

Així, per a la seva tasca de sensibilització, mitjançant l’APS, les entitats poden anar més enllà de la mera difusió comunicativa i educativa, fent un esforç per implementar activitats que creïn condicions per a que l’alumnat aprengui del treball que fa per la comunitat. Així, l’APS posa a les entitats en un rol de vincle entre els coneixements que ofereixen els currículums i la realitat social, que alhora beneficia a les organitzacions tant amb la feina que fan les persones participants com amb la promoció que el projecte fa dels seus valors i missió.

L’àmbit en el qual es durà a terme en el servei dels projectes d’APS pot ser de moltes temàtiques. De fet, hi ha tantes opcions com projectes, ja que cada organització duu a terme la seva tasca en el seu context i s’especialitza encara més a cada projecte. Tanmateix, els projectes s’emmarquen sempre en àmbits més amplis, i d’aquests, els més usuals a l’APS són:

 • Ajuda a altres persones: projectes d’atenció directa a col·lectius en risc d’exclusió, treball amb persones amb discapacitats, acompanyament de persones migrades...
 • Participació ciutadana: tasques de sensibilització per a motivar la participació al barri o poble tot treballant el compromís cívic, creació i col·laboració a mitjans de comunicació, activitats a processos participatius...
 • Medi ambient: són tots aquells projectes dedicats a la conservació del medi ambient, com sessions de reciclatge o neteja d’espais, cura de la fauna, implementació de l’estalvi energètic...
 • Intercanvi generacional: es tracta de programes que apropen persones d’edats diferents per a facilitar l’intercanvi de coneixement.
 • Acompanyament a l’escolarització: tasques d’acompanyament a nens i nenes i adolescents, reforç escolar, classes de català per a persones nouvingudes...
 • Patrimoni cultural: projectes de difusió, conservació i recuperació de productes culturals i artístics i tradicions populars.
 • Promoció de la salut: activitats de prevenció i promoció d’hàbits saludables, acompanyament a persones diagnosticades amb alguna malaltia...
 • Projectes de solidaritat i cooperació: projectes de caràcter més internacional, dedicats als drets humans, les causes solidàries i de cooperació...

Les entitats poden impulsar o col·laborar amb un centre educatiu o altres espais de formació per a dur a terme un projecte d’APS. El més aconsellable és dissenyar un projecte normal i corrent i introduir-hi les particularitats de l’APS. A continuació es detallen els passos que cal seguir:

 • Mesurar les capacitats de l’entitat

El pas previ a implementar un projecte d’APS és, primer, assegurar-se que l’entitat té la infraestructura per a dur-ho a terme i, segon, dissenyar un projecte o una col·laboració que s’adeqüi a les seves possibilitats. Per a això caldrà tenir en compte la dimensió de l’entitat (no és el mateix acollir un grup de 5 alumnes a un de 30) i els recursos, sobretot humans, de què disposa (caldrà que com a mínim una persona dediqui totes les seves hores o quasi totes a les activitats d’APS).

 • Pensar el servei i la participació

Un cop ja es té consciència de la disponibilitat de l’equip i dels recursos de l’entitat, caldrà pensar en el servei que les persones que participaran en l’APS duran a terme. Evidentment, aquest servei haurà d’estar relacionat amb la missió de l’entitat, però, a més, s’haurà de definir al detall quina classe d’alumnat el durà a terme, definint un perfil que respongui a qüestions com les places que es poden oferir, l’edat i l’àrea educativa dels i les potencials participants, quins dies i en quins horaris es farà el servei, qui supervisarà l’activitat, com s’acollirà i acompanyarà l’alumnat...

 • Definició d’aprenentatges

En el moment de pensar el servei també caldrà definir quins aprenentatges i competències es treballaran durant el servei. Això vol dir pensar si cal que l’alumnat tingui algun coneixement previ o faci alguna formació abans de començar el servei, així com llistar detalladament els coneixements que s’hauran adquirit un cop acabada l’activitat.

També es tractarà de tenir en compte qui farà el treball amb l’alumnat (professorat, personal de l’entitat, altres professionals...) i quin material serà necessari per a que aquest dugui a terme el servei.

 • Impulsar l’activitat

Un cop ja s’han definit les bases de l’APS serà el moment d’iniciar l’impuls de l’activitat. Això ho pot fer la mateixa entitat o un centre educatiu. En el primer cas, l’entitat haurà de buscar un centre a qui interessi la seva proposta. En el segon, l’entitat haurà de valorar si pot oferir el servei que el centre demana. En ambdós casos caldrà fer els passos indicats prèviament, per tal de veure si la col·laboració és possible.

Per cercar tant projectes de centres educatius com centres de formació que ja ofereixen la col·laboració, el primer pas és fer difusió aprofitant la xarxa de l’entitat i, sobretot, començar pels centres educatius més propers.

 • Dissenyar un pla

Un cop ja s’ha establert contacte amb el centre educatiu i s’ha decidit dur a terme la col·laboració, arriba el moment de determinar tots els detalls de la col·laboració i l’activitat, és a dir, dissenyar el pla junt amb el centre. Es tractarà de fer un document que reculli i concreti l’acord amb l’altra part de molts dels aspectes previstos en els passos anteriors, sobretot pel que fa als continguts de l’aprenentatge i l’activitat. Algunes preguntes que haurà de respondre el pla són: qui seran les persones interlocutores del centre i de l’entitat? Quines activitats es duran a terme i en quin moment? Quins mitjans econòmics, materials i humans caldran? Com es farà el seguiment del projecte?

S’haurà de dedicar un apartat a fer un calendari d’accions que inclogui també l’acollida i el comiat de les persones participants, així com alguns moments de reunions periòdiques amb les persones representants de les dues institucions per a fer un seguiment de l’activitat.

També és recomanable que el pla, tot i que ha d’estar ben definit, sigui mínimament flexible, per a permetre introduir les aportacions i suggeriments de les persones que duran a terme l’activitat.

 • Tancament: reconèixer l’ajuda

Caldrà contemplar com acomiadar les persones participants del projecte d’APS un cop s’acabi l’activitat. Es tractarà d’aprofitar una sessió per a detectar els aspectes positius de la col·laboració i donar les gràcies per l’ajuda, ja que aquesta haurà estat beneficiosa no només per a l’alumnat, sinó també per a l’entitat i el centre educatiu.

En aquest punt també es pot aprofitar per deixar oberta la porta a properes col·laboracions, tot subratllant i posant en valor els resultats positius.

 • Avaluació

Una última cosa a fer un cop s’ha finalitzat el projecte és avaluar el seu desenvolupament i resultats, d’una manera senzilla, però que impliqui a representants de totes les parts que han participat. Algunes preguntes que es poden plantejar per a aquesta fase són: És recomanable repetir l’experiència? Es podria mantenir en el temps? Quines modificacions caldria introduir per fer-ho?

A continuació es recullen algunes webs, eines i recursos que poden ser útils per a les entitats que volen desenvolupar un projecte d’APS:

field_vote: 

Principals temes de formació del voluntariat que tracta amb persones

Imatge principal a portada: 
S’hauran de treballar els interessos, les habilitats interpersonals, el col·lectiu i l’activitat, i recursos de relació. Font: Pixabay
Autor/a: 
F Pere Tarrés
Resum: 

Gran part dels cossos de voluntariat de Catalunya es dediquen a l’atenció i la cura, i és important que les entitats on desenvolupen la seva tasca ofereixin un itinerari formatiu adequat.

Hi ha molts tipus de voluntariat, però una gran part d’aquestes tipologies fa referència a l’atenció, la cura i el tracte amb persones. Sigui per a fer una tasca d’acompanyament, de formació, d’integració o de mera companyia, la força principal de les entitats que treballen amb persones és el voluntariat.

Imatges secundàries: 
S’hauran de treballar els interessos, les habilitats interpersonals, el col·lectiu i l’activitat, i recursos de relació. Font: Pixabay
Subtitols: 
L’atenció a persones
Formació sobre interessos
Formació sobre habilitats interpersonals
Formació sobre el col·lectiu
Formació de recursos
Per saber més
Continguts: 

El voluntariat que atén a persones és aquell que desenvolupa la seva tasca directament amb les persones que formen part del col·lectiu objecte de l’activitat de l’entitat. Les persones voluntàries d’aquest han de treballar alguns aspectes bàsics que complementaran altres qüestions específiques de la seva tasca, i que hauran de tenir presents durant totes les fases del voluntariat.

Per tant, si bé és cert que la formació per a l’atenció a persones depèn una mica del moment en el qual es trobi la persona voluntària, i pot canviar l’ordre de prioritats segons quin és el col·lectiu concret que atén, totes les classes de voluntariat d’atenció i cura a les persones han de comptar amb uns coneixements i formes de comportament bàsics.

El tema primer a treballar en aquest àmbit de voluntariat són els interessos que han dut a les persones a iniciar la seva activitat. Després, caldrà incorporar tres àrees temàtiques de formació: habilitats interpersonals, claus del col·lectiu que atenen i recursos que poden necessitar i on trobar-los.

Un dels passos bàsics de tot voluntariat és la pregunta: per què fer voluntariat? Això ve a ser el mateix que qüestionar-se pels motius que empenyen a una persona a realitzar un voluntariat atenent persones. Però no es tracta només de valorar individualment això, sinó d’aprendre de quina manera dur a terme una anàlisi personal i de l’entitat per a garantir que la seva pròpia realitat no afectarà negativament a la seva tasca i que, més aviat, pot ser un benefici.

Aquí es tractarà, per tant, de formar-se sobre els seus propis sentiments i treballar la capacitat de gestió de les emocions, avançant sempre amb l’objectiu de separar la seva vida diària de la de voluntariat. Així, caldrà que les entitats ofereixin eines formatives als seus equips per a garantir la seva estabilitat emocional.

Des d’un inici, les entitats han de tenir clar el perfil d’entrada de les persones voluntàries, que al seu torn han de tenir clara la seva tasca. Així i tot, serà només a partir d’un seguiment constant a partir de trobades i entrevistes per a conèixer les dificultats de l’equip que es podrà establir un itinerari formatiu que ajudi a la persona a potenciar els seus aspectes positius i a adquirir noves habilitats.

En el tracte amb persones cal treballar una sèrie d’habilitats, sobretot si es tracta de fer activitats d’atenció. A banda de les habilitats concretes necessàries per a l’atenció del col·lectiu concret amb el qual es treballa, i abans inclús d’adquirir aquestes capacitats, hi ha les habilitats relacionals o interpersonals. Per això, les entitats han d’oferir formacions en relació amb la receptivitat i el saber observar, perquè només coneixent en detall la situació que es vol abordar es podrà atendre la persona de manera eficaç.

També en relació amb les habilitats relacionals, el voluntariat d’atenció a persones haurà de treballar capacitats com l’escolta activa, l’empatia i l’assertivitat, de manera que els equips siguin capaços de posar-se al lloc de les persones que atenen sense, alhora, implicar-se massa. L’objectiu és saber i dominar els límits, perquè, contràriament, no es podrà dur a terme la tasca correctament.

A més de la formació més general sobre el treball personal, totes les entitats que treballen amb persones hauran d’oferir al seu voluntariat una formació més específica sobre el col·lectiu que atenen i l’activitat que desenvolupen. Aquest serà, realment, el gruix de l’itinerari formatiu del voluntariat. Es tractarà d’oferir-los eines transversals i multidisciplinars, i sempre serà necessari comptar amb la col·laboració de persones professionals en l’àmbit d’acció (de l’àrea de la psicologia, del treball social, de la inclusió, de la sociologia, de la pedagogia, de l’educació...).

Per preparar aquesta àrea de la formació caldrà tenir en compte no només el sector de la població atesa (gent gran, infància, adolescència, persones adultes...), sinó també el context en el qual es troba, les especificitats dins el mateix col·lectiu. No és el mateix treballar amb infants en una entitat d’educació en el lleure que amb infància hospitalitzada.

Alhora, també és necessari oferir formació al voluntariat sobre les activitats que durà a terme. Per exemple, les persones que treballen amb persones grans que es troben soles hauran de conèixer com ajudar-les en cas que tinguin dificultats per a moure’s; i si, en canvi, el voluntariat es dedica a fer classes de llengua per a persones nouvingudes, no només haurà de tenir eines pedagògiques, sinó també recursos per a atendre emocionalment a persones en situació d’immigració.

Així, aquest eix de la formació és molt ampli, i caldrà que les persones encarregades de la coordinació del voluntariat de l’entitat elaborin un pla de formació que incorpori aquestes especificitats. Es recomana seguir el recurs ‘Guia per elaborar un pla de formació del voluntariat' de Xarxanet.

Quan es treballa atenent a persones, a banda d’utilitzar les capacitats i sabers esmentats anteriorment, el voluntariat necessita comptar amb recursos que van més enllà del coneixement en si, que són més aviat eines per a facilitar-los la seva tasca d’atenció a persones. Es tracta d’introduir recursos com jocs, tècniques de relaxació, dinàmiques d’equip o expressió corporal al seu repertori que siguin flexibles i de fàcil adaptació depenent de la qüestió que es vol treballar amb el col·lectiu en concret.

Aquests recursos permetran al voluntariat a millorar la seva relació amb les persones ateses, i facilitarà molt l’intercanvi necessari per a dur a terme la seva tasca de la manera més òptima possible.

field_vote: 

Com posar en marxa un hort comunitari a l’entitat

Imatge principal a portada: 
Els horts contribueixen a la sostenibilitat de l’entitat i al foment de la cooperació de l’equip Font: Pixabay
Autor/a: 
Maria Bombardó Soro
Resum: 

Es tractarà de definir coses com l’espai, els models d’hort, el tipus de reg, l’organització de l’equip i les formes de fertilització.

Una de les accions que poden dur a terme les entitats per contribuir a la sostenibilitat a l’hora que es treballen i es posen en acció valors com la cooperació o el consum conscient és la instal·lació d’un hort comunitari. Aquest pot ser exclusiu per a les persones associades i d’estructura o obrir-se a la col·laboració de les persones del barri, i es poden instal·lar a la mateixa entitat o cercar espais que es poden recuperar per a fer-ne un ús col·lectiu.

Imatges secundàries: 
Els horts contribueixen a la sostenibilitat de l’entitat i al foment de la cooperació de l’equip Font: Pixabay
Subtitols: 
Característiques i beneficis
La terra i els models d’hort
L’aigua i el tipus de reg
Fertilització i encoixinament
Organització i espais
Eines
Plantar: què i quan?
Continguts: 

Els horts comunitaris són horts cooperatius, més o menys grans, instal·lats a les ciutats, pobles o entitats per a ser gestionats de forma cooperativa. Es configuren com espais de participació amb sistemes de gestió propis, per la qual cosa potencien les relacions entre persones de totes les edats i contextos. Se solen desenvolupar sota els principis de l’agricultura ecològica, i permeten fomentar hàbits sostenibles i aprenentatges diversos sobre subsistència i alimentació.

En tots els casos, l’hort comunitari i el seu funcionament, disseny i organització sorgeixen del consens de totes les persones participants, i sempre amb respecte per les condicions, interessos i disponibilitat de cadascú. També s’han de tenir en compte els recursos de què es disposa.

El primer pas per a instal·lar un hort comunitari és aconseguir una terra on fer les plantacions. Si l’entitat ja disposa d’un terreny, això no serà un problema, però si es tracta, per exemple, d’una associació urbana, caldrà que es pregunti per les dimensions i tipologia de l’hort i valorar si instal·lar-lo a la seva terrassa i balcó o cercar un espai a banda. Per fer això últim, hi ha tres vies: aconseguir la cessió d’un sòl en desús (negociant amb la propietat i presentant un projecte per escrit), optar a un dels espais buits del districte, i llogar o comprar el terreny.

Un cop escollit l’espai, caldrà definir algunes qüestions. Una d’elles és el format que prendrà l’hort. Per a una instal·lació d’aquestes característiques, hi ha cinc modalitats que s’hauran d’escollir segons l’espai de què es disposi i el tipus de cultius que es volen plantar.

Per a entitats de tipus més urbà, la primera opció són les taules de cultiu, que són taules elevades de diferents mides ideals per a espais reduïts o pavimentats. Per a aquestes necessitats també es pot optar per un hort vertical, que s’instal·la en parets o estructures i que alhora funcionen com a elements de decoració. Són idonis per terrasses i balcons, però no serveixen per a plantes de gran volum o arrel profunda.

Si l’entitat disposa de més espai, pot optar per plantacions de terra, que, tanmateix, necessiten coneixements més extensos per a ser instal·lades. D’aquesta tipologia, la modalitat per a l’espai més reduït són els bancals elevats, calaixos d’un metre d’amplada i llargada variable que es posen a terra. Una segona opció són les parades en crestall, on s’instal·len quatre parades o bancals delimitats per cordills i estaques, en un sistema de cultiu rotatiu de quatre anys. Finalment, hi ha la manera tradicional, que és l’hort en solcs, cultivant la terra directament. És idònia per a espais oberts, però caldrà preparar prèviament la terra.

Un cop s’ha escollit la modalitat d’hort, caldrà tenir en compte qüestions sobre el seu manteniment, com el tipus de reg, la fertilització i l’encoixinament.

Un aspecte principal del funcionament de tot hort, que ajudarà a determinar la seva modalitat, és l’accés a l’aigua. Si es vol aigua gratuïta, el millor és recollir l’aigua de la pluja o prendre’n del veïnat sempre amb el suport i el vistiplau de les persones del barri. Tanmateix, el més segur és que calgui pagar l’aigua, per la qual cosa es pot optar per fer activitats per a recollir diners (idealment, relacionades amb l’hort) o buscar el suport econòmic de l’Ajuntament.

En tots els casos, és aconsellable disposar d’una reserva d’aigua important, sigui mitjançant un pou o bidons. A raó de l’aigua a la qual es té accés, caldrà temporitzar i establir els horaris de reg.

Pel que fa al sistema de reg, els formats d’ús d’aigua més eficients i respectuosos amb el medi ambient són els sistemes de reg localitzats: el gota a gota i les cintes exudants, que poden connectar-se a un programador, o la forma més tradicional, la regadora. També serà indispensable fer un bon encoixinament per a mantenir la humitat de la terra, com s’assenyala a l’apartat següent.

La fertilització és imprescindible per a que l’hort tingui èxit, i és una garantia del caràcter cíclic del projecte i un impuls a la sostenibilitat de l’entitat. Això es deu al fet que, si ve es pot optar per anar a buscar fems a una granja o comprar adob a empreses o plantes de reciclatge, el més aconsellable és generar adob de la brossa orgànica de l’entitat i del barri i de les restes de poda i collita.

Una altra acció d’aquest tipus que és necessària per a que l’hort funcioni és l’encoixinament, que ve a ser una capa protectora de fins a cinc centímetres, feta de palla, branques, suro, encenalls d’escorça o cartó, i que s’ha de renovar cada 6 – 12 mesos. Aquesta tècnica protegeix la terra, conserva la humitat, suavitza els contrastos de temperatura, disminueix l’assecament de la terra pel vent i la insolació, evita la compactació del sòl i redueix el creixement d’herbes no desitjables.

Tot hort, sigui comunitari o no, compta amb dos espais bàsics. El mateix hort, i un espai on desar les eines, que es pot habilitar al mateix edifici de l’entitat o instal·lant una petita caseta o cobert.

Pel que fa a l’espai de l’hort, s’haurà de decidir de quina manera es treballa la terra, si de forma totalment conjunta (sobretot per a horts petits) o fent un repartiment en parcel·les (de manera que cada persona o grup s’encarregui d’una part del cultiu).

Un altre punt que caldrà definir és com s’organitzarà el treball. Si ve tothom pot estar implicat d’alguna manera en les diferents tasques, el més aconsellable és crear comissions, de manera que una o diverses persones s’encarreguin sempre d’algunes tasques que van més enllà de treballar la terra, com el manteniment de les eines i l’espai, la distribució de la collita.

Dins d’aquesta qüestió de l’organització, és aconsellable implementar moments de trobada amb els quals cohesionar el grup i coordinar el treball i les diferents àrees. També és important incorporar espais de lleure al voltant de l’hort, com per exemple dinars, festes i jornades.

Per a treballar un hort calen eines. Aquestes es poden aconseguir demanant-les a granges i pagesos o comprant-les amb fons captats d’altres activitats. Alguns d’aquests materials són: la forca, l’aixadell, el rasclet, el cultivador, la pala de trasplantar, el plantador, l’escombra metàl·lica i les tisores de podar.

A banda de les eines, caldrà comptar amb altres recursos que facilitaran molt la feina de plantació, manteniment i recol·lecció: cubells, xarxes, carretons...

Un cop ja s’han definit totes les qüestions assenyalades als apartats anteriors, s’ha instal·lat l’hort i s’han adquirit els materials necessaris, ja es pot procedir a plantar. Per a decidir les espècies, s’haurà de tenir en compte el tipus d’hort, l’estació, la regió en la qual es troba l’espai, la rotació de cultius i la compatibilitat de les diferents espècies.

 • Què plantar i quan segons la zona

S’encoratja a les entitats que instal·lin horts comunitaris que aprofitin l’espai per a recuperar varietats locals i tradicionals, que, alhora, seran més adequades i, per tant, més sostenibles i impulsores de la biodiversitat per al clima i el terreny en el qual es troba l’hort. Per a conèixer quines espècies plantar segons la regió de Catalunya on es troba l’hort i el moment de l’any, es pot consultar el calendari del Grup de Treball ‘L'hort escolar ecològic com a recurs educatiu’ de la Selva marítima.

 • Les associacions

A banda de la zona i l’època de l’any, a l’hora de la plantació cal tenir en compte quines plantes s’afavoreixen i quines es perjudiquen. Això vol dir respectar l’associació de cultius. Per fer això, es pot seguir la guia d’associacions de cultius del projecte Sembra Natura de l’Ajuntament de Barcelona.

 • Rotació de cultius

Finalment, si s’estan plantant hortalisses, serà convenient implementar la rotació de cultius, que és essencial per a garantir el manteniment de la fertilitat i els nutrients del sòl. Es tracta d’alternar entre les diferents famílies que es sembren, i mai repetir la mateixa espècie al mateix espai fins després de quatre rotacions.

Caldrà, per tant, dividir l’espai en quatre parcel·les. Una proposta podria ser:

 1. Parcel·la 1: Lleguminoses (mongetes, faves, pèsols) i crucíferes (cols, raves, bròquils, coliflors)
 2. Parcel·la 2: Compostes (escaroles i enciams), cucurbitàcies (cogombres i carabassons) i quenopodiàcies (espinacs i bledes).
 3. Parcel·la 3: Liliàcies (porros, alls i cebes) i umbel·líferes (apis, julivert i pastanagues).
 4. Parcel·la 4: Solanàcies (pebrots, albergínies i tomàquets).
field_vote: 

6 documents per avançar en la cultura de pau

Imatge principal a portada: 
La majoria són textos que analitzen les situacions actuals i proposen alternatives. Font: Pexels
Autor/a: 
Marina Aguilar i Mañas
Resum: 

Una selecció d'informes i publicacions del període 2021-2023 sobre conflictes, drets humans i cultura de pau arreu del món.

La cultura de pau és un concepte que engloba moltes temàtiques i àmbit en relació amb els drets humans, la no-violència, la justícia i la tolerància, i tot el conjunt de valors vinculats a aquestes qüestions. Té el seu orígen com a terme després de la Segona Guerra Mundial i l'escalada d'armes nuclears posteriors, però en l'actualitat, degut a la diversificació i el desenvolupament dels conflictes, ha pres una dimensió encara més àmplia.

Imatges secundàries: 
La majoria són textos que analitzen les situacions actuals i proposen alternatives. Font: Pexels
Subtitols: 
Alerta 2023! Informe sobre conflictes, drets humans i construcció de pau
Anuari SIPRI 2023
Negociacions de pau 2022. Anàlisi de tendències i escenaris
Informe 61: Contra les guerres: Arguments i alternatives
Índex de la pau global 2023
Informe 2022/2023 Amnistia Internacional: la situació dels drets humans al món
Continguts: 

Aquesta publicació de l'Escola de Cultura de Pau analitza l'estat del món pel que fa a les tensions, les guerres i la pau aquest 2023. S'edita des del 2001, i fa una anàlisi de la conflictivitat i la construcció de la pau en l'àmbit mundial mitjançant els eixos dels conflictes armats, les tensions i el gènere i la pau i la seguretat.

L'objectiu de la publicació és oferir una perspectiva global alhora que regional pel que fa a les dinàmiques, causes i conseqüències dels escenaris de conflicte armat i de tensió en marxa en l'actualitat. Així, el document té també un caire preventiu, i cerca, alhora, assenyalar possibles oportunitats de desescalada, prevenció o reducció de conflictes.

L'Anuari SIPRI s'edita al centre de recerca per la pau Stockolm Internacional Peace Research Institute (SIPRI), i fa un anàlisi exhaustiu de l'estat global en qüestions de desarmament, armament i seguretat internacional. El del 2023 es pot comprar aquí.

Cada any, però, FundiPau edita un resum on recull les claus de l'anuari, tot exposant un repàs dels diferents conflictes armats en marxa en l'actualitat i la seva gestió, així com els nous reptes en matèria de pau i seguretat, l'evoloució de la despesa militar i armamentística i el control d'armes i el desarmament. Es pot desgarregar de manera gratuïta aquí.

L'Escola de Cultura de Pau de la UAB realitza un anuari sobre els processos i negociacions de pau que han tingut lloc al llarg de l'any. Fa una anàlisi sobre les negociacions que s'han produït a nivell global sobre els processos de pau, per tal d'assenyalar els patrons existents, amb l'objectiu de posar aquesta informació en format d'eines a l'abast d'agents que participen o poden influir en l'evolució dels processos de pau, ja siguin personalitats polítiques, persones mediadores o societat civil. A més, també es dediquen apartats a l'anàlisi d'aquests processos des d'una perspectiva de gènere. L'edició d'enguany es pot trobar aquí.

El Centre Delàs d'Estudis per la Pau va publicar aquest informe després de l'esclat de la guerra d'Ucraïna. A propòsit d'aquest conflicte concret, el document recull diverses narratives que sorgeixen a la societat en el moment en què esclata un conflicte, amb l'objectiu de posicionar-se i enfrontar d'una manera fonamentada el relat hegemònic de caire bel·licista que regna en aquests contextos globals. Així, a publicació exposa diferents reflexions i posicionaments polítics que, des del pacifisme, encaren els debats que sorgeixen als països occidentals en l'esclat d'un nou conflicte.

Aquesta publicació en anglés de l'Institut per l'Economia i la Pau (Institute for Economics and Peace, IEP) és la 17a edició del seu Índex per la Pau Global anual, que analitza i classifica 163 països i territoris independents, que comprenen el 99% de la població mundial, segons el seu grau de pacifisme. Es tracta d'un document de tipus analític, que recull mitjançant fòrmules matemàtiques qüestions relatives a la pau i la violència recollides en diversos eixos com conflictes en marxa (morts per conflicte intern, relacions amb els països veïns, conflictes exteriors lluitats...), seguretat (estabilitat política, terrorisme...) o militarització (despesa militar, fons pel manteniment de la pau...).

Amnistia Internacional publica cada any una anàlisi exhaustiva sobre l'estat dels drets humans al món. Ho fa d'una manera transversal, des de diferents perspectives i temàtiques, i amb una mirada tant global com regional. L'edició 2022/2023 analitza 156 països, i retrata l'aparició de nous conflictes així com la represa o prolongació de conflictes ja existents on es s'han produits crims de guerra i a la humanitat. També observa situacions de violència cap a dones, nenes i persones LGTBI, i detalla els efectes de les crisis econòmiques en els preus de l'alimentació, els combustibles i la pressió sobre els serveis de salut i socials.

field_vote: