8 elements que s'han d’incloure al pla de formació del voluntariat

Imatge principal a portada: 
Gestió entitats. Font: Àlbums SINAPSIS (Flickr) Font:
Autor/a: 
Marina Aguilar i Mañas
Resum: 

Pretén capacitar a les persones voluntàries i aquest recurs es dirigeix a tothom qui té responsabilitats formatives en les organitzacions.

La formació de les persones voluntàries és un dret recollit tant a la Carta del Voluntariat de Catalunya com a l’avantprojecte de Llei del Voluntariat i del foment de l'Associacionisme de la Generalitat de Catalunya.

Imatges secundàries: 
 Font:
 Font:
Subtitols: 
Finalitat del pla de formació
Objectius generals
Temàtiques a tractar
Destinataris de la formació
Accions formatives a realitzar
Modalitat de les accions formatives
Recursos necessaris
Realització de les accions formatives
Continguts: 

La primera cosa que s'ha de tenir en compte a l’hora de desenvolupar el pla de formació és quins resultats es volen assolir amb les accions formatives que es duguin a terme. Aquesta finalitat s’ha de plantejar en termes generals i ha de tenir coherència amb la detecció i anàlisi de necessitats de formació realitzada prèviament a a l’organització.

Primer s'ha de concretar què es vol aconseguir amb el desenvolupament del pla de formació i les diferents accions que ho integren.

A l’hora de definir els objectius generals, aquests s’han de plantejar des d’un punt de vista de les persones que participaran en les accions formatives i de què seran capaces de fer un cop finalitzada les diferents accions. A més a més, resulta interessant diferenciar entre:

 • Objectius de fets, conceptes i principis: Fan referència als coneixements de les persones (quà sap una persona i què ha de saber).
 • Objectius de procediments: Fan referència a les estratègies, habilitats i tècniques que les persones dominen o han de dominar (saber fer).
 • Objectius d’actituds, valors i normes: Fan referència als principis que guien les accions i els comportaments (saber ser i estar).

El segon pas és definir els temes i continguts que es volen treballar durant un període de temps concret. En aquesta definició s'haurà de tenir present els tres aspectes de la conducta (fets, conceptes i principis, procediments i actituds, valors i normes) i les característiques de les persones destinatàries de les accions formatives.

Per tal d’assolir els resultats esperats, és bàsic que les accions formatives s’adaptin a les característiques de les persones participants. Entre els trets específics que s'han de tenir en compte hi ha l’edat, el nivell cultural i acadèmic, els coneixements en la matèria o les motivacions per participar en l’acció formativa.

En aquest punt s'ha de definir quina metodologia seguiran les diferents accions formatives que integren el pla. A continuació es mostren algunes accions a realitzar, que també es poden combinar entre si.

 • Curs de formació: Acció que es pot realitzar en un centre extern o en la mateixa entitat. La durada dependrà del grau d’especialització i de si es tracta d’un curs estàndard o un curs a mida (fet a petició de l’entitat).
 • Seminari: Acció de curta durada en què persones expertes realitzen una exposició o una conferència. També pot ser un espai per compartir experiències.
 • Consultoria (formació-acció): Les persones participants en l’acció formativa són les que donen resposta als problemes a resoldre i ho fan amb el suport d’un consultor/a.
 • Taller: Acció de curta durada on, de forma molt pràctica, es treballen tècniques i recursos concrets.
 • Conferència, jornada, congrés, etc.: Accions externes o internes on aprofundir, compartir, debatre o fer propostes sobre una temàtica concreta.

Un altre element que s'ha d’especificar en el pla formatiu és si les accions es realitzaran en el si de l’entitat (formació interna) o es contractarà a una altra organització o persona externa per desenvolupar-la (formació externa). La decisió dependrà de la realitat de cada entitat i de les necessitats concretes.

Per al desenvolupament del pla és molt important conèixer els recursos materials dels quals disposa l’entitat, així com els espais, pressupost i fonts de finançament. Aquests elements condicionen la presa de decisions a l’hora de decantar-nos per un tipus d’acció formativa o un altre, així com la modalitat.

Finalment, cal fer un calendari per indicar quan es duran a terme aquestes accions (durada, dates i horaris) i especificar en quin moment les persones voluntàries les realitzaran. Es parla de quatre moments:

 • Programa de formació bàsica o d’iniciació: Es tracta de totes aquelles accions on es dóna a conèixer informació relacionada amb el voluntariat o el funcionament de l’organització.
 • Programa de formació específica: Es tracta de totes aquelles accions adreçades a capacitar a la persona voluntària per realitzar una tasca concreta. La realització d’aquesta formació és indispensable per poder iniciar a desenvolupar la tasca.
 • Programa de formació especialitzada: Es tracta de totes aquelles accions adreçades a aconseguir el grau d’especialització que requereix una activitat o tasca concreta.
 • Programa de formació permanent: Es tracta de totes aquelles accions adreçades a augmentar i/o mantenir els coneixements i capacitats de les persones voluntàries.
field_vote: 

7 guies clau per al disseny i la redacció de projectes

Imatge principal a portada: 
 Font: Jessica Lewis
Autor/a: 
Marina Aguilar i Mañas
Resum: 

En aquest recurs es presenten diverses publicacions que poden facilitar la tasca de gestió de projectes a les persones encarregades de materialitzar-los.

Per a totes les organitzacions és de vital importància conèixer les claus d’èxit que ajuden a la identificació, formulació i elaboració de projectes de forma clara. Aquests elements permeten:

Imatges secundàries: 
 Font: Jessica Lewis
 Font: Octavian Dan
Subtitols: 
Com redactar un projectes
Manual bàsic d’elaboració i avaluació de projectes
Cómo elaborar un proyecto
Cómo hacer proyectos
¿Hacemos un proyecto? Desde el principio hasta el final, lo que debes recordar
Fem projectes!: guia de disseny i gestió de projectes associatius
Guia pràctica d’avaluació de programes del tercer sector social
Continguts: 

En aquesta guia, editada pel Centre de Recursos de l'Ajuntament de Barcelona (CRAJ), es recullen els elements fonamentals que pretenen donar resposta a tot allò que cal tenir en compte a l'hora de crear un projecte, començant per la necessitat real del mateix i acabant amb la seva comunicació i avaluació.

Aquesta publicació forma part de la col·lecció 'Útils pràctics' de Torre Jussana i s'hi poden trobar quins són els conceptes bàsics que cal tenir en compte en el moment de formular un projecte. També incorpora un guió que permet desenvolupar tots els elements que componen un projecte.

A més de conèixer com elaborar un projecte, aquest manual editat per l’Instituto Asturiano de la Juventud permet aprofundir en les diferències entre un pla, un programa, un eix, un projecte, una activitat i una tasca. També recull alguns dels criteris que es poden tenir en compte per a la selecció a les convocatòries, diferents exemples de projectes i eines útils per ampliar els coneixements.

Amb aquesta publicació, editada per Bolunta (Agencia per al voluntariat i la participació social de la Diputació Foral de Bizkaia), es donen a conèixer de forma sintètica tots els aspectes claus per comptar amb projectes correctament dissenyats. La guia també mostra bibliografia de referència.

En aquesta guia, editada per l’Ajuntament de Vitoria, apareixen consells útils per a la correcta elaboració de projectes. Parteix de la base d'unes qüestions que han de fer-se abans de posar-se a escriure, quins verbs usar en la fase de redacció i quina informació ha de contemplar la memòria final, entre altres.

Publicada pel Centre de Recursos de l'Ajuntament de Barcelona (CRAJ), aquesta guia parteix d'un projecte fictici que serveix d'exemple pràctic de l'estructuració d'un projecte. Les seves quatre parts més importants són:

 1. Què és un projecte i quina relació té amb l'associacionisme?
 2. La gestació del projecte
 3. Implementació i seguiment del projecte
 4. Avaluació

Aquesta publicació forma part de la 'Col·lecció Ivàlua de guies pràctiques sobre avaluació de polítiques públiques' i, de forma exhaustiva, aporta un marc de referència comú, exhaustiu i pràctic per apropar l’avaluació de programes al tercer sector social.

field_vote: 

Guies per a una docència universitària amb perspectiva de gènere

Imatge principal a portada: 
 Font: Sahron McCutcheon
Autor/a: 
Joan Rosinach
Resum: 

En aquest recurs es posa especial èmfasi en les publicacions que fan referència en l’àmbit de les Ciències Socials i Jurídiques.

La Xarxa Vives d’Universitats ha publicat ‘Guies per a una docència universitària amb perspectiva de gènere’, una col·lecció d’obres que tracten diverses disciplines i àmbits de coneixement oferint pautes de revisió d’assignatures des de la perspectiva de gènere.

Imatges secundàries: 
 Font: Sahron McCutcheon
 Font: Element5
Subtitols: 
Comunicació
Dret i Criminologia
Sociologia, Economia i Ciència Política
Educació i pedagogia
Continguts: 

La guia, elaborada per Maria Forga, docent de la Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya, posa de manifest que l’anàlisi de gènere en la disciplina de la comunicació es troba en ple auge, tant en l’àmbit acadèmic com en la pràctica professional i activista. El document resulta útil en un moment en què el feminisme i el contra-feminisme són presents diàriament en mitjans de comunicació, xarxes socials i cultura pop. A través del text es pot intuir que la reflexió sobre el paper de la comunicació en la construcció de les desigualtats, no ha fet més que començar.

Consultar

La publicació proposa desenvolupar la mirada sensible al gènere en la docència per determinar quines persones són reconegudes com a persones davant el discurs jurídic. La guia, elaborada per la professora de la Universitat d’Alacant M. Concepción Torres, exemplifica què s’ha exposat a través d’una àmplia selecció de textos jurídics per a cadascuna de les branques del dret i en un ampli període temporal. S’ofereixen diverses anotacions amb perspectiva de gènere, com per exemple del Codi Penal de 1944 i del recentment aprovat Pacte contra la Violència de Gènere.

Consultar

Rosa M. Ortiz Monera i Anna M. Morero Beltrán, professores de la Universitat de Barcelona, recullen en aquesta guia un ampli ventall de bones pràctiques i diversos recursos docents. El document proporciona indicacions sobre com el professorat pot ajudar l’alumnat a incorporar la perspectiva de gènere en la recerca, especialment en els Treballs Finals de Grau i Màster. Així mateix, s’hi recullen diferents eines de consulta, com pàgines webs, bibliografia, glossari de conceptes i enllaços a guies docents, que poden servir d’exemple.

Consultar

A través d’aquesta guia, Montserrat Rifà Valls, professora de la Universitat Autònoma de Barcelona, ofereix una reflexió sobre els biaixos de gènere que poden estar presents en l’exercici de la docència, i posa de manifest com el professorat pot contribuir a reforçar i perpetuar la desigualtat de gènere, si no es té en consideració aquesta problemàtica. Aporta una sèrie de coneixements per entendre el món i les relacions socials a partir de fonts de referència i autoritat acadèmica. La publicació també persegueix la posada en pràctica de la participació i l’esperit crític.

Consultar

field_vote: 

6 estratègies d’intervenció en la formació

Imatge principal a portada: 
 Font: Fundació Pere Tarrés
Autor/a: 
Joan Rosinach
Resum: 

Es presenten un conjunt de formes d’intervenció a l’abast de les organitzacions que intenten respondre a variables com la finalitat, el tipus de contingut o el públic objectiu.

Les organitzacions tenen al seu abast diverses estratègies d’intervenció en formació que permeten respondre amb més eficiència a les necessitats de formació detectades en els diversos agents que conformen les entitats. Limitar la intervenció formativa al curs més tradicional és un reduccionisme que no aporta valor afegit a l’entitat i que pot abocar a una mala gestió del pla formatiu. En aquest sentit, aconseguir fer ús de les estratègies adequades és clau per intervenir en allò que es pugui considerar important i urgent.

Imatges secundàries: 
 Font: Fundació Pere Tarrés
 Font: Fundació Pere Tarrés
Subtitols: 
Aprenentatge informal
Formació interna
Autoformació
Formació externa
Formació a mida
Tutoria personalitzada o mentoria
Continguts: 

És l’estratègia més eficient, la manera natural com les persones aprenen i la pròpia d’aquelles entitats amb maduresa organitzativa. Les activitats informals tenen com a característica principal que són obertes i que la persona que les realitza acostuma a tenir la sensació que controla el seu procés. Aquesta sensació és bàsica perquè qualsevol se senti agent del seu procés d’aprenentatge i augmenti la seva motivació i implicació emocional.

L’aprenentatge informal fuig de l’homogeneïtat i es basa en propostes d’activitats diverses. Prima la metodologia i es posa especial èmfasi en el procés de construcció i interpretació del coneixement. Tot i que la major part d’experiències d’aprenentatge informal no tenen avaluació concreta, o la que tenen és molt parcial, no es pot deixar de banda la necessitat l’avaluació de l’assoliment dels objectius en aquest procés. Per a aquesta finalitat es pot recórrer a recursos més propis d’aquest aprenentatge, com qüestionaris o esquemes.

Aporta molt valor afegit a l’organització, ja que s’acostuma a dissenyar i a desenvolupar-se per aquesta, fent servir recursos i continguts propis i amb les propostes i peticions de tots els agents involucrats. És una estratègia que reforça la gestió del coneixement de l’organització. La formació interna acostuma a recollir l’experiència del treball intern que els centres porten a terme des de fa molts anys. Té com a finalitat contribuir a l’actualització formativa i afavorir l’increment de la motivació de totes les persones que formen part de l’entitat.

És el procés d’aprenentatge autònom en què l’entitat fa servir recursos dissenyats amb aquest propòsit per a les persones que en faran ús, i que acostuma a anar reforçat amb un sistema tutorial proactiu o reactiu. Sovint, l’autoformació va de la mà de la formació en línia, però no sempre ha de ser així. En aquest procés, la persona adquireix coneixements sense que hi hagi una programació externa tancada i/o la presència d'un agent formador que actua com a transmissor dels coneixements.

Aquest fet no significa obligatòriament que la persona que s’està formant no pugui ser guiada per alguna externa. Així i tot, en la majoria de casos, la persona tria i organitza els continguts a tractar i els recursos a través dels quals es formarà. Permet utilitzar un ampli ventall de recursos en funció de les possibilitats de cada persona, i això permet que sigui el mètode més a l'abast de tothom, sempre que es compleixin unes mínimes condicions.

Com el seu nom indica, aporta una mirada diferent sobre l’entorn. És una bona manera perquè el personal tècnic, el voluntariat i, fins i tot, les persones que gestionen l’entitat puguin tenir una visió, des d’un altre punt de vista, d’allò que veuen en el seu dia a dia. És una bona forma d’evitar rutines i certs vicis que poden generar-se en l’organització. Incorpora noves tendències en contingut o metodologia, i de vegades, també de la manera de fer d’altres organitzacions. És útil quan la formació no es pot assumir internament.

És l’estratègia idònia per centrar la intervenció de l’organització en una situació problemàtica concreta, en una necessitat específica i en un col·lectiu molt particular. Requereix un treball i un disseny preestablert anteriorment i predeterminat expressament per a la finalitat exposada. Les persones encarregades de programar-la han de tenir en compte que ha d’aportar molt valor afegit i s’han de posar tots els esforços en l’acompliment dels objectes. No tota la formació que promou l’organització es pot considerar que és a mida.

És l’acompanyament individual, o bé en grups molt reduïts, que es fa amb un objectiu molt concret, ja sigui la integració d’un nou membre a l’organització, la promoció a un nou càrrec de responsabilitat, la realització d’un projecte o el seguiment d’un determinat procés. A grans trets, tant la tutoria personalitzada com la mentoria vindrien a ser una relació de desenvolupament personal en la qual una persona més experimentada o de major coneixement ajuda a una altra menys experimentada o amb menor coneixement. Fa de guia.

En aquest cas, adquireix gran importància el rol de comandament de la persona encarregada d’aquests processos. Els grans avantatges d’aquest tipus d’estratègies són la prevenció de possibles errors, l’augment de la xarxa de contactes i la claredat del full de ruta.

field_vote: 

6 modalitats que poden adoptar les accions formatives

Imatge principal a portada: 
 Font: Mikael Kristenson
Autor/a: 
Joan Rosinach
Resum: 

En aquest recurs s’inclouen diferents formats, en funció de la finalitat, el públic al qual es dirigeixen o la participació esperada, entre altres.

Les modalitats formatives i les estratègies d’aprenentatge es podrien definir com aquells mètodes didàctics d’adquisició i de desenvolupament de competències que prenen en consideració aspectes estratègics, organitzatius i logístics, i que es duen a terme per aconseguir objectius preestablerts. Aquestes accions formatives poden adoptar diferents formats, en funció de la finalitat, el públic al qual es dirigeixen o la participació esperada, entre altres.

Imatges secundàries: 
 Font: Mikael Kristenson
 Font: Jaime Lopes
Subtitols: 
Curs estàndard
Taller
Seminari
Conferència
Formació a l'aire lliure
Jornada
Continguts: 

És la modalitat tradicional. S’acostuma a utilitzar aquest terme per fer referència a la formació en què s’exposa un determinat contingut concret, per a un grup tancat de persones participants, l’alumnat, en un període de temps concret. La persona que imparteix la formació acostuma a ser el centre de l’acció formativa. És una modalitat adient per a grups no superiors a 25 components i compta amb poca interacció tant entre l’alumnat com amb la persona formadora.

El taller és una activitat formativa, eminentment vivencial i pràctica. Consisteix en una modalitat centrada en l’activitat de la persona participant, que és guiada o supervisada per qui imparteix la formació. Tot i el suport teòric necessari, com en tota formació, predomina la part pràctica com a exemple de la teoria. Exigeix una gran participació per part del grup i és un espai per aprendre mentre s’està pràcticament. És idoni per a grups reduïts, de màxim unes 12 persones, ja que la interacció entre elles és gran.

Vindria a ser l’acció formativa basada en les aportacions de les persones participants. Per norma general, els seminaris estan centrats en un tema, en el qual es pretén aprofundir. El seu objectiu és arribar a solucions o respostes a través del debat i les propostes que sorgeixen al llarg de la seva realització. Compta amb una persona experta que dinamitza els diversos grups, de 15 persones màxim, que poden compondre el seminari complet. Es tracta d’una modalitat en què la interacció entre les persones és clau perquè tingui èxit.

Una conferència és la modalitat idònia perquè una o més persones que dominen un tema transmetin el seu coneixement a un públic interessat en la temàtica tractada. Seria el més semblant a un curs. És l’acció formativa més útil per arribar a un gran nombre de participants, ja que la interacció entre les persones que en formen part és pràcticament nul·la. Avui dia, es pot dur a terme tant en format presencial com virtual, mitjançant videoconferència.

Es tracta de la modalitat més informal, en què les persones que hi participen poden tenir més la sensació d’estar realitzant una activitat lúdica que una pràctica formativa. Normalment les organitzacions les proposen per posar a prova habilitats i actituds, més que coneixements. Hi ha moltes opcions de formació a l’aire lliure, des d’una visita guiada fins a una gimcana, passant per activitats estructurades que s’han de fer en qualsevol espai que no sigui l’habitual de treball o d’aprenentatge.

Es defineix com a jornada d’estudi o també jornada d’actualització ‘update’, aquella en la qual es pot tractar un tema monogràficament o diversos temes relacionats entre si. En aquest cas, la metodologia també pot ser diversa, en funció del col·lectiu i de les temàtiques que cal tractar. El seu objectiu principal és aprofundir en continguts. Ha de comptar amb la participació de persones expertes que hi intervinguin successivament per tal de generar un valor afegit a la trobada. Requereix d’una preparació prèvia per part de les persones participants.

field_vote: 

Vols aprofundir en l'àmbit de la cooperació?

Imatge principal a portada: 
Camps de treball. Font: Gazteaukera (flickr) Font:
Autor/a: 
Emilio Romero Boticario
Resum: 

En aquest recurs es presenta una selecció d'estudis post universitaris que es desenvoluparan a diferents universitats catalanes durant el curs 2020/2021.

Imatges secundàries: 
 Font:
Màster Globalització, Desenvolupament i Cooperació UB Font: Fundació Solidaritat UB
Subtitols: 
Màster en Cooperació internacional al desenvolupament i acció humanitària
Màster en Desenvolupament urbà i territorial: Gestió i transformació de les ciutats
Màster en Desenvolupament, Cooperació i Acció comunitària
Màster en Estudis Interdisciplinaris en Sostenibilitat Ambiental, Econòmica i Social
Màster en Cooperació, Desenvolupament i Transformació Social
Màster en Estudis Internacionals: Organitzacions i Cooperació Internacionals
Màster en Salut Internacional i Cooperació
Continguts: 

Organitza: Universitat Oberta de Catalunya i Creu Roja

Data inici docència: 21 d'octubre de 2020

Data fi docència: No s'especifica.

Objectius:

 • Oferir una formació tècnica per a treballar en seu o en terreny tant en desenvolupament com en acció humanitària.
 • Aprendre a utilitzar les eines i els instruments vigents en desenvolupament i acció humanitària.
 • Descobrir un sentit pràctic i operatiu en l'aprenentatge i l'adquisició de coneixements.
 • Comprendre el sistema internacional de la cooperació al desenvolupament, potenciant el debat i l'acció en temes d'actualitat d'aquest camp.
 • Potenciar la participació, el desenvolupament comunitari i el treball en xarxa, elements clau en la cooperació.

Més informació

Organitza: Universitat Politècnica de Catalunya

Data inici docència: Febrer de 2021

Data fi docència: Novembre de 2021

Objectius:

 • Formar coneixement tècnic a partir d'entendre les ciutats, des de l'especificitat del marc de cada context cultural, econòmic i polític-administratiu.
 • Conèixer i valorar noves propostes (bones pràctiques) de gestió urbana i territorial a través de la transferència de coneixements.
 • Incentivar l'actitud proactiva a la recerca i al reciclatge permanent dels professionals mitjançant el sistema 'lifelong learning'.
 • Preparar al professional per al treball pluridisciplinar.

Més informació

Organitza: Facultat d’Educació Social i Treball Social Pere Tarrés - URL

Data inici docència: Octubre 2020

Data fi docència: Juny 2021

Objectius:

 • Analitzar les causes i conseqüències dels principals problemes globals en l’actual context de globalització.
 • Servir-se de l’anàlisi geopolítica per comprendre la situació en matèria de desenvolupament i els trets identitaris i culturals de l’Amèrica Llatina, el Magreb, l’Orient Mitjà, l’Àfrica subsahariana i l’Àsia a partir de casos pràctics.
 • Fer una aproximació a les bases del desenvolupament i analitzar-ne tant els indicadors per mesurar-lo com les noves dimensions i visions crítiques sobre el desenvolupament.
 • Aprofundir en les relacions entre gènere i desenvolupament, així com entre migracions i desenvolupament; saber identificar els reptes de les migracions forçades i les persones refugiades
 • Conèixer i identificar les principals característiques de l’acció humanitària.
 • ​Analitzar els principals actors, agendes i estratègies de desenvolupament
 • Aproximar-se a la cooperació des de l’acció comunitària, en tant que enfocament que parteix de la implicació de les pròpies comunitats en els processos de transformació social.
 • ​Abordar els processos de planificació de projectes de cooperació al desenvolupament des d’eines com l’Enfocament del Marc Lògic o la Teoria del Canvi.
 • Fer una aproximació a les noves tecnologies com a instrument pel canvi social i poder analitzar des les dificultats d’accés a les noves tecnologies i la seva incidència en el desenvolupament, fins a l’impacte dels social media i les xarxes socials en les estratègies de desenvolupament.
 • ​Realitzar una introducció als mètodes de recerca especialment vinculats als estudis de desenvolupament i afavorir experiències internacionals en diferents entitats i organitzacions que permetin complementar l’anàlisi teòrica.

Més informació

Organitza: Universitat Autònoma de Barcelona

Data inici docència: Octubre 2020

Data fi docència: Sense concretar

Objectiu:

 • Analitzar i interpretar els processos i els problemes ambientals per integrar les relacions dels fenòmens de naturalesa mediambiental amb altres de tipus econòmic, social i cultural.

Més informació

Organitza: Universitat Rovira i Virgili

Data inici docència: 16 d'octubre de 2020

Data fi docència: 15 de novembre de 2021

Objectiu:

 • Formar especialistes amb habilitats per a l'anàlisi, la planificació, l'avaluació i l'execució de propostes orientades a la cooperació, al desenvolupament i a la transformació social, capaços de cercar solucions innovadores i adaptables, sempre amb criteris de responsabilitat.

Més informació

Organitza: Universitat de Barcelona

Data inici docència: 13 d'octubre de 2020

Data fi docència: Sense concretar

Objectius:

 • Aprofundir l'estudi de la societat internacional i comprendre l'estructura institucional i de relacions que configura el món actual.
 • Estudiar les organitzacions internacionals i els àmbits materials principals de la cooperació internacional institucionalitzada (manteniment de la pau i la seguretat internacionals, economia i comerç internacionals, cooperació per al desenvolupament, protecció i promoció dels drets humans, medi ambient, etc.), partint d'uns cursos generals sobre història contemporània, economia internacional, dret internacional públic i relacions internacionals.

Més informació

Organitza: Universitat Autònoma de Barcelona

Data inici docència: 14 de setembre de 2020

Data fi docència: 14 de setembre de 2022

Objectius:

 • Comprendre els determinants de la salut i la seva relació amb la pobresa, així com els límits i capacitats dels poders públics per prendre accions en pro de la salut.
 • Aprendre les bases per analitzar la cooperació internacional i el coneixement sobre els problemes de salut en regions de mitjana o baixa renda i establir solucions concretes i funcionals a aquests problemes de salut.

Més informació

field_vote: 

5 guies d’estil per parlar adequadament de la salut mental

Imatge principal a portada: 
 Font: David Perkins
Autor/a: 
Joan Rosinach
Resum: 

Els problemes de salut mental són un tema sobre el qual sovint resulta difícil informar. Les guies que es mostren en aquest recurs poden servir per tractar adequadament la temàtica.

S’entén per trastorns mentals una àmplia gamma de condicions de salut mental que afecten temporalment i substancialment la capacitat de les persones per afrontar les demandes de la vida diària. Aquesta condició pot causar alteracions de pensament, de percepció, d’estat d’ànim i de personalitat o comportament, tot i que de vegades és invisible i no aparent davant els altres, alterant de forma esporàdica les facultats mentals. Tothom és tant susceptible de tenir problemes de salut mental com de patir qualsevol altra malaltia.

Imatges secundàries: 
 Font: David Perkins
 Font: Emma Simpson
Subtitols: 
Les paraules sí que importen
Com parlar de salut mental
Recomanacions per informar sobre salut mental
El tractament de la salut mental als mitjans audiovisuals
Salud mental y medios de comunicación: guía de estilo
Continguts: 

Aquesta guia d’estil per a mitjans de comunicació, publicada per la Confederación Salud Mental España l’any 2019, té com a objectiu oferir a periodistes dades i claus sobre l’ús del llenguatge més adequat a l’hora d’informar sobre temes o aspectes relacionats amb la salut mental. La seva principal finalitat és que professional de la comunicació puguin generar informació veraç i contrastada. Es tracta d’una versió actualitzada de les publicacions del 2003 i 2008, i en revisa continguts, proposa noves fórmules comunicatives i posa el focus en noves realitats que s’han de tenir en compte.

Creat per les entitats que forment part de Salut Mental Catalunya (SMC), aquest document vol esdevenir una guia d’ús per a totes les persones i entitats vinculades a l’àmbit de la salut mental. Pretén unificar l’estil del discurs i resta obert a què tothom que ho cregui oportú hi pugui fer aportacions, millores i actualitzacions. El llenguatge vehicular és el català i l’any 2019, la guia va ser revisada i validada per les entitats de SMC, per tal d’anar-la aplicant en les diverses comunicacions i donar-la a conèixer en els diversos contextos en què s’aplica.

Aquesta guia de mitjans publicada per Obertament l’any 2016, vol ser una eina útil de consulta per als professionals de la comunicació, i els facilita recursos i recomanacions per elaborar continguts acurats relacionats amb la salut mental. Tracta el llenguatge adequat per descriure les persones amb problemes de salut mental, i trenca mites i estereotips sobre els trastorns mentals. Explica la importància de no relacionar el trastorn mental com la causa de violència o perillositat i d’evitar mostrar imatges o àudios que transmetin aïllament social, patiment, compassió o rebuig.

L’any 2015, el Consell de l’Audiovisual de Catalunya (CAC) publicava aquesta guia en forma de recomanacions sobre el tractament de la salut mental als mitjans audiovisuals. El document aporta expressions adequades per descriure les persones amb problemes de salut mental i avisa que l’ús de termes inexactes pot reforçar els estereotips i l’estigmatització. També s’estableix un seguit de recomanacions per als programes informatius de televisió o butlletins de notícies radiofòniques, magazins, petits reportatges, espais de debats i entrevistes.

Després que professionals de la comunicació, així com instàncies públiques i privades han confirmat la seva utilitat, la Confederació FEAFES publicava el 2016 una actualització de la Guia d'Estil 'Salut Mental i Mitjans de Comunicació'. En aquesta edició, s’actualitzen dades i es revisen definicions, amb l’objectiu d’apropar les noves perspectives i normatives que s'han obert durant els darrers temps. En línia amb la Convenció Internacional de Nacions Unides sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat, s’hi preveuen mesures tant de no discriminació com d'acció positiva.

field_vote: 

Recull de Màsters i Postgraus en l’àmbit de la discapacitat

Imatge principal a portada: 
Terapia vestibular by Haz Algo Más, flickr Font:
Autor/a: 
Marina Aguilar i Mañas
Resum: 

Us oferim una selecció de màsters i postgraus organitzats per diferents universitats durant el curs 2020/2021 i adreçats a professionals de diverses disciplines que realitzen tasques d’intervenció amb les persones amb discapacitat.

Imatges secundàries: 
 Font:
 Font:
Subtitols: 
Màster en Intervenció Psicomotriu Educativa i Terapèutica
Màster en Suports per a la Inclusió Educativa i Social
Postgrau en Intervenció en Atenció Precoç: Primera Infància i Família (on line)
Màster en Hipoteràpia i Equitació Terapèutica
Postgrau en Trastorns Emocionals i Psicopatologia Legal Infantojuvenil
Màster en Dificultats de l'Aprenentatge i Trastorns del Llenguatge (on line)
Continguts: 

Organitza: Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya

Data inici docència: Octubre 2020

Data fi docència: Març 2022

Objectius:

 • Oferir una formació teòrica, pràctica i experimentada des d'una perspectiva global, segons diversos autors i tendències afins, sobre el coneixement de la persona amb risc de patologies o amb patologies adquirides.
 • Comprendre la interrelació entre cos, emoció, capacitat psíquica-cognitiva i estabilitat relacional en les persones amb patologies.
 • Adquirir les capacitats metodològiques especifiques de la IPP i la IPT per a la seva aplicació en els diferents àmbits i edats de la persona.
 • Conèixer les característiques singulars en els àmbits de les persones amb patologies tant psíquiques com funcionals.
 • Aplicar els sistemes d’avaluació específics per determinar les capacitats a les persones amb alteracions del desenvolupament en la seva globalitat per establir els objectius i estratègies d’intervenció des de la IPP i la IPT.
 • Realitzar un treball personal a través del cos amb el grup.

Consulta tota la informació

Organitza: Universitat Autònoma de Barcelona

Data inici docència: Febrer 2021

Data fi docència: Juny 2022

Objectius:

 • Analitzar les necessitats específiques de suport relacionades amb la discapacitat dins dels processos d'inclusió educativa i social.
 • Dissenyar, aplicar i avaluar conjuntament amb altres professionals de l'educació, propostes d'intervenció, tant personals com contextuals, per afavorir els processos d'inclusió educativa i social amb persones amb necessitats específiques de suport.
 • Aplicar i diversificar les estratègies educatives que afavoreixen l'atenció de tots i totes en un context educatiu i social ampli i general.

Consulta tota la informació

Organitza: Universitat de Barcelona

Data inici docència: Octubre 2020

Data fi docència: Juny 2021

Objectius:

 • Capacitar a professionals per a la intervenció en atenció precoç.
 • Dotar-los de coneixements i estratègies terapèutiques de treball amb nens que presentin disminucions, trastorns o disharmonies en el seu desenvolupament, o estiguin en risc de patir-los (tant trastorns greus i permanents com a lleus i transitoris). Paral·lelament, facilitar-los recursos per al treball amb les famílies i l'entorn.
 • Integrar les etapes del desenvolupament infantil.
 • Conèixer el concepte i les funcions de l'atenció precoç.
 • Conèixer les teories evolutives, les classificacions diagnòstiques i els instrumentes de valoració diagnòstica propis de l'atenció precoç.
 • Distingir les característiques i enfocaments dels principals models d'intervenció en atenció precoç.
 • Analitzar la família com un sistema dinàmic en el context del creixement del nen.
 • Identificar els signes d'alerta i els factors de risc referents al nen, la família i l'entorn.
 • Adequar la forma d'intervenció en funció de les dificultats del nen, la família i l'entorn.
 • Intervenir en cada situació de la manera més òptima.
 • Desenvolupar sensibilitat clínica i d'avaluació en el procés de valoració de la primera infància.
 • Afavorir un bon clima terapèutic.
 • Entrenar la sensibilitat del professional i l'ús del llenguatge adequat per aquells casos en què es treballa amb trastorns i/o discapacitat.

Consulta tota la informació

Organitza: Universitat Autònoma de Barcelona

Data inici docència: Setembre 2020

Data fi docència: Juny 2021

Objectius:

 • Adquirir els coneixements, habilitats, tècniques i procediments necessaris per a tenir cura i menar un cavall.
 • Adquirir els coneixements, habilitats, tècniques i procediments necessaris per a la rehabilitació de persones i el manteniment de la salut, a través del moviment rítmic tridimensional del cavall en l'aire al pas, mitjançant la Hipoteràpia i l'Equitació Terapèutica.

Consulta tota la informació

Organitza: Universitat Autònoma de Barcelona

Data inici docència: Octubre 2020

Data fi docència: Setembre 2021

Objectius:

 • Proveir l'alumne d'un coneixement actualitzat en discapacitat intel·lectual, de l'autisme i del comportament infantojuvenil.
 • Entendre i saber utilitzar els termes i criteris de diagnòstic que s'apliquen en aquests àmbits de la psicopatologia.
 • Conèixer les principals manifestacions clíniques de la discapacitat intel·lectual, l'autisme i els trastorns del comportament infantojuvenil.
 • Saber dur a terme una entrevista clínica.
 • Saber dur a terme un programa d'intervenció.

Consulta tota la informació

Organitza: Universitat Oberta de Catalunya

Data inici docència: Març 2021

Data fi docència: Sense concretar

Objectius:

 • Obtenir coneixements avançats sobre els aspectes fonamentals del desenvolupament i l'aprenentatge, com també de les aptituds i el rendiment escolar dels nens i les nenes.
 • Obtenir coneixements sobre els diferents mètodes d'avaluació, diagnòstic i tractament de les diferents patologies d'aprenentatge i trastorns del llenguatge.
 • Adquirir la capacitat per a identificar i valorar les diferències individuals dels nens i les nenes que presenten dificultats.
 • Desenvolupar la capacitat per a analitzar i detectar les peculiaritats de l'entorn social dels alumnes que presenten dificultats.

Consulta tota la informació

field_vote: 

Recull de Màsters i Postgraus sobre recursos humans i lideratge

Imatge principal a portada: 
Camins. Font: Kordite (Flickr) Font:
Autor/a: 
Marina Aguilar i Mañas
Resum: 

En aquest recurs hi ha una selecció de Màsters i Postgraus adreçats a millorar el talent i les capacitats dels equips de treball de les organitzacions no lucratives. S'impartirant durant el curs 2020/2021 en diversos centres universitaris de Catalunya.

Imatges secundàries: 
 Font:
 Font: Kobu Agency
Subtitols: 
Gestió de Recursos Humans i Relacions Laborals
Postgrau en Recursos Humans
Màster en Intel·ligència Emocional en les Organitzacions
Postgrau en lideratge, habilitats directives i desenvolupament directiu en organitzacions de salut
Postgrau de Formació i Desenvolupament del Capital Humà
Postgrau en Desenvolupament del Talent a les Organitzacions
Continguts: 

Organitza: Universitat Pompeu Fabra

Data d’inici: 16 d'octubre de 2020

Data de finalització: 22 de maig de 2021

Objectius:

 • Explicar les claus per dirigir els recursos humans a les empreses.
 • Tractar les tècniques més avançades en la gestió de capital humà.
 • Integrar les polítiques de recursos humans dins de l'estratègia i els obejctius de l'empresa.
 • Valorar les tècniques més avançades en la gestió del capital humà.
 • Focalitzar les persones com a element clau en l'estratègia competitiva.
 • Analitzar d'una manera pràctica les situacions complexes que sorgeixin en aquest àmbit i aprendre a partir de l'experiència d'un grup de professionals acreditats.
 • Desenvolupar competències analítiques, instrumentals i relacionals que milloren la capacitat de getsionar persones.

Consulta tota la informació

Organitza: EADA

Data d’inici: Octubre de 2020

Data de finalització: Abril de 2021

Objectius:

 • Desenvolupar les habilitats de comunicació interpersonal i l'assertivitat amb la finalitat de gestionar les demandes de persones de l'organització.
 • Entendre les bases del comportament dels individus i grups a l'organització.
 • Conèixer el marc bàsic de les relacions individuals i col·lectives del treball així com la representació legal i sindical.
 • Analitzar, descriure i valorar llocs de treball per a la seva posterior definició de l'estructura salarial i definició de sistemes retributius.
 • Identificar les fonts de reclutament més adequades així com establir un procés clar que faciliti l'acolliment del nou empleat i la seva integració.
 • Dissenyar plans de formació que integrin les necessitats dels diferents individus i grups de la companyia amb els plans estratègics de desenvolupament.
 • Gestionar la comunicació interna per mobilitzar les persones cap als objectius estratègics.
 • Crear sistemes que ajudin a avaluar la contribució ens permet prendre decisions alineades amb els objectius de negoci.
 • Desenvolupar les habilitats i adquirir les eines necessàries per actuar com a consultors externs.

Consulta tota la informació

Organitza: Universitat de Barcelona

Data d’inici: 16 d'octubre de 2020

Data de finalització: Juny de 2021

Objectius:

 • Promoure el desenvolupament de la intel·ligència emocional a les organitzacions.
 • Desenvolupar les competències emocionals pròpies.
 • Saber aplicar la intel·ligència emocional a l'entorn professional i a les relacions laborals.

Consulta tota la informació

Organitza: Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya

Data d’inici: Novembre de 2020

Data de finalització: Maig de 2020

Objectius:

 • Acompanyar en el desenvolupament de comandaments i directius, facilitant coneixements, tècniques, metodologies, eines, que promoguin l'impuls del seu lideratge, de la gestió de la seva activitat i la direcció d'equips de treball de manera més eficient.
 • Aprofundir en les habilitats directives.

Consulta tota la informació

Organitzat: Universitat Pompeu Fabra

Data d’inici: 5 de març de 2021

Data de finalització: 12 de juny de 2021

Objectius:

 • Explicar les claus de la gestió del coneixement.
 • Valorar les tècniques per formar i desenvolupar el capital humà.
 • Avaluar els programes de formació i desenvolupament.
 • Desenvolupar competències per joves directius.
 • Explicar les claus del tutoring, el coaching i el mentoring.
 • Analitzar d'una manera pràctica les situacions complexes que sorgeixen en aquest àmbit.

Consulta tota la informació

Organitza: Universitat de Barcelona

Data d’inici: 16 d'octubre de 2020

Data de finalització: 22 de maig de 2021

Objectius:

 • Dissenyar estratègies i tècniques innovadores de desenvolupament de persones en el marc de les organitzacions.
 • Posar en marxa un model de gestió per competències.
 • Decidir quina pot ser la millor aportació tecnològica a l'àmbit de desenvolupament de la seva organització.
 • Dissenyar i aplicar tècniques d'avaluació del potencial i les competències.
 • Conèixer quines són les aportacions d'altres aspectes del sistema de recursos humans al desenvolupament i com el poden complementar.

Consulta tota la informació

field_vote: 

Estudis de màster i postgrau en l’àmbit de la pau i els drets humans

Imatge principal a portada: 
 Font: Rain Love
Autor/a: 
Joan Rosinach
Resum: 

Cada cop són més les universitats que ofereixen estudis superiors en l’àmbit de la cultura de pau. A continuació, es presenta un recull d’alguns que s’ofereixen per al curs 2020/21.

Imatges secundàries: 
 Font: Rain Love
 Font: KTIQS
Subtitols: 
Postgrau en Cultura de Pau
Postgrau en Cultura de la Pau, Cohesió Social i Diàleg Intercultural: Aplicacions Pràctiques
Màster en Estudis de Pau, Conflictes i Seguretat
Màster universitari de Drets humans, Democràcia i Globalització
Màster en Igualtat i Equitat en el Desenvolupament
Màster en Cooperació, Desenvolupament i Transformació Social
Continguts: 

Organitza: Universitat Autònoma de Barcelona

Data inici docència: 13 d’octubre de 2020

Data fi docència: 3 de juny de 2021

Modalitat: Presencial

Objectius:

 • Conèixer el concepte de pau positiva i la perspectiva positiva del conflicte.
 • Saber identificar els tres tipus de violència en diversos àmbits (gènere, medi ambient, mitjans de comunicació, governs, identitat,...).
 • Reflexionar críticament sobre diferents teories de l'anàlisi de conflictes armats i de la construcció de pau.
 • Establir relacions entre el nivell microsocial i el macrosocial dels conflictes, negociació, mediació i sanció restaurativa/justícia transicional,
 • Conèixer formes de construcció de pau: moviment per la pau, gestió de crisis humanitàries, rehabilitació, DDR, reconciliació,...

Més informació

Organitza: Institut de Formació Contínua IL3 - UB

Data inici docència: 9 de novembre de 2020

Data fi docència: 5 d’octubre de 2021

Modalitat: En línia

Objectius:

 • Dotar als participants d'una base teòrica en matèria de cultura de pau, interculturalitat i convivència social.
 • Oferir als participants un ampli ventall d'aplicacions pràctiques per a solucionar problemes de pau i convivència a nivell social.
 • Dotar als participants de les capacitats necessàries per a implementar en la societat les aplicacions pràctiques estudiades.

Més informació

Organitza: Blanquerna – Universitat Ramon Llull

Data inici docència: Octubre de 2020

Data fi docència: Juliol de 2021

Modalitat: Presencial

Objectius:

 • Identificar, revisar i analitzar críticament una àmplia una gamma de fonts sobre pau, seguretat i conflictes.
 • Obtenir coneixement en profunditat sobre les principals teories sobre causes de conflictes.
 • Explorar condicions per a una pau sostenible i aprendre sobre la construcció de la pau mitjançant iniciatives d’èxit.
 • Adquirir i posar en pràctica habilitats de resolució de conflictes, negociació i mediació.

Més informació

Organitza: Universitat Oberta de Catalunya

Data inici docència: Setembre de 2019

Data fi docència: No s’especifica

Modalitat: En línia

Objectius:

 • Oferir una cultura àmplia en matèria de drets humans i democràcia.
 • Enfortir la comprensió dels drets humans i la democràcia com a fonament de la convivència social pacífica més duradora i justa.
 • Desenvolupar capacitats per a pensar analíticament sobre l'aplicació i el desenvolupament dels drets humans al món professional públic, privat o associatiu.
 • Millorar la capacitació dels estudiants per a fer investigacions en aquesta àrea de coneixement.
 • Facilitar el desenvolupament professional dels estudiants.
 • Desenvolupar habilitats específiques de col·laboració amb professionals de diferent formació per a millorar l'aplicació i el desenvolupament dels drets humans i la democràcia.
 • Obtenir instruments eficients per a l'assessorament legal a particulars i col·lectius en temes de vulneració dels drets i estratègies de defensa més adequades.

Més informació

Organitza: Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya

Data inici docència: 1 d'octubre de 2020

Data fi docència: Desembre de 2021

Modalitat: En línia

Objectius:

 • Conèixer i analitzar les causes de les desigualtats de gènere en el marc de la cooperació al desenvolupament.
 • Conèixer les referències històriques i filosòfiques de les teories sobre desenvolupament.
 • Aprendre els instruments normatius, tècnics i polítics internacionals més innovadors amb perspectiva de gènere.
 • Desenvolupar eines i habilitats personals, col·lectives, tècniques i polítiques per al treball de cooperació.

Més informació

Organitza: Universitat Rovira i Virgili

Data inici docència: 16 d'Octubre de 2020

Data fi docència: 15 de Novembre de 2021

Modalitat: Semipresencial

Objectiu:

 • Formar especialistes amb habilitats per a l'anàlisi, la planificació, l'avaluació i l'execució de propostes orientades a la cooperació, al desenvolupament i a la transformació social.

Més informació

field_vote: