Recull d'estudis superiors per aprofundir en l’àmbit de la protecció de dades

Imatge principal a portada: 
 Font: Anne Nygard
Autor/a: 
Joan Rosinach
Resum: 

A continuació es mostren algunes formacions que tenen lloc al curs 2023/2024 que permetran a l’alumnat adquirir competències sobre la protecció l’ús i l’explotació d’informació, i la identificació d’amenaces.

Les dades de caràcter personal són el dia d’avui la matèria primera de la societat de la informació i el coneixement. La seva correcta gestió s’ha convertit en pal de paller d’organitzacions, entitats i administració pública, i comptar amb professionals amb capacitat d’administrar-les adequadament és imprescindible davant la complexa normativa aprovada.

Imatges secundàries: 
 Font: Anne Nygard
 Font: Yura Fresh
Subtitols: 
Diploma de Postgrau de Protecció de Dades
Formació en Protecció de Dades
Postgrau en protecció de dades i seguretat de la informació
Postgrau en Planificació i Gestió de la Ciberseguretat
Màster online en Protecció de Dades
Continguts: 

Aquesta formació, impartida per la Universitat Oberta de Catalunya, té com a objectiu que l’alumat conegui i aprofundeixi en el marc normatiu, especialment el Reglament 2016/679, de 27 d'abril de 2016, conegut com el Reglament general de protecció de dades (RGPD) i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals (LOPDGDD). Així mateix, també permetrà identificar quins són els reptes principals que planteja el tractament de la informació personal.

Data inici docència: 18 d'octubre 2023

Data fi docència: Sense determinar

Modalitat: En línia

Objectius:

 • Conèixer el marc normatiu general que regula el tractament de la informació personal: el Reglament General de Protecció de Dades (RGPD) i la Llei Orgànica de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitales (LOPDGDD).
 • Conèixer la normativa sectorial aplicable
 • Aprofundir en el marc jurídic d'actuació dels diferents subjectes d’un tractament de dades
 • Aprendre quines són les funcions i responsabilitats del delegat o la delegada de protecció de dades.
 • Conèixer quin és el marc normatiu de la seguretat de la informació
 • Entendre quins són els elements d’una avaluació d’impacte de protecció de dades i els passos d’una auditoria d’informació.
 • Introduir-te en la gestió de la seguretat dels tractaments.
 • Entendre l’anàlisi i la gestió dels riscs dels tractaments de dades personals.
 • Estudiar els programes de compliment de Protecció de Dades i Seguretat en una organització
 • Entendre i assimilar quins són els elements d’una avaluació d’impacte de protecció de dades i els passos d’una auditoria d’informació.
 • Introduir-te en la gestió de la seguretat dels tractaments.
 • Conèixer i estudiar les auditories de protecció de dades i aprendre les auditories de sistemes d’informació.
 • Aprofundir en la seguretat dels tractaments.
 • Adquirir coneixements respecte de matèries com ara: el cloud computing; els smartphones; Internet de les coses (IoT); el Big data, les xarxes socials, tecnologies de seguiment de l’usuari i el Blockchain.

Esade, en el marc de la seva formació contínua, organitza aquest curs que pretén identificar les amenaces i els riscos associats a l’explotació, la conservació i l’ús de les dades, a implementar el principi de ‘privacy by design’, i a aprofundir en el nou marc jurídic a escala europea. El programa està estructurat en vuit sessions i per poder-lo cursar és necessari acreditar el títol en Dret, Economia o Administració i Direcció d’Empreses, o tenir experiència professional en el sector.

Data inici docència: Per determinar

Data fi docència: Sense determinar

Modalitat: En línia

Contingut:

 • Principis en els quals se sustenta el Reglament de Protecció de Dades
 • El Delegat de Protecció de Dades com a figura clau en el compliment del principi de responsabilitat proactiva
 • Avaluacions de l'Impacte i Anàlisi de el risc d'un tractament
 • La Llei Orgànica de Protecció de Dades
 • Cas pràctic Privacitat by Design i by default.
 • Big data: El poder de les dades
 • Cas pràctic Privacitat by Design i by default.
 • Protecció de Dades a les Xarxes Socials: el cas de Facebook

Aquest postgrau, organitzat per l’Escola de màsters i postgraus de la Universitat Pompeu Fabra, proporciona a l’alumnat les eines i habilitats, tant jurídiques com tècniques, per desenvolupar amb total transparència les funcions inherents al rol de Delegat o Delegada de Protecció de Dades i a la gestió de dades de caràcter personal en organitzacions. S'adreça, principalment, a aquells i aquelles professionals que ja exerceixen o volen exercir funcions en aquest àmbit.

Data inici docència: 4 d'abril de 2024

Data fi docència: 16 de juny de 2024

Modalitat: Presencial

Contingut:

 • Context nortmatiu
 • Fonaments del Reglament Europeu de Protecció de Dades i actualització de LOPD
 • Principis del Reglament Europeu de Protecció de Dades i actualització de LOPD
 • Legitimació del Reglament Europeu de Protecció de Dades i actualització de LOPD
 • Drets dels individus
 • Mesures de compliment del Reglament Europeu de Protecció de Dades i actualització de LOPD
 • Responsabilitat proactiva sobre el Reglament Europeu de Protecció de Dades i actualització de LOPD
 • Delegats de protecció de dades
 • Transferències internacionals de dades
 • Autoritats de control
 • Directrius d'interpretació del RGPD
 • Normatives sectorials afectades per la protecció de dades
 • Normativa espanyola amb implicacions en protecció de dades
 • Normativa europea amb implicacions en protecció de dades

El postgrau que ofereix la Universitat Politècnica de Catalunya donarà eines a l’alumnat per gestionar la seguretat digital d'una entitat, establir les metodologies adequades i dissenyar una arquitectura en funció de les necessitats per minimitzar els riscos als quals es puguin exposar els diferents actius. Les persones participants seran capaces, al finalitzar-lo, de planificar, implantar i gestionar els processos de seguretat d'una organització. Està dirigit, principalment, a persones encarregades d’administrar sistemes informàtics.

Data inici docència: 5 d'octubre de 2023

Data fi docència: 30 d'abril de 2024

Modalitat: Presencial

Objectius:

 • Identificar aquells actius crítics d'una entitat i determinar les mesures necessàries per protegir-los.
 • Gestionar la seguretat digital d'una entitat, establir les metodologies adequades, dissenyar una arquitectura en funció de les necessitats de negoci per minimitzar els riscos als quals es puguin exposar els diferents actius.
 • Utilitzar les eines i protocols necessaris per mantenir la confidencialitat, integritat i disponibilitat de les dades.
 • Identificar les necessitats de compliment en matèria de ciberseguretat a l'organització i desplegar els programes i els plans per posar en marxa els sistemes de gestió que donin les garanties que exigeix el mercat, i també l'administració.

Aquests estudis superiors en Protecció de Dades de la UNIR s'imparteixen online, i se centren en el tractament de dades d'acord amb les normatives, ja esmentades, GDPR i LOPDGDD. Parteix d'un enfocament transversal dels materials, pensats tant per a advocats com per a consultors, delegats i altres treballadors dedicats a la protecció de dades personals. Es tracta d'un estudi reconegut per les entitats IVAC i ADOK, pel que un cop finalitzat el màster, l'alumnat obté un certificat que possibilita la presentació de l'exàmen acreditatiu de Persona Delegada de Protecció de Dades (DPO).

Data inici docència: 30 d'octubre de 2023

Data fi docència: Sense determinar

Modalitat: En línia

Continguts:

 • El dret fonamental a la protecció de dades
 • Drets del ciutadà i obligacions del responsable
 • Protecció de dades i gestió d'organitzacions i gestió econòmica i empresarial
 • Les TIC i la seguretat
 • Salut i investigació biomèdica
 • El futur de la protecció de dades personals
field_vote: 

Recull de Màsters i Postgraus en l’àmbit de la discapacitat

Imatge principal a portada: 
Terapia vestibular by Haz Algo Más, flickr Font:
Autor/a: 
Marina Aguilar i Mañas
Resum: 

S'ofereix una selecció de màsters i postgraus organitzats per diferents universitats durant el curs 2023/2024 i adreçats a professionals de diverses disciplines que realitzen tasques d’intervenció amb les persones amb discapacitat.

Imatges secundàries: 
 Font:
 Font:
Subtitols: 
Màster en Psicomotricitat Educativa i Terapèutica
Màster en Suports per a la Inclusió Educativa i Social
Postgrau en Intervenció en Atenció Precoç: Primera Infància i Família
Postgrau en Trastorns Emocionals i Psicopatologia Legal Infantojuvenil
Màster en Dificultats de l'Aprenentatge i Trastorns del Llenguatge
Continguts: 

Organitza: Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya

Data inici docència: 3 d'octubre 2023

Data fi docència: 28 de juny 2025

Modalitat: Semipresencial

Objectius:

 • Ser capaç de desenvolupar programes de psicomotricitat en persones amb trastorns de desenvolupament global en àmbits motriu, emocional, psíquics/cognitius i relacional-social al llarg de totes les etapes de la vida
 • Treballar totes les emocions globals del nen i què els dificulta que la seva motricitat pugui anar endavant.
 • Associar tot el teu coneixement a l’adolescència, adultesa i la vellesa.
 • Entendre les estratègies i eines d’observació anàlisi i intervenció gràcies a la participació de professional de reconegut prestigi nacional i internacional.

Consulta tota la informació

Organitza: Universitat Autònoma de Barcelona

Data inici docència: 12 de febrer 2024

Data fi docència: 31 de gener de 2025

Modalitat: Semipresencial

Objectius:

 • Analitzar les necessitats específiques de suport relacionades amb la discapacitat dins dels processos d'inclusió educativa i social.
 • Dissenyar, aplicar i avaluar conjuntament amb altres professionals de l'educació, propostes d'intervenció, tant personals com contextuals, per afavorir els processos d'inclusió educativa i social amb persones amb necessitats específiques de suport.
 • Aplicar i diversificar les estratègies educatives que afavoreixen l'atenció de tots i totes en un context educatiu i social ampli i general.
 • Col·laborar amb els serveis socials i educatius implicats en els processos d'inclusió.

Consulta tota la informació

Organitza: Universitat de Barcelona

Data inici docència: 16 d'octubre 2023

Data fi docència: 30 de juny 2024

Modalitat: En línia

Objectius:

 • Capacitar a professionals per a la intervenció i l'actuació en l'atenció precoç.
 • Dotar-los de coneixements i estratègies terapèutiques de treball amb infants amb disminucions, trastorns o disharmonies en el seu desenvolupament, o es trobin en risc de patir-los. També facilitar-los recursos per al treball amb les famílies i l'entorn.
 • Aprendre a integrar totes les etapes del desenvolupament infantil.
 • Conèixer el concepte i les funcions de l'atenció precoç, així com les seves teories evolutives, classificacions diagnòstiques i instrumentes de valoració diagnòstica.
 • Distingir les característiques i enfocaments dels principals models d'intervenció en atenció precoç.
 • Abordar la qüestió de la família com un sistema dinàmic en el context del creixement del nen.
 • Identificar els signes d'alerta i els factors de risc referents al nen, la família i l'entorn i adequar-hi la forma d'intervenció, garantint l'actuació més òptima.
 • Desenvolupar sensibilitat clínica i d'avaluació en el procés de valoració de la primera infància.
 • Entrenar la sensibilitat del o la professional i l'ús del llenguatge adequat per aquells casos en què es treballa amb trastorns i/o discapacitat.

Consulta tota la informació

Organitza: Universitat Autònoma de Barcelona

Data inici docència: 3 d'octubre 2023

Data fi docència: 30 de setembre 2024

Modalitat: Presencial

Objectius:

 • Proveir l'alumnat d'un coneixement actualitzat en discapacitat intel·lectual, de l'autisme i del comportament infantojuvenil.
 • Entendre i saber utilitzar els termes i criteris de diagnòstic que s'apliquen en aquests àmbits de la psicopatologia.
 • Conèixer les principals manifestacions clíniques de la discapacitat intel·lectual, l'autisme i els trastorns del comportament infantojuvenil.
 • Aprendre a interactuar amb el o la pacient amb la finalitat d'establir objectius conjunts sobre els serveis que s'ofereixen.
 • Saber identificar i dur a terme el tipus de teràpia més adient al diagnòstic realitzat.
 • Aprendre a analitzar l'adequacoió de la intervenció segons el pla establert i l'assoliment d'objectius.

Consulta tota la informació

Organitza: Universitat Oberta de Catalunya

Data inici docència: 18 d'octubre de 2023

Data fi docència: Sense concretar

Modalitat: En línia

Objectius:

 • Obtenir coneixements avançats sobre els aspectes fonamentals del desenvolupament i l'aprenentatge, com també de les aptituds i el rendiment escolar dels nens i les nenes.
 • Obtenir coneixements sobre els diferents mètodes d'avaluació, diagnòstic i tractament de les diferents patologies d'aprenentatge i trastorns del llenguatge.
 • Adquirir la capacitat per a identificar i valorar les diferències individuals dels nens i les nenes que presenten dificultats.
 • Desenvolupar la capacitat per a analitzar i detectar les peculiaritats de l'entorn social dels alumnes que presenten dificultats.

Consulta tota la informació

field_vote: 

Recull de Màsters i Postgraus sobre recursos humans i lideratge

Imatge principal a portada: 
Camins. Font: Kordite (Flickr) Font:
Autor/a: 
Marina Aguilar i Mañas
Resum: 

En aquest recurs es mostren estudis adreçats a millorar el talent i les capacitats dels equips de treball de les organitzacions no lucratives. S'impartirant durant el curs 2023/2024 en diversos centres universitaris de Catalunya.

Imatges secundàries: 
 Font:
 Font: Kobu Agency
Subtitols: 
Postgrau en Gestió de Recursos Humans i Relacions Laborals
Postgrau en Recursos Humans
Postgrau en Lideratge, Habilitats Directives i Desenvolupament Directiu en Organitzacions de Salut i Socials
Màster en Direcció i Gestió de Persones a les Organitzacions
Màster en Desenvolupament del Talent i Employee Experience
Continguts: 

Organitza: Universitat Oberta de Catalunya

Data d’inici: 18 d'octubre de 2023

Data de finalització: Octubre de 2024

Modalitat: Semipresencial

Objectius:

 • Analitzar el procés de transició des de la societat industrial a la societat del coneixement.
 • Conèixer l’impacte de la tecnologia, l’organització del treball i la qualificació dels treballadors sobre els processos laborals.
 • Posar en pràctica tècniques per a la incorporació, desenvolupament i avaluació de l’acompliment dels RH a l’organització.
 • Conèixer els factors que afavoreixen la generació d’una cultura d’empresa preventiva.
 • Analitzar els factors que interfereixen en la salut laboral i identificar els aspectes primordials que integren la prevenció i la intervenció psicosocial dels riscos laborals.
 • Detectar els conflictes que hi ha darrere de les relacions laborals en el marc organitzatiu i identificar amb caràcter crític la resposta que ofereix el marc normatiu.
 • Proposar solucions que s’adaptin a les necessitats d’una empresa d’incorporació de treballadors i una política retributiva de jornada i de flexibilitat.
 • Conèixer les implicacions legals que la política de personal té en matèria de seguretat social.
 • Detectar l’impacte fiscal associat a les polítiques de persones.
 • Utilitzar els aspectes conceptuals, tècniques i procediments de negociació i resolució de conflictes.
 • Fer visible l’apoderament humà com un dels compromisos de RH i entendre algunes de les microcompetències de l’apoderament.

Consulta tota la informació

Organitza: EADA

Data d’inici: 16 d'octubre de 2023

Data de finalització: Juny de 2024

Modalitat: Presencial amb opció en línia

Objectius:

 • Aprendre a analitzar llocs de treball i establir plans de carrera.
 • Exposar com dissenyar un sistema retributiu fix i variable.
 • Saber com realitzar entrevistes de selecció i sistemes d'avaluació de l'exercici.
 • Treballar la comunicació i descobrir com dissenyar un pla de comunicació interna.
 • Aprendre a dissenyar un pla de formació.
 • Entendre la cultrua empresarial i comprendre les causes que poden estar darrere de la motivació o desmotivació dels equips, aicí com adquirir les claus del lideratge i el treball conjunt.
 • Desenvolupar les competències de l'alumnat necessàries pel món empresarial com són el treball en equip, les presentacions en públic, la gestió del conflicte i la comunicació assertiva.

Consulta tota la informació

Organitza: Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya

Data d’inici: Novembre de 2023

Data de finalització: Maig de 2024

Modalitat: Presencial

Objectius:

 • Fer una formació adient als reptes de futur amb visió estratègia i segons els escenaris actuals.
 • Aprendre a 'ser i fer', impulsant un estil de lideratge transformador.
 • Ensenyar a fer un desenvolupament d'una direcció d'equips el més eficient possible, sempre orientada als resultats.
 • Saber aplicar diferents eines i tècniques directives.
 • Descobrir quin és el propi perfil competencial i treballar en la seva millora.
 • Valorar l'ètica i els comportaments que una persona dedicada a la direcció i el comandament ha de tenir avui en dia.

Consulta tota la informació

Organitzat: Universitat Pompeu Fabra

Data d’inici: 27 de setembre 2023

Data de finalització: 6 de juliol 2024 (per confirmar)

Modalitat: Presencial

Objectius:

 • Valorar el factor estratègic de les persones i aprendre els principis de la motivació, el lideratge i el treball en equip.
 • Entrenar la comunicació interna, el clima i la cultura d'organització.
 • Aplicar els coneixements de planificació, selecció i formació en l'actualitat i aprendre a encarar els reptes de la innovació i l'era digital.
 • Analitzar els factors professionals d'èxit en empreses en creixement.
 • Aprendre els principis de l'evaluació i atracció de talent, així com posar en pràctica les entrevistes de selecció.
 • Valorar la importància de la formació del capital humà com un factor estratègic i aprendre a dissenyar formacions i gestionar el coneixement de la comunitat.
 • Treballar els detalls del lideratge, entrenar l'assertivitat i dissenyar processos de desenvolupament assistit.

Consulta tota la informació

Organitza: Universitat de Barcelona

Data d’inici: 30 d'octubre de 2023

Data de finalització: 21 d'octubre de 2024

Modalitat: En línia

Objectius:

 • Descobrir el marc general i les tendències del talent a les organitzacions.
 • Aprendre a dissenyar un sistema de people analytics mitjançant eines digitals per fonamentar la presa de decisions.
 • Analitzar eines que ajuden a generar una cultrua d'empresa orientada als empleats i empleades.
 • Analitzar les claus d'una bona captació de talent incorporant la mirada del màrqueting i la identitat de la marca.
 • Treballar la fidelització del talent a través de l'atenció al benestar i els programes de desenvolupament i aprenentatge.
 • Reforçar el propi perfil professional oer exercir un bon lideratge.

Consulta tota la informació

field_vote: 

Màsters i Postgraus per millorar l'atenció a la infància i adolescència

Imatge principal a portada: 
Children. Font: ann_jutatip (Flickr) Font:
Autor/a: 
Emilio Romero Boticario
Resum: 

A continuació es presenten diverses propostes formatives de les universitats catalanes per al curs 2023/2024 en aquest àmbit.

Imatges secundàries: 
 Font:
 Font:
Subtitols: 
Màster en Models i Estratègies d'Acció Social i Educativa en la Infància i l'Adolescència
Màster en Psicomotricitat Educativa i Terapèutica
Postgrau en Intel·ligència Emocional
Postgrau en Intervenció en Atenció Precoç: Primera Infància i Família
Continguts: 

Organitza: Facultat d’Educació Social i Treball Social Pere Tarrés

Data inici: Octubre 2023

Data finalització: Juny 2024

Modalitat: Semipresencial

Objectius:

 • Analitzar la realitat de la infància i l'adolescència des d'una perspectiva sociològica, històrica i psicològica.
 • Dissenyar accions socials o educatives des de la mirada de la Convenció dels Drets de la Infància.
 • Desenvolupar criteris professionals en relació amb les polítiques socials i educatives adreçades a la infància i l'adolescència, desenvoklupant programes amb l'objectiu de millorar la seva qualitat de vida.
 • Gestionar equips, organitzacions i serveis per a la infància i l'adolescència.

Consulta tota la informació

Organitza: Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya-Centre Internacional de Formació Contínua

Data inici: 3 d'octubre 2023

Data finalització: 28 de juny 2025

Modalitat: Semipresencial

Objectius:

 • Capacitar professionals que puguin desenvolupar programes de psicomotricitat en persones amb trastorns de desenvolupament global ens els diferents àmbits (motriu, emocional, psíquics/cognitiu i relacional-social), i al llarg de totes les etapes del cicle vital.​
 • Oferir coneixements sobre creació d'estratègies en l'àmbit de la psicomotricitat educativa, preventiva i terapèutica.

Consulta tota la informació

Organitza: Universitat de Girona-Fundació UdG: Innovació i Formació

Data inici: 22 de setembre de 2023

Data finalització: 13 de juliol de 2024

Modalitat: Presencial

Objectius:

 • Conèixer i comprendre els beneficis de la intel·ligència emocional sobre la salut, presa de decisions, aprenentatge i rendiment (acadèmic i laboral).
 • Desenvolupar competències emocionals en participants del postgrau.
 • Formació especialitzada (teòrica, tècnica i pràctica) per acompanyar i potenciar la intel·ligència emocional de les persones en els diferents àmbits.
 • Eines per dissenyar, posar en pràctica i avaluar programes d’educació emocional.

Consulta tota la informació

Organitza: Institut de formació contínua IL3 (UB)

Data inici: 16 d'octubre 2023

Data finalització: 30 de juny 2024

Modalitat: Online

Objectius:

 • Capacitar a professionals per a la intervenció en atenció precoç.
 • Oferir coneixements i estratègies de treball amb infants amb trastorns o disharmonies en el desenvolupament o amb risc de patir-ne.
 • Integrar les etapes del desenvolupament infantil.
 • Donar a conèixer el concepte i les funcions de l'atenció precoç.
 • Conèixer les teories i els intruments de valoració diagnòstica de l'atenció precoç.
 • Ensenyar les característiques principals dels models d'intervenció en atenció precoç.
 • Analitzar la família com un sistema dinàmic en el creixement de l'infant.
 • Exposar com identificar els signes d'alerta referents a l'infant, la família o l'entorn i adequar les formes d'intervenció a aquest.
 • Ajudar a l'alumnat a desenvolupar sensibilitat clínica i d'avaluació en els processos implicats.

Consulta tota la informació

field_vote: 

Recull de formacions en què l’art és la clau del canvi social

Imatge principal a portada: 
Dansa visit.org Font: Ablamoving
Autor/a: 
Emilio Romero
Resum: 

Durant el curs 2023/2024, diverses universitats i entitats catalanes duran a terme formacions superiors en què es posarà de manifest com l'art pot ser un motor de canvi social. A continuació, se'n pot consultar una llista.

Cada vegada hi ha més experiències que demostren els beneficis de treballar amb diversos col·lectius a partir de la música, la dansa i el teatre. L'art constitueix un espai d'expressió i desenvolupament personal, de trobada, de participació social i de treball, que permet a les persones transcendir barreres i superar dificultats. Aquestes formacions ofereixen a professionals i persones interessades eines per desenvolupar la seva feina des d’un enfocament artístic per millorar, també, la seva intervenció.

Imatges secundàries: 
Wonderland Font: SupportPDX
Mans jugant Font: InteRed
Subtitols: 
Màster en Artteràpia
Màster Integratiu en Artteràpia
Màster en Musicoteràpia
Postgrau en Arts Escèniques i Acció Social
Art per a la transformació social, la inclusió social i el desenvolupament comunitari: Mediació artística
Continguts: 

Organitzat per: Institut Superior d’Estudis Psicològics

Data inici docència: Octubre 2023

Data fi docència: Per determinar

Objectiu:

 • Formar professionals que puguin integrar en la seva vida professional aquests recursos o integrar-se en equips multidisciplinaris en àmbits d'intervenció, ja siguin centres educatius, d'atenció social o sanitària, usant de manera general i sistemàtica l'art, la dansa, la música, el teatre o la literatura des d'una mirada clínica.

Consulta tota la informació

Organitza: Universitat de Girona i Grefart

Data inici docència: 6 d'octubre de 2023

Data fi docència: 13 de juliol de 2025

Modalitat: Presencial

Objectius:

 • Comprendre la necessitat d'establir i mantenir la relació artterapèutica com un procés creador.
 • Saber articular l'escolta i el desenvolupament de l'enllaç entre artterapeuta i pacient.
 • Desenvolupar capacitats per treballar a partir de diversos materials, produccions i llenguatges artístics.
 • Comprendre i sostenir el compromís que un contreu quan accepta estar en la posició de l'artterapeuta.
 • Vivenciar la transferència i entendre la necessitat de supervisar la pràctica professional.
 • Conèixer què és l'artteràpia com a pràctica dins el marc artterapèutic diferenciant d'altres plantejaments, tant artístics com psicoterapèutics.
 • Ser capaç de desenvolupar un treball en un marc poètic, simbòlic i creatiu.
 • Desenvolupar diferents competències artístiques, culturals, crítiques, ètiques, comunicatives i creadores.

Consulta tota la informació

Organitza: Universitat de Barcelona

Data inici docència: 6 d'octubre de 2023

Data fi docència: 20 de desembre de 2024

Modalitat: Presencial

Objectius:

 • Adquirir els coneixements necessaris de les àrees de medicina, música i psicologia, eixos centrals d'aquest màster.
 • Identificar i prendre consciència de les estratègies d'aprenentatge i ensenyança pròpies de la matèria.
 • Aplicar els principis de la musicoteràpia als diferents col·lectius.
 • Planificar i desenvolupar programes d'actuació en diferents àmbits.
 • Desenvolupar i aplicar sistemes d'avaluació adaptats a les característiques de la musicoteràpia, els objectius i les competències que es volen assolir.

Consulta tota la informació

Organitza: Institut del Teatre i l’Associació Xamfrà

Data inici docència: 6 d'octubre 2023

Data fi docència: 8 de juny 2024

Modalitat: Presencial

Objectius:

 • Saber analitzar contextos comunitaris d'exclusió -o lligats a col·lectius desfavorits- i ser capaç de definir propostes d’intervenció amb arts escèniques, viables i coherents amb els objectius establerts.
 • Conèixer les tècniques d'interpretació en música, teatre i dansa necessàries per dirigir grups i intèrprets en un procés de creació escènica
 • Experimentar l’aplicació de les arts escèniques en contextos comunitaris com a mitjà de comunicació, integració i empoderament personal i de grup.

Consulta tota la informació

Organitza: Universitat de Barcelona

Data inici docència: 9 d'octubre de 2023

Data fi docència: Per determinar

Objectiu:

 • Assolir una formació professional per intervenir en contextos socials mitjançant activitats artístiques i culturals, amb el popòsit d'aconseguir una transformació social, la inclusió social de col·lectius en risc d'exclusió i el desenvolupament comunitari.

Consulta tota la informació

field_vote: 

Recull de Màsters i Postgraus sobre gestió d'entitats

Imatge principal a portada: 
 Font: Pexels
Autor/a: 
Emilio Romero Boticario
Resum: 

En aquest recurs es mostra una selecció actualitzada de formacions superiors impartides per diferents centres docents en l’àmbit de la gestió i la direcció d’entitats durant el curs 2023/2024.

Imatges secundàries: 
 Font: Pexels
Subtitols: 
Direcció estratègica d’organitzacions no lucratives
Màster en Direcció de Fundacions i Associacions
Programa de Lideratge i Innovació Social
Màster universitari en Gestió i Comunicació d’Entitats Socials i Solidàries
Programa Direcció i gestió d’ONG i altres ONL
Continguts: 

Organitza: Facultat d’Educació Social i Treball Social Pere Tarrés

Data inici: Octubre 2023

Data finalització: Gener 2024

Modalitat: Semipresencial

Objectius:

 • Aprendre eines pràctiques que han de servir per capacitar per a l’exercici de les funcions directives i gerencials en les organitzacions no lucratives que compten amb voluntariat dins dels seus recursos humans.
 • Desenvolupar habilitats directives aplicades a la direcció d’organitzacions no lucratives, xarxes, equips de treball, projectes...
 • Saber analitzar, avaluar i desenvolupar un model de gestió orientat a satisfer les necessitats dels usuaris.
 • Adquirir els coneixements i competències necessàries per a la implementació d’un sistema de gestió basat en la direcció estratègica.

Consulta tota la informació

Organitza: Universitat de Barcelona

Data inici: 28 de setembre 2023

Modalitat: Presencial

Objectius:

 • Adquirir una formació imprescindible per exercir com a professional en la gestió directiva en l'àmbit de les entitats sense ànim de lucre: fundacions i associacions.
 • Cobrir una demanda cada vegada més alta de professionals en la gestió de fundacions i associacions.

Consulta tota la informació

Organitza: ESADE

Data inici: 17 d'octubre 2023

Data finalització: 9 de maig 2024

Modalitat: Presencial

Objectius:

 • Desenvolupar les competències claus per al lideratge i la gestió en entorns cada cop més incerts i dinàmics, facilitant l'adaptació de les persones directives de les ONL a les noves tasques i responsabilitats que sorgeixen al llarg de la carrera professional.
 • Formar a les persones directives del tercer sector en temes específics que més preocupen, tenint present les seves àrees d'actuació i d'interès.
 • Donar suport als i les responsables de les ONL en les cerca de solucions innovadores als reptes que afronta el planeta al segle XXI.
 • Impulsar una perspectiva internacional en aquestes persones, que permeti millorar la compressió del procés de globalització a tots els nivells.

Consulta tota la informació

Organitza: Universitat Abat Oliba CEU

Data inici: Octubre 2023

Data finalització: Juny 2024

Modalitat: Semipresencial

Objectius:

 • Combinar les lògiques empresarials, socials i mediambientals per tal d'analitzar l’Economia Solidària com el punt on convergeixen les associacions, les fundacions, el cooperativisme, les empreses d’inserció, el mutualisme, el finançament ètic i el comerç just.
 • Potenciar, a través del concepte de territori socialment responsable, el desenvolupament de les noves formes d’empresariat social, la inserció laboral de les persones amb dificultats, els projectes basats en la innovació social, la sostenibilitat de les empreses a través de la implantació de departaments de Responsabilitat Social Corporativa, així com la gestió de programes de cooperació al desenvolupament.

Consulta tota la informació

Organitzat per: ESADE

Data inici: 3 d'octubre 2023

Data finalització: 24 de maig 2024

Modalitat: Presencial

Objectius:

 • Desenvolupar les habilitats de gestió de les persones amb responsabilitat directiva en les ONG.
 • Contribuir a crear una cultura que afavoreixi la millora de la gestió interna.
 • Fomentar la capacitat de lideratge de les persones amb responsabilitats directives.
 • Promoure les habilitats directives dels responsables, especialment referent al treball en equip, la presa de decisions, la comunicació i la negociació.

Consulta tota la informació

field_vote: 

Formacions per a la millora de l’atenció en l’àmbit de la gent gran

Imatge principal a portada: 
Les persones que reben el voluntariat sol ser gent amb més de setanta anys que viu sola o té els fills i filles lluny. Font: Llicència CC
Autor/a: 
Marina Aguilar i Mañas
Resum: 

En aquest recurs s'informa dels màsters i postgraus sobre la millora de la qualitat de vida del col·lectiu de gent gran que es desenvoluparan durant el curs 2023/2024 en diverses universitats catalanes.

Imatges secundàries: 
 Font: Christian Bowen
Subtitols: 
Màster en Atenció Integral i Centrada en la Persona en Àmbits d'Envelliment i Discapacitat
Màster universitari en Envelliment i Salut
Màster universitari en gerontologia i promoció de l'autonomia personal
Màster en Gerontologia Social
Màster en Infermeria Gerontològica i Geriàtrica
Postgrau en Direcció i Gestió de Centres Residencials i Altres Recursos Gerontològics
Continguts: 

Organitzat: Universitat de Vic

Data inici docència: 10 de novembre de 2023

Data fi docència: Juny de 2024

Modalitat: En línia

Objectius:

 • Crear, dissenyar i implementar projectes, formatius i d'intervenció, en centres comunitaris o en serveis per a gent gran, basats en els fonaments teòrics i els principis bàsics del model d'atenció integral centrada en la persona.
 • Integrar una perspectiva construccionista i fenomenològica sobre la persona singular i la intervenció, incorporant els aspectes ètics, relacionals, epistemològics i metodològics del model d'atenció a la persona.
 • Avaluar els efectes i resultats de les accions i programes d'intervenció per a la millora contínua de la qualitat, tenint en compte la persona (família i entorn significatiu), l'entorn organitzatiu i l'entorn ambiental.
 • Adquirir habilitats i actituds per liderar processos de canvi de forma cooperativa i interdisciplinària i intersectorial.

Consulta tota la informació

Organitza: Universitat Rovira i Virgili

Data inici docència: 6 d'octubre de 2023

Data fi docència: 14 de juny de 2024

Modalitat: Semipresencial

Objectius:

 • Formar professionals que treballin en àmbits relacionats amb l'envelliment, de manera que siguin capaços d'afrontar els problemes amb una visió holística i integradora, tant dels factors determinants de la salut en la vellesa, com sobre la prestació de serveis de promoció de la salut i d'atenció sanitària.
 • Adquirir i desenvolupar habilitats per a la transferència de nous coneixements acadèmics en els àmbits de l'atenció sanitària i de la salut pública en l'envelliment.
 • Adquirir i desenvolupar habilitats per a la incorporació de coneixement bàsic en l'envelliment.
 • Desenvolupar habilitats per al treball assistencial i/o d'investigació de caràcter multidisciplinari en envelliment.

Consulta tota la informació

Organitzat: Fundació Pere Tarrés - URL

Data inici docència: Octubre de 2023

Data fi docència: Juny de 2024

Modalitat: Semipresencial

Objectius:

 • Adquirir plena capacitació professional per a l’aplicació de coneixements, destreses i habilitats pròpies de l’acció social en l’àmbit de la gent gran orientat a l'atenció centrada en la persona.
 • Descriure la nova realitat de l'envelliment i el seu context sociocultural per a promoure una atenció de qualitat sent sensible a les necessitats de la gent gran, mostrant flexibilitat i respecte a la diversitat i fomentant la seva autonomia.
 • ​Desenvolupar la capacitat de recerca per a poder dissenyar un model de gestió de centres gerontològics orientat a l'atenció centrada en la persona.

Consulta tota la informació

Organitza: Universitat de Barcelona

Data inici docència: 6 de novembre 2023

Data fi docència: 23 de novembre 2024

Modalitat: En línia

Objectius:

 • Capacitar els professionals per assolir l'objectiu de la gerontologia social, és a dir, garantir un benestar físic, psíquic i social a les persones grans.
 • Oferir una millor formació demandada des de diversos sectors professionals o empresarials implicats en la prestació de serveis i atenció a la gent gran.
 • ​Donar a l'alumnat un coneixement i una comprensió més grans de les diverses situacions de vida que presenta aquest sector de la població i els seus familiars, per garantir unes actuacions millors.

Consulta tota la informació

Organitza: Universitat Autònoma de Barcelona

Data inici docència: 21 de setembre de 2023

Data fi docència: 6 de juny de 2024

Modalitat: Presencial

Objectius:

 • Definir procediments per a la prevenció i rehabilitació de les persones grans malaltes en els diferents nivells d'intervenció i contextos.
 • Utilitzar els principis ètics i legals per respondre als dilemes ètics o morals en la pràctica geriàtrica diària.
 • Aplicar judicis clínics per a assegurar l'assoliment dels estàndards de qualitat i seguretat del malalt geriàtric.
 • Dirigir, organitzar i gestionar centres i serveis sociosanitaris amb criteris d'eficiència i eficàcia.
 • Demostrar una comunicació terapèutica i efectiva amb el pacient i la família.

Consulta tota la informació

Organitza: Universitat de Barcelona

Data inici docència: 6 de novembre de 2023

Data fi docència: 1 de novembre 2024

Modalitat: En línia

Objectius:

 • Acreditar als professionals per a l'organització i gestió de diferents centres d'atenció a les persones grans i per liderar equips humans en l'àmbit de la Gerontologia.
 • Capacitar als responsables de centres i recursos gerontològics per a la gestió eficaç i eficient d'un centre residencial i d'altres recursos d'atenció gerontològica en tots els seus aspectes.
 • Identificar les característiques i necessitats dels usuaris de les diferents institucions per oferir-los una atenció individualitzada de qualitat.

Consulta tota la informació

field_vote: 

Estudis de màster i postgrau en l’àmbit de la pau i els drets humans

Imatge principal a portada: 
 Font: Rain Love
Autor/a: 
Joan Rosinach
Resum: 

Cada cop són més les universitats que ofereixen estudis superiors en l’àmbit de la cultura de pau. A continuació, es presenta un recull d’alguns que s’ofereixen per al curs 2023/24.

Imatges secundàries: 
 Font: Rain Love
 Font: KTIQS
Subtitols: 
Postgrau en Cultura de Pau
Màster en Estudis de Pau, Conflictes i Seguretat
Màster universitari de Drets humans, Democràcia i Globalització
Màster en Igualtat i Equitat en el Desenvolupament
Continguts: 

Organitza: Universitat Autònoma de Barcelona

Data inici docència: 10 d’octubre de 2023

Data fi docència: 28 de juny de 2024

Modalitat: Presencial

Objectius:

 • Proporcionar els coneixements necessaris per comprendre el concepte d'educació i cultura de pau i la transformació de conflictes.
 • Adquirir capacitats per a l'anàlisi dels conflictes a nivell macro (armats) i els processos de negociació.
 • Incrementar el coneixement i la conscienciació a Catalunya i als àmbits estatal i internacional sobre la conflictivitat armada i la construcció de pau per tal d'enfortir la cultura de pau i les polítiques de prevenció de conflictes.

Més informació

Organitza: Blanquerna – Universitat Ramon Llull

Data inici docència: 18 d'octubre de 2022

Modalitat: En línia

Objectius:

 • Identificar, revisar i analitzar críticament una àmplia una gamma de fonts sobre pau, seguretat i conflictes.
 • Obtenir coneixement en profunditat sobre les principals teories sobre causes de conflictes.
 • Explorar condicions per a una pau sostenible i aprendre sobre la construcció de la pau mitjançant iniciatives d’èxit.
 • Adquirir i posar en pràctica habilitats de resolució de conflictes, negociació i mediació.

Més informació

Organitza: Universitat Oberta de Catalunya

Data inici docència: 18 d'octubre de 2023

Modalitat: En línia

Objectius:

 • Oferir una cultura àmplia en matèria de drets humans i democràcia.
 • Enfortir la comprensió dels drets humans i la democràcia com a fonament de la convivència social pacífica més duradora i justa.
 • Desenvolupar capacitats per a pensar analíticament sobre l'aplicació i el desenvolupament dels drets humans al món professional públic, privat o associatiu.
 • Millorar la capacitació dels estudiants per a fer investigacions en aquesta àrea de coneixement.
 • Facilitar el desenvolupament professional dels estudiants.
 • Desenvolupar habilitats específiques de col·laboració amb professionals de diferent formació per a millorar l'aplicació i el desenvolupament dels drets humans i la democràcia.
 • Obtenir instruments eficients per a l'assessorament legal a particulars i col·lectius en temes de vulneració dels drets i estratègies de defensa més adequades.

Més informació

Organitza: Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya

Data inici docència: Octubre de 2023

Data fi docència: Desembre de 2024

Modalitat: En línia

Objectius:

 • Conèixer i analitzar les causes de les desigualtats de gènere en el marc de la cooperació al desenvolupament.
 • Conèixer les referències històriques i filosòfiques de les teories sobre desenvolupament.
 • Aprendre els instruments normatius, tècnics i polítics internacionals més innovadors amb perspectiva de gènere.
 • Desenvolupar eines i habilitats personals, col·lectives, tècniques i polítiques per al treball de cooperació.
 • Augmentar la capacitat d'anlàlisi de gènere per a millorar les pràctiques de la cooperació internacional i el desenvolupament.

Més informació

field_vote: 

Recull de formacions per a la gestió de projectes i entitats

Imatge principal a portada: 
Celler Font: Angela Llop
Autor/a: 
Emilio Romero
Resum: 

Es mostren un conjunt de cursos que pretenen donar eines per fer un pas endavant a l'hora d'enfocar futurs projectes. S'impartiran a partir del proper curs en universitats, entitats especialitzades en el tercer sector i altres centres formatius.

Una bona planificació anual és clau per treballar amb perspectiva intentant evitar les presses d’última hora i, d'aquesta manera, enfortir les nostres capacitats per a la millora de les intervencions en el sí de les entitats. La importància de la formació contínua i l’enfortiment dels nostres equips de treball són elements claus per una òptima gestió associativa.

Imatges secundàries: 
Celler Font: Angela Llop
Cicle de grups: canvi, conflicte i transformació - CRAJ Font: Flickr
Subtitols: 
Curs d'introducció a la Gestió de Projectes
Especialització tècnica en Gestió de Projectes de Desenvolupament
Màster en Project Management
Màster universitari de Sostenibilitat i Gestió de la Responsabilitat Social
Direcció de fundacions i associacions
Especialització de Disseny de Projectes Culturals
Postgrau en Gestió d'Entitats no Lucratives
Continguts: 

Organitza: La Salle Universitat Ramon Llull

Data inici docència: 21 d'octubre de 2023.

Objectius:

 • Definir i estructurar correctament un projecte.
 • Organitzar de manera eficient els diferents equips de projectes.
 • Identificar els paquets de treball.
 • Definir adequadament el pressupost per evitar desviacions.
 • Planificar la qualitat i els riscos associats a tot projecte.
 • Controlar l’execució d’un projecte.
 • Realitzar el tancament correcte d’un projecte.

Consulta tota la informació

Organitza: Universitat Oberta de Catalunya (UOC) i Creu Roja

Data inici docència: 18 d'octubre de 2023

Modalitat: En línia

Objectius:

 • Adquirir formació sobre definir i estructurar correctament un projecte.
 • Aprendre a organitzar de manera eficient un equip.
 • Saber identificar els paquets de treball.
 • Formar-se per saber definir de forma adequada els pressupostos.
 • Analitzar els possibles riscos associats a un projecte i controlar-ne la seva execució.
 • Aprendre a tancar correctament un projecte.

Consulta tota la informació

Organitzat per: Institut de Formació Contínua – IL3 (UB)

Data inici docència: 15 de novembre de 2023

Data fi docència: 5 d'octubre de 2024

Modalitat: Presencial

Objectius:

 • Conèixer i utilitzar el vocabulari comú i compartit per tots els project managers a escala internacional.
 • Treballar, sobre casos reals, les tècniques i eines associades a les bones pràctiques del project management.
 • Iniciar, captar els requisits, dissenyar la solució, planificar, executar o implementar, monitorar i controlar i, finalment, tancar els projectes d'acord amb les metodologies, tècniques i eines més adients en cada cas.
 • Treballar en equip i conèixer les claus del lideratge, per assumir els reptes d'iniciatives per a nous projectes i negocis empresarials.
 • Reforçar significativament el currículum i consolidar la carrera professional de project manager de l'alumne.
 • Adquirir el millor conjunt de coneixements existent a escala internacional sobre project management.
 • Aconseguir el grau més gran d'eficàcia i eficiència en la gestió dels projectes.
 • Adquirir les habilitats directives i les competències necessàries per liderar i gestionar els equips humans i les altres parts interessades implicats en els projectes.

Consulta tota la informació

Organitza: Universitat Oberta de Catalunya (UOC)

Data inici docència: 18 d'octubre de 2023

Modalitat: En línia

Objectius:

 • Proporcionar a l'estudiant una base teòrica i pràctica dels aspectes principals de la sostenibilitat i la responsabilitat social.
 • Formar l'alumnat perquè sigui capaç d'implementar projectes i sistemes de gestió de la responsabilitat social en qualsevol tipus d'organització.
 • Treballar des de les diferents etapes del model de gestió i les diferents perspectives d'anàlisi, així com tenir en compte les cinc dimensions d'impacte de les organitzacions (econòmica, mediambiental, social, de bon govern i laboral).

Consulta tota la informació

Organitza: Universitat de Barcelona

Data inici docència: 28 de setembre de 2023

Modalitat: Presencial

Objectius:

 • Adquirir una formació imprescindible per exercir com a professional en la gestió directiva en l'àmbit de les entitats sense ànim de lucre.
 • Cobrir una demanda cada vegada més alta de professionals en la gestió de fundacions i associacions.

Consulta tota la informació

Organitzat per: UOC i UdG

Data inici docència: 18 d'octubre de 2023

Modalitat: En línia

Objectius:

 • Afrontar el conjunt d'un projecte cultural amb seguretat, dominant els diferents elements de caràcter conceptual i metodològic que en configuren el disseny.
 • Dominar la terminologia, els conceptes i les idees que acompanyen cada etapa del disseny d'un projecte cultural.
 • Plantejar un projecte cultural coherent i viable i aprendre les diverses fases que cal desenvolupar.

Consulta tota la informació

Organitzat per: Esneca Business School

Data inici docència: A escollir

Modalitat: En línia

Objectius:

 • Diferenciar els diversos processos grupals en les associacions de caràcter social.
 • Conèixer les característiques de la Responsabilitat Social Corporativa en Organitzacions sense ànim de lucre.
 • Comprendre les formes d'avaluació de projectes socials.
 • Aprendre la planificació i organització dels recursos en associacions, ONG i altres entitats sense ànim de lucre.

Consulta tota la informació

field_vote: 

Com fer projectes educatius per la justícia global

Imatge principal a portada: 
Es tracta de treballar la incidència mitjançant l’educació. Font: Pexels
Autor/a: 
Maria Bombardó Soro
Resum: 

Caldrà garantir en tot moment la participació de la infància i la joventut com a titulars dels drets humans a treballar.

Les entitats que treballen amb infància i joventut, i especialment aquelles que es dediquen a l’educació en el lleure, són un espai molt adequat per a abordar qüestions complexes amb els nens i nenes. És per això que és interessant que les persones encarregades aprofitin els seus espais per a tractar temes de justícia social, global, i drets humans, tant des d’una perspectiva més general, com amb una visió específica basada en la participació de la infància.

Imatges secundàries: 
Es tracta de treballar la incidència mitjançant l’educació. Font: Pexels
Subtitols: 
Sobre l’educació en justícia global
Contextualització
Objectius generals i específics
Indicadors d’avaluació
Programació d’activitats
A tenir en compte
Avaluació dels resultats
Recursos
Continguts: 

Abans de començar a plantejar-se com treballar la justícia global a l’educació, cal saber què és exactament la justícia global. Aquest concepte amplíssim es fonamenta en la idea que el món no és just, i cal donar la volta a les dinàmiques de poder. A partir d’aquí, però, la definició de ‘justícia’, com a tal, haurà de sorgir de cada entitat, en un treball conjunt amb els nens i nenes, fomentant així la seva participació des del principi del projecte, i alhora mantenint la coherència amb les activitats en curs i els valors, el que converteix aquesta discussió en una acció política.

L’educació per a la justícia global, doncs, sortirà dels projectes que s’executin en aquest sentit. Per a millorar la capacitat transformadora d’aquestes iniciatives, el més aconsellable és planificar-les en projectes de mitjana o llarga surada. Hauran d’estar ben planificats, segons uns objectius pedagògics, per la qual cosa les activitats hauran de preparar-se seguint una estructura i de forma conjunta amb infants i joves.

El següent pas és analitzar el context de l’entitat i veure quines opressions tenen lloc, quins drets es vulneren, per tal de treballar-los des de les accions educatives. Aquí és aconsellable triar només un dels drets vulnerats per a reflexionar, especialment aquell on més es pot incidir des del marc d’actuació de l’entitat. Alguns exemples són el dret a la participació o el dret a l’educació de qualitat.

Un cop escollit el dret, caldrà investigar el marc legal que el protegeix a nivell local i internacional (Declaració dels Drets Humans, Drets dels Infants, Carta Europea de la Salvaguarda dels Drets Humans a la ciutat...). També s’haurà d’assenyalar qui són les persones titulars d’aquests drets, sempre en clau interseccional.

En relació amb això, és important també identificar els actors primordials, i si pot ser amb noms i cognoms, millor. Els canvis a les institucions passen a través de persones. Per això, caldrà centrar-se en interpel·lar persones amb un nivell d’influència mitjà o alt, i en aquelles persones que ja siguin més aviat properes, o com a mínim neutrals, a les propostes.

En aquest procés de contextualització, caldrà identificar aquelles qüestions que són estructurals en les vulneracions de drets, especialment pel que fa al gènere. Caldrà veure com aquest dispositiu impacta en el projecte que es vol realitzar, en l’entitat, en seus els grups d’infants o joves, i en el territori en general, i veure de quina manera les accions poden reproduir rols de gènere i com deixar-ho de fer. És important que durant tot el procés es mantingui una mirada interseccional, per tal de veure de quines maneres la vulneració de drets és més acusada en uns grups que en d’altres.

Per acabar aquesta tasca d’anàlisi, s’haurà de tenir al cap amb quins recursos i capacitat d’incidir compta l’entitat. Es tracta de tenir una visió realista i comprovar la viabilitat del projecte, així com de protegir-se davant les possibles vulnerabilitats i tenir alternatives. Aquí també cal tenir en compte les possibilitats de la comunicació que es farà durant tot el projecte, primordial per a garantir la transparència i millorar la incidència.

Un cop s’ha reflexionat amb el grup quin és el dret vulnerat i com, és el moment de definir els objectius de l’acció. Cal que aquests es puguin redactar en frases curtes i concises. També pot ser interessant separar els objectius per generals i específics.

Amb la definició dels objectius també seria aconsellable definir els resultats esperats, és a dir, què s’espera del projecte, quins resultats s’han d’assolir perquè tingui èxit... Han de fer referència a qüestions com el respecte, la garantia i la protecció del dret a defensar; la reducció de les desigualtats de gènere; l’empoderament de les persones titulars de drets i l’impuls de les seves capacitats d’incidència; i la participació d’aquestes persones, així com de col·lectius vulnerabilitats i actors i titulars d’obligacions.

En el moment de definir els objectius, també serà d’ajuda establir els indicadors d’avaluació, que permetran saber si s’han assolit els resultats esperats un cop finalitzat el projecte. Serà interessant fer això amb les persones titulars dels drets, que en el cas de les entitats dedicades a la infància, la joventut o l’educació en el lleure seran, segurament, nens o nenes o adolescents. El més recomanable és que els indicadors es puguin calcular amb números.

Fer aquesta definició és una acció política. Decidir què s’avalua i què no suposa indicar què és més rellevant per al projecte. Per això cal pensar els indicadors en clau de l’Enfocament de Gènere i Basat en Drets Humans, i fer-ho sempre junt amb els i les infants i adolescents que participaran en les activitats.

Caldrà verificar, a més, que aquests indicadors mesuren efectivament si els i les titulars de les obligacions estan respectant, protegint i garantint el dret, el procés d’empoderament de les persones titulars del dret, i el grau de participació d’aquestes duran tot el projecte.

Després d’haver fet tota la preparació prèvia, arriba el moment de planificar les activitats del projecte educatiu. La idea és pensar en els resultats que es volen obtenir abans de programar les accions. Contràriament, les conclusions del projecte no seran efectives ni de llarga durada.

Un exemple d’àmbit d’acció que es pot abordar des de les entitats d’educació en el lleure per a educar i a la vegada incidir en justícia global són les accions de protesta liderades per les persones titulars dels drets, és a dir nens, nenes, adolescents i joves. Es pot optar per fer un mural a les parets de l’entitat, una cantada a la plaça del poble, produir un curt...

Hi ha altres qüestions que cal tenir en compte en la realització de projectes d’educació en justícia global, i tenen a veure amb la coherència. Cal que el grup implicat tingui clars els rols de cadascú, i establir un equip de coordinació on estiguin representades les persones titulars dels drets, per tal de no reproduir les discriminacions contra les quals es lluita.

Això passa per establir mecanismes de participació democràtica i igualitària durant tot el projecte per a que els col·lectius vulnerabilitzats tinguin un rol actiu. Caldrà definir també formes de fer un seguiment constant de les accions, i preveure espais de cures i gestió de conflictes, així com de comunicar els avenços a les persones involucrades en el projecte.

Un cop finalitzades les activitats, per a acabar el projecte, és el moment d’avaluar els resultats. Això serà més aviat senzill perquè només caldrà seguir els indicadors. L’avaluació, però, haurà de seguir els mateixos requisits que les altres fases: la participació de les persones titulars dels drets, la defensa del dret vulnerat, la voluntat de transformar les relacions de poder a fora i a dins de l’entitat...

Alguns documents i recursos que poden ser d’utilitat per a la planificació de projectes educatius en justícia global són:

field_vote: