Mesures de protecció pels deutors hipotecaris i contra la pobresa energètica al nou Codi de consum

Autor/a: 
Montse Mateo
 Font:
Font:

Mesures de protecció pels deutors hipotecaris i contra la pobresa energètica al nou Codi de consum

Autor/a: 
Montse Mateo

Resum: 

Per evitar els talls de subministraments bàsics, les persones en situació de vulnerabilitat econòmica tindran 15 dies per presentar un informe de serveis socials que acrediti la seva situació.

El passat 18 de desembre, el Parlament de Catalunya va aprovar la modificació del Codi de consum de Catalunya incloent-hi un paquet de mesures per millorar la protecció dels consumidors en matèria hipotecària i per fer front a la pobresa energètica.

Aquestes mesures s’han donat a conèixer avui, dia 31 de desembre, amb la publicació al DOGC de la Llei 20/2014, del 29 de desembre, de modificació de la Llei 22/2010, del 20 de juliol, del Codi de consum de Catalunya, per a la millora de la protecció de les persones consumidores en matèria de crèdits i préstecs hipotecaris, vulnerabilitat econòmica i relacions de consum.

La llei parteix de la constatació de dues conseqüències de la crisi: l’augment de les execucions hipotecàries des de 2007 i la situació creixent de persones que no poden fer front al pagament de llum, aigua o gas.

Pel que fa als préstecs hipotecaris, la nova normativa vol protegir els consumidors regulant qüestions com ara el contingut de la publicitat, la informació precontractual, l’anàlisi de la solvència de la persona consumidora, i el deure de les entitats financeres i dels notaris de fer comprensible la informació sobre les implicacions econòmiques i jurídiques que es poden derivar sobretot en cas d’impagament.

La reforma també dóna una sèrie de definicions. Defineix, per exemple, algunes clàusules abusives com ara establir interessos de demora superiors a tres vegades l’interès legal del diner vigent en el moment de la signatura del contracte.

Quant a la pobresa energètica, el text la defineix com la “incapacitat d’una llar per a satisfer el mínim de serveis energètics i, d’aquesta manera, garantir les necessitats bàsiques tot tenint en compte els factors personals, geogràfics i materials que hi concorren”.

El text també defineix les persones en situació de vulnerabilitat econòmica com apersones consumidores que presenten una mancança de recursos econòmics”, d'acord amb 3 criteris:

  • Que els ingressos de la llar no siguin superiors a 1,5 vegades l’indicador de la renda de suficiència. Es preveuen variacions en funció del nombre de membres de la família així com del grau de dependència d’algun dels membres o de la presencia de persones majors de 65 anys.
  • Que no pugui reduir la despesa relativa al consum de béns o serveis “perquè s'han exhaurit totes les mesures amb aquesta finalitat”.
  • Que s'acrediti que les tarifes que tenen contractades per al servei de subministrament d'aigua, electricitat o gas responen a la modalitat de tarifa social que estableix la normativa aplicable.

En cas de rebre un avís d’interrupció de subministraments bàsics, les persones en situació de vulnerabilitat econòmica tindran 15 dies per presentar un informe de serveis socials que acrediti la seva situació. Es podrà presentar, també, la còpia de la sol·licitud de l’informe. En aquest cas, l’empresa subministradora estarà obligada a suspendre el tall de subministrament fins que s’aporti l’informe o hagin transcorregut dos mesos des de la comunicació de la sol·licitud.

Les persones que acreditin la seva situació de vulnerabilitat podran ajornar el pagament del deute que s’acumuli amb les companyies subministradores en les condicions que pactin ambdues parts.

Es preveu també la creació d'un Fons d’atenció solidària de subministraments bàsics que proporcioni els instruments de suport econòmic necessaris per a les llars que no puguin complor els compromisos de pagament dels subministraments bàsics d'aigua, llum o gas. Aquest Fons ha de nodrir-se de les aportacions que facin, entre d'altres, les companyies subministradores i les administracions públiques.

Afegeix un comentari nou