5 claus per dissoldre la nostra entitat

Autor/a: 
Montse Agudo
 Font:
Font:
 Font:
Font:

5 claus per dissoldre la nostra entitat

Resum: 

En ocasions no es pot continuar endavant amb el projecte de l’entitat i es decideix dissoldre-la, a continuació recollim les passes a seguir per procedir a la dissolució.

Les causes més comunes per les quals una entitat no pot seguir endavant amb el seu projecte, sol ser la manca de relleu generacional de l’òrgan de govern o de persones que continuïn endavant amb les finalitats de l’associació. A vegades també pot venir acompanyat d’una disminució de recursos econòmics per poder continuar desenvolupant l’activitat.

En qualsevol dels casos, sovint ens trobem amb entitats que queden inactives però de les que no s’arriba a realitzar una dissolució i tancament adient. A continuació recollim totes les qüestions que hem de tenir en compte, així com el procediment a seguir per poder dissoldre una associació.

Causes de dissolució

A l’hora de dissoldre una entitat, el primer que s’ha de tenir en compte és si es dona una de les causes necessàries per poder procedir a aquesta dissolució. Els motius es recullen a l’article 324.4 de la Llei 4/2008, de 24 d’abril, del Llibre III del Codi Civil català, relatiu a les persones jurídiques, i són les següents:

 • Per acord de l’assemblea general amb la majoria suficient que s’estableixi als estatuts de l’entitat.
 • En el cas de les associacions amb caràcter temporal, per finiment del termini que estableixen els estatuts, llevat que l’assemblea general acordi una pròrroga.
 • Per compliment de la finalitat per la qual es va constituir l’associació o per impossibilitat d’assolir-la, llevat que l’assemblea general acordi una modificació de la mateixa.
 • Per baixa dels associats de l’entitat si aquests es redueixen a menys de tres, ja que, en aquest cas no es podria formar l’òrgan de govern, el qual, al tractar-se d’un òrgan col·legiat requereix un mínim de tres persones.
 • Per il·licitud civil o penal de les activitats o finalitats de l’associació, declarada per sentència ferma.
 • Obertura de la fase de liquidació si l’entitat es troba immersa en un concurs de creditors.
 • Altres que puguin establir la llei o els estatuts.

Com s'acorda la dissolució?

La dissolució, tal i com s’estableix a l’article 324.5 de la Llei 4/2008, requereix l’acord de l’assemblea general, sempre i quan es produeixi una de les causes esmentades anteriorment.

Aquesta assemblea general ha de tenir com a únic punt de l’ordre del dia la dissolució de l’entitat i l’acord de dissolució s’ha de prendre per una majoria reforçada, la qual ha d’estar prevista als estatuts de l’associació.

Durant l’assemblea convocada a aquest efecte, enlloc d’acordar la dissolució es podrien adoptar acords per remoure’n la causa i, per tant, seguir endavant amb la associació.

La convocatòria d’assemblea general per tractar la dissolució de l’entitat, ha de ser convocada per l’òrgan de govern de l’entitat quan aquest conegui que s’ha produït una de les causes suficients per procedir a la dissolució.

En cas que la l’òrgan de govern no convoqui aquesta assemblea, qualsevol associat pot sol·licitar la seva convocatòria si estima fonamentadament que s’ha produït una de les causes previstes a la llei.

En el supòsit que es produeixi alguna de les causes que provoquen la dissolució de l’entitat i l’assemblea no és convocada, no es reuneix o bé no adopta cap acord, qualsevol persona pot sol·licitar a l’autoritat judicial que dissolgui l’associació.

Procediment de liquidació de l'entitat

L’acord de dissolució de l’entitat obre el període de liquidació i l’associació no perd la seva personalitat jurídica fins que fineix aquest tràmit.

Respecte al termini per a dur a terme la liquidació, pot ser el que estableix la llei o el que s’acordi per part de l’entitat. En tot cas, no pot ser superior a tres anys, excepte causa justificada de força major.

Habitualment, les funcions liquidadores són assumides per el mateix òrgan de govern. De tota manera, es possible establir un òrgan de liquidació diferent en cas que els estatuts ho estableixin, l’associació ho decideixi o la decisió vingui d’una instància judicial o concursal.

La primera obligació de l’òrgan liquidador abans d’iniciar les operacions corresponents és subscriure un inventari i balanç de situació referits al dia de començament de la liquidació.

L’entitat es pot liquidar per mitjà de la realització de bens o per la cessió global d’actius i passius.

En cas de fer una cessió global d’actiu i passiu, l’acord s’ha de publicar indicant la persona cessionària i el dret dels creditors a obtenir el text íntegre de l’acord de cessió i a oposar-s’hi.

A més s’ha de tenir en compte que la cessió no es podrà fer abans d’un mes a comptar de la publicació de l’acord.

Durant aquest termini, els titulars de crèdits contra l’entitat cedent o cessionària es podran oposar per escrit a la cessió. En cas d’oposició, la cessió no pot tenir efecte si no es produeix la satisfacció dels crèdits o no s’aporten garanties suficients.

Funcions de l'òrgan liquidador

Les funcions de l’òrgan liquidador són les següents:

 • Vetllar i administrar el patrimoni de l’entitat, així com custodiar els seus llibres.
 • Concloure les operacions pendents.
 • Reclamar i percebre els crèdits pendents de l’entitat i pagar els deutes existents.
 • Formular els comptes anuals i presentar-los per la seva aprovació.
 • Adjudicar el patrimoni romanent a les finalitats que estableixin els estatuts o a una altra entitat sense afany de lucre que tingui finalitats similars a les de l’entitat dissolta. Es dona preferència a les entitats del mateix àmbit territorial.
 • Sol·licitar la cancel·lació dels assentaments en el registre corresponent i conservar els llibres i la documentació de l’entitat durant el termini legalment establert.

Presentació del certificat de dissolució al Registre i baixa d'Hisenda

Per poder procedir a la inscripció de la dissolució, s’ha de presentar una instància de sol·licitud al Registre de d'Entitats Jurídiques junt amb el certificat de l’acord de dissolució, signat pel secretari amb el vistiplau del president.

Aquest certificat ha de contenir els acords de l’assemblea general relatius a la dissolució i liquidació de l’entitat, així com la destinació del patrimoni, en cas que n’hi hagi.

A efectes d’Hisenda, l’entitat ha de donar de baixa el NIF en el model 036 i presentar-lo a la seva delegació junt amb el certificat de dissolució de l’entitat a fi de poder donar-se de baixa de les seves obligacions tributaries.