Per què ens pot ser útil fer una anàlisi DAFO a l'entitat?

Autor/a: 
Fundació Pere Tarrés
 Font:
Font:
 Font:
Font:

Per què ens pot ser útil fer una anàlisi DAFO a l'entitat?

Resum: 

Per a poder dissenyar les línies d'actuació de la vostra entitat, és important fer prèviament un anàlisi de la vostra situació, tot detectant les necessitats i mancances, i també les oportunitats i reptes que se us presenten.

En quin marc cal situar l'anàlisi DAFO?

Per a poder dissenyar les línies d'actuació de la vostra entitat, és important fer prèviament un anàlisi de la vostra situació, tot detectant les necessitats i mancances, i també les oportunitats i reptes que se us presenten. No serveixen els projectes que parteixen de percepcions o sensacions, sinó que cal dedicar un temps a la reflexió i l'anàlisi, i que sigui el resultat d'aquest el que us ajudi a determinar les àrees o els espais en els que hauríeu d¿aprofundir, canviar, modificar, millorar... etc.

Per a fer aquest anàlisi, cal que utilitzeu alguna metodologia que us sigui útil, i a la vegada, no excessivament feixuga, doncs sinó, no trobareu mai el moment per a posar-vos-hi. Una de les metodologies possibles és la tècnica DAFO, també utilitzada per a la detecció de necessitats formatives dels voluntaris.

Per saber-ne més, podeu llegir el recurs de detecció de les necessitats formatives


Què és la tècnica DAFO?

Aquest mètode consisteix en una pluja d'idees partint d'un esquema que es basa en els següents punts:

Debilitats i fortaleses: es tracta de fer un anàlisi dels aspectes interns de l'entitat ( us fem una proposta d'aspectes a considerar de l'entitat. Es pot modificar en funció del que consideri l'associació)

Amenaces i oportunitats: l'anàlisi es fa en relació als elements i institucions externs a l'entitat (us proposem unes possibles institucions sobre les que fer la pluja d'idees)

Us proposem alguns dels elements sobre els que es poden reflexionar

DEBILITATS:

Estructura/organització:
P.ex.: Desconeixement o mala gestió en les funcions que els hi atorga l'entitat

Treball amb col·lectiu a qui s'adreça l'acció de l'entitat:
P.ex.:Manca d'habilitats per a treballar amb el col·lectiu a qui adreça l'acció l'associació

Dinàmica de l'equip:
P.ex.:Conflictes entre els membres de l'associació

FORTALESES:

Estructura/organització:
P.ex.: Organització participativa i flexible

Treball amb col·lectiu a qui s'adreça l'acció de l'entitat:
P.ex.:Motivació dels membres de l'associació

Dinàmica de l'equip:
P.ex.:Implicació en el treball de l'entitat

AMENACES:

Societat:
P.ex.: Desconeixement de l'acció de les entitats del sector

Administracions Públiques:
P.ex.:Manca de recolzament de les AAPP per a finançar formació

Món associatiu i àmbit d'actuació:
P.ex.:Atomització del sector que dificulta el treball en xarxa

Col·lectiu a qui s'adreça l'acció:
P.ex.: Desconeixement de l'existència de l'associació

OPORTUNITATS:

Societat:
P.ex.: Bona acceptació del treball de l'entitat per l'entorn

Administracions Públiques:
P.ex.:Recerca de complicitats amb l'administració local

Món associatiu i àmbit d'actuació:
P.ex.:Possibilitat de creació de xarxes amb altres associacions

Col·lectiu a qui s'adreça l'acció:
P.ex.:Disponibilitat per a participar en les accions que desenvolupa l'entitat

Per què ens és útil fer un DAFO?

En primer lloc, aquest mètode facilita la ordenació d'idees, i la classificació de les mateixes, que us pot ser d'utilitat en la definició posterior de les estratègies a desenvolupar.

En segon lloc, aquest mètode us permet reflectir dues dimensions de les necessitats/mancances de la vostra entitat: les mancances internes i les externes. Sovint, en l'anàlisi de la situació de l'associació oblidem tenir en compte la dimensió externa (altres entitats del sector, barri, ciutat, institucions, polítiques públiques...etc.) que també influeixen sobre la vostra actuació (directament o indirecta). També ens obliga a abordar l'establiment d'estratègies en l'esfera externa, que és, sovint, una de les dimensions menys treballada per algunes entitats.

En tercer lloc, el DAFO introdueix un element positiu en l'anàlisi. Quan analitzem una situació tendim a fer una relació de problemes o temes mal resolts, enlloc de fer un anàlisi de les coses que sí que funcionen en la vostra entitat. Per tant, incorporar els apartats de fortaleses i oportunitats ens ajudarà a completar la reflexió incorporant els aspectes positius i negatius del funcionament de l'entitat.

En quart lloc, aquesta metodologia permet fer possible la participació de totes aquelles persones que l'entitat consideri necessàries (socis de l'entitat, responsables o membres de la Junta, usuaris,...etc.). És pot fer en grup gran o en grups més reduïts, i després posar en comú els resultats en una darrera trobada conjunta. D'aquesta manera, estarem donant veu a tots aquells agents que considerem que poden aportar informació cabdal sobre la situació de l'entitat, alhora que treballem la participació i la presa de decisions conjunta, molt desitjable en qualsevol associació.

Elements cabdals per a què el DAFO funcioni

En primer lloc, és necessari incorporar aquesta cultura de la reflexió i de la utilitat de l'anàlisi dins de l'entitat. Hem de saber explicar a tots els membres de l'entitat la importància i la utilitat per l'associació de dedicar aquell temps a la reflexió.

En segon lloc, cal reservar un espai de temps en el calendari d'actuació de la vostra entitat per a poder dur a terme periòdicament aquest espai de reflexió.

En tercer lloc, cal preparar acuradament el procés, per a comunicar-ho als membres de l'entitat amb prou temps, i per a preparar la sistemàtica de recollida d'informació i d'identificació d'accions i prioritats.

En quart lloc, cal fer un retorn del procés i de l'anàlisi realitzat als participants, per a què els membres vegin el resultat del treball.

En cinquè lloc, cal transformar l'anàlisi en estratègies concretes d'actuació, i incorporar-les al projecte de l'entitat, no pot quedar en un anàlisi complert i exhaustiu que no condiciona la nostra actuació.

I en darrer lloc, cal buscar un espai i un temps ""adient"" per als participants (tenint en compte el perfil dels membres, i la seva disponibilitat horària,...etc.) i afegir elements més informals que facin l'activitat motivadora (introduir alguna activitat lúdica o algun espai de distensió)."