Avaluació anual de l'entitat i Pla de Formació

Autor/a: 
Fundació Pere Tarrés
 Font:
Font:

Avaluació anual de l'entitat i Pla de Formació

Resum: 

Quan s'acaba l'any és un bon moment per tenir tots els elements que han estat condicionant la consecució dels objectius plantejats en un inici i replantejar-los, si cal, de cara a l'any següent. El Pla de Formació de l'entitat és un dels projectes que es poden veure afectats, en tant que està en connexió amb les necessitats dels voluntaris i de la pròpia entitat.

Elements que cal tenir en compte a l'avaluació final

Quan s'acaba l'any i es fa la memòria, és un bon moment per aprofitar i fer una avaluació interna de com ha anat tot: si s'han aconseguit o no els objectius previstos, tant els interns com els externs, recollir les impressions de tots els implicats en el disseny de les accions, l'execució de les activitats, la gestió de l'entitat, el pla de formació de l'entitat...

Aquest procés d'avaluació de tots els aspectes ha de permetre valorar els possibles canvis que caldrà plantejar-se de cara al nou any. S'haurà de valorar tant les necessitats de l'entitat com les dels voluntaris i del sector en el qual es desenvolupa l'activitat voluntària. Els nous plantejaments que sorgeixen poden conduir a un replantejament del Pla de Formació que l'entitat té dissenyat.


Valoració interna de l'entitat

El procés de valoració de l'activitat anual de l'entitat pot posar de manifest que l'entitat ha de replantejar-se nous objectius, reorientar-los, prioritzar uns per damunt dels altres... i ha de veure si el nou plantejament que es vulgui assolir, si és el cas, comportarà una actualització dels coneixements que els voluntaris han de tenir.

Si és així s'haurà de pensar en la seva incorporació en el Pla de Formació de l'entitat i veure com es poden en relació amb les necessitats que els voluntaris manifesten que tenen i que també s'hauran de tenir en compte. Caldrà pensar segurament en nous itineraris formatius que completin o reorientin els que estaven previstos fins el moment.

Valoració dels voluntaris

És molt important la implicació dels voluntaris en el procés de valoració final de l'actuació anual de l'entitat. De fet seria convenient que l'entitat tingués establert algun mecanisme per recollir de forma periòdica les idees, necessitats, problemes... que els voluntaris tenen al llarg de l'any, però si no és així, com a mínim un cop l'any, coincidint amb la finalització de l'any o curs... sí que s'han de recollir aquestes demandes per poder-les afegir a la valoració que s'hagi fet des de la gestió de l'entitat.

També cal tenir en compte que aquest procés de comunicació entre el voluntari i l'entitat és bidireccional: l'entitat també ha de poder plantejar als voluntaris les necessitats i dificultats que ha detectat i veure quin encaix tenen amb les seves demandes.

Per tant és important que es pugui veure quins punts hi ha de contacte entre els aspectes que s'exposen per part d'uns i altres i resoldre les diferències que hi puguin haver. Fins que no s'arribi a un consens serà difícil poder plantejar qualsevol canvi efectiu. Això també afecta als aspectes relacionats amb la formació: esbrinar les veritables necessitats formatives és imprescindible per planificar eficaçment el procés que hauran de seguir els voluntaris.

Avaluació de tota la informació recollida

Amb tots els elements aportats pels diferents implicats s'haurà de fer l'avaluació final i la proposta per l'any següent.

La proposta ha d'incloure tots els aspectes que es poden veure afectats si hi ha canvis en els objectius o activitats diferents que s'incorporaran a les que ja porta a terme l'entitat.

El Pla de Formació, com ja s'ha dit, haurà de replantejar-se també en funció de les necessitats que s'hagin detectat en les avaluacions perquè la seva finalitat és poder donar resposta real a les mancances a cobrir.

De tota manera no sempre que hi hagi nous objectius caldrà plantejar-se nova formació, això dependrà del tipus d'activitat que les noves línies demanin i del perfil de voluntari que es requereixi (per exemple, potser suposarà la incorporació de nous voluntaris amb unes característiques determinades i no caldrà fer formació específica als voluntaris que ja formen part de l'entitat.). No obstant, la formació permanent sempre és important, sigui quina sigui l'activitat que els voluntaris portin a terme.