El disseny d'un procés de formació interna dins l'associació

Autor/a: 
Fundació Pere Tarrés
 Font:
Font:

El disseny d'un procés de formació interna dins l'associació

Resum: 

Trobareu els aspectes que heu de tenir en compte a l'hora de planificar les diferents accions formatives en les que els vostres voluntaris participaran: cursos, seminaris, jornades, congressos, tallers o xerrades entre altres.

En què consisteix?

Podem entendre per acció formativa concreta, la proposta de formació en la qual es desglossen les activitats formatives en les que els voluntaris participaran.

Hi ha molts tipus d'accions formatives, com ara un curs, un seminari, unes jornades, un congrés, unes xerrades o un taller. A més, a alhora de dissenyar l'acció formativa caldrà que determineu aspectes com ara: quins objectius generals i específics preteneu assolir, quins continguts concrets es treballaran, com es treballaran, on es realitzaran o quin material necessiteu.

Els objectius generals de l'acció formativa, els heu de plantejar en funció dels objectius del pla de formació de la vostra associació, i amb ells especificareu el tipus i el grau d'aprenentatge en relació a l'acció més concreta que hagueu determinat.

Un cop definits els objectius generals caldrà que determineu els objectius específics, també anomenats didàctics. Aquests fan referència a les diferents activitats formatives que us plantegeu al llarg de les sessions o trobades, entre d'altres.

Continguts de l'acció formativa

A l'hora de seleccionar els continguts haureu de tenir present que aquests siguin representatius dels temes que heu escollit, que recullin els aspectes més significatius, els aspectes clau que es puguin aplicar a la tasca del voluntariat i que aquests es puguin transmetre adequadament al nivell dels participants.

Per organitzar els continguts serà important potenciar una perspectiva integradora, dosificar la dificultats de la temàtica, graduar el continguts (procedint del més senzill al més complex i d'allò que l'alumne coneix més a allò que desconeix) i complementar els aspectes teòrics amb els aspectes pràctics.

Metodologies

Un cop definits els objectius i continguts caldrà determinar de quina manera es treballaran al llarg de l'acció formativa. En aquest moment serà molt important que tingueu en compte les característiques dels destinataris i els aspectes relacionats amb el seu aprenentatge per tal de proposar les dinàmiques i els exercicis més adequats.

Algunes de les metodologies i tècniques de formació que podeu utilitzar podrien ser:

 • Mètodes i tècniques receptives:
  La informació és rebuda amb una escassa participació activa per part de l'alumnat. Són aquells casos en els quals el formador/a realitza una exposició teòrica o magistral dels continguts.
 • Mètodes i tècniques participatives:
  En aquest cas es promou la intervenció activa de totes les persones que participen dins l'acció formativa. El formador/a convida als participants a treballar en grup i a relacionar-se els una amb els altres. Es demana que cadascú busqui la seva pròpia informació, analitzi situacions, extregui conclusions o resolgui per ell mateix les situacions plantejades.
 • Mètodes i tècniques de treball individual:
  És evident que en qualsevol dels dos casos anteriors és necessari un treball individual d'assimilació, reelaboració i reflexió dels continguts, però en aquest cas la dimensió individual és la prioritat. Estaríem parlant d'exercicis de construcció conceptual, comentari de text o bé enquestes d'opinió. Tanmateix, tot i el treball individual, aquestes tècniques, sovint tenen l'objectiu de donar peu a un debat en grup a posteriori.

Recursos didàctics

Els recursos didàctics us seran indispensables de cara poder portar a terme l'acció formativa. Hi podeu incloure des dels recursos més tradicionals com la pissarra, fins a més moderns com els ordinadors. El seu ús estarà condicionat en part, pels mitjans econòmics de què disposeu.

Heu de tenir en compte que aquests recursos són de gran valor perquè:

 • Clarifiquen alguns aspecte davant dels participants.
 • Augmenten i concentren l'atenció del participants.
 • Són força motivadors (p.ex un bon vídeo).
 • Animen a debatre, analitzar i interpretar.
 • Ajuden a l'exposició del formador/a.

Alguns dels recursos didàctics que podeu utilitzar poder ser:

Documents bàsics de referència:

 • La documentació que es dóna als assistents: textos, gràfics, exercicis, reculls bibliogràfics, entre altres.
 • La guia didàctica: és l'estructuració dels continguts segons les diferents sessions, i és per a l'ús dels formadors/es.

Suports audiovisual: la pissarra, les transparències, les diapositives, el vídeo, etc.

Suports informàtics: serien l'ordinador, els programes informàtics o l'internet, entre altres. Aquests recursos donarien un suport multimèdia a l'acció formativa.

A més, caldrà que penseu en altres recursos materials que es pugueu necessitar com ara: papers en blanc, retoladors, tisores, pots de cola, etc.

Cap d'aquests recursos no són millor que els altres. El més adequat és que feu una combinació amb alguns d'ells, en funció d'allò que us proposeu i del temes a tractar.

Avaluació de l'acció formativa

L'avaluació es converteix en un procés mitjançant el qual els participants saben fins on han arribat, en comparació amb el nivell en què es trobaven. Per tant, saben el què han assolit, què no, per què, i com ho poden fer per superar-se.

Tot i que aquesta avaluació tradicionalment l'ha portat a terme el formador/a, és interessant que els participants de l'acció formativa també realitzin la seva pròpia autoavaluació.

Cal que diferencieu tres funcions de l'avaluació:

 • Avaluació Inicial: es realitza al començament de l'acció formativa amb la finalitat d'obtenir informació sobre el nivell de coneixements i habilitats dels participants. Amb ella podreu saber què és allò que saben les persones i com ho saben i serà la base per anar introduint els nous aprenentatges.


Podeu utilitzar qüestionaris, fer preguntes, provocar discussions, etc.

 • Avaluació formativa: es realitzarà durant el procés, al llarg de les sessions. La seva finalitat és la de millorar el propi procés i confirmar si el procés va bé, i per tant si cal continuar així o si cal introduir-hi alguna reestructuració. Aquestes decisions les pot prendre tant el professor com els participants.
 • Avaluació sumativa: es realitza al final d'una acció formativa i pretén determinar l'eficàcia del procés formatiu concret.

Podeu utilitzar qüestionaris, proves de reflexió, treballs fets durant les sessions, etc. Serà important també tenir presents totes les observacions i informacions que s'hagin anat recollint en altres moments.

A partir d'aquí es podrà determinar si la formació ha estat eficaç i si s'han assolit els objectius proposats.

A més de valorar l'efectivitat que ha tingut la formació, també caldria valorar si els aprenentatges han estat realment útils i han repercutit en el comportament i les tasques dels voluntaris a l'associació. Per això, passat un temps de la formació, seria bo que passéssiu algun tipus de qüestionari per tal de detecta-ho.

Finalment només destacar que durant tot el procés avaluatiu hauríeu de tenir establerts criteris d'avaluació. És a dir, determinar aquells aspectes que tindreu en compte per saber si el procés ha anat bé o no, i per què, de cara a fer-ho millor la propera vegada.