La formació de les persones responsables de la gestió

Autor/a: 
Marina Aguilar i Mañas
 Font:
Font:

La formació de les persones responsables de la gestió

Resum: 

Les entitats no lucratives han de fer front en el seu dia a dia a múltiples reptes. Reptes que requereixen que les persones responsables tinguin els coneixement i les capacitats necessàries per prendre les decisions més adequades en cada moment.

Augmentar la implicació de la base social, integrar nous perfils de voluntariat, millorar el funcionament dels òrgans de govern, enfortir l’estructura econòmica i financera de l’entitat, incorporar criteris de gestió per millorar l’eficàcia i l’eficiència, reforçar el treball en xarxa, establir ponts de relació amb l’empresa, etc. Són moltes les organitzacions que es poden sentir reflectides amb aquests reptes (Anuari 2011 del Tercer Sector). Però, també són moltes les persones responsables de la gestió del dia a dia de les organitzacions que davant d’aquestes necessitats no compten amb els coneixements i les capacitats per poder fer-hi front i abordar aquestes situacions.

Davant d’aquesta realitat, esdevé necessari que aquestes persones cerquin i realitzin accions formatives que possibilitin la seva capacitació i la millora constant dels processos a les organitzacions no lucratives.

Què és la formació per a responsable?

Dins la formació per a responsables s’agrupen totes aquelles accions que permeten una millora dels coneixements i habilitats de les persones (voluntàries o no) que desenvolupen tasques de responsabilitat dins de les entitats relacionades amb la gestió: responsable d’entitat, coordinadors de voluntariat, d’equip i de projectes, comptable, etc.

Seguint la conceptualització del Pla de Formació del Voluntariat de Catalunya, les tasques relacionades amb la gestió són totes aquelles que possibiliten que l’organització tingui un correcte funcionament i tots els aspectes que la conformen tirin endavant.

Per què esdevé important?

La formació de les persones responsables de la gestió i la presa de decisions a les entitats no lucratives és fonamental per tal que aquestes coneguin els continguts que els permetin incorporar noves eines i estratègies en la direcció i gestió de l’organització i avançar cap a l’enfortiment.

En aquest sentit, la tria d’un curs o acció formativa haurà de fer-se en base a les necessitats formatives concretes. Unes necessitats que variaran en funció del perfil i característiques de la persona i de les responsabilitats d’aquesta a l’entitat.

Però a més, el desenvolupament d’una acció formativa, independentment de la seva modalitat (curs, jornada, congrés, etc.), també representa una oportunitat per què aquestes persones comptin amb un espai de reflexió i de creació de sinèrgies on poder intercanviar experiències i aprenentatges per al seu desenvolupament i creixement.

Principals temes de formació de les persones responsables

Des del Servei d’Assessorament en Formació, hem seleccionat alguns continguts formatius que les persones responsables de les entitats no lucratives, en funció de les seves tasques concretes, haurien de conèixer.

Gestió dels aspectes legals, fiscals, laborals, civils i mercantils

  • Conèixer les obligacions legals i documentals de l’organització.
  • Conèixer les obligacions fiscals i les seves obligacions tributàries de l’organització.

Gestió dels aspectes econòmics que permeten acomplir la normativa comptable i fiscal.

  • Conèixer les obligacions econòmiques i comptables de l’organització.
  • Conèixer com gestionar el pressupost i la tresoreria de l’organització.
  • Conèixer com definir el pla comptable, balanços i tancaments i quadres d’amortitzacions de l’organització.

Gestió de projectes i els aspectes relacionats amb la planificació estratègica i la gestió de qualitat

  • Conèixer tots els aspectes relacionats amb l’elaboració, realització i avaluació dels diferents plans i projectes que l'organització desenvolupa (pla de voluntariat, pla de formació, pla de comunicació, etc.)
  • Conèixer qüestions relacionades amb el màrqueting i la captació de fons.

Elements tranversals

  • Conèixer qüestions relacionades amb les habilitats social i la gestió d’equips.
  • Conèixer qüestions relacionades amb el programari, maquinaria, eines de comunicació i web 2.0.