La qualitat a la nostra organització. Conceptes bàsics

Autor/a: 
CEE
 Font:
Font:

La qualitat a la nostra organització. Conceptes bàsics

Resum: 
Les organitzacions es veuen actualment immerses dins d’un entorn en constant canvi degut a una creixent competitivitat i internacionalització dels mercats. Els models de gestió amb qualitat pot resultar una eina molt útil per a la millora de la seva gestió diària, la presa de decisions i l’establiment d’una estratègia que les ajudi a avançar cap a l’excel·lència.

Les organitzacions es veuen actualment immerses dins d’un entorn en constant canvi degut a una creixent competitivitat i internacionalització dels mercats.

Els models de gestió amb qualitat pot resultar una eina molt útil per a la millora de la seva gestió diària, la presa de decisions i l’establiment d’una estratègia que les ajudi a avançar cap a l’excel·lència.

La qualitat

Quan parlem de “qualitat” ens trobem moltes definicions que ens serveixen per a definir-la. A continuació en detallem algunes:
 • Qualitat és 'fer les coses bé'.
 • Qualitat és 'oferir al client el que se li ha promès'.
 • Qualitat és 'identificar, acceptar, satisfer i superar contínuament, les expectatives i necessitats de les persones relacionades amb l'organització (clients, empleats, directius, proveïdors, societat, etc.)'.
 • Qualitat és 'la facultat d'un conjunt de característiques inherents a un producte, sistema o procés, per complir els requisits dels clients i d'altres parts interessades' (ISO 9000).


D'altra banda, són nombroses les ocasions en què la qualitat es presenta com a sinònim de bona gestió de l'organització.

Què és la qualitat total?

El concepte de “Qualitat total” reuneix les següents característiques:
 • La qualitat total té com a principi que tot procés, producte o servei és susceptible de ser millorat en relació amb els mecanismes d'obtenció de resultats o amb els resultats mateixos.
 • Converteix el punt de vista del client en el criteri central de gestió de l'organització.
 • No només afecta a totes les fases del procés sinó que també implica tota l'organització, a tot el seu entorn i molt especialment a totes les persones (treball en equip).
 • És millora contínua i optimització.
 • Tracta de que la qualitat faci evolucionar a l'organització cap a la perfecció i l'excel·lència.
 • Inclou el concepte de client intern.

Què és un sistema de gestió de qualitat?

Un sistema de gestió de qualitat no és només un conjunt de papers sinó que és una forma de gestionar una organització a través de les següents característiques:
 • Centrada en la qualitat.
 • Basada en la prevenció i en la millora contínua.
 • Que apunta a l'èxit a llarg termini.
 • L'objecte del qual és la satisfacció dels clients o els destinataris de l'activitat de l'organització.

Avantatges de la implantació d'un sistema de gestió de qualitat en la nostra organització

La implantació d'un sistema de gestió de la qualitat en la nostra organització pot ajudar enormement a:
 • Satisfer les necessitats, interessos i expectatives dels nostres clients o destinataris de la nostra activitat.
 • Aconseguir una imatge d'excel·lència, credibilitat i qualitat. La implantació d'un sistema ens ajuda a acreditar davant de tercers el nostre bon fer, la qual cosa pot ser molt valuós per a nosaltres per exemple, davant l'administració pública o altres organitzacions que vulguem que ens patrocinin. El mateix ens passa davant els nostres socis o davant de la societat en general, que cada vegada més exigeixen una adequada gestió de les organitzacions.
 • Millorar la nostra eficàcia (arribar a les activitats planificades i els resultats planificats) i la nostra eficiència (relació entre el resultat assolit i els recursos utilitzats).
 • Aconseguir ordenar i sistematitzar el que fem, gràcies a l'homogeneïtzació dels nostres processos.
 • Avaluar el que ja fem, revisant com ho fem i en quines condicions.
 • Disposar més informació per la presa de decisions a través de les dades i els indicadors.
 • Realitzar els canvis que l'organització necessiti, aconseguir els seus fins i desenvolupar la seva missió.
 • Aprofitar les eines que els sistemes ens proposen i una metodologia de gestió àmpliament comprovada.
 • Motivar els professionals que treballem en l'organització, tant si estem remunerats com si no ho estem. Tots volem fer la nostra feina cada vegada millor, el que porta implícita una elevada ètica professional.
 • Identificar els recursos necessaris per a la consecució dels objectius marcats.
 • Afavorir la investigació, estimulant l'estudi de les línies de millora.

Obstacles que podem trobar en la implantació d'un sistema de gestió de qualitat en la nostra organització

La nostra organització pot trobar-se amb alguns obstacles en la implantació d'un sistema de gestió de la qualitat:
 • La implantació d'un sistema suposa un canvi cultural dins de l'organització, la qual cosa requereix el seu temps. Aquest canvi cultural implica la realització d'algunes activitats a les que les organitzacions encara no estem molt acostumades, entre les quals cal destacar la necessitat d'avaluació.
 • La implantació d'un sistema requereix fer un important esforç inicial.
 • Hi ha moltes organitzacions on els directius són reticents al canvi.