Com presentar via online els comptes anuals de les associacions catalanes d’utilitat pública?

Imatge principal a portada: 
La Generalitat ha canviat la forma de presentar els comptes de les associacions DUP catalanes. Font: Unsplash. Font: Unsplash
Resum: 

Les entitats han de tenir en compte que la Generalitat ha canviat la forma del tràmit, que fins ara era exclusivament presencial i ara ha passat a ser telemàtic.

La Generalitat ha canviat la forma de presentar els comptes de les associacions DUP catalanes. Les que encara no hagin presentat els comptes han de tenir en compte que han de fer-ho per via online, a l'igual que les que ja hagin realitzat aquest tràmit des de mitjans de juliol. Aquí es destallen els passos a seguir per realitzar el tràmit.

Imatges secundàries: 
La Generalitat ha canviat la forma de presentar els comptes de les associacions DUP catalanes. Font: Unsplash. Font: Unsplash
Les entitats amb més de 50 persones treballadores, a més, han de calcular la bretxa salarial total. Font: Unsplash. Font: Font: Unsplash.
Subtitols: 
Anar al web del tràmit
Emplenar les dades de contacte
Adjuntar documents en un únic pdf
Validar, signar i pagar
Preguntes freqüents
Continguts: 

Per fer-ho, cal anar a la pàgina web del tràmit i seguir els passos que s’hi indiquen. En primer lloc, s’ha de descarregar aquest formulari. El formulari és similar al que han d’emplenar les fundacions, però sense l’obligació d’afegir informació sobre els balanços.

A l’hora d’emplenar-lo, cal posar les dades identificatives de la persona titular del certificat digital amb el qual se signaran els comptes (igual que a les fundacions), indicant si és el o la representant legal o si és un/a tercer autoritzat (en el cas de gestories o entitats que s’encarreguen d’aquests tràmits).

Cal omplir totes les dades i afegir obligatòriament un telèfon mòbil de contacte per notificacions. Els avisos de les notificacions electròniques que puguin haver-hi s’enviaran al telèfon i al correu electrònic indicat al formulari.

En cas que hi hagi alguna notificació en referència al tràmit, es disposa de 10 dies naturals des de l’avís de notificació per acceptar-la o rebutjar-la. Si transcorregut aquest termini no s’ha accedit a la notificació, aquesta s’entendrà rebutjada.

Pel que fa als documents que composen els comptes anuals que s’han d’adjuntar, cal destacar que s’ha d’annexar tot en un únic document pdf. Això inclou la portada, índex, balanços de situació, explotació i l’estat de canvis en el patrimoni net (ECPN), i la memòria econòmica. Cal que estiguin signats per totes les persones que formen la junta directiva o l’òrgan de govern de l’entitat que estiguin obligats a formular-los.

A més, s’ha d’annexar el certificat de l’acord d’aprovació dels comptes anuals, la memòria d’activitats (també signada per totes les persones que formen part de la junta) i, opcionalment, altres documents, com ara l’informe d’auditoria o l’informe de grau de compliment de codi de conducta de les inversions.

És important saber que els documents annexats no poden sobrepassar els 5 MB. Si algun arxiu pesa massa, es pot comprimir de manera ràpida i gratuïta a través d'algun dels múltiples portals que comprimeixen fitxers, com ara a través d’aquesta pàgina.

Quan ja està tot annexat, es valida i se signa digitalment el formulari. Finalment, després de presentar-ho, l’entitat rebrà l’acusament de rebuda, que inclourà la carta de pagament dels 77 euros de la taxa. L’entitat ha de desar el document, que serà el justificant conforme el tràmit s’ha fet. Cal pagar-ho en un màxim de 10 dies hàbils des de la seva presentació, des d’un terminal de Servicaixa o bé seguint l’enllaç que incorpora el propi document, mitjançant la passarel·la de pagaments de Caixabank, amb qualsevol targeta de crèdit o dèbit. Si transcorregut aquest termini no s’ha abonat l’import corresponent, s’entendrà la sol·licitud com a desestimada i es tancarà el procediment.

Per a les entitats que tinguin dubtes sobre com fer el tràmit electrònic, es pot consultar aquest apartat de preguntes freqüents de la Generalitat, on hi ha consells sobre com escanejar un document perquè sigui més petit o sobre com desbloquejar un arxiu un cop validat per modificar-lo, entre d’altres.

field_vote: 

L’exempció de l’IVA en els cursos de formació virtual

Imatge principal a portada: 
Les entitats han de tenir en compte els beneficis fiscals que deriven de les formacions en línia. Font: Unsplash. Font: Unsplash
Autor/a: 
Alejandra Cariñanos/Júlia Hinojo
Resum: 

Davant de la tendència creixent dels cursos en línia cal tenir en compte els beneficis fiscals que se'n deriven.

Les mesures derivades de la Covid-19 han donat peu al foment de la formació online. Els cursos en línia han augmentat de manera exponencial a causa de la pandèmia, ja que la ciutadania passa més temps a casa i, en gran part, opta pel teletreball si en té la possibilitat. Les entitats i la ciutadania en general ha de tenir en compte que en alguns casos les formacions en línia estan exemptes d'IVA.

Imatges secundàries: 
Les entitats han de tenir en compte els beneficis fiscals que deriven de les formacions en línia. Font: Unsplash. Font: Unsplash
Tant els cursos de formació presencials com els que són en línia, quan aquests últims no tinguin la consideració de serveis prestats per via electrònica estaran exempts de l'IVA. Font: Unsplash. Font: Unsplash
Subtitols: 
Quan estan exempts d’IVA?
Requisits per a la qualificació de servei educatiu
La importància del tipus de servei
Exemples de serveis no exempts d’IVA
Continguts: 

Tant els cursos de formació presencials com els que són en línia, quan aquests últims no tinguin la consideració de serveis prestats per via electrònica estaran exempts de l'Impost sobre el Valor Afegit (IVA). Això sí, sempre que les matèries impartides es trobin incloses en algun pla d'estudis de el sistema educatiu d'acord amb el criteri del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport. A més, aquestes activitats no han de tenir un caràcter merament recreatiu.

La formació estarà exempta de l'IVA quan pugui qualificar-se com a servei educatiu, d'acord amb l'exempció de l'article 132.1.i) de la Directiva 2006/112/CE, recollida en l'article 20.1.9è de la Llei 37/1992, que estableix que estaran exempts de l'impost d’aquesta manera:

“L'educació de la infància i de la joventut, la guarda i custòdia de nens/es, inclosa l'atenció als infants en els centres docents en temps interlectiu durant el menjador escolar o en aules en servei de guarderia fora de l'horari escolar, l'ensenyament escolar, universitària i de postgraduats, l'ensenyament d'idiomes i la formació i reciclatge professional, realitzades per entitats de dret públic o entitats privades autoritzades per a l'exercici d'aquestes activitats.”

L'exempció s'estendrà a les prestacions de serveis i lliuraments de béns directament relacionades amb els serveis enumerats en el paràgraf anterior, efectuades, amb mitjans propis o aliens, per les mateixes empreses o entitats docents o educatives que prestin els esmentats serveis.

Per tal que els serveis puguin qualificar-se com un servei educatiu i, per tant, poder aplicar l'exempció de l'IVA, tal com s'ha precisat anteriorment, és necessari el compliment de dos requisits:

 1. Un requisit subjectiu, és a dir, que les esmentades activitats siguin realitzades per entitats de dret públic o entitats privades autoritzades per a l'exercici d'aquestes activitats.
  A aquests efectes, un centre es considerarà autoritzat o reconegut, a efectes de l’IVA, quan les seves activitats siguin única o principalment ensenyaments inclosos en algun pla d'estudis que hagi estat objecte de l'esmentat reconeixement o autorització, bé sigui per la legislació de la mateixa comunitat o per la de l'Estat que resulti aplicable.
 2. Un requisit objectiu. Com assenyala el Tribunal de Justícia, l'ensenyament és aquella activitat que suposa la transmissió de coneixements i de competències entre professorat i alumnat.
  A més, ha d'anar acompanyada d'un conjunt d'altres elements que inclouen els corresponents a les relacions que s'estableixen entre mestre/a i alumne/a i els que componen el marc organitzatiu del centre en el qual s'imparteix la formació, sempre que aquestes activitats no siguin de caràcter merament recreatiu.

Per tant, un servei educatiu estableix la prestació de serveis docents per professors i professores a través d'Internet o d’una xarxa electrònica similar utilitzada com a mitjà de comunicació entre el professor/a i l'usuari/ària o alumne/a, fins i tot quan el professor/a faci servir o es doni suport en continguts digitals per prestar els serveis educatius sempre que aquests últims siguin accessoris respecte de la comunicació en línia entre professorat i alumnat.

No és el mateix un servei d'ensenyament o formació impartida a través d'una xarxa electrònica, que un servei prestat per via electrònica. A efectes de determinar l'aplicació de l'exempció o no de l'IVA, té especial importància i rellevància el tipus de servei.

Si el servei prestat, és a dir, la formació duta a terme, es qualifica d'un servei prestat per via electrònica no seria aplicable la referida exempció de l'IVA, atès que ni la Directiva 2006/112/CE ni la Llei 37/1992, abans mencionades i enllaçades, contemplen cap exempció aplicable per als serveis prestats per via electrònica. Per tant, queden gravats amb el tipus general del 21%.

Què és un servei prestat per via electrònica? Segons l’article 69 de la Llei 37/1992 de l’IVA, són tots aquells serveis que consisteixen en la “transmissió enviada inicialment i rebuda en destinació per mitjà d'equips de processament, inclosa la compressió numèrica i l'emmagatzematge de dades, i enterament transmesa, transportada i rebuda per cable, ràdio, sistema òptic o altres mitjans electrònics”.

La norma enumera alguns d’aquests mitjans:

a) El subministrament i allotjament de llocs informàtics.

b) El manteniment a distància de programes i d'equips.

c) El subministrament de programes i la seva actualització.

d) El subministrament d'imatges, text, informació i la posada a disposició de bases de dades.

e) El subministrament de música, pel·lícules, jocs, inclosos els d'atzar o de diners, i d'emissions i manifestacions polítiques, culturals, artístiques, esportives, científiques o d'oci.

f) El subministrament d'ensenyament a distància.

Alguns dels serveis prestats per via electrònica que, per tant, han de fer front al pagament d'IVA, són, entre d'altres, el subministrament i descàrrega de:

Arxius.

• Cursos gravats o automatitzats.

Programes.

• Continguts formatius a través d'Internet, i l'accés a les dades i programes a través d'una plataforma formativa.

Fins i tot si la persona destinatària o usuària té la possibilitat de rebre tutories o sessions de suport en línia de professors/es a través de la mateixa, sempre que aquesta part d'intervenció humana sigui accessòria al subministrament o a l'accés als continguts i programes.

field_vote: 

Com rectificar declaracions informatives amb certificat digital

Imatge principal a portada: 
Per consultar o donar de baixa una declaració informativa ja presentada podem utilitzar l’opció ‘Consultes i baixes de declaracions. Exercici 2019 i següents’. Foto: Unsplash. Font: Unsplash
Autor/a: 
Alejandra Cariñanos/Júlia Hinojo
Resum: 

La pàgina web de l’Agència Tributària permet modificar, eliminar i crear nous declarats/des. En aquest recurs s’indiquen els passos per fer-ho.

Per consultar o donar de baixa una declaració informativa ja presentada podem utilitzar l’opció ‘Consultes i baixes de declaracions.

Imatges secundàries: 
Per consultar o donar de baixa una declaració informativa ja presentada podem utilitzar l’opció ‘Consultes i baixes de declaracions. Exercici 2019 i següents’. Foto: Unsplash. Font: Unsplash
La presentació es realitzarà amb els registres correctes encara que es detectin registres erronis. Font: Unsplash. Font: Unsplash
Subtitols: 
Accedir al tràmit
Modificació del model
Forma de presentació
Modificar, crear o esborrar un/a declarat/da
Vies de presentació excloents
Continguts: 

Primer de tot, com en la majoria dels tràmits amb l’Agència Tributària, cal entrar a la seva pàgina web.

Seguidament, i tal com es mostra a les captures, cal clicar a ‘Presentar i consultar declaracions’. Un cop dins de l’apartat, es presenten totes les declaracions. S’ha d’escollir el model corresponent.

El model 190 és una declaració informativa sobre retencions i ingressos a compte, rendiments del treball i d’activitats econòmiques, premis i determinats guanys patrimonials i imputacions de rendes.

Per modificar la declaració del model 190, s’ha de clicar al model en qüestió i després a ‘Consultes i baixes de declaracions. Exercici 2019 i següents’.

El següent pas a seguir és clicar l’opció d’accedir amb certificat o DNI electrònic. Caldrà afegir el DNI o NIE de la persona declarant i clicar a acceptar.

S’obrirà una finestra amb una taula amb diverses dades: justificant, expedient, data de la presentació, estat, nombre de detalls... Per modificar les dades cal clicar a ‘Justificant’.

En les declaracions amb l'estat ‘Declaració correcta’, en funció de la forma de presentació del model, que pot ser mitjançant formulari o fitxer, la pestanya ‘Serveis disponibles’ tindrà les següents opcions:

• Baixa de declaració per substitució.

• Consulta i modificació registres de detall (si la declaració va ser presentada mitjançant formulari).

• Baixa de detall (si la declaració va ser presentada mitjançant fitxer).

• Consulta registres de detall (si la declaració va ser presentada mitjançant fitxer).

• Justificant de la presentació (PDF).

• Enregistrament de la declaració (consulta/còpia).

Si per exemple, es va presentar la declaració a través d’un formulari, tal com mostra la següent captura, s’ha de clicar a ‘Consulta i modificació registres de detall’. Aquí es mostren més dades de l’expedient.

Aquí es mostra una primera captura d'una presentació del model mitjançant fitxer, i una segona, feta a través de formulari:

Seguidament, s’haurà d’anar a ‘Carregar la declaració presentada el xx-xx-2020’.

Per modificar un declarat/da, s’ha de fer doble clic sobre ell i fer els canvis necessaris.

Per donar d'alta un nou declarat/da, utilitzarem el botó ‘Nou registre’ i emplenarem les dades del nou registre. En tornar a la llista de declarats/des, es podrà verificar l'existència dels nous registres.

Per eliminar un registre, només s’ha de seleccionar-lo i utilitzar l'opció "Esborrar registre seleccionat" de la botonera (de les dues icones en forma de paperera, cal clicar a la primera). Si volem eliminar més d'un declarat/da, es disposa de botó "Esborrar diversos registres" per seleccionar els registres que es vol eliminar (en aquest cas, s’ha de clicar a la segona icona).

Si la presentació es realitza correctament, obtindrem la pàgina de resposta amb el missatge de presentació realitzada amb èxit i el justificant en PDF. Hem de recordar que la presentació es realitzarà amb els registres correctes encara que es detectin registres erronis. Si accedim de nou a la sessió o declaració guardada, en el panell de declarats/des es conservaran tots els registres, tant correctes com erronis.

Per tant, per modificar una declaració presentada des del formulari web, només haurem de recuperar la declaració consolidada i anar afegint, modificant o eliminant els declarats/des existents, sense necessitat d'indicar explícitament que la declaració complementa o substitueix la anteriors. Per aquest motiu, en els formularis desapareixen les caselles de declaració complementària i substitutiva.

A més, cal tenir en compte que les vies de presentació són excloents; és a dir, si la primera declaració es presenta mitjançant formulari web, la resta de declaracions seguiran la mateixa via, llevat que abans es doni de baixa la declaració des del servei "Consulta i baixa de declaracions" disponible a la seu electrònica.

field_vote: 

Com es poden pagar per avançat i sense interessos els impostos ajornats per la Covid-19?

Imatge principal a portada: 
Per fer front a la crisi econòmica provocada per la covid-19, el Govern va permetre ajornar el pagament dels deutes tributaris durant sis mesos. Font: Unsplash. Font: Unsplash
Autor/a: 
Alejandra Cariñanos
Resum: 

A partir del 21 setembre, els deutes ajornats començaran a generar interessos. Per evitar-los, hi ha l'opció de pagar els deutes de manera anticipada i telemàtica.

Per fer front a la crisi econòmica provocada per la Covid-19, el Govern va permetre ajornar el pagament dels deutes tributaris durant sis mesos per a les declaracions que s’havien de presentar entre el 13 de març i el 30 de maig.

Imatges secundàries: 
Per fer front a la crisi econòmica provocada per la covid-19, el Govern va permetre ajornar el pagament dels deutes tributaris durant sis mesos. Font: Unsplash. Font: Unsplash
Les entitats que van demanar un ajornament dels deutes, poden evitar pagar interessos si ho paguen abans del 21 de setembre. Font: Unsplash. Font: Unsplash
Subtitols: 
Entrar a la web de l’Agència Tributària
Accedir amb certificat digital
Afegir la data del pagament
Opcions de pagament
Continguts: 

En primer lloc, cal accedir a aquest apartat de l’Agència Tributària per pagar el model 303 (autoliquidació de l’IVA) ajornat del primer trimestre del 2020.

Caldrà clicar a l’opció ‘pagar, ajornar i consultar deutes’ del menú ‘tràmits destacats’.

Un cop dins l’apartat de ‘pagar, ajornar i consultar deutes’, caldrà anar a ‘pagar deutes ('en sóc el titular’).

Seguidament, s’accedeix al tràmit amb el certificat digitat propi de l’entitat. És important saber que no es pot fer amb el certificat d’un col·laborador/a social o gestor/a).

El pas següent serà, quan es vegi la relació de deutes, clicar a ‘Obtenció de cartes de pagament’.

Després, caldrà clicar a ‘Oficina virtual d’ajornaments’, a ‘sol·licitud' i a ‘acuerdo’, tal com es mostra a les següents captures de pantalla.

Quan es cliqui a ‘pagar’, es mostrarà el següent desplegament:

 • Pagament de terminis.
 • Pagament parcial de terminis.
 • Pagament total de terminis.
 • Pagament total amb exclusió de terminis.

Aleshores es crea l’emissió de la carta de pagament i s’ha d’introduir la data en què es vol fer el pagament. Apareixerà el següent avís:

També es detalla l’import del termini, els interessos de demora i el total a ingressar.

Hisenda permet tres opcions per fer el pagament: a través d’un document d’ingrés en entitat col·laboradora, a través d’un pagament per Internet via càrrec en compte o per targeta de crèdit/dèbit.

Si s’opta per la primera opció, a través d’un document d’ingrés, s’obtindrà aquest model i s’haurà d’ingressar l’import a una entitat bancària sense necessitat de tenir-hi un compte obert.

La segona opció, la de pagar per Internet mitjançant càrrec en compte, requereix tenir fons en entitats financeres que comptin amb la condició de col·laboradores en la recaptació dels tributs i que ofereixin a la seva clientela el servei de cobrament a través d’internet.

Les dades que es demanen són les que es mostren en aquesta captura:

field_vote: 

Què és i com es demana l’idCat Mòbil?

Imatge principal a portada: 
L’idCat Mòbil és un servei d’autenticació de persones usuàries i signatura electrònica orientat a la ciutadania i basada en l’enviament de contrasenyes d’un sol ús a un telèfon mòbil. Font: Unsplash. Font: Unsplash
Resum: 

Aquest sistema d'autoidentificació és útil per a les entitats que encara no tenen un certificat digital de representant de persona jurídica.

L’idCat Mòbil és un servei d’autenticació de persones usuàries i signatura electrònica orientat a la ciutadania i basada en l’enviament de contrasenyes d’un sol ús a un telèfon mòbil. L’idCat Mòbil és vàlid per a tràmits entre entitats i administracions catalanes com ara la Generalitat o els ajuntaments.

Imatges secundàries: 
L’idCat Mòbil és un servei d’autenticació de persones usuàries i signatura electrònica orientat a la ciutadania i basada en l’enviament de contrasenyes d’un sol ús a un telèfon mòbil. Font: Unsplash. Font: Unsplash
L’idCat Mòbil és vàlid per a certs tràmits entre entitats i administracions catalanes com ara la Generalitat o els ajuntaments. Font: Unsplash. Font: Unsplash
Subtitols: 
Principals característiques
Per què serveix?
Diferències entre l’IdCat Mòbil i el certificat digital
Com demanar l’IdCat Mòbil?
Continguts: 

El sistema permet a la ciutadania major de 16 anys actuar electrònicament davant les administracions públiques catalanes. Ofereix un sistema de signatura ordinària que vincula la identitat de la persona signatària amb un document i en garanteix la integritat.

Les dades d’identitat i el correu electrònic de les persones usuàries queden registrades a la Seu electrònica de l’Administració de la Generalitat, de la qual és titular el Departament de Presidència. D’aquesta manera es deixa constància de la vinculació entre la persona identificada i el seu telèfon mòbil.

L’idCat Mòbil permet realitzar diversos tràmits amb l’administració pública, com ara l’enviament d’una declaració responsable o una notificació d’activitats. Molts tràmits oficials només es poden fer a través d’Internet i, per tant, les entitats han de comptar amb una identificació electrònica. Aquesta identificació es valida a través de l’IdCat Mòbil o un certificat digital d’una persona física, jurídica o persona vinculada.

En funció del tràmit i el tipus d’administració cal utilitzar un sistema d’identificació o un altre. Mentre que l’idCat Mòbil es pot demanar sense certificat digital i de manera 100% en línia, el certificat digital de representant de persona jurídica és un sistema basat en un certificat digital en programari. Aquest sistema només es pot demanar presencialment perquè requereix comprovar la identitat del ciutadà o ciutadana in situ.

L’IdCat Mòbil és més senzill d’aconseguir perquè només cal tenir accés a Internet i comptar amb un dispositiu mòbil que rebi missatges de text (SMS). Des de l’inici de la crisi sanitària provocada per la Covid-19, moltes entitats que encara no tenen certificat digital han optat per l’opció de l’IdCat Mòbil. És l’alternativa més pràctica i ràpida per fer evitar la gestió presencial que requereix l’obtenció d’altres eines identificatives.

Això sí, hi ha tràmits que només accepten el certificat digital com a sistema d’autoidentificació. Per exemple, la presentació de sol·licituds de subvencions, tràmits amb la Seguretat Social o l’Agència Tributària i la presentació de factures electròniques.

Una altra peculiaritat del certificat digital és que s’ha d’instal·lar en cada un dels dispositius amb què es vulgui fer el tràmit (ordinador, mòbil...). A més, té un període de validesa limitat, inclòs al propi certificat. En definitiva, el certificat digital és l’equivalent electrònic a un document d’identitat. En aquest recurs de Xarxanet s’expliquen els passos a seguir per sol·licitar el certificat digital de persona jurídica.

 • L’Idcat Mòbil l’ha de demanar una persona que representi l’entitat. Habitualment ho fa el president o la presidenta de l’organització.
 • En primer lloc, cal anar a la pàgina web de l’IdCat Mòbil i donar-se d’alta.
 • Cal clicar a l’opció ‘Alta sense certificat’.
 • És necessari tenir a mà el DNI de la persona que ho demana, la Targeta Sanitària Individual del CatSalut i el número de mòbil.
 • La persona que l’ha sol·licitat rebrà un missatge al mòbil amb una contrasenya d’un sol ús que s’haurà d’utilitzar a l’hora de fer el tràmit en qüestió.
field_vote: 

Nous models 770 i 771 per a la regularització voluntària de la situació tributària

Imatge principal a portada: 
es podrà aportar documentació addicional per recolzar les dades de les diferents partides que es continguin tant en el model 770 com en el model 771. Font: Unsplash. Font: Font: Unsplash.
Autor/a: 
Dani Gallart
Resum: 

Les declaracions fiscals s’han de presentar de forma obligatòria per via electrònica a través d’Internet.

El 16 de juny de 2020 el Butlletí Oficial de l'Estat va publicar l'Ordre HAC / 530/2020, de 3 de juny.

Imatges secundàries: 
es podrà aportar documentació addicional per recolzar les dades de les diferents partides que es continguin tant en el model 770 com en el model 771. Font: Unsplash. Font: Font: Unsplash.
Es pot aplicar la reducció del 25% en l'import a ingressar pels recàrrecs que es regularitzin. Font: Unsplash. Font: Font: Unsplash.
Subtitols: 
Objectiu
Qui ho pot presentar?
Quina reducció se li pot aplicar?
Model 770
Model 771
Continguts: 

Es pretén que les persones contribuents puguin regularitzar de forma voluntària la seva situació tributària amb referència als tributs que han de ser objecte d'autoliquidació. Per aquest motiu, Hisenda ha aprovat dos models tributaris.

Per un costat, el 770 dona resposta a l'autoliquidació d'interessos de demora i recàrrecs per a la regularització voluntària, mentre que el 771 es refereix a l'autoliquidació de quotes de conceptes i exercicis sense model disponible a la seu electrònica de l'AEAT per a la regularització voluntària.

Poden presentar aquest document totes les persones obligades tributàries que procedeixin al complet reconeixement i pagament del deute tributari. Aquest pagament s’ha de realitzar abans que se li hagi notificat l'inici d'actuacions de comprovació o investigació tendents a la determinació del deute tributari objecte de la regularització.

Si aquestes actuacions no s'han efectuat, el pagament s’haurà de fer abans que el Ministeri Fiscal, l'Advocacia de l'Estat o la representació processal de l'administració autonòmica, foral o local interposi querella o denúncia contra la persona dirigida. També pot ser abans que el Ministeri Fiscal o el jutge o jutgessa d'instrucció duguin a terme actuacions que li permetin tenir coneixement formal de la iniciació de diligències, conforme l'article 252 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre.

D'aquesta manera, si no s’ha rebut cap notificació al respecte, es poden presentar els models telemàticament a la seu electrònica i aplicar la reducció del 25% en l'import a ingressar pels recàrrecs que es regularitzin, d’acord amb l’article 27.5 de la Llei General Tributària.

El model 770 s'utilitza per a l'autoliquidació i ingrés dels interessos de demora i dels recàrrecs objecte de regularització. El document requereix informar al mateix de la quota ingressada que dona lloc a aquests conceptes, així com el número de justificant de l'autoliquidació o les autoliquidacions, a través de les quals s'hagi declarat i ingressat la quota.

Per aquest motiu, abans de presentar el model s'ha de realitzar l'autoliquidació i l’ingrés de la quota tributària a regularitzar voluntàriament. D’aquesta manera, si el model està disponible a la seu electrònica de l'Agència Tributària per tal tribut i període de declaració s'utilitzarà el model 770. En cas de no estar a la seu electrònica, s’haurà de presentar el model 771.

Si es tracta d'un concepte impositiu amb períodes de liquidació trimestrals o mensuals, es presentaran tants models de declaració com períodes de liquidació s’hagin regulat respecte l'exercici corresponent.

Només s’utilitzarà el model 771 en cas de no existir cap model disponible per a aquest tribut i període de declaració. En aquest cas, només es presentarà un únic model 771 per autoliquidar la quota tributària anual que es vol regularitzar, desglossant l'import de la mateixa per a cada un dels períodes de liquidació de l'exercici corresponent.

field_vote: 

Com sol·licitar l’Ingrés Mínim Vital?

Imatge principal a portada: 
Al juny, l'ingrés pot arribar a 100.000 llars. Font: Unsplash. Font: Font: Unsplash.
Autor/a: 
Dani Gallart
Resum: 

El recurs explica detalladament quins passos s’han de seguir per poder sol·licitar l’ajuda econòmica.

L’Ingrés Mínim Vital (IMV) és una renda mínima d’inserció destinada a les llars que ingressen menys de 462 euros al mes. Es calcula que la prestació arribarà a unes 284.000 persones a tota Catalunya.

Per optar a l’ajuda es tenen en compte els ingressos declarats el 2019 o s’estableix una mitjana dels mesos del 2020, per no excloure les persones sol·licitants que han perdut la feina arran de la crisi de la Covid-19. Per poder-hi accedir, s’han de complir una sèrie de requisits i compromisos.

Imatges secundàries: 
Al juny, l'ingrés pot arribar a 100.000 llars. Font: Unsplash. Font: Font: Unsplash.
La prestació es pot demanar tant individualment com per unitat familiar. Font: Unsplash. Font: Font: Unsplash.
Subtitols: 
Què és el IMV?
Qui la pot sol·licitar?
Requisits necessaris
Com es sol·licita i documentació necessària
Quant i quan es cobra?
Complements autonòmics
Es pot treballar i rebre l’ingrés?
Com saber si puc accedir a l’IMV?
Continguts: 

Segons el govern, l’Ingrés Mínim Vital és una prestació que te l’objectiu de “prevenir el risc de pobresa i d’exclusió social de les persones que viuen soles o estan integrades en una unitat de convivència i no tenen recursos econòmics per cobrir les necessitats bàsiques”.

Amb aquesta prestació es pretén garantir una millora real d’oportunitats d’inclusió social i laboral de les persones beneficiàries, amb incentius a l’ocupació. Cal aclarir que l’ajuda no és compatible amb altres prestacions de pensions per baixa mèdica permanent.

Només podran accedir a l’ajuda aquelles persones amb residència legal i efectiva a l’Estat espanyol d’almenys un any ininterromput. Excepcionalment, es podrà sol·licitar en casos de víctimes de violència de gènere, tràfic amb finalitats d’explotació sexual i víctimes d’explotació sexual, a banda de la situació administrativa.

La prestació distingeix entre la prestació individual i la prestació per la llar. Pel que fa a la individual, es podran acollir persones d’entre 23 i 65 anys que visquin soles i ho hagin fet durant almenys tres anys abans, o que hagin iniciat els tràmits de separació o divorci, o que estiguin en supòsits anteriors i en aquest cas, només cal ser major d’edat.

Pel que fa a l’ajuda col·lectiva, la poden cobrar un màxim de dues persones per unitat de convivència, és a dir, de la mateixa llar, d’entre 23 i 65 anys, o major d’edat si té fills o filles al seu càrrec. Aquestes hauran de tenir uns ingressos totals inferiors a 5.538 euros per persona adulta o a 12.184 euros si hi ha més de tres fills/es o hi ha diverses persones adultes grans a càrrec, ja sigui per consanguinitat o afinitat.

Per demanar la prestació s’exigeix tenir la residència a l’Estat espanyol com a mínim un any abans i estar en situació de vulnerabilitat econòmica. Això vol dir:

 • No tenir patrimoni superior a tres vegades la renda garantida anual. És a dir, 16.614 euros de manera individual. L’habitatge habitual queda exclòs del patrimoni. Hi ha un seguit de regles per realitzar el còmput.
 • Si no es treballa, estar inscrit/a com a demandant d’ocupació. En el moment en que es trobi feina, s’exclourà part del salari del càlcul de la prestació.
 • Si es treballa, però no s’arriba al mínim vital, es buscarà que pugui fer més hores o accedir a una feina millor.

Qualsevol persona que la vulgui demanar s’ha de dirigir a la seu electrònica de la Seguretat Social, o bé fer-ho a través de l’Ajuntament.

Durant el mes de juny, el Govern actuarà d’ofici per a unes 100.000 llars. A partir del 15 de juny, amb efecte retroactiu a l’1 de juny, es podrà sol·licitar a la web de la Seguretat Social. També es podrà enviar la documentació per correu ordinari, o realitzar el tràmit a través dels ajuntaments.

Per accedir a l’ingrés mínim, s’hauran de presentar documents relacionats amb la identitat, el domicili i la situació econòmica.

 • Identitat: DNI, llibre de família si hi ha menors o passaport i acreditació de resident.
 • Domicili: certificat d’empadronament de tots els i les membres de la unitat familiar.
 • Situació econòmica: caldrà autoritzar l’Administració que investigui les dades econòmiques tributàries i de la Seguretat Social, però preferiblement, incloure el carnet d’atur.

La quantitat que es cobrarà dependrà de la situació familiar de la persona sol·licitant i de si s’està cobrant un salari, amb un seguit de regles per al còmput dels ingressos.

La base mínima de les persones sense cap ingrés ni patrimoni ni familiars a càrrec serà de 461,53 euros mensuals. La prestació màxima anirà destinada a les persones en la mateixa situació respecte als ingressos, però amb cinc o més integrants sense ingressos en la unitat familiar, amb 1.015,37 euros mensuals. En total hi ha 14 categories per definir les particularitats de cada cas.

Si la persona sol·licitant té altres ingressos, la renda mínima s’ajustarà, respectant els mínims establerts. Per exemple, si una persona ingressa 150 euros en un mes, l’Estat aportarà 312 euros per arribar als 461,53 euros mensuals.

L’ajuda es cobra cada mes, en un total de 12 pagues. S’espera que a partir del primer dia del mes següent al de la data de presentació de la sol·licitud ja es pugui cobrar, a través d’una transferència bancària. En cap cas podrà ser embargat ni ser objecte de descompte o de retenció.

Les comunitats autònomes podran complementar aquest ingrés amb fons propis gràcies a una descentralització de la prestació. En el cas de Catalunya, la Generalitat està planejant com articular la renda garantida de ciutadania amb el nou ingrés mínim vital.

L’IMV és compatible amb una feina. A més, contempla incentius perquè els potencials beneficiaris no vegin més rendible rebutjar una ocupació per la por a deixar de percebre part de la prestació.

La Seguretat Social no restarà íntegrament els nous ingressos de la prestació percebuda, sinó que, si la persona beneficiària cobra 200 euros més no se li descomptaran 200 euros de l’ajuda, sinó un percentatge menor que el Govern ha d’establir.

La Seguretat Social ha desenvolupat un simulador en el qual, després de respondre a diverses preguntes, es pot comprovar si es compleix amb els requisits per sol·licitar la prestació i quin import correspondria.

El simulador no efectua el tràmit de petició de la renda mínima. Aquest s’ha de sol·licitar mitjançant la seu electrònica de la Seguretat Social o de l’ajuntament.

field_vote: 

Assessorament econòmic gratuït per a entitats del tercer sector

Imatge principal a portada: 
El servei de Xarxanet d'assessorament econòmic es va reprendre l'1 de maig. Font: Unsplash. Font: Unsplash
Autor/a: 
Júlia Hinojo
Resum: 

La Direcció General d’Acció Cívica i Comunitària (DGACC) ofereix a totes les organitzacions no lucratives un servei de consultes en línia.

Les associacions, fundacions i cooperatives sense ànim de lucre que tinguin dubtes referents a la gestió econòmica de les seves organitzacions, poden beneficiar-se des de l’1 de maig d’aquest servei públic, finançat per la DGACC, de la Generalitat, i gestionat per Suport Tercer Sector, el departament de

Imatges secundàries: 
El servei de Xarxanet d'assessorament econòmic es va reprendre l'1 de maig. Font: Unsplash. Font: Unsplash
El servei d'assessorament es dirigeix a entitats sense ànim de lucre i és totalment gratuüit. Font: Unsplash. Font: Unsplash
Subtitols: 
Servei eficient i de qualitat
Tipus de consultes freqüents
Com utilitzar el servei d’assessorament econòmic?
Recursos
Notícies
Continguts: 

El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, a través de la DGACC, du a terme diversos programes que treballen per a la promoció de l’associacionisme i el voluntariat, entre d’altres, el Servei d’Assessorament gratuït per a entitats del tercer sector (voluntariat.gencat.cat) i el portal web xarxa associativa i de voluntariat de Catalunya, Xarxanet.org posat en marxa el 2003.

Les persones que s’encarreguen de respondre a les consultes de les entitats que accedeixen al servei d'assessorament són professionals amb una llarga experiència en l’àmbit de la gestió associativa i de fundacions. Suport Tercer Sector fa més de 30 anys que ofereix assessorament, eines de gestió, formació i consultoria a organitzacions del tercer sector.

El servei d’assessorament en matèria econòmica ofereix suport en matèries molt diverses. Les més freqüents són les següents:

 • Gestió econòmica i comptabilitat: definir el pla comptable, fer balanços i tancaments, elaborar el quadre d’amortitzacions, dur a terme la gestió del pressupost, de la tresoreria, comptes anuals, memòries fiscals, etc.
 • Auditories i justificació de comptes: preparar-se per fer una auditoria, conèixer la documentació que cal aportar, etc.
 • Fiscalitat: beneficis fiscals i mecenatge, obligacions fiscals (IVA, Impost de societats, IRPF, IAE, declaració 347, operacions intracomunitàries, declaració censal, etc), les exempcions aplicables, la preparació de models tributaris; ajornaments i moratòries; tributar i comptabilitzar les fonts de finançament, les subvencions, els patrocinis, declaració d’utilitat pública, etc.
 • Comptabilitat informatitzada: crear el pla de comptes, introduir assentaments, tancar l’exercici, fer extractes bancaris, etc.
 • Obligacions derivades de l’aplicació de la normativa de transparència
 • Certificat digital: com aconseguir-lo, renovació, utilització amb les administracions públiques,...

Alhora, a través d’aquest servei es vol fer un especial esforç per ajudar les organitzacions en el coneixement, comprensió i compliment de les obligacions derivades de novetats legislatives, fiscals i econòmiques recents que incideixen directament en la gestió associativa.

Les entitats poden fer ús gratuïtament d’aquests serveis per realitzar consultes puntuals a l’hora de resoldre qüestions vinculades a aspectes econòmics. Les entitats poden fer arribar les seves consultes a través d’un breu formulari. Les consultes es resolen en línia, en cap cas de forma presencial. Un cop emplenat el formulari, l’entitat rep la resposta en un termini màxim de 72 hores.

A banda del servei d’assessorament, l’equip econòmic, juntament amb l’àrea de comunicació de Suport Tercer Sector, s’encarrega de nodrir de continguts el portal de recursos de Xarxanet.

Al portal de recursos econòmics es poden trobar continguts didàctics i molt pràctics per al dia a dia d’una associació, fundació o cooperativa sense ànim de lucre. Com es declaren les factures d’IVA? Com s’ajornen els deutes tributaris? Com omplim i presentem el model 190? Com comencem una comptabilitat oficial? Aquests són només alguns exemples de les temàtiques que aborda el portal de recursos econòmics de Xarxanet.

Xarxanet també té un apartat dedicat a notícies econòmiques per al tercer sector. Al portal de notícies econòmiques es poden trobar continguts d’actualitat que afecten de manera directa o indirecta la gestió comptable i fiscal de les entitats. Per exemple, s’informa de les novetats quant a campanyes de micromecenatge, reculls de bones pràctiques cooperatives, llistats de propostes fiscals plantejades per entitats del tercer sector...

Al portal s’hi poden consultar continguts com aquests: ‘La renda bàsica de quarantena, la lluita d’una plataforma ciutadana’, ‘7 campanyes de micromecenatge contra la covid-19’, ‘La Taula del Tercer Sector obre noves licitacions’.

field_vote: 

S’aixeca la suspensió de la tramitació de la COSPE 2019-2020

Imatge principal a portada: 
L’objectiu d’aquest decret llei és adoptar mesures en l’àmbit subvencional. Font: Unsplash. Font: Font: Unsplash.
Autor/a: 
Dani Gallart
Resum: 

El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies possibilita la flexibilització de les actuacions subvencionades per a l‘anualitat 2020, mentre estigui vigent l’estat d’alarma.

El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya ha anunciat la resolució per la qual s’aixeca la suspensió de la tramitació dels expedients derivats de la

Imatges secundàries: 
L’objectiu d’aquest decret llei és adoptar mesures en l’àmbit subvencional. Font: Unsplash. Font: Font: Unsplash.
Cal tenir en compte que l’aixecament de la suspensió s’aplicarà com a excepció en alguns procediments i només si hi ha un acord entre l’òrgan concedent i les persones interessades. Font: Unsplash. Font: Font: Unsplash.
Subtitols: 
Finalitat
Aspectes clau
Ajornar terminis
S’activen les bestretes de les subvencions 2020 sense revisar els justificants 2019
Finançar les despeses
Adaptar la finalitat de les actuacions subvencionades
Possibles actuacions d’adaptació de les subvencions atorgades per l’anualitat 2020
Continguts: 

L’objectiu d’aquest decret llei és adoptar mesures en l’àmbit subvencional, ja que les actuacions de foment s’han vist greument afectades per la crisi de la Covid-19, i així es podran pal·liar els efectes desfavorables provocats tant a les persones beneficiàries com a les perceptores que es poden veure perjudicades. La situació és especialment rellevant en l’àmbit cultural i social, degut a la dràstica reducció en la consecució dels seus objectius i actuacions.

Cal tenir en compte que l’aixecament de la suspensió s’aplicarà com a excepció en alguns procediments i només si hi ha un acord entre l’òrgan concedent i les persones interessades. S’entendrà que la persona interessada està conforme amb la no aplicació de la suspensió en el cas que es presentin els comptes justificatius d’acord amb el que estableixin les bases reguladores, convocatòria o acte de concessió.

Respecte les entitats que no presentin la declaració d’acceptació de l’aixecament de la suspensió, o no estiguin conformes, els terminis administratius continuen suspesos, i un cop es restableixin hauran de dur a terme l’activitat o renunciar a la subvenció.

La resolució permet, d’una banda, que l’entitat pugui sol·licitar que el seu expedient es tramiti perquè el Departament revisi la seva justificació i, d’altra banda, que l’entitat pugui continuar amb el termini de presentació de justificants suspès a l’espera que s’aixequi la suspensió general dels terminis administratius.

Amb aquesta mesura es vol evitar que la suspensió de terminis administratius perjudiqui els drets i interessos de les entitats.

Aquesta disposició només s’aplicarà a les entitats que manifestin expressament la voluntat que se'ls aixequi la suspensió de terminis i que, a més, declarin responsablement que no han tramitat ni tramitaran cap expedient de regulació d’ocupació en relació amb els llocs de treball vinculats a les subvencions, amb l’excepció dels expedients temporals d’ocupació.

Amb aquesta mesura es vol avançar els pagaments de les subvencions 2020 per tal que les entitats puguin disposar dels recursos com més aviat millor.

L’Administració Pública finançarà les despeses del 2020 realitzades per les persones beneficiàries encara que no s’hagi assolit totalment o parcialment la finalitat de la subvenció o l’ajut, a causa de la situació actual d’emergència sanitària.

Amb aquesta mesura s’obre la possibilitat d’admetre, verificar i finalment pagar les despeses que les entitats hagin tingut l’any 2020 per tirar endavant els seus projectes malgrat les dificultats per completar-los o executar-los i encara que no s’hagin assolit els objectius que s’hi havien plantejat quan es van presentar al Departament per optar a l’ajut.

Es permet a les entitats beneficiàries poder adaptar l’objecte, finalitat o modificar les actuacions subvencionades que siguin necessàries per fer front a la situació de l’estat d’alarma.

Caldrà que les entitats sol·licitin i expliquin els canvis i adaptacions i que el Departament les accepti i validi sempre abans de la justificació de la resolució. S’haurà d’incorporar un annex amb un llistat de les possibles situacions d’adaptació que recullen els diferents supòsits per permetre a les entitats plantejar al Departament un canvi o variació del projecte inicialment presentat.

En la modificació es tindran en compte les despeses efectivament realitzades per la persona beneficiària, i s’adaptaran les que no s’hagin assolit total o parcialment.

Modificacions de projectes

El decret proposa modificacions de projectes perquè algunes activitats es puguin centrar en l’atenció de necessitats noves sorgides a causa de la pandèmia, així com adaptar les actuacions durant el període d’estat d’alarma i durant el desconfinament gradual, per atendre telemàticament quan no es pugui fer de forma presencial.

Imputar despeses

Es pretén imputar despeses de l’exercici 2021 sempre que aquestes no siguin recurrents, es justifiqui la necessitat a la sol·licitud de modificació del projecte, i ho accepti la unitat gestora, a més d’imputar despeses fixes de manteniment i d’estructura en el període que l’entitat hagi aturat l’activitat ordinària i que siguin imputables al projecte subvencionat.

Es vol adaptar l’atenció i les activitats en grups reduïts o individualitzats, mantenint la despesa dels i les professionals i locals i transformar les actuacions presencials del projecte en actuacions per teletreball amb objectius similars.

Seguiment personalitzat

També es pretén efectuar seguiment personalitzat de les persones usuàries del programa, a través de trucades, videoconferències, correus electrònics i/o visites si és possible, així com actuacions d’assessorament a entitats de segon nivell.

Despeses sanitàries i de prevenció

Pel que fa a les despeses, es volen efectuar en material sanitari o de protecció individual, de subministrament d’espais o llocs diferents i altres despeses i activitats addicionals relacionades amb l’atenció a les necessitats socials derivades de l’emergència, prioritzant aquelles accions que poden aportar mesures i solucions a les persones afectades per la situació d’excepcionalitat.

Projectes innovadors

També proposen substituir per projectes innovadors part de les actuacions que no es puguin realitzar amb motiu de l’estat d’alarma, realitzar canvis en el lloc d’execució i seguir abonant d’acord amb els mòduls establerts les places que hagin quedat vacants o els serveis que hagin estat tancats temporalment.

field_vote: 

Com ajornar deutes tributaris

Imatge principal a portada: 
Les entitats que ho poden sol·licitar han de tenir una facturació anual a 2019 inferior als 6.010.121,04 €. Font: Unsplash. Font: Font: Unsplash.
Autor/a: 
Dolors Martínez Mendoza
Resum: 

La moratòria podrà tenir un termini màxim de fins a 6 mesos, sense cap interès durant els 3 primers.

Degut a la situació atípica provocada per la Covid-19, actualment es permet ajornar deutes que normalment són inajornables, com ara els pagaments a compte de l’Impost sobre Societats o els derivats de les retencions de l’IRPF efectuades a terceres persones.

Imatges secundàries: 
Les entitats que ho poden sol·licitar han de tenir una facturació anual a 2019 inferior als 6.010.121,04 €. Font: Unsplash. Font: Font: Unsplash.
L’import màxim d’ajornament d’impostos serà de 30.000€. Font: Unsplash. Font: Font: Unsplash.
Subtitols: 
Què es pot ajornar?
Qui ho pot sol·licitar?
Instruccions a seguir
Què passa si s'opta per no pagar interessos?
Continguts: 

Els deutes que es podran ajornar s’indiquen a continuació:

 • IVA.
 • IRPF de treballadors/es, professionals, lloguers o interessos de préstecs.
 • Impost sobre la Renda de No Residents.
 • Pagaments a compte de l’Impost de Societats.

Les entitats que ho poden sol·licitar han de tenir una facturació anual a 2019 inferior als 6.010.121,04 €. A més, han de complir amb un mínim de requisits.

Per començar, les declaracions que es poden ajornar han de tenir el termini de presentació del 13 de març fins al 30 de maig (les que pertanyen al primer trimestre de 2020) i hauran de fer un únic pagament pel total més interessos, si escau, però en la data que s’indiqui a la sol·licitud. És a dir, no es poden ajornar per anar pagant en terminis.

L’import màxim d’ajornament d’impostos serà de 30.000€ i d’entrada, s’haurà d’indicar que és de 6 mesos. Hisenda no cobrarà interessos de demora durant els tres primers mesos, però sí del temps que sobrepassi aquests límit, i fins els 6 mesos, al 3,75 % anual.

La sol·licitud s’ha de gestionar en el moment de la presentació, i és molt important que es segueixin els passos i les instruccions següents:

1. Gestionar el model 111 com és habitual, i quan s’arribi a la forma de pagament, marcar l’opció: ‘Reconeixement de deute amb sol·licitud d’ajornament’.

2. Quan es cliqui a ‘presentar’, es genera una presentació normal en arxiu pdf amb número de referència i de justificant. Automàticament, hauria de derivar a la pàgina de sol·licitud d’ajornament. En cas que no ho faci, s’ha d’accedir amb aquest enllaç i tenir a mà la declaració presentada per si es demana alguna dada com el número de justificant o l’import.

3. Omplir els camps de la sol·licitud. Per acollir-se a aquesta modalitat d’ajornament és imprescindible marcar ‘SÍ’ a la casella ‘Sol·licitud acollida al Reial Decret llei 7/2020, de 12 de març, pel qual s’adopten mesurades urgents per respondre a l’impacte econòmic del COVID-19’.

En marcar la casella, en l’apartat de la Proposta de pagament apareixerà el següent missatge: ‘Sol·licitud acollida al Reial Decret llei 7/2020, de 12 de març, pel que s’adopten mesurades urgents per respondre a l’impacte econòmic del COVID-19’.

Si es marca ‘no’ a aquesta casella, la sol·licitud es tramitarà com una sol·licitud d’ajornament o fraccionament ‘normal’ i no serà admesa en les condicions del RDL amb independència del que es pugui indicar a posteriori en la motivació de la sol·licitud. Per tant, podria ser rebutjada.

 • En els camps referits a identificació de l’obligat/da tributari/ària, deutes a ajornar i dades de domiciliació bancària, no hi ha cap peculiaritat. Els dos primers camps s’omplen automàticament perquè els agafa de la presentació i només cal indicar l’IBAN del compte bancari on es farà el càrrec al venciment.
 • Al camp ‘Tipus de garanties ofertes s’ha de marcar l’opció ‘Exempció’.
 • Al camp ‘Proposta de terminis; núm. de terminis’ ha d’indicar ‘1’, tot i que ho hauria de fer per defecte.
 • Al camp ‘Periodicitat’ s’ha de marcar l’opció ‘no procedeix’.
 • Al camp ‘Data primer termini’ s’ha d’incorporar la data corresponent a comptar un període de 6 mesos des de la data final de termini ordinari de presentació de l’autoliquidació, havent de finalitzar el termini dia 05 o 20. Per exemple, l’autoliquidació trimestral d’IVA MOD 303 del primer trimestre venç el 20 d’abril, de manera que la data màxima a incloure seria el 20-10-2020.

És molt important que addicionalment, en el camp ‘Motiu de la sol·licitud’ s’inclogui l’expressió ‘Ajornament RDL’.

S’ha de tenir en compte que en l’apartat ‘Proposta de pagament’ surti el missatge que està remarcat en vermell:

 Font: Font: AEAT.

4. Presentar la sol·licitud, clicant a ‘Firmar i enviar’.

Ha d’aparèixer el missatge: ‘La seva sol·licitud d’ajornament ha estat donada d’alta correctament en el sistema el dia X a les X hores, havent seleccionat l’opció de ‘Sol·licitud acollida al Reial Decret llei 7/2020, de 12 de març, pel que s’adopten mesurades urgents per respondre a l’impacte econòmic del COVID-19’’.

Haurà d’aparèixer la següent pantalla:

 Font: Font: AEAT.

5. La sol·licitud d’ajornament ja estarà feta i caldrà esperar la resolució d’acceptació. En uns dies, s’enviarà a la bústia electrònica de l’entitat, que haurà d’estar preparada per recollir-la i, per tant, caldrà disposar d’un certificat digital de representant de persona jurídica vigent o que hagi caducat fa poc.

El formulari de l’Agència Tributària (AEAT) no permet indicar una data de venciment inferior als 6 mesos. Si només es vol ajornar durant tres mesos hi ha una alternativa.

Si es vol pagar abans, s’ha de gestionar l’ajornament en els sis mesos que marca el RDL, i quan s’arribi als 3 mesos (20/07/2020), generar la carta de pagament i liquidar el deute. Així no es generarà cap import en interessos.

Si es paga als 4 mesos només es suportaran els interessos d’un mes, i si es paga als 5 mesos, els dos. I així fins al venciment.

L’AEAT posa un exemple a la seva web que simula el cost de l’ajornament en funció dels mesos de deute:

 • Amb RD-llei 7/2020: L’import a ingressar serà de 25.000 euros si s’ingressa dins dels tres primers mesos.
 • Sense RD-llei 7/2020. L’import a ingressar era de 25.233,09 euros si ingressa als tres mesos.
 • Amb RD-llei 7/2020: Si ingressa als quatre mesos, l’import serà de 25.078,13 euros.
 • Sense RD-llei 7/2020. L’import a ingressar era de 25.312,50 euros si ingressa als quatre mesos.
 • Amb RD-llei 7/2020: Si ingressa als cinc mesos, l’import serà de 25.156,25 euros.
 • Sense RD-llei 7/2020. L’import a ingressar era de 25.391,91 euros si ingressa als cinc mesos.
 • Amb RD-llei 7/2020: Si ingressa al venciment de l’ajornament, sis mesos, l’import serà de 25.234,38 euros.
 • Sense RD-llei 7/2020: L’import a ingressar era de 25.468,75 euros si ingressa als sis mesos.
field_vote: