Mes de juliol: quins impostos s’han de presentar?

Imatge principal a portada: 
Al segon trimestre s'ha de presentar la declaració dels impostos d'IRPF, IVA i Societats. Font: Canva.
Autor/a: 
María Eugenia Ifer
Resum: 

Les entitats del tercer sector han de verificar quins models han de presentar durant el segon trimestre.

Arriba el mes de juliol i les organitzacions sense ànim de lucre han de presentar les liquidacions d’impostos del segon trimestre i, en moltes entitats, també la declaració anual de l’Impost de Societats (IS). El termini de la presentació de les declaracions trimestrals és fins al 22 de juliol i el 17, en cas de domiciliar-los. Pel que a l’IS, s’ha de presentar fins al 25 de juliol o el 20, si es domicilia.

Imatges secundàries: 
Al segon trimestre s'ha de presentar la declaració dels impostos d'IRPF, IVA i Societats. Font: Canva.
Per tal de no tenir sancions econòmiques, les entitats han de presentar els models corresponents dins dels períodes assignats. Font: Canva.
Subtitols: 
Retencions de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF)
Impost sobre el Valor Afegit (IVA)
Impost de Societats (IS)
Continguts: 

Per declarar les retencions sobre l’Impost de les Persones Físiques (IRPF) les entitats han de presentar els següents models:

 • Model 111: document per a totes les entitats que tinguin personal empleat, encara que no hi hagi retencions. També s'ha de presentar quan s’efectuïn pagaments a professionals autònoms, entre altres casos.
 • Model 115: quan l'organització arrendi un immoble urbà (excloent els rústics i altres excepcions).
 • Model 123: declaració de les retencions i ingressos a compte de l'IRPF, Impost de Societats o impost sobre la renda de no residents, en cas que l'entitat hagi pagat interessos o altres retribucions de capital sotmeses a retenció durant el trimestre.
 • Model 216: per declarar les retribucions efectuades en els pagaments a persones físiques, empreses o entitats que no resideixen fiscalment a l'Estat espanyol, per feines desenvolupades dins de l’estat.

Una altra declaració que s’ha de fer és la de l’Impost sobre el Valor Afegit (IVA). Per tant, les entitats han de presentar els següents documents:

 • Model 303: s’utilitza aquest formulari per fer la declaració trimestral d'autoliquidació de l’IVA. Independentment de si el resultat de la declaració és a ingressar, zero o a favor de l’organització.
 • Model 349: per presentar la declaració informativa de les operacions de compra o venda de béns o serveis entre empreses o entitats d'un altre estat membre de la Unió Europea. És necessari que l'entitat estigui inscrita en el Registre d'Operadors Intracomunitaris (ROI) de l'Agència Tributària.

Per acabar, també s’ha de presentar la declaració de l’Impost de Societats (IS), model 200, de les entitats que finalitzen el seu exercici a 31 de desembre, quan l’entitat n’estigui obligada. Això depèn del règim fiscal:

 • Les entitats que estiguin en el règim fiscal de la Llei 49/2002, 23 de desembre (fundacions i associacions Declarades d’Utilitat Pública, bàsicament), ho han de presentar sempre.
 • Les organitzacions sotmeses al règim fiscal parcialment exemptes (totes les entitats no lucratives que no estiguin en el règim anterior): ho han de presentar sempre que superin el llindar del volum d’ingressos anual de 75.000 euros, o bé quan realitzin activitats econòmiques (venda de béns o serveis), independentment del seu volum d’ingressos.

En cas que una entitat sense ànim de lucre tingui dubtes o necessiti ajuda sobre la presentació d’impostos o altres qüestions relacionades amb la gestió pot accedir als serveis d’assessorament i d’acompanyament.

field_vote: 

Què és el reglament Veri*factu?

Imatge principal a portada: 
El reglament Veri*factu pretén combatre el freu fiscal. Font: Canva.
Resum: 

La normativa estableix els requisits que han de complir els sistemes i programes informàtics que suporten els processos de facturació.

El passat 6 de desembre de 2023, es va publicar el Reial decret 1007/2023, de 5 de desembre, que aprova el reglament Veri*factu.

Imatges secundàries: 
El reglament Veri*factu pretén combatre el freu fiscal. Font: Canva.
L’1 de juliol del 2025 entra en vigor el reglament Veri*factu. Font: Canva.
Subtitols: 
Quan entra en vigor?
Què ofereix?
Quines altres utilitats té l’eina?
Continguts: 

El reglament ja publicat entrarà en vigor a partir de l'1 de juliol de 2025, quan passarà a ser obligatòria la utilització del sistema Veri*Factu. Així doncs, s’obliga les proveïdores de tecnologia a ser compatibles amb l’esmentat sistema.

S'espera que durant el setembre de 2024 quedi aprovada una ordre ministerial que acabi de perfilar els detalls. En aquest moment, se sabran amb certesa els requisits tècnics que les organitzacions de programari hauran de desenvolupar. L’Administració pública ha anunciat que desenvoluparà, al seu torn, una eina simple de facturació per emetre factures en format Veri*Factu.

Les entitats subministradores del programari de facturació hauran de garantir que els seus programes compleixin amb els requisits tècnics, però les organitzacions que utilitzin programari que no estigui homologat també tindran la seva responsabilitat, ja que s’estableixen importants sancions per a qui fabriqui i qui utilitzi aquells programes que no tinguin les característiques tècniques necessàries.

El sistema inclourà elements per assegurar que els registres no puguin ser modificats sense deixar un rastre. El reglament Veri*factu preveu l'enviament dels registres de facturació a la seu electrònica de l'Agència Tributària en el moment de la seva producció i, un cop validats, ja es podrien enviar a les respectives clientes.

Les transaccions de venda de béns o serveis generaran automàticament un fitxer informàtic que contindrà tota la informació de la factura. El fitxer s’haurà de signar electrònicament i s'hi afegirà una empremta digital (hash) per garantir la inalterabilitat.

Immediatament després de generar el fitxer, serà enviat electrònicament a l'Agència Tributària (AEAT). El procés de tramesa es farà simultàniament a la generació del fitxer per assegurar el compliment en temps real. Es crearà un document físic o electrònic que inclourà un codi QR i un codi alfanumèric. El codi QR permetrà a les parts interessades verificar fàcilment la validesa de la factura.

Les clientes podran escanejar el codi QR per verificar si la factura està registrada a la seu electrònica de l'AEAT, això permetrà assegurar-se que la factura és autèntica i completa. Igualment, l'AEAT proporcionarà informació a la clienta sobre la recepció i l'estat del registre de la factura, assegurant transparència i facilitant la gestió de les seves obligacions fiscals.

A més de combatre el frau fiscal, el sistema Veri*factu permetrà avançar en la digitalització de les entitats i millorar els serveis d'assistència per a les persones contribuents, que les contribuents podran descarregar operacions i facilitar la confecció dels llibres de registre fiscal i els models tributaris.

El reglament Veri*factu és compatible amb el projecte de reglament de factura electrònica entre organitzacions, actualment en tramitació. Per tant, els sistemes informàtics s'hauran d'adaptar integralment a ambdues normatives. L’adaptació utilitzarà un model de dades únic basat en les mencions obligatòries de factura i els mitjans i terminis de pagament. D’aquesta manera, es garantirà la coherència i la facilitat en la gestió de la facturació electrònica tant a escala nacional com entre organitzacions.

El projecte s’enfoca en l’obligatorietat de la factura electrònica entre empreses, amb l'objectiu de millorar l'eficiència mercantil i reduir la morositat. Això implica que, a més de complir amb Veri*factu, els sistemes informàtics han de poder emetre, transmetre i rebre factures electròniques en format estàndard entre organitzacions. Els sistemes informàtics necessitaran una adaptació integral que garanteixi:

 • Un model de dades únic: totes les dades requerides per Veri*factu i la factura electrònica entre entitats seran harmonitzades en un únic model de dades.
 • Mencions obligatòries de factura: inclourà camps obligatoris com el NIF, número de factura, data d'expedició, base imposable, tipus d'IVA, import total, etc.
 • Mitjans i terminis de pagament: registre dels detalls del pagament per assegurar transparència i traçabilitat.

Per tal de resoldre dubtes amb referència a aquesta qüestió o altres relatives a la gestió econòmica de les entitats no lucratives, es pot accedir als serveis d’assessorament i d’acompanyament.

field_vote: 

Què s’ha de tenir present per elaborar els comptes anuals d'una entitat?

Imatge principal a portada: 
La comptabilitat de les fundacions i les associacions declarades d’utilitat pública inscrites a Catalunya està regida pel Decret 259/2008, i el 125/2010, de modificació. Font: Freepik.
Autor/a: 
Sandra Pulido i Eugenia Ifer
Resum: 

L’elaboració i rendició dels comptes anuals d’una organització no lucrativa s’ha de fer segons l’establert a la normativa comptable que regula aquesta classe d’entitats.

La comptabilitat de les fundacions i les associacions inscrites a Catalunya està regulada pel Decret 259/2008, realtiu al Pla General de Comptabilitat (PGC) de les entitats no lucratives catalanes.

Imatges secundàries: 
La comptabilitat de les fundacions i les associacions declarades d’utilitat pública inscrites a Catalunya està regida pel Decret 259/2008, i el 125/2010, de modificació. Font: Freepik.
Els comptes anuals s’han de fer cada 12 mesos per part de l’òrgan competent de l’entitat. Font: Freepik.
Subtitols: 
Què inclouen els comptes anuals?
Com presentar els diferents apartats
Elaboració dels comptes
Presentació o rendició dels comptes
Continguts: 

Els elements que s’inclouen en els comptes anuals són els següents:

 • Balanç de situació: on figuren els saldos segons la data d’elaboració dels comptes actius, passius i el patrimoni net.
 • Compte de resultats: reflecteix els ingressos i les despeses que s’hagin generat durant l’exercici, independentment de si s’han cobrat o pagat, respectivament.
 • Estat de canvis en el patrimoni net.
 • Estat de fluxos d’efectiu (només és obligatori per a les entitats de dimensió gran).
 • Memòria econòmica.
 • Annex: memòria explicativa de les activitats fetes.

Cadascun d’aquests apartats ha d’estar ben identificat, incloent-hi també la denominació de l’entitat i l’exercici al qual corresponen.

Per formular els documents anteriorment esmentats cal tenir presents els següents aspectes:

 • Incloure les xifres de l’exercici immediatament anterior, de manera que permeti la comparació amb les dades de l’exercici present.
 • És obligatori incloure les partides amb imports a qualsevol dels dos exercicis esmentats al punt anterior.
 • Els crèdits i deutes amb entitats del grup o associades han de figurar en les partides corresponents, amb separació de les que no corresponguin a entitats del grup o associades, respectivament.
 • Les entitats que participin en un o diversos negocis conjunts que no tinguin personalitat jurídica han de presentar aquesta informació integrant, en cada partida dels models dels diferents estats financers, les quantitats corresponents als negocis conjunts en què participen, informant sobre el seu desglossament en la memòria.

En tot cas, si aquestes informacions no és suficient per mostrar una imatge fidel de l’estat comptable i financer de l’entitat, cal incloure les informacions complementàries que es considerin necessàries a la memòria.

Els comptes anuals s’han d’elaborar, per norma general, cada dotze mesos, excepte en els casos de constitució, modificació de la data de tancament de l’exercici o dissolució. I s’han de tancar en la data que indiquen els estatuts o el 31 de desembre, si als estatuts no indica res concret.

Els ha d’elaborar l’òrgan de govern, en el cas de les fundacions seria el Patronat i en les associacions, la Junta directiva. Totes les persones membres d’aquests òrgans són responsables de la seva elaboració i contingut.

El Patronat, en el cas de les fundacions, i l’Assemblea, en el de les associacions, ha d’aprovar els comptes anuals dins dels sis mesos immediatament posteriors a la data de tancament de l’exercici o en la data màxima que estableixin els seus estatuts, si és inferior.

Els comptes de les fundacions catalanes s’han de lliurar al Protectorat de Fundacions de la Generalitat de Catalunya mitjançant un formulari digital on es transcriuen els balanços i s’annexen les memòries (econòmica i d’activitats) i el certificat d’aprovació dels comptes signat, amb la menció de les persones del Patronat assistents a la reunió d’aprovació. La presentació és per via telemàtica en el termini de trenta dies a comptar des del dia en què s’aproven.

El formulari ha d’estar signat electrònicament per part d’un/a membre del Patronat, o bé per un/a professional amb autorització. El tràmit es completa amb la liquidació de la corresponent taxa que, a 2024, és de 80,15 €.

Els comptes de les associacions que tinguin la condició de Declarada d’Utilitat Pública (DUP) inscrites a Catalunya també es presenten telemàticament, però amb un formulari diferent, al qual s’annexen tots els continguts que conformen els comptes anuals signats en tots els seus fulls per part de totes les persones membres de la Junta directiva, juntament amb el certificat de l’Assemblea d’aprovació dels comptes.

El formulari, igual que el de les fundacions, també s’ha de signar digitalment i comporta la mateixa taxa de 80,15 €. La presentació s’ha de fer dins dels sis mesos posteriors a la data de tancament de l’exercici.

Si l’associació DUP és d’àmbit estatal, s’han de presentar els mateixos documents que en el cas de les entitats catalanes, juntament amb un document d’instància, per via telemàtica, però en aquest cas al Registre de la seu electrònica del Ministeri de l’Interior. Per accedir-hi, cal disposar d’un certificat digital d’una membre de la Junta de l’entitat o bé d’un professional autoritzat. El termini és també de sis mesos des de la data de tancament de l’exercici i, en aquest cas, no hi ha cap taxa associada.

Finalment, si es tracta d’una fundació d’àmbit estatal, s'han d’elaborar els comptes amb una aplicació informàtica interactiva, que és la mateixa que s’haurà utilitzat per a l’elaboració i registre del pla d’actuació de la fundació en els darrers mesos de l’any anterior. A l’aplicació només es pot accedir amb el certificat digital de l’entitat o demanant prèviament unes credencials.

Quan s’hagin omplert i validat tots els apartats amb les dades de la comptabilitat, es podran generar des de l’aplicació la memòria econòmica i els certificats d’aprovació dels comptes. Tots els documents han de ser signats en tots els fulls pel secretari/a i pel president/a de la fundació. Finalment, un cop estigui tot signat, s’han de presentar tant en l’aplicació informàtica on es generarà una referència per a la presentació, com en el Registre telemàtic del Protectorat de fundacions estatal de competència estatal.

L’aprovació dels comptes per part del Patronat de la fundació s’ha de fer dins dels sis mesos des de la data de tancament de l’exercici i la presentació en ambdues plataformes s’ha de completar dins dels deu dies immediatament posteriors a la data d’aprovació. El tràmit no té cap taxa associada. Com que és un tràmit especialment complex, el Protectorat facilita una guia bàsica que explica tot el procediment pas per pas.

field_vote: 

Tot el que cal saber sobre la fiscalitat de les festes majors

Imatge principal a portada: 
Les entitats que hagin fet transaccions amb IVA hauran de presentar els models 303 i 390. Font: Canva.
Autor/a: 
María Eugenia Ifer
Resum: 

Les entitats que facin activitats de captació de fons a les festes majors han de tenir present que potser han de presentar declaracions davant l’Agència Tributària per tal d’evitar sancions.

Moltes organitzacions participen o organitzen festes majors gratuïts i venen objectes o serveis. Per no tenir conflictes o sancions amb l’Agència Tributària cal tenir en compte una sèrie de qüestions que s’explicaran a continuació.

Imatges secundàries: 
Les entitats que hagin fet transaccions amb IVA hauran de presentar els models 303 i 390. Font: Canva.
Si l’organització està amb el règim fiscal de la Llei 49/2002, de 23 de desembre, haurà de declarar les donacions, donatius i aportacions obtingudes amb el model 182. Font: Canva.
Subtitols: 
Quan es considera venda i quan donatiu?
Quin IVA s’ha de cobrar?
Quins models s’han de presentar?
Continguts: 

Les entitats sense ànim de lucre poden fer accions de captació de recursos, però aquestes no sempre es poden considerar una donació. Si l’organització té una paradeta i ofereix algun producte a canvi d’un donatiu de diners o d’un preu simbòlic, no hi hauria d’haver problemes, sempre que s’especifiqui clarament que la donació és voluntària i no un intercanvi de béns.

És de molta utilitat per poder justificar a Hisenda en cas d’inspecció tenir una capsa separada per a les donacions obtingudes i una altra per als ingressos procedents de la venda ordinària, si n’hi ha.

En canvi, si es tracta d’un bar, la situació és molt diferent, ja que són difícilment justificables com a donatius les vendes de menjar o begudes.

De la mateixa manera, l’entrada a espectacles organitzats per l’entitat, tampoc es poden considerar com a donatius. Excepte que es permeti també l’entrada lliure, sense fer cap aportació, o bé que s’utilitzi el que es coneix com a taquilla inversa, és a dir, que les persones assistents paguin l’import que elles mateixes decideixin a la sortida de l’espectacle.

En cas d’entendre els cobraments com a donació, si l’entitat proporciona un tiquet o document justificatiu de la compra de l’entrada, cal especificar-hi que es tracta d’una aportació voluntària.

Totes les activitats de venda han d’incorporar l’Impost sobre el Valor Afegit (lVA), llevat d’aquelles on es pugui aplicar alguna de les exempcions previstes a la normativa que regula aquest impost. En el cas dels serveis de restauració, tant al menjar com a les begudes que es puguin servir, s’aplicaria un 10% d'IVA.

En canvi, si el servei que s’ofereix és un espectacle o un espectacle amb un servei complementari de bar o restauració, s’ha d’afegir a l’import de la venda el 21% d’IVA. L’IVA recaptat s’ha de declarar amb els models 303 i 390 a l’Agència Tributària.

Pel que fa a donacions, no porten IVA, ja que no són vendes, però sí que cal que l’organització sense ànim de lucre tingui un control dels ingressos obtinguts en aquest concepte i que quedin recollides com a tals a la seva comptabilitat.

Les entitats que estiguin en el règim fiscal de la Llei 49/2002, de 23 de desembre, han de presentar, al gener, declaració informativa de les donacions, donatius i aportacions percebudes amb el model 182.

Per poder-ho fer, cal obtenir les dades personals de les persones donants, així com tenir controlats els donatius rebuts per part de cadascuna d’elles. Posteriorment, se les haurà d’emetre i lliurar un certificat de la donació. D’aquesta manera, les persones donants podran aplicar les deduccions vigents a les respectives declaracions de la renda.

Segons la tipologia d’activitat que hagi dut a terme l’organització durant la festa major, han de presentar uns models o uns altres a l’Agència Tributària:

 • Model 303: per fer la liquidació trimestral de l’Impost sobre el Valor Afegit (lVA).
 • Model 390: declaració informativa per realitzar el resum anual de l’IVA. Recull les dades presentades amb el model 303 trimestralment.
 • Model 200: declaració per l’Impost de Societats (IS), ja que les vendes són ingressos no exempts i generen l’obligació de presentar declaració a les entitats en règim fiscal de parcialment exemptes.
 • Model 182: per declarar els donatius, donacions i aportacions que l’entitat hagi rebut durant l’any anterior i sempre que hagin donat dret a deducció (només entitats en el règim fiscal de la Llei 49/2002).

En cas de dubtes en referència a aquesta qüestió, altres relacionades amb l'àmbit econòmic o relatives a la gestió d'entitats no lucratives es pot accedir als serveis d’assessorament i d’acompanyament gratuïts.

field_vote: 

Com es pot accedir i modificar les dades censals de l’entitat?

Imatge principal a portada: 
En cas de necessitar comunicar qualsevol alta, baixa o variació en les dades de l’entitat cal presentar el model 036 a l’Agència Tributària. Font: Canva.
Autor/a: 
María Eugenia Ifer
Resum: 

Les organitzacions han de tenir actualitzades les seves dades censals a l’Agència Tributària per evitar sancions o incidències amb l’Administració pública.

Segons el Reial decret 1065/2007, de 27 de juliol, totes les organitzacions que hagin de tenir un Número d’Identificació Fiscal (NIF) han d’estar censades per l’Agència Tributària.

Imatges secundàries: 
En cas de necessitar comunicar qualsevol alta, baixa o variació en les dades de l’entitat cal presentar el model 036 a l’Agència Tributària. Font: Canva.
Les dades de l’organització han d’estar centralitzades i actualitzades per a Hisenda. Font: Canva.
Subtitols: 
Què són les dades censals?
Com es poden consultar les dades censals?
Quins tràmits es poden realitzar?
Continguts: 

Les dades censals que ha de tenir Hisenda sobre una entitat inclouen la identificació fiscal o NIF, raó social, adreça, activitat econòmica, persona representant, declaracions d'impostos i altres dades rellevants per a la fiscalitat.

L'objectiu és centralitzar la informació fiscal de l’organització, assegurar el correcte compliment de les obligacions tributàries, prevenir el frau fiscal i facilitar la supervisió i control de les activitats econòmiques. En alguns casos, la plataforma de l’Agència Tributària ofereix resums fiscals que poden ser d’utilitat per a l’entitat amb relació a l'IVA, l'Impost sobre Societats, l'IRPF o l'Impost Sobre la Renda de No Residents, entre d’altres. Finalment, aquestes dades també són essencials per a l'elaboració d'estadístiques i informes econòmics.

Per assegurar la correcció de les dades que l’entitat té comunicades, el primer pas és consultar el cens. En cas que hi hagin dades incorrectes, caldrà modificar-les tan aviat com sigui possible.

L’accés a les dades censals s’ha de fer virtualment: cal anar a l’Àrea personal, que està ubicada a la part dreta superior de la pàgina web de l’Agència Tributària i accedir a ‘Les meves dades censals’. Cal destacar que per poder accedir-hi, és necessària una identificació electrònica que, en el cas de les entitats, ha de ser el certificat digital de representant de persona jurídica.

També cal dir que, si prèviament s’ha autoritzat una gestoria o a una altra persona que tingui la condició de col·laboradora amb l’Agència Tributària, es pot accedir com a representant o en nom propi, qüestió que s’ha d’indicar un cop s’hagi identificat la persona. Segons les obligacions fiscals de l’organització, i si té o no activitat econòmica, la plataforma oferirà uns tràmits o alltres.

Quan s’accedeix a la plataforma, automàticament s’identifica la situació actual de l’entitat. A més de les dades identificatives, s’habilitaran les següents opcions de tràmits:

 • Canvi de domicili fiscal: es poden modificar les dades del domicili fiscal que hi ha al cens. Un cop fet, es genera un justificant del tràmit amb la data i l’hora.
 • Alta o modificació del domicili de notificacions: permet afegir una adreça postal o un apartat de correus. Aquesta opció actualment està força en desús, ja que totes les notificacions es realitzen per mitjans telemàtics de forma obligatòria.
 • Resum de les obligacions tributàries de l’entitat: règims i prorrates d'IVA, de l'Impost sobre Societats, de l'IRPF o de l'Impost Sobre la Renda de No Residents, entre d’altres.
 • Representants de l’organització.
 • Model 036: enllaça amb el model censal per comunicar qualsevol alta, baixa o variació en les dades que calgui comunicar a Hisenda.

A més de les opcions esmentades, en cas que l’entitat tingui activitats econòmiques:

 • Mostrarà tota la informació de les activitats econòmiques i espais de l’organització que s’hagin comunicat, amb tot l’històric d’altes i baixes.

En cas de dubtes en referència a aquesta qüestió o altres relacionades amb la gestió d'entitats no lucratives, es pot accedir als serveis gratuïts d’assessorament i d’acompanyament.

field_vote: 

Tot el que cal saber sobre la fiscalitat de les cooperatives

Imatge principal a portada: 
La Llei 20/1990, de 19 de desembre, sobre Règim Fiscal de les Cooperatives és l’encarregada de regular la fiscalitat de les cooperatives. Font: Canva.
Autor/a: 
María Eugenia Ifer
Resum: 

Les cooperatives tenen exempcions i beneficis fiscals, però han de complir rigorosament amb les obligacions legals.

La Llei 20/1990, de 19 de desembre, sobre Règim Fiscal de les Cooperatives regula les cooperatives en l’àmbit fiscal. Les cooperatives són entitats que funcionen sota principis democràtics i solidaris, prioritzant el benefici de les persones membres per sobre dels guanys econòmics. Si així ho estableixen els seus estatuts, poden no tenir ànim de lucre.

Imatges secundàries: 
La Llei 20/1990, de 19 de desembre, sobre Règim Fiscal de les Cooperatives és l’encarregada de regular la fiscalitat de les cooperatives. Font: Canva.
Les cooperatives tenen una normativa fiscal pròpia. Font: Canva.
Subtitols: 
Exempcions i beneficis fiscals
Obligacions Fiscals
Models que han de presentar
Continguts: 

Segons la classe de cooperativa, es poden gaudir de diversos beneficis fiscals que les ajuden a complir amb els seus objectius socials i econòmics. Una de les afectacions més significatives és en l'Impost sobre Societats (IS), on moltes cooperatives poden beneficiar-se d'una base imposable reduïda. Això significa que els beneficis procedents de les activitats cooperatives poden gaudir d’importants bonificacions i reduccions que minoren la base de tributació d'aquest impost, sempre que compleixin certs requisits com ara, entre d’altres, reinvertir els excedents en la mateixa cooperativa o en activitats socials.

A més, les cooperatives protegides estan exemptes de l'Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats (ITP i AJD) en operacions com la constitució de la cooperativa, les aportacions inicials o les operacions de reestructuració o de constitució o cancel·lació de préstecs, així com per a les adquisicions de béns que formin part del fons d’educació i promoció. Les cooperatives especialment protegides, addicionalment, estan exemptes d’aquest impost en l’adquisició de béns que es destinin al compliment de les finalitats socials. Aquestes exempcions afavoreixen la creació i el creixement de cooperatives, minimitzant els costos inicials i operatius.

Malgrat les exempcions i beneficis, les cooperatives tenen també una sèrie d'obligacions fiscals que han de complir rigorosament. En primer lloc, han de portar una comptabilitat específica que reflecteixi clarament les operacions cooperatives i no cooperatives. Aquesta separació comptable és crucial per determinar les bases imposables correctament i per a l'aplicació de les exempcions i bonificacions.

Així mateix, és important que compleixin amb els terminis establerts per a les presentacions dels models fiscals per evitar sancions i interessos de demora.

Finalment, les cooperatives han de complir amb les obligacions d'informació fiscal i societària, com ara la presentació de comptes anuals al registre de cooperatives i la comunicació d'operacions amb persones sòcies i altres parts vinculades. Aquestes obligacions garanteixen la transparència i el bon funcionament de la cooperativa en el seu entorn econòmic i social.

Les cooperatives, com qualsevol altra entitat, estan subjectes a diverses obligacions fiscals i han de presentar una sèrie de models fiscals davant l'Agència Tributària, en funció de la seva situació particular. A continuació, es detallen els models més habituals que han de presentar les cooperatives:

 • Model 200: declaració anual de l'Impost sobre Societats. Les cooperatives han de presentar aquest model per informar sobre els beneficis obtinguts durant l'exercici fiscal i calcular la quota tributària corresponent, i de quin règim fiscal gaudeixen.
 • Model 202: pagament fraccionat de l'Impost sobre Societats.
 • Model 303: declaració trimestral de l'IVA. Les cooperatives han de declarar l'IVA repercutit i suportat en les seves operacions cada trimestre.
 • Model 390: resum anual de l'IVA. Recull tota la informació declarada en els models 303 al llarg de l'any i ofereix una visió global de la situació de l'IVA de la cooperativa.
 • Model 111: declaració trimestral de retencions i ingressos a compte sobre rendiments del treball i activitats econòmiques. Aquest model inclou les retencions practicades a persones treballadores, professionals i altres perceptores de rendes.
 • Model 115: declaració trimestral de retencions sobre lloguers d'immobles urbans. Les cooperatives que lloguin locals per a la seva activitat han de declarar les retencions aplicades en els pagaments dels lloguers.
 • Model 123: declaració trimestral de retencions sobre rendiments de capital mobiliari i determinats rendiments d'activitats econòmiques, si paguen interessos per préstecs no bancaris.
 • Model 347: declaració anual d'operacions amb terceres persones i empreses. Les cooperatives han d'informar sobre operacions amb altres organitzacions o persones que hagin superat els 3.005,06 euros durant l'any.

field_vote: 

Principals diferències entre la factura tradicional i la factura electrònica

Imatge principal a portada: 
Les factures electròniques serveixen per tenir major control de les activitats econòmiques. Font: Canva.
Autor/a: 
María Eugenia Ifer
Resum: 

Les factures electròniques ofereixen més garanties i avantatges que les tradicionals.

La publicació de Llei 18/2022, de 28 de setembre, de creació i creixement d’empreses, també coneguda com Llei Crea i Creix, posa sobre la taula que sigui obligatori haver de treballar amb factures electròniques, si bé encara no hi ha data concreta. Per això és important que les entitats ho tinguin en compte i vagin avançant cap aquesta situació.

Imatges secundàries: 
Les factures electròniques serveixen per tenir major control de les activitats econòmiques. Font: Canva.
Les factures electròniques ajuden a evitar errors humans i problemes amb l’Agència Tributària. Font: Canva.
Subtitols: 
Quins formats hi ha?
Necessitat de consentiment i autenticitat
Dubtes freqüents
Continguts: 

Pel que fa a les factures existeixen dos formats:

 • Estructurat (factura electrònica): és una factura electrònica que es genera amb un codi informàtic que permet l’emissió i recepció automàtica sempre que les dues parts facin servir programes informàtics adaptats. A més, permet a la part receptora pagar la factura automàticament.
 • No estructurat (factura tradicional): és una imatge o fotografia digital que no permet la tramitació automatitzada. Pot ser digital o en paper.

Un exemple de factura estructurada és la que utilitza el llenguatge XML, que es fa servir al portal públic Factura-e per emetre factures electròniques a l’Administració pública. D’aquesta manera, l’administració receptora la registra automàticament sense cap acció manual i fa que sigui més ràpida la seva tramitació, incloent-hi el cobrament.

En canvi, el format no estructurat podria ser una factura en PDF, Word o Excel. En aquest cas, quan arriba el moment de la comptabilitat, s’han d’introduir les dades manualment o usar altres mecanismes de registre, com ara un sistema de Reconeixement Òptic de Caràcters (OCR).

Les factures no estructurades són les més utilitzades en l’actualitat. No obstant això, amb la Llei 18/2022, de 28 de setembre, de creació i creixement d’empreses en un futur no seran eliminades en totes les transaccions entre entitats i professionals autònomes, ja que serà obligatori operar amb els formats estructurats. Si bé encara no hi ha una data concreta, és oportú que les entitats sense ànim de lucre vagin treballant per adaptar-se a aquesta situació.

Segons l’article 12 de la Llei 18/2022 fins que no entri en vigor l'obligació de treballar només amb factures electròniques, les persones receptores hauran de consentir que volen rebre la factura en format electrònic. L’entitat haurà de garantir que les persones poden llegir, copiar, descarregar i imprimir les factures gratuïtament i fàcilment. Si la persona no vol o no pot rebre la factura electrònica, l’organització ha de garantir que li pugui arribar en paper.

En els processos administratius que ha de tenir una entitat, és crucial que es garanteixi que les factures són autèntiques. En aquest sentit, les factures electròniques aporten major seguretat, ja que es fan amb un programa informàtic automàticament i no poden ser manipulades, perquè incorporen de manera explícita una signatura digital que es pot fer amb certificat digital, Cl@ve o DNI-E.

La nova obligació d’operar mitjançant factures electròniques pot donar lloc a confusió en alguns aspectes. A continuació, es poden consultar els principals dubtes:

 • Les factures no estructurades es podran continuar utilitzant, però només en els casos en els quals la persona destinatària sigui particular. També es podran usar amb d’operacions intracomunitàries (amb proveïdores o clientes d'altres països de la Unió Europea).
 • Les factures digitals i electròniques no són el mateix: una factura electrònica és automatitzada i una digital podria ser en format PDF, Word o Excel que s’envia electrònicament.
 • Tot i que la normativa que regula l'obligació ja és publicada, encara es desconeix en quina data exacta entrarà en vigor l’obligatorietat de les factures electròniques estructurades. El tret de sortida que marcarà la data definitiva es donarà amb la publicació del reglament que proposa la Llei 18/2022, la qual es refereix a la factura electrònica entre organitzacions i professionals, que s’espera en els pròxims mesos.

Per tal de resoldre dubtes amb referència a aquesta qüestió o altres relatives a la gestió econòmica de les entitats no lucratives, es pot accedir als serveis d’assessorament i d’acompanyament.

field_vote: 

Què és el domicili social d’una entitat?

Imatge principal a portada: 
El domicili social és el lloc on es desenvolupa l’activitat de l’organització i ha d’estar als estatuts. Font: Canva.
Autor/a: 
Dolors Martinez Mendoza i María Eugenia Ifer
Resum: 

Les entitats poden experimentar diferents situacions respecte del seu domicili que han de comunicar a les administracions públiques.

Moltes organitzacions canvien de seu al llarg del temps o tenen més d’una on desenvolupen les seves activitats. Aquesta diversitat, en moltes ocasions, genera dubtes i s’ha d’entendre per poder comunicar correctament la situació a l’Administració pública corresponent.

Imatges secundàries: 
El domicili social és el lloc on es desenvolupa l’activitat de l’organització i ha d’estar als estatuts. Font: Canva.
El domicili fiscal es refereix al lloc on es reben les notificacions d’Hisenda i la Seguretat Social. Normalment, coincideix amb el domicili social. Font: Canva.
Subtitols: 
El domicili social
El domicili a efectes de notificacions
Locals afectes a les activitats
Continguts: 

El domicili social d'una entitat és on radica l’administració i direcció de l’organització i també el principal centre d'activitats. Ha de figurar en els estatuts de l'entitat. El més habitual és que, en el moment de la seva constitució, s'indiqui el domicili particular d'una de les persones sòcies fundadores de l’organització. Normalment, coincideix amb el domicili fiscal. Només en aquelles situacions en què no s’hirealitzin activitats socials, els dos domicilis seran diferents.

Quan es demani per primer cop el NIF de l'entitat a l'Agència Tributària, el domicili social serà el que figuri a la targeta identificativa que emet l’organisme. Per poder canviar-lo, ja sigui perquè l'organització ha passat a disposar d'un local, o perquè disposant ja d'un, es trasllada a un altre, el primer que cal fer és modificar-ho als estatuts de l'organització. Quan la modificació estigui inscrita al registre, caldrà comunicar-ho a l'Agència Tributària per tal d'obtenir una nova targeta de NIF amb les dades correctes.

La notificació a Hisenda es farà mitjançant la presentació d'una declaració censal o model 036, on es marcarà l’opció de ‘canvi de domicili social’, a la casella 123, i s'omplirà l'apartat corresponent a la pàgina 2B. S'ha de presentar en un termini màxim d'un mes a partir de rebre la resolució de la inscripció registral de la modificació dels estatuts, de la documentació acreditativa d'aquesta inscripció en el registre. El més habitual, el Registre d'Associacions.

En cas que el canvi de domicili sigui provisional, o bé quan no és possible fer amb celeritat el tràmit de modificació d'estatuts necessari per canviar el domicili social, existeix la possibilitat de modificar el domicili a efectes de notificacions de l'Agència Tributària. La modificació s’ha de fer mitjançant la presentació d'una declaració censal o model 036, marcant la casella 124 i omplint l'apartat corresponent a la pàgina 2B. Però per fer el tràmit no caldrà aportar cap mena de documentació addicional.

Quan s'indica un domicili a efectes de notificacions diferent del domicili social o fiscal, totes les cartes procedents de l'Administració tributària, arribaran a aquell domicili.

Aquesta comunicació cada cop és menys habitual, ja que actualment les entitats reben totes les notificacions directament a la bústia electrònica de l’Agència Tributària.

Els locals afectes a l'activitat són tots els que, sense ser el domicili social ni fiscal de l'entitat, s'utilitzen per dur a terme el desenvolupament de les seves activitats.

Per exemple, si una organització disposa de diversos locals on fa de manera estable i continuada tallers o té alguna botiga, magatzem o delegacions tots aquests seran locals afectes a les activitats. No han de figurar en estatuts ni en el NIF de l'entitat, però és important comunicar-lo a l'Agència Tributària perquè en cas que l'organització faci en ells alguna de les activitats que no estan exemptes de tributació en l'Impost de Societats, podrà deduir les despeses que li originin els locals esmentats.

La comunicació dels locals a l'Agència Tributària, que està directament relacionada amb les altes, baixes i modificacions de l'Impost sobre Activitats econòmiques (IAE), s’ha de fer mitjançant la presentació d'una declaració censal o model 036, marcant la casella 127, pàgina 4 del model.

field_vote: 

Sant Jordi: què hem de saber sobre fiscalitat?

Imatge principal a portada: 
 Font: Canva
Autor/a: 
Oscar Loro Castilla
Resum: 

Llibres i flors omplen els carrers durant la celebració de la diada de Sant Jordi, però què hem de saber per gestionar correctament les vendes o donacions que es puguin rebre aquest dia?

Sant Jordi és una de les festivitats més importants de Catalunya. Un dia marcat al calendari per la gran importància cultural que representa, però també és una jornada clau pel que fa a la captació de fons de moltes associacions. Per exemple, posant paradetes al carrer per vendre llibres i flors o rebre donacions.

Imatges secundàries: 
 Font: Canva
 Font: Fundesplai
Subtitols: 
Quina diferència hi ha entre venda i donació?
S’ha de declarar l’IVA?
Quins models podem haver de presentar?
Llei de mecenatge i com s'aplica
Continguts: 

La principal diferència, en el sentit més estricte de la paraula, és que la donació és quelcom que es fa de forma voluntària, sense contrapartida, i la venda és un intercanvi de béns. És important puntualitzar això, donat que es poden donar situacions en les quals es venguin roses o llibres i es puguin declarar com a donacions a l’entitat o associació.

Aleshores, cal deixar clar què és venda i què és donació. D’aquesta manera, les persones compradores ho tenen més fàcil. Una opció és fer servir una capsa o guardiola amb la qual separar els diners de vendes dels de donació, però també s’haurà de justificar l’ingrés d’aquests diners.

Qualsevol activitat econòmica no exempta d’IVA s’ha de declarar, en el cas de Sant Jordi un 10% per cada flor i un 4% pels llibres. Aquesta declaració s’ha de fer mitjançant els models 303 i 390 d'Hisenda.

Malgrat que hi ha persones o entitats que poden pensar que els ingressos generats en activitats puntuals de captació de recursos en dates concretes o significatives, com és el cas de la festivitat de Sant Jordi, estan exempts d’impostos, en realitat no és així. Les vendes s’han de declarar com a venda i els donatius, com a donatius, ja que es tracta de coses diferents.

Hi ha diferents modalitats en funció de com estigui registrada l’entitat i de com s’hagi gestionat la venda o captació de fons amb les roses i els llibres. Segons si es fa una venda o una donació, es podrien haver de presentar els següents models:

 • Model 303: és un model amb el qual, trimestralment, es fa la liquidació de l’IVA.
 • Model 390: és una declaració informativa on es fa el resum anual de l’IVA, recollint les dades que s’han pogut recollir amb el model 303 durant l’any.
 • Model 182: amb aquest model, es declaren els donatius, donacions i aportacions que una entitat ha rebut i donen dret a deducció. Per tant, el presentarien només aquelles entitats que estiguin en el règim fiscal de la Llei 49/2002.

Gràcies a les modificacions que han entrat en vigor a 2024 de la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense fins lucratius i dels incentius fiscals al mecenatge, hi ha noves vies de finançament disponibles perquè les entitats que puguin aplicar aquest règim fiscal, que fins ara no estaven explotades o explorades. Es tractaria de la possibilitat de rebre donacions i que les persones donants rebin una compensació simbòlica en forma de béns o serveis. En aquest cas, es podria interpretar que la venda de roses o llibres no és venda, sinó una donació amb aquest tipus de compensació simbòlica.

És important destacar que, en aquests casos, la contraprestació a la persona donant no podria superar el 15% del valor de la donació i que, en cas que es proporcionin les dades personals necessàries a l’entitat donatària, aquesta podria declarar-les i emetre el corresponent certificat perquè la persona donant pugui desgravar aquesta donació a la seva declaració de la renda.

En cas de dubtes en referència a aquesta qüestió, altres relacionades amb l'àmbit laboral o relatives a la gestió d'entitats no lucratives es pot accedir als serveis d’assessorament i d’acompanyament.

field_vote: 

Com demanar el NIF de l'entitat per primer cop

Imatge principal a portada: 
El NIF és fonamental per a la identificació fiscal i el compliment de les obligacions tributàries. Font: Canva.
Autor/a: 
Dolors Martínez Mendoza i Maria Eugenia Ifer
Resum: 

Demanar el Número d'Identificació Fiscal (NIF) a l'Administració tributària és un dels primers tràmits que cal fer quan es constitueix una entitat no lucrativa (sigui associació o fundació).

Aquest codi serà necessari per poder fer tràmits com ara obrir un compte bancari, contractar proveïdors o persones, demanar subvencions o emetre o rebre factures, entre d’altres.

Imatges secundàries: 
El NIF és fonamental per a la identificació fiscal i el compliment de les obligacions tributàries. Font: Canva.
El NIF està format per una lletra (en el cas de les entitats sense ànim de lucre és la G), un número aleatori de set dígits i un caràcter de control que pot ser una lletra o un número. Font: Canva.
Subtitols: 
Què és el NIF?
Què és la declaració censal (model 036) i com accedir-hi?
Quina informació s'ha d'indicar a la pàgina 1?
Quina informació s'ha d'indicar a la pàgina 2b?
Quina informació s'ha d'indicar a la pàgina 3?
Quina informació s'ha d'indicar a la pàgina 8?
Generació del model, presentació i documentació addicional
Continguts: 

El Número d'Identificació Fiscal (NIF) és el codi que l'Agència Tributària assigna a totes les persones jurídiques que així ho sol·licitin i serveix com a identificació en les seves relacions de naturalesa o amb transcendència tributària.

En cas que una entitat no el sol·liciti, Hisenda podria procedir d'ofici a donar-la d'alta en el Cens d'obligats tributaris i assignar-li el NIF que correspongui. Cal remarcar que el fet de demanar aquest número no implica que s'hagin de començar a presentar declaracions trimestrals.

El NIF té la següent estructura:

 • Una lletra, que informa sobre la forma jurídica de l'entitat. En el cas de les organitzacions no lucratives, la lletra identificador que correspon és la G.
 • Un número aleatori de set dígits.
 • Un caràcter de control, que pot ser un altre número o una lletra.

Les entitats hauran d'incloure el NIF a totes les declaracions, autoliquidacions, comunicacions o escrits que presentin davant l'Administració Tributària, i en els documents amb transcendència tributària que expedeixin a conseqüència de la seva activitat (per exemple, factures). També ho hauran d'incloure en les operacions amb entitats de crèdit (els bancs).

Per tal que l’organització pugui acreditar el seu NIF, l'Agència tributària li proporcionarà en un màxim de 10 dies una targeta amb el número i les seves dades fiscals, i amb uns codis de verificació que permeten acreditar l’autenticitat a la pàgina web de l’Agència Tributària.

El model 036 o declaració censal és el model que cal utilitzar per comunicar a l'Administració tributària qualsevol alta, baixa o modificació en la situació de l'entitat que tingui transcendència en l’àmbit tributari i/o fiscal.

Per exemple, caldria presentar-ho per demanar el NIF, per comunicar altes o baixes en activitats o en l'IVA, quan es comencen a pagar retribucions a terceres persones, si canvien les representants legals de l'entitat o si es canvia de domicili.

Les dades que es comuniquin mitjançant aquest model passaran a formar part de la informació de l'organització que figura en el Cens d'obligats tributaris de l'Agència Tributària.

En la pàgina 1 s'indica la causa o causes que motiven la presentació del model 036. Per demanar per primer cop del NIF, s'haurà d'emplenar:

 • Casella 102: s’ha d’indicar el nom de la nova entitat, tal com figura als seus estatuts com a denominació social.
 • Casella 110: simplement s’ha de seleccionar.

A l'apartat B (modificacions) no caldrà marcar cap casella.

Finalment, cal emplenar també el lloc, data i nom de la persona que sigui representant legal de l'entitat (normalment, el o la presidenta).

En la pàgina 2B, caldrà indicar les dades de l'entitat a les caselles següents:

 • Casella B1: cal marcar-la, ja que indica el fet de ser persones jurídiques i entitats residents a Espanya.
 • Casella B3: s’ha de seleccionar 'Espanya'.
 • Casella B4: cal deixar-la en blanc.
 • Casella B5: s’ha d’indicar la denominació social completa, tal com figura en els estatuts.
 • Casella B6: en cas que l’organització tingui anagrama (símbol o emblema constituït per lletres) s’ha d’indicar.
 • Casella B8: cal indicar l’acord de voluntats. Si no s'aporta còpia de l'escriptura pública o document fefaent de constitució, cal aportar com a mínim còpia d'un document d'acord de voluntat de la constitució de l'entitat (serà necessari posar la data del document).
 • Casella B9: si existeix data de constitució, cal indicar-la i s'ha d’aportar l’escriptura pública o document fefaent de constitució (per exemple, la inscripció de l'entitat en el corresponent registre), també s'indicarà la data del document.
 • Casella B10: s’ha de posar la data d'inscripció definitiva de l'entitat en el registre corresponent, si se'n disposa.
 • Caselles de la B11 a la B28: cal indicar el domicili fiscal a Espanya.
 • Caselles B30 i B39: cal omplir amb la informació relativa a la referència cadastral de l’immoble a on l’entitat fixi el seu domicili.
 • Caselles de la B31 a la B40: per a entitats no residents s’ha de posar el domicili fiscal en l'Estat de residència o de constitució a l'estranger.
 • Caselles de la B71 a la B88: s’ha d’emplenar el domicili social de l’organització amb les mateixes dades que el domicili fiscal.
 • Casella 65: s’ha de marcar ‘Sí’, ja que indica personalitat jurídica.
 • Caselles 68 i 69: cal marcar les dues , per indicar la forma jurídica. Les més habituals en les entitats no lucratives són les següents:

Associació L.O. 1/2002 (les que tinguin àmbit estatal)

Fundació

Organització empresarial

Altres associacions (per a les entitats d'àmbit autonòmic català)

A la pàgina 3 cal indicar les dades de les persones representants de l'organització. Caldrà emplenar les caselles següents:

 • Casella 300: cal marcar-la, ja que indica l’alta de la persona representant.
 • Casella 303: s'ha d'indicar la data d'alta de la de constitució de l'entitat.
 • Caselles 304 a 328: s'han d'omplir amb les dades personals de la presidenta de l’organització.
 • Casella 330: s’ha d’indicar que la causa de la representació és legal.
 • Casella 331: cal seleccionar la clau que indica la causa de la representació, en aquest cas 02 (persones jurídiques residents o constituïdes a Espanya).
 • Casella 333: cal marcar si la representació és individual (08), mancomunada (09) o solidària (10), en funció de com s’hagi determinat en els estatuts de l'organització.
 • Casella 334: cal indicar la clau corresponent al títol o document on consta la representació, que normalment serà la de document públic (quan existeixi una escriptura), la inscripció en el registre corresponent o el document privat (amb o sense signatura legitimada notarialment).

Si hi hagués més d'una persona representant, es repetiria el procediment a les caselles de la 350 a la 384.

Finalment, a la pàgina 8 caldrà omplir les dades de les persones sòcies fundadores:

 • Casella 802: s’ha de marcar per donar d’alta.
 • Casella 805: cal establir la data de l'alta.
 • Caselles de la 800 a la 858: s’ha d’emplenar les dades personals de les primeres persones sòcies.
 • Casella 818: cal especificar el percentatge de participació en l'entitat. Com que en una entitat no lucrativa no té massa sentit la participació, s'acostuma a dividir el 100% entre les diferents persones sòcies fundadores, per deixar-les a totes amb la mateixa quota de participació.

Caldrà repetir aquesta operació tantes vegades com persones sòcies fundadores hi hagi.

Quan ja es tinguin totes les dades emplenades, cal validar el model, clicant la casella ‘Validar’.

Si hi ha cap dada que falti o que l'Agència Tributària consideri incongruent, sortirà un missatge indicant quines caselles causen conflicte i caldrà corregir-les.

Quan ja no surti cap missatge d'error, en validar de nou la pàgina es connectarà amb el servidor d’Hisenda. Caldrà clicar la tecla ‘Enviar’, i es generarà un document PDF amb totes les dades, que caldrà signar i portar a l'oficina de l'Agència Tributària que correspongui a l'entitat per domicili. Aquest document té un termini màxim de validesa d'un mes.

Caldrà acompanyar la presentació dels documents següents:

 • Original i fotocòpia de l'acta fundacional, en document públic o privat, que inclourà l'acord de constitució i els estatuts de l'entitat.
 • Certificat de la presentació o de la inscripció d'aquests documents en el registre corresponent.
 • Fotocòpia del NIF de la persona que signi la declaració censal, que ha de ser representant de l'associació (normalment, el o la presidenta).
 • Original i fotocòpia del document que acrediti la capacitat de representació de qui signa la declaració censal (no serà necessari si figura com a tal a l'escriptura de constitució o en els estatuts).

Si l'entitat encara no té la inscripció definitiva, se li atorgarà un NIF provisional, que caldrà canviar pel definitiu (amb el mateix número) quan sigui ferma la inscripció en el registre corresponent.

Per tal de resoldre dubtes en referència a aquesta qüestió o altres relatives a la gestió econòmica de les entitats no lucratives es pot accedir als serveis d’assessorament i d’acompanyament.

field_vote: