Les eines d’assistència virtual per facilitar la feina a les entitats en l’àmbit fiscal

Imatge principal a portada: 
El recurs de censos consisteix en un cercador que indica l’epígraf de les tarifes de l’Impost d’Activitats Econòmiques. Font: Unsplash. Font: Font: Unsplash.
Autor/a: 
Dani Gallart
Resum: 

Hisenda posa a la disposició de les organitzacions sense ànim de lucre un seguit de recursos per complir amb les seves obligacions econòmiques.

A l’hora de complir amb les obligacions fiscals, les entitats han de tenir en compte molts factors, com les dates límit de pagaments determinats o dels interessos i ajornaments tributaris.

Imatges secundàries: 
El recurs de censos consisteix en un cercador que indica l’epígraf de les tarifes de l’Impost d’Activitats Econòmiques. Font: Unsplash. Font: Font: Unsplash.
L’eina de recaptació permet calcular els terminis de pagament i el càlcul d’interessos i ajornaments. Font: Unsplash. Font: Font: Unsplash.
Subtitols: 
Eina de Censos
Eina de Recaptació
Eines d’IVA
Eines de Subministrament Immediat d’Informació de l’IVA (SII)
A tenir en compte
Continguts: 

El recurs de censos consisteix en un cercador que indica l’epígraf de les tarifes de l’Impost d’Activitats Econòmiques (IAE) i el codi d’activitat equivalent de la Classificació Nacional d’Activitats Econòmiques (CNAE), aplicables a una determinada activitat, així com informació d’interès en relació amb la classificació seleccionada.

L’eina de recaptació permet calcular dos aspectes rellevants per a qualsevol organització sense ànim de lucre: el càlcul dels terminis de pagament i el càlcul d’interessos i ajornaments.

El primer et permet conèixer la data límit personalitzada pel pagament de determinats deutes i es pot calcular a través del número de justificant que apareix a dalt a la dreta de la carta de pagament i la data de la notificació. L’objectiu és que amb aquesta eina les entitats evitin sancions per pagament fora de termini.

Respecta el càlcul d’interessos i ajornaments de deutes es poden conèixer els interessos, legals i/o de demora que poden resultar aplicables als deutes, tributaris i/o no tributaris.

Aquests recursos majoritàriament van adreçats a persones autònomes i a determinats sectors, però també s'ofereixen eines molt versàtils per la majoria d’entitats, com la calculadora de prorrates, que dona a conèixer les prorrates generals i especials, a més d’altres regularitzacions, com l’anual de béns d’inversió al final de l’exercici i la regularització per transmissió de béns d’inversió.

També pot ser molt útil la calculadora de sectors diferenciats, que per a entitats que porten a terme més d’una activitat, permet determinar si constitueix sectors diferenciats a efectes d’IVA. D’aquesta manera, si constitueixen sectors diferenciats, les activitats tindran diferents règims de deducció.

A banda d’aquests dos recursos, les eines d’IVA també compten amb un/a assistent/a virtual a disposició de les entitats per resoldre dubtes, un localitzador de la prestació de serveis o entrega de béns, un nou servei d’ajuda a l'emplenament de l'autoliquidació del model 303, ajuda per a la confecció del model 303 per a persones llogateres i un quantificador immobiliari que indica la tributació d’operacions de compravenda i arrendament d’immobles per IVA o ITP.

També disposa d’una calculadora de terminis de modificació de la Base Imposable (BI) i altres rectificacions, ajuda amb el model 390 bàsic per a persones autònomes, vídeos i eines d’assistència virtual i una taula de sectors i activitats CNAE.

Aquestes eines només afecten a entitats molt grans com determinades fundacions. En aquest cas, es compta amb un/a assistent/a virtual que resol dubtes sobre el subministrament immediat d’informació i una calculadora de terminis SII, que indica la data límit per remetre les dades d’una factura i període de registre.

També disposa d’un nou servei d'ajuda a l'emplenament de l'autoliquidació del model 303 i vídeos que expliquen com utilitzar l'assistent/a virtual per a qüestions tributàries del SII o com utilitzar la calculadora de terminis de l'assistent/a virtual del SII.

Altres aspectes que faciliten molt la gestió fiscal és el fet de disposar d’un certificat digital de representant de persona jurídica. Amb aquest es poden presentar totes les declaracions de forma telemàtica.

A més, et permet obtenir al moment certificats d’estar al corrent o d’altres temes, consultar deutes i rebre notificacions tributàries en format electrònic.

D’altra banda, la seu electrònica permet informar d’un correu electrònic a on es rebi un avís cada cop que hisenda penja alguna notificació, sigui del tipus que sigui.

field_vote: 

Calendari fiscal per a entitats: les dates anuals que cal marcar en vermell

Imatge principal a portada: 
Totes les declaracions trimestrals a domiciliar són fins el dia 15 del mes posterior a la finalització del trimestre. Font: Unsplash. Font: Font: Unsplash.
Autor/a: 
Dolors Martínez/ Dani Gallart
Resum: 

Abans del dia 20 s’han de presentar les declaracions del model 993, que correspon a les donacions amb dret de deducció a l’IRPF autonòmic per persones físiques, donants i residents a Catalunya.

Les obligacions de presentació de les declaracions d'impostos i models per a les entitats varien en funció de les seves activitats i característiques concretes, però hi ha unes dates comunes per a la presentació de les declaracions fiscals.

Imatges secundàries: 
Totes les declaracions trimestrals a domiciliar són fins el dia 15 del mes posterior a la finalització del trimestre. Font: Unsplash. Font: Font: Unsplash.
Si és negativa o es paga pel banc es pot realitzar fins el dia 20 de cada mes. Font: Unsplash. Font: Font: Unsplash.
Subtitols: 
Les dates dels impostos d’aquest darrer trimestre i resums anuals de 2020 són:
Declaracions per donacions
Dates anuals
Altres dates importants
Continguts: 
 • Models 111, 115, 123, 216: a domiciliar màxim el 15 de gener de 2021. Si es paga per banc o és negatiu, es pot realitzar fins el 20 de gener de 2021.
 • Resums anuals de l’IRPF, models 190, 180, 193 i 296, així com declaracions informatives del model 182 (donatius). L’últim dia serà l’1 de febrer, ja que la data habitual, el 31 de gener, cau en dia no hàbil, i passa al primer laborable hàbil següent.
 • Model 303 (IVA). A domiciliar màxim el 26 de gener. Si es paga al banc i és negatiu, es pot fer fins l'1 de febrer.
 • Model 390 (Resum anual de l’IVA) i 349 (Declaració recapitulativa d’operacions intracomunitàries). La data habitual és el 30 de gener, però passa a l’1 de febrer perquè el 30 és dissabte.
 • Model 347 (declaració d’operacions amb tercers/es). S’ha de fer al mes de febrer. Com que el 28 de febrer cau en diumenge, enguany passa a l’1 de març.

De l’Agència Tributària de Catalunya, abans del dia 20 de gener s’han de presentar les declaracions del model 993, que correspon a les donacions amb dret de deducció a l’IRPF autonòmic per les persones físiques, donants i residents a Catalunya.

Hi ha diferents tipus de donacions: a entitats que fomentin l'ús de la llengua catalana, a centres de recerca científica i desenvolupament i innovació tecnològics, a entitats ambientals i de conservació del patrimoni natural i custòdia del territori, a entitats beneficiàries del mecenatge, a entitats i institucions previstes en la Llei 49/2002 que es destinin a la realització i desenvolupament d'activitats i programes prioritaris de mecenatge i a altres entitats no incloses en l'àmbit de la Llei 49/2002.

De la resta de trimestres del calendari fiscal, en general, totes les declaracions trimestrals a domiciliar són fins el dia 15 del mes posterior a la finalització del trimestre, ja sigui abril, juliol o octubre, i si és negativa o es paga pel banc, fins el dia 20, sense distinció entre l’IRPF i l’IVA.

El termini del model 200 (IS) és de 25 dies a partir dels 6 mesos des de la data de tancament de l’exercici que figuri en els estatuts de l’entitat i que tingui hisenda comunicada. Les que van amb any natural, entre l’1 i el 25 de juliol.

Enguany, el 25 de juliol cau en diumenge, així que passen al 26 de juliol les declaracions relatives a l’exercici del 2020. Per domiciliar, serà fins el 21 de juliol, tot i que normalment sigui fins el dia 20.

L’Agència tributària també posa a disposició de les entitats el calendari contribuent del 2021.

D’altra banda, també s’haurien de tenir en compte altres dates al llarg de l’any:

 • Rendició de comptes d’associacions Declarades d’Utilitat Pública (DUP): màxim aprovació i presentació fins el 30 de juny. Des d’aquest any, s’ha de fer telemàticament.
 • Rendició de comptes de fundacions d’àmbit català: aprovació del Ministeri de Sanitat, Consum i Benestar Social (CCAA) màxim fins el 30 de juny, però la presentació s’ha de fer màxim en 30 dies des de la data real d’aprovació dels comptes.
 • Rendició de comptes fundacions estatals: aprovació del CCAA màxim fins el 30 de juny, però la presentació s’ha de fer màxim en 10 dies des de la data real d’aprovació dels comptes.
 • Memòria d’hisenda d’entitats en règim fiscal Llei 49/2002 que sobrepassin 20.000€ d’ingressos en un any natural. S’haurà de presentar entre l’1 i el 31 de juliol.
field_vote: 

Com afecta la tributació de les loteries a les entitats

Imatge principal a portada: 
Tots els premis de la Loteria de Nadal fins a 40.000 euros per bitllet o fracció estan exempts de tributació. Font: Unsplash. Font: Font: Unsplash.
Autor/a: 
Dani Gallart
Resum: 

La venda de butlletes i participacions de loteries i altres rifes és una forma molt habitual de finançament en associacions i fundacions, però s’han de tenir en compte les obligacions formals i fiscals que pot comportar.

Tots els premis de la Loteria de Nadal fins a 40.000 euros per bitllet o fracció (com ara els dècims) estan exempts de tributació. El percentatge de retenció es manté, com ara en anys anteriors, al 20% i s’aplica a la quantitat que sobrepassi els 40.000 euros. En cap cas, mai comptaran aquests primers 40.000 €.

Imatges secundàries: 
Tots els premis de la Loteria de Nadal fins a 40.000 euros per bitllet o fracció estan exempts de tributació. Font: Unsplash. Font: Font: Unsplash.
El percentatge de retenció es manté, com ara en anys anteriors,al 20%. Font: Unsplash. Font: Font: Unsplash.
Subtitols: 
És necessari una autorització per a vendre participacions?
Quina diferència hi ha entre recàrrec i donatiu?
Ingrés de les retencions i del gravamen sense retenció
A tenir en compte
Continguts: 

La normativa de la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado (SELAE) publica cada any una nota informativa destinada a les administracions de loteria i punts de venda autoritzats amb l’objectiu d’informar sobre el procediment per demanar autorització i vendre participacions de loteria per part d'entitats benèfiques, sense afany de lucre o declarades d'utilitat pública.

Aquesta autorització només s'emet a les entitats declarades benèfiques i que vulguin vendre amb un sobrepreu que mai podrà excedir del 20% del preu del bitllet. Aquesta autorització no es farà extensiva a cap altre tipus de participació habitual d'altres entitats o associacions, respecte de les quals, la SELAE no té competències.

Per aquest motiu, les entitats no lucratives no estaran obligades a demanar permís per distribuir participacions de loteria tot i que portin un recàrrec o donatiu associat a la participació.

Normalment, les entitats inclouen un sobrepreu a les participacions que es pot considerar un recàrrec o es pot assimilar com a donatiu, dos conceptes amb una transcendència fiscal diferent. Pel que fa al recàrrec, la doctrina tributària estableix que representa una comissió pel servei de venda de loteria, i aquella part estaria subjecta a IVA i també tributaria en Impost de Societats.

Respecte el donatiu, les entitats que ho reben no haurien de tributar per cap d'aquests dos impostos perquè el sobrepreu no correspon al pagament d'un servei que l'entitat realitza a la persona que el compra, sinó que aquest fa voluntàriament i sense cap contraprestació a canvi. D’altra banda, és important deixar clar a la butlleta la naturalesa d'aquest sobrepreu, indicant que es tracta d'una donació.

De tota manera, cal tenir molt clar que, si es considera que el sobrepreu correspon a una donació, caldria poder-ho argumentar bé en cas d’inspecció fiscal, perquè aquesta consideració podria ser posada en dubte per part d’Hisenda.

Les persones pagadores dels premis, normalment, les entitats financeres o les pròpies administracions de loteria o punts de venda autoritzats dels bitllets, són les obligades a fer la retenció. Però si el butlleta és compartida, la persona o entitat que vagi a cobrar-la haurà d'informar als i les retenidores de quines són les persones, empreses o entitats beneficiàries dels premis, per tal que la tributació i retenció siguin repartides proporcionalment entre totes les persones i entitats guanyadores del premi.

Per exemple, si un dècim de Loteria de Nadal, dividit en 10 participacions de 2 € cadascuna ha estat premiada amb 50.000 €, els 10.000 € que sobrepassen els 40.000 € estaran sotmesos a tributació i retenció. Cadascuna de les parts veurà el seu premi de 5.000 € retallat en el 20% sobre la seva part proporcional que sobrepassa els 40.000 €. O sigui, se li farà una tributació i retenció sobre els 1.000 € que sobrepassen, en cada participació, del límit exempt de tributació.

Si el premi provingués d'un ens de la Unió Europea o de l'Espai Econòmic Europeu, com que el pagador estranger no ho sotmetrà a retenció, caldrà que el beneficiari faci directament l'ingrés a Hisenda per la part que sobrepassi els 40.000 € exempts, mitjançant el model 136.

Les entitats que hagin distribuït participacions premiades amb un premi que superi els 40.000 € per bitllet o fracció hauran de tenir en compte la identificació de les persones premiades a l’hora de gestionar el cobrament global dels premis.

Abans d'anar a cobrar els dècims o bitllets, caldrà que l'entitat faci recopilació de les dades personals de totes les persones compradores de les participacions. D’aquesta forma, quan vagin a l'entitat financera o a l'administració de loteria a bescanviar els dècims podran declarar a cadascuna de les persones beneficiàries de forma individual. En cas contrari, qui figuraria com a beneficiària del premi seria la pròpia entitat, amb les implicacions fiscals abans esmentades.

D’altra banda, en ocasions, el fet d'obtenir aquestes dades pot ser força complicat. Per aquest motiu, abans del sorteig seria molt convenient pensar en el procediment que s’hauria de tenir preparat per poder recopilar les dades de la forma més fàcil possible.

També s’hauria d'incloure clarament a les butlletes que el sobrepreu correspon a una donació, així com un text que faci referència al prorrateig del gravamen del 20% de les quantitats que excedeixin a 40.000 € quan el premi obtingut per cada dècim que les suporta sigui superior a aquell import.

field_vote: 

Com habilitar el Bizum per captar fons a una entitat

Imatge principal a portada: 
Aquest servei és totalment gratuït, sense cap taxa de servei o comissió. Font: Unsplash. Font: Font: Unsplash.
Autor/a: 
Dani Gallart
Resum: 

El servei és gratuït i es pot mantenir actiu durant tot l’any o activar-lo durant una campanya concreta en un temps determinat.

A dia d’avui, la tecnologia ha obert un gran ventall de possibilitats que fan més fàcil el dia a dia d’una entitat, les seves activitats i les maneres de captar fons i fer arribar donatius. Una de les formes més pràctiques i que ofereix més facilitats i comoditats a l’hora de realitzar un donatiu és a través de l’aplicació Bizum, que amb uns pocs passos a seguir permet fer una donació des del mòbil de forma immediata.

Imatges secundàries: 
Aquest servei és totalment gratuït, sense cap taxa de servei o comissió. Font: Unsplash. Font: Font: Unsplash.
Aquest servei és totalment gratuït, sense cap taxa de servei o comissió. Font: Unsplash. Font: Font: Unsplash.
Subtitols: 
Bizum a l’abast de les entitats
Què ha de fer l’entitat per activar-lo?
Certificats digitals
Pas a pas per a les persones donants
Continguts: 

Aquest servei és totalment gratuït, sense cap taxa de servei o comissió, tant per les per persones donants, com per les entitats i compta amb uns límits respecte les quantitats donades. L’import màxim de l’operació és de 1.000 euros per a qualsevol usuari/a i de 500 euros per a usuaris/es de CaixaBank, amb un import mínim de 0’50 cèntims.

Respecte la informació que trasllada Bizum de l’entitat, aquesta serà el NIF i el nom de la persona donant i la informació es podrà obtenir a través de l’extracte. Normalment, la transacció és molt ràpida tot i que no hi ha un termini establert perquè arribin els diners.

El servei té l’opció de mantenir-se actiu durant tot l’any o només durant el període que duri una campanya concreta. D’aquesta manera es poden tenir diferents bizums per les diferents campanyes, i per tant, el correu de contacte per a cada campanya ha de ser diferent.

Perquè una associació o fundació es doni d’alta com a ONG a la plataforma Bizum per la recepció de donatius cal que l’entitat ompli un formulari i un contracte amb totes les dades sol·licitades per l’entitat bancària, signat per les persones apoderades corresponents i de forma duplicada.

Caldrà enviar una còpia escanejada del contracte i el formulari emplenat per anar tramitant l'alta en Bizum i que l’entitat faciliti el seu codi de cinc xifres corresponent. Així mateix, hauran d'enviar els dos contractes originals signats i que poden lliurar en qualsevol oficina de l’entitat bancària perquè els facin arribar per valisa.

Respecte als certificats fiscals, s’hauran de realitzar des de l’entitat. Des d’una entitat bancària com Caixabank, els donatius i les dades dels mateixos són informats en l'extracte de Quadern 43 que es poden sol·licitar des de CaixaBank Nowen, a la pestanya ‘Fitxers’, menú ‘Recepció de fitxers’ i botó ‘Fer una nova petició’ i triant l'opció ‘extracte de moviments dels seus comptes’.

D’altra banda, es recomana fer una petició periòdica i així no haver de sol·licitar-ho cada mes. El fitxer el tindran disponible el dia corresponent en la mateixa pestanya ‘Fitxers’ i menú ‘Recepció de fitxers’.

Primer de tot, la persona usuària accedeix des del seu mòbil a l’aplicació de la seva entitat bancària, i des d’allà a Bizum. Els i les clientes de Caixabank tenen l’accés per l’opció d’’Enviar Diners’ de l’aplicació de Caixabank Pay.

A continuació, apareixen les tres opcions que ofereix l’aplicació, enviar diners, sol·licitar diners o fer una donació. S’haurà de clicar aquesta última. Seguidament, la persona usuària ha d’indicar el codi de cinc posicions numèriques de l’ONG a la que vol realitzar el donatiu, l’import i el concepte.

Al següent pas, es mostren les dades del donatiu, apareix el nom de l’entitat, i la persona usuària ha de continuar l’operació. D’aquesta manera, el donatiu ja s’ha realitzat. Si el/la donant desitja rebre un certificat fiscal haurà de contactar amb l’ONG. Podrà consultar les dades de contacte a través de la web de Bizum.

Ja per finalitzar, els i les usuàries poden sol·licitar un comprovant de l’operació a la seva entitat bancària, que rebrà per correu electrònic. S’ha de tenir en compte que aquest comprovant, en cap cas serà el certificat fiscal.

field_vote: 

El certificat digital o signatura electrònica

Imatge principal a portada: 
Certificat digital. Font:pimealdia.org Font:
Autor/a: 
Dolors Martínez Mendoza
Resum: 

Pràcticament tots els tràmits i gestions que hagin de fer les associacions i fundacions amb les administracions públiques requereixen disposar d'un certificat digital per poder dur-los a terme.

A l'octubre de 2016 va entrar en vigor la Llei 39/2015, que obligava totes les entitats a relacionar-se amb les administracions públiques per mitjans electrònics. Després de diverses pròrrogues causades per impossibilitats tècniques en moltes de les institucions públiques afectades, en aquell mateix mes de 2018 definitivament va posar-se en marxa la norma.

Imatges secundàries: 
El registre electrònic és obligatori per a totes les sol·licituds amb l'administració pública. Font: Unsplash. Font: Unsplash
Subtitols: 
Què és el certificat digital
Utilitats principals del certificat digital
Classes de certificats
Com obtenir un certificat de representant de persona jurídica
Altres consideracions a tenir en compte
Continguts: 

El certificat o signatura digital és un mitjà d'identificació electrònic que permet que tant qui emet un missatge com qui ho rep puguin identificar-se mútuament amb la certesa que són ells/es, i no ningú altre, qui estan fent la comunicació. Garanteix que cap tercera persona intercepti el contingut del missatge i evita que pugui ser alterat.

Té un valor legal equivalent al de la signatura manuscrita. El certificat digital l'ha d'emetre i validar una entitat autoritzada per fer-ho: l'anomenada "entitat certificadora".

Cada certificat està identificat amb un número de sèrie únic i té un període de validesa que està inclòs al propi certificat.

El certificat digital permet realitzar tota mena de tràmits mitjançant Internet.

La major part estan relacionats amb les administracions públiques. En el cas de les entitats no lucratives, els més habituals són:

 • Presentació de documents, sol·licituds i declaracions a l'Agència Tributària i consulta posterior del seu estat de tramitació.
 • Recollida, consulta i gestió de les notificacions i requeriments que emeti l’Agència Tributària a l’entitat.
 • Obtenció de certificats tributaris i de Seguretat Social (d'estar al corrent d'obligacions, de situació censal...)
 • Gestió a la Tresoreria de la Seguretat Social d'altes, baixes i incidències del personal contractat.
 • Tràmits al Registre d'Associacions o al Protectorat de Fundacions. Signatura i tramesa de factures electròniques.
 • Gestió de sol·licituds de subvencions i la seva justificació posterior.
 • Gestió i liquidació dels tributs locals.
 • Sol·licitud de permisos d’utilització de la via pública per actes i activitats que hagi de fer l’entitat.

Els certificats digitals tenen diferents tipologies, en funció de a qui representen:

 • Certificat de persona física: acredita la identitat de la persona titular, que sempre ha de ser una persona física, és a dir, un/a particular.
 • Certificat de representant:
  • Administrador únic o solidari: la persona jurídica ha d'estar inscrita al Registre Mercantil, i el seu administrador o administradora ha de tenir poders de representació inscrits també en aquest mateix registre. No és habitual a les entitats no lucratives.
  • Representant de persona jurídica: s'expedeix a les persones físiques que representen persones jurídiques. Aquest és el que han de demanar els o les representants legals de les associacions i fundacions.
  • Representant d'entitat sense personalitat jurídica: s'expedeix a les persones físiques que representen un ens sense personalitat jurídica, com ara comunitats de béns o comunitats de propietaris.

Tot i que hi ha diverses entitats certificadores que estan autoritzades per emetre els certificats digitals de representant de persona jurídica, la més habitual i econòmica és CERES (Certificación Española), que és un organisme públic vinculat a la Fàbrica Nacional de Moneda y Timbre (FNMT).

L'Agència Catalana de Certificació (IDcat) també emet certificats digitals, però només a persones físiques.

Per fer la sol·licitud, cal fer els passos següents:

 • Configurar el navegador instal·lant el software específic que es troba amb aquesta funció a la pàgina web de l'entitat certificadora.
 • Fer la sol·licitud a la pròpia web, indicant el número de NIF de l'entitat i un correu electrònic.
 • Obtenir, en el Registre que correspongui segons la seva tipologia, el certificat de dades registrals on constin les dades generals i d’inscripció de l'entitat i del seu òrgan de govern (junta directiva, patronat...), que ha de ser vigent. Aquesta gestió, quan s’ha de fer al Registre d’Associacions de la Generalitat de Catalunya, té una taxa associada d’onze euros.
 • Acreditació de la identitat del o la representant de forma presencial, normalment a l'oficina de l'Agència Tributària que desitgi l'entitat, sempre demanant cita prèvia. Des de fa uns mesos, també és possible fer l’acreditació mitjançant la tramesa de la documentació des de les oficines de Correus, tot i que aquesta via està demostrant no funcionar gaire bé i, a més, comporta un cost extra.
 • Pagament del cost del tràmit a la FNMT (16,94 €) i descàrrega del certificat.
 • Tot el procés, des de la sol·licitud fins a la descàrrega, s’ha de fer des del mateix ordinador i usuari. Mentre no finalitizi la tramitació, l’ordinador no es pot formatar, no es poden fer actualitzacions al sistema operatiu (cal deshabilitar l’opció d’actualitzacions automàtiques) i, en alguns casos, caldrà aturar l’antivirus.
 • L’acreditació a les oficines de l’Agència Tributària s’ha de fer sempre demanant cita prèvia. Darrerament, la major part de les oficines tenen molt limitades les cites que ofereixen per a aquest tràmit. Es recomana gestionar la cita amb molta antelació, ja que, en el moment de l’acreditació, el certificat de dades registrals emès pel Registre no pot tenir una data d’expedició superior als 15 dies hàbils previs.
 • El certificat de representant de persona jurídica té una vigència de dos anys. Es podrà utilitzar sempre que no hagi estat revocat prèviament, o que no hagi arribat a la seva data de caducitat.
 • La renovació telemàtica no és possible. Quan el certificat caduqui, s’haurà de fer tot el procés des de l’inici per obtenir-ne un de nou. Cal tenir una certa previsió per no quedar-se durant un temps sense certificat, per tant és recomanable iniciar el procés de renovació una mica abans de la dada de caducitat de l’anterior.
 • És molt convenient, un cop descarregat el certificat, fer-ne una còpia de seguretat, per poder-la utilitzar en d’altres ordinadors, i per si s’espatllés aquell en el qual el tenim instal·lat. Molt recomanable posar una clau de seguretat en el moment de fer l’exportació.

Podeu obtenir més informació de tot el procés de sol·licitud, pas a pas, a través aquest recurs.

field_vote: 

Com presentar via online els comptes anuals de les associacions catalanes d’utilitat pública?

Imatge principal a portada: 
La Generalitat ha canviat la forma de presentar els comptes de les associacions DUP catalanes. Font: Unsplash. Font: Unsplash
Resum: 

Les entitats han de tenir en compte que la Generalitat ha canviat la forma del tràmit, que fins ara era exclusivament presencial i ara ha passat a ser telemàtic.

La Generalitat ha canviat la forma de presentar els comptes de les associacions DUP catalanes. Les que encara no hagin presentat els comptes han de tenir en compte que han de fer-ho per via online, a l'igual que les que ja hagin realitzat aquest tràmit des de mitjans de juliol. Aquí es destallen els passos a seguir per realitzar el tràmit.

Imatges secundàries: 
La Generalitat ha canviat la forma de presentar els comptes de les associacions DUP catalanes. Font: Unsplash. Font: Unsplash
Les entitats amb més de 50 persones treballadores, a més, han de calcular la bretxa salarial total. Font: Unsplash. Font: Font: Unsplash.
Subtitols: 
Anar al web del tràmit
Emplenar les dades de contacte
Adjuntar documents en un únic pdf
Validar, signar i pagar
Preguntes freqüents
Continguts: 

Per fer-ho, cal anar a la pàgina web del tràmit i seguir els passos que s’hi indiquen. En primer lloc, s’ha de descarregar aquest formulari. El formulari és similar al que han d’emplenar les fundacions, però sense l’obligació d’afegir informació sobre els balanços.

A l’hora d’emplenar-lo, cal posar les dades identificatives de la persona titular del certificat digital amb el qual se signaran els comptes (igual que a les fundacions), indicant si és el o la representant legal o si és un/a tercer autoritzat (en el cas de gestories o entitats que s’encarreguen d’aquests tràmits).

Cal omplir totes les dades i afegir obligatòriament un telèfon mòbil de contacte per notificacions. Els avisos de les notificacions electròniques que puguin haver-hi s’enviaran al telèfon i al correu electrònic indicat al formulari.

En cas que hi hagi alguna notificació en referència al tràmit, es disposa de 10 dies naturals des de l’avís de notificació per acceptar-la o rebutjar-la. Si transcorregut aquest termini no s’ha accedit a la notificació, aquesta s’entendrà rebutjada.

Pel que fa als documents que composen els comptes anuals que s’han d’adjuntar, cal destacar que s’ha d’annexar tot en un únic document pdf. Això inclou la portada, índex, balanços de situació, explotació i l’estat de canvis en el patrimoni net (ECPN), i la memòria econòmica. Cal que estiguin signats per totes les persones que formen la junta directiva o l’òrgan de govern de l’entitat que estiguin obligats a formular-los.

A més, s’ha d’annexar el certificat de l’acord d’aprovació dels comptes anuals, la memòria d’activitats (també signada per totes les persones que formen part de la junta) i, opcionalment, altres documents, com ara l’informe d’auditoria o l’informe de grau de compliment de codi de conducta de les inversions.

És important saber que els documents annexats no poden sobrepassar els 5 MB. Si algun arxiu pesa massa, es pot comprimir de manera ràpida i gratuïta a través d'algun dels múltiples portals que comprimeixen fitxers, com ara a través d’aquesta pàgina.

Quan ja està tot annexat, es valida i se signa digitalment el formulari. Finalment, després de presentar-ho, l’entitat rebrà l’acusament de rebuda, que inclourà la carta de pagament dels 77 euros de la taxa. L’entitat ha de desar el document, que serà el justificant conforme el tràmit s’ha fet. Cal pagar-ho en un màxim de 10 dies hàbils des de la seva presentació, des d’un terminal de Servicaixa o bé seguint l’enllaç que incorpora el propi document, mitjançant la passarel·la de pagaments de Caixabank, amb qualsevol targeta de crèdit o dèbit. Si transcorregut aquest termini no s’ha abonat l’import corresponent, s’entendrà la sol·licitud com a desestimada i es tancarà el procediment.

Per a les entitats que tinguin dubtes sobre com fer el tràmit electrònic, es pot consultar aquest apartat de preguntes freqüents de la Generalitat, on hi ha consells sobre com escanejar un document perquè sigui més petit o sobre com desbloquejar un arxiu un cop validat per modificar-lo, entre d’altres.

field_vote: 

L’exempció de l’IVA en els cursos de formació virtual

Imatge principal a portada: 
Les entitats han de tenir en compte els beneficis fiscals que deriven de les formacions en línia. Font: Unsplash. Font: Unsplash
Autor/a: 
Alejandra Cariñanos/Júlia Hinojo
Resum: 

Davant de la tendència creixent dels cursos en línia cal tenir en compte els beneficis fiscals que se'n deriven.

Les mesures derivades de la Covid-19 han donat peu al foment de la formació online. Els cursos en línia han augmentat de manera exponencial a causa de la pandèmia, ja que la ciutadania passa més temps a casa i, en gran part, opta pel teletreball si en té la possibilitat. Les entitats i la ciutadania en general ha de tenir en compte que en alguns casos les formacions en línia estan exemptes d'IVA.

Imatges secundàries: 
Les entitats han de tenir en compte els beneficis fiscals que deriven de les formacions en línia. Font: Unsplash. Font: Unsplash
Tant els cursos de formació presencials com els que són en línia, quan aquests últims no tinguin la consideració de serveis prestats per via electrònica estaran exempts de l'IVA. Font: Unsplash. Font: Unsplash
Subtitols: 
Quan estan exempts d’IVA?
Requisits per a la qualificació de servei educatiu
La importància del tipus de servei
Exemples de serveis no exempts d’IVA
Continguts: 

Tant els cursos de formació presencials com els que són en línia, quan aquests últims no tinguin la consideració de serveis prestats per via electrònica estaran exempts de l'Impost sobre el Valor Afegit (IVA). Això sí, sempre que les matèries impartides es trobin incloses en algun pla d'estudis de el sistema educatiu d'acord amb el criteri del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport. A més, aquestes activitats no han de tenir un caràcter merament recreatiu.

La formació estarà exempta de l'IVA quan pugui qualificar-se com a servei educatiu, d'acord amb l'exempció de l'article 132.1.i) de la Directiva 2006/112/CE, recollida en l'article 20.1.9è de la Llei 37/1992, que estableix que estaran exempts de l'impost d’aquesta manera:

“L'educació de la infància i de la joventut, la guarda i custòdia de nens/es, inclosa l'atenció als infants en els centres docents en temps interlectiu durant el menjador escolar o en aules en servei de guarderia fora de l'horari escolar, l'ensenyament escolar, universitària i de postgraduats, l'ensenyament d'idiomes i la formació i reciclatge professional, realitzades per entitats de dret públic o entitats privades autoritzades per a l'exercici d'aquestes activitats.”

L'exempció s'estendrà a les prestacions de serveis i lliuraments de béns directament relacionades amb els serveis enumerats en el paràgraf anterior, efectuades, amb mitjans propis o aliens, per les mateixes empreses o entitats docents o educatives que prestin els esmentats serveis.

Per tal que els serveis puguin qualificar-se com un servei educatiu i, per tant, poder aplicar l'exempció de l'IVA, tal com s'ha precisat anteriorment, és necessari el compliment de dos requisits:

 1. Un requisit subjectiu, és a dir, que les esmentades activitats siguin realitzades per entitats de dret públic o entitats privades autoritzades per a l'exercici d'aquestes activitats.
  A aquests efectes, un centre es considerarà autoritzat o reconegut, a efectes de l’IVA, quan les seves activitats siguin única o principalment ensenyaments inclosos en algun pla d'estudis que hagi estat objecte de l'esmentat reconeixement o autorització, bé sigui per la legislació de la mateixa comunitat o per la de l'Estat que resulti aplicable.
 2. Un requisit objectiu. Com assenyala el Tribunal de Justícia, l'ensenyament és aquella activitat que suposa la transmissió de coneixements i de competències entre professorat i alumnat.
  A més, ha d'anar acompanyada d'un conjunt d'altres elements que inclouen els corresponents a les relacions que s'estableixen entre mestre/a i alumne/a i els que componen el marc organitzatiu del centre en el qual s'imparteix la formació, sempre que aquestes activitats no siguin de caràcter merament recreatiu.

Per tant, un servei educatiu estableix la prestació de serveis docents per professors i professores a través d'Internet o d’una xarxa electrònica similar utilitzada com a mitjà de comunicació entre el professor/a i l'usuari/ària o alumne/a, fins i tot quan el professor/a faci servir o es doni suport en continguts digitals per prestar els serveis educatius sempre que aquests últims siguin accessoris respecte de la comunicació en línia entre professorat i alumnat.

No és el mateix un servei d'ensenyament o formació impartida a través d'una xarxa electrònica, que un servei prestat per via electrònica. A efectes de determinar l'aplicació de l'exempció o no de l'IVA, té especial importància i rellevància el tipus de servei.

Si el servei prestat, és a dir, la formació duta a terme, es qualifica d'un servei prestat per via electrònica no seria aplicable la referida exempció de l'IVA, atès que ni la Directiva 2006/112/CE ni la Llei 37/1992, abans mencionades i enllaçades, contemplen cap exempció aplicable per als serveis prestats per via electrònica. Per tant, queden gravats amb el tipus general del 21%.

Què és un servei prestat per via electrònica? Segons l’article 69 de la Llei 37/1992 de l’IVA, són tots aquells serveis que consisteixen en la “transmissió enviada inicialment i rebuda en destinació per mitjà d'equips de processament, inclosa la compressió numèrica i l'emmagatzematge de dades, i enterament transmesa, transportada i rebuda per cable, ràdio, sistema òptic o altres mitjans electrònics”.

La norma enumera alguns d’aquests mitjans:

a) El subministrament i allotjament de llocs informàtics.

b) El manteniment a distància de programes i d'equips.

c) El subministrament de programes i la seva actualització.

d) El subministrament d'imatges, text, informació i la posada a disposició de bases de dades.

e) El subministrament de música, pel·lícules, jocs, inclosos els d'atzar o de diners, i d'emissions i manifestacions polítiques, culturals, artístiques, esportives, científiques o d'oci.

f) El subministrament d'ensenyament a distància.

Alguns dels serveis prestats per via electrònica que, per tant, han de fer front al pagament d'IVA, són, entre d'altres, el subministrament i descàrrega de:

Arxius.

• Cursos gravats o automatitzats.

Programes.

• Continguts formatius a través d'Internet, i l'accés a les dades i programes a través d'una plataforma formativa.

Fins i tot si la persona destinatària o usuària té la possibilitat de rebre tutories o sessions de suport en línia de professors/es a través de la mateixa, sempre que aquesta part d'intervenció humana sigui accessòria al subministrament o a l'accés als continguts i programes.

field_vote: 

Com rectificar declaracions informatives amb certificat digital

Imatge principal a portada: 
Per consultar o donar de baixa una declaració informativa ja presentada podem utilitzar l’opció ‘Consultes i baixes de declaracions. Exercici 2019 i següents’. Foto: Unsplash. Font: Unsplash
Autor/a: 
Alejandra Cariñanos/Júlia Hinojo
Resum: 

La pàgina web de l’Agència Tributària permet modificar, eliminar i crear nous declarats/des. En aquest recurs s’indiquen els passos per fer-ho.

Per consultar o donar de baixa una declaració informativa ja presentada podem utilitzar l’opció ‘Consultes i baixes de declaracions.

Imatges secundàries: 
Per consultar o donar de baixa una declaració informativa ja presentada podem utilitzar l’opció ‘Consultes i baixes de declaracions. Exercici 2019 i següents’. Foto: Unsplash. Font: Unsplash
La presentació es realitzarà amb els registres correctes encara que es detectin registres erronis. Font: Unsplash. Font: Unsplash
Subtitols: 
Accedir al tràmit
Modificació del model
Forma de presentació
Modificar, crear o esborrar un/a declarat/da
Vies de presentació excloents
Continguts: 

Primer de tot, com en la majoria dels tràmits amb l’Agència Tributària, cal entrar a la seva pàgina web.

Seguidament, i tal com es mostra a les captures, cal clicar a ‘Presentar i consultar declaracions’. Un cop dins de l’apartat, es presenten totes les declaracions. S’ha d’escollir el model corresponent.

El model 190 és una declaració informativa sobre retencions i ingressos a compte, rendiments del treball i d’activitats econòmiques, premis i determinats guanys patrimonials i imputacions de rendes.

Per modificar la declaració del model 190, s’ha de clicar al model en qüestió i després a ‘Consultes i baixes de declaracions. Exercici 2019 i següents’.

El següent pas a seguir és clicar l’opció d’accedir amb certificat o DNI electrònic. Caldrà afegir el DNI o NIE de la persona declarant i clicar a acceptar.

S’obrirà una finestra amb una taula amb diverses dades: justificant, expedient, data de la presentació, estat, nombre de detalls... Per modificar les dades cal clicar a ‘Justificant’.

En les declaracions amb l'estat ‘Declaració correcta’, en funció de la forma de presentació del model, que pot ser mitjançant formulari o fitxer, la pestanya ‘Serveis disponibles’ tindrà les següents opcions:

• Baixa de declaració per substitució.

• Consulta i modificació registres de detall (si la declaració va ser presentada mitjançant formulari).

• Baixa de detall (si la declaració va ser presentada mitjançant fitxer).

• Consulta registres de detall (si la declaració va ser presentada mitjançant fitxer).

• Justificant de la presentació (PDF).

• Enregistrament de la declaració (consulta/còpia).

Si per exemple, es va presentar la declaració a través d’un formulari, tal com mostra la següent captura, s’ha de clicar a ‘Consulta i modificació registres de detall’. Aquí es mostren més dades de l’expedient.

Aquí es mostra una primera captura d'una presentació del model mitjançant fitxer, i una segona, feta a través de formulari:

Seguidament, s’haurà d’anar a ‘Carregar la declaració presentada el xx-xx-2020’.

Per modificar un declarat/da, s’ha de fer doble clic sobre ell i fer els canvis necessaris.

Per donar d'alta un nou declarat/da, utilitzarem el botó ‘Nou registre’ i emplenarem les dades del nou registre. En tornar a la llista de declarats/des, es podrà verificar l'existència dels nous registres.

Per eliminar un registre, només s’ha de seleccionar-lo i utilitzar l'opció "Esborrar registre seleccionat" de la botonera (de les dues icones en forma de paperera, cal clicar a la primera). Si volem eliminar més d'un declarat/da, es disposa de botó "Esborrar diversos registres" per seleccionar els registres que es vol eliminar (en aquest cas, s’ha de clicar a la segona icona).

Si la presentació es realitza correctament, obtindrem la pàgina de resposta amb el missatge de presentació realitzada amb èxit i el justificant en PDF. Hem de recordar que la presentació es realitzarà amb els registres correctes encara que es detectin registres erronis. Si accedim de nou a la sessió o declaració guardada, en el panell de declarats/des es conservaran tots els registres, tant correctes com erronis.

Per tant, per modificar una declaració presentada des del formulari web, només haurem de recuperar la declaració consolidada i anar afegint, modificant o eliminant els declarats/des existents, sense necessitat d'indicar explícitament que la declaració complementa o substitueix la anteriors. Per aquest motiu, en els formularis desapareixen les caselles de declaració complementària i substitutiva.

A més, cal tenir en compte que les vies de presentació són excloents; és a dir, si la primera declaració es presenta mitjançant formulari web, la resta de declaracions seguiran la mateixa via, llevat que abans es doni de baixa la declaració des del servei "Consulta i baixa de declaracions" disponible a la seu electrònica.

field_vote: 

Com es poden pagar per avançat i sense interessos els impostos ajornats per la Covid-19?

Imatge principal a portada: 
Per fer front a la crisi econòmica provocada per la covid-19, el Govern va permetre ajornar el pagament dels deutes tributaris durant sis mesos. Font: Unsplash. Font: Unsplash
Autor/a: 
Alejandra Cariñanos
Resum: 

A partir del 21 setembre, els deutes ajornats començaran a generar interessos. Per evitar-los, hi ha l'opció de pagar els deutes de manera anticipada i telemàtica.

Per fer front a la crisi econòmica provocada per la Covid-19, el Govern va permetre ajornar el pagament dels deutes tributaris durant sis mesos per a les declaracions que s’havien de presentar entre el 13 de març i el 30 de maig.

Imatges secundàries: 
Per fer front a la crisi econòmica provocada per la covid-19, el Govern va permetre ajornar el pagament dels deutes tributaris durant sis mesos. Font: Unsplash. Font: Unsplash
Les entitats que van demanar un ajornament dels deutes, poden evitar pagar interessos si ho paguen abans del 21 de setembre. Font: Unsplash. Font: Unsplash
Subtitols: 
Entrar a la web de l’Agència Tributària
Accedir amb certificat digital
Afegir la data del pagament
Opcions de pagament
Continguts: 

En primer lloc, cal accedir a aquest apartat de l’Agència Tributària per pagar el model 303 (autoliquidació de l’IVA) ajornat del primer trimestre del 2020.

Caldrà clicar a l’opció ‘pagar, ajornar i consultar deutes’ del menú ‘tràmits destacats’.

Un cop dins l’apartat de ‘pagar, ajornar i consultar deutes’, caldrà anar a ‘pagar deutes ('en sóc el titular’).

Seguidament, s’accedeix al tràmit amb el certificat digitat propi de l’entitat. És important saber que no es pot fer amb el certificat d’un col·laborador/a social o gestor/a).

El pas següent serà, quan es vegi la relació de deutes, clicar a ‘Obtenció de cartes de pagament’.

Després, caldrà clicar a ‘Oficina virtual d’ajornaments’, a ‘sol·licitud' i a ‘acuerdo’, tal com es mostra a les següents captures de pantalla.

Quan es cliqui a ‘pagar’, es mostrarà el següent desplegament:

 • Pagament de terminis.
 • Pagament parcial de terminis.
 • Pagament total de terminis.
 • Pagament total amb exclusió de terminis.

Aleshores es crea l’emissió de la carta de pagament i s’ha d’introduir la data en què es vol fer el pagament. Apareixerà el següent avís:

També es detalla l’import del termini, els interessos de demora i el total a ingressar.

Hisenda permet tres opcions per fer el pagament: a través d’un document d’ingrés en entitat col·laboradora, a través d’un pagament per Internet via càrrec en compte o per targeta de crèdit/dèbit.

Si s’opta per la primera opció, a través d’un document d’ingrés, s’obtindrà aquest model i s’haurà d’ingressar l’import a una entitat bancària sense necessitat de tenir-hi un compte obert.

La segona opció, la de pagar per Internet mitjançant càrrec en compte, requereix tenir fons en entitats financeres que comptin amb la condició de col·laboradores en la recaptació dels tributs i que ofereixin a la seva clientela el servei de cobrament a través d’internet.

Les dades que es demanen són les que es mostren en aquesta captura:

field_vote: 

Què és i com es demana l’idCat Mòbil?

Imatge principal a portada: 
L’idCat Mòbil és un servei d’autenticació de persones usuàries i signatura electrònica orientat a la ciutadania i basada en l’enviament de contrasenyes d’un sol ús a un telèfon mòbil. Font: Unsplash. Font: Unsplash
Resum: 

Aquest sistema d'autoidentificació és útil per a les entitats que encara no tenen un certificat digital de representant de persona jurídica.

L’idCat Mòbil és un servei d’autenticació de persones usuàries i signatura electrònica orientat a la ciutadania i basada en l’enviament de contrasenyes d’un sol ús a un telèfon mòbil. L’idCat Mòbil és vàlid per a tràmits entre entitats i administracions catalanes com ara la Generalitat o els ajuntaments.

Imatges secundàries: 
L’idCat Mòbil és un servei d’autenticació de persones usuàries i signatura electrònica orientat a la ciutadania i basada en l’enviament de contrasenyes d’un sol ús a un telèfon mòbil. Font: Unsplash. Font: Unsplash
L’idCat Mòbil és vàlid per a certs tràmits entre entitats i administracions catalanes com ara la Generalitat o els ajuntaments. Font: Unsplash. Font: Unsplash
Subtitols: 
Principals característiques
Per què serveix?
Diferències entre l’IdCat Mòbil i el certificat digital
Com demanar l’IdCat Mòbil?
Continguts: 

El sistema permet a la ciutadania major de 16 anys actuar electrònicament davant les administracions públiques catalanes. Ofereix un sistema de signatura ordinària que vincula la identitat de la persona signatària amb un document i en garanteix la integritat.

Les dades d’identitat i el correu electrònic de les persones usuàries queden registrades a la Seu electrònica de l’Administració de la Generalitat, de la qual és titular el Departament de Presidència. D’aquesta manera es deixa constància de la vinculació entre la persona identificada i el seu telèfon mòbil.

L’idCat Mòbil permet realitzar diversos tràmits amb l’administració pública, com ara l’enviament d’una declaració responsable o una notificació d’activitats. Molts tràmits oficials només es poden fer a través d’Internet i, per tant, les entitats han de comptar amb una identificació electrònica. Aquesta identificació es valida a través de l’IdCat Mòbil o un certificat digital d’una persona física, jurídica o persona vinculada.

En funció del tràmit i el tipus d’administració cal utilitzar un sistema d’identificació o un altre. Mentre que l’idCat Mòbil es pot demanar sense certificat digital i de manera 100% en línia, el certificat digital de representant de persona jurídica és un sistema basat en un certificat digital en programari. Aquest sistema només es pot demanar presencialment perquè requereix comprovar la identitat del ciutadà o ciutadana in situ.

L’IdCat Mòbil és més senzill d’aconseguir perquè només cal tenir accés a Internet i comptar amb un dispositiu mòbil que rebi missatges de text (SMS). Des de l’inici de la crisi sanitària provocada per la Covid-19, moltes entitats que encara no tenen certificat digital han optat per l’opció de l’IdCat Mòbil. És l’alternativa més pràctica i ràpida per fer evitar la gestió presencial que requereix l’obtenció d’altres eines identificatives.

Això sí, hi ha tràmits que només accepten el certificat digital com a sistema d’autoidentificació. Per exemple, la presentació de sol·licituds de subvencions, tràmits amb la Seguretat Social o l’Agència Tributària i la presentació de factures electròniques.

Una altra peculiaritat del certificat digital és que s’ha d’instal·lar en cada un dels dispositius amb què es vulgui fer el tràmit (ordinador, mòbil...). A més, té un període de validesa limitat, inclòs al propi certificat. En definitiva, el certificat digital és l’equivalent electrònic a un document d’identitat. En aquest recurs de Xarxanet s’expliquen els passos a seguir per sol·licitar el certificat digital de persona jurídica.

 • L’Idcat Mòbil l’ha de demanar una persona que representi l’entitat. Habitualment ho fa el president o la presidenta de l’organització.
 • En primer lloc, cal anar a la pàgina web de l’IdCat Mòbil i donar-se d’alta.
 • Cal clicar a l’opció ‘Alta sense certificat’.
 • És necessari tenir a mà el DNI de la persona que ho demana, la Targeta Sanitària Individual del CatSalut i el número de mòbil.
 • La persona que l’ha sol·licitat rebrà un missatge al mòbil amb una contrasenya d’un sol ús que s’haurà d’utilitzar a l’hora de fer el tràmit en qüestió.
field_vote: