Com saber si es tenen deutes amb l’Agència Tributària?

Imatge principal a portada: 
 Font: Canva
Autor/a: 
Eugenia Ifer
Resum: 

Assegurar-se que no es tenen comptes pendents amb hisenda ajuda a garantir una economia estable.

Independentment de si és l’època de la declaració de la renda o no, és important que totes les persones i entitats estiguin segures que no tenen cap deute amb l’Agència Tributària. En cas de que la persona o organització tengui comptes pendents pot trobar-se amb una sèrie de conseqüències negatives:

Imatges secundàries: 
 Font: Canva
 Font: Wikipedia
Subtitols: 
Com descobrir si es tenen deutes amb Hisenda?
Què fer si es descobreix que es tenen deutes?
Com es pot procedir al pagament dels comptes pendents?
Què passa si hi ha més d’un deute per pagar?
Continguts: 

Per comprovar si es tenen deutes amb Hisenda hi ha dues maneres, virtualment o presencialment. Si s’escull fer la consulta en línia, es pot realitzar de forma ràpida i immediata. A la web de l’Agència Tributària s’ha d’accedir a la secció ‘Consultar deutes’, una vegada dins s’ha d’introduir el certificat electrònic, DNI electrònic o Cl@ve PIN. Quan es dur a terme la consulta apareix: la clau de liquidació, l'objecte tributari, l'import total i pendent, el període i la situació en la qual es troba el deute en aquest moment. Prement sobre la clau de liquidació d’un deute es pot accedir al detall del deute.

Si es necessita més informació, es tenen dubtes sobre la situació dels deutes i/o no es tenen les dades d’accés, s’ha de demanar una cita presencial. Per poder concertar una reunió cal demanar cita prèvia.

En cas de descobrir que es tenen comptes pendents amb Hisenda es pot procedir al pagament pertinent o bé presentar una sol·licitud d’ajornament o de fraccionament de la quantia que es deu. Si s’escull la primera opció, s’haurà de continuar amb el tràmit i es clicarà sobre 'obtenir carta de pagament' per realitzar l’ingrés.

En canvi, si es necessita ajornar o fraccionar el que es deu s’ha de presentar una sol·licitud que haurà d’acceptar Hisenda. Seran vàlides només aquelles sol·licituds on els deutes estiguin en període voluntari o executiu i es pugui acreditar que la persona o organització té una situació economicofinancera que li impedeixi, de forma transitòria, dur a terme el pagament.

Per tal de poder efectuar el pagament pendent amb Hisenda s’ha de continuar amb el tràmit. Una vegada s’ha demanat la carta de pagament sortiran les dades de la persona en qüestió, i si tot està correcte s’ha de clicar en ‘Acceptar’.

A la següent pàgina es pot seleccionar el mètode de pagament que es desitja: una opció és obtenir el 'document d’ingrés' per poder fer el pagament en una entitat bancària. Una altra opció és dur a terme el pagament de forma virtual i immediata. El pagament mitjançant deute en compte està disponible amb certificat digital, DNI electrònic o Cl@ve PIN. En canvi, el pagament mitjançant targeta de crèdit o dèbit només està habilitat amb certificat digital o DNI electrònic.

Quan es tenen més d’un deute pendent amb l’Agència Tributària existeix la possibilitat de generar una mateixa carta de pagament. En cas que no sigui possible s’haurà de generar de forma individual. A les imatges que es troben a continuació es pot veure com es divideixen els deutes entre els quals es poden pagar de forma individual i els que hi ha l’opció d’efectuar el pagament de forma conjunta, en aquest cas s’haurà de seleccionar aquells deutes que es vulguin pagar a la vegada.

field_vote: 

Tot el que cal saber sobre el certificat de donacions

Imatge principal a portada: 
 Font: Canva
Resum: 

És necessari aquest model perquè les persones donants puguin deduir les seves aportacions.

El certificat de donacions és un document que justifica les donacions que realitzen les persones físiques o jurídiques que poden beneficiar-se de deduccions fiscals a organitzacions sense ànim de lucre.

Juntament amb aquest document es poden obtenir altres justificants com una transferència bancària, un contracte o un altre tipus de document que pugui verificar la donació.

Imatges secundàries: 
 Font: Canva
Model 182 Font: Canva
Subtitols: 
Què ha de tenir un certificat de donacions?
Quin tipus de donacions són deduïbles?
Quines deduccions fiscals tenen els donatius a una ONG?
Quina declaració ha de presentar l’entitat donatària?
Continguts: 

El contingut del certificat de donacions es regula a partir de l’article 24 de la Llei 49/2002, de 23 de desembre, on s’especifica que seran necessaris els següents punts:

 • Número d’identificació fiscal i les dades d’identificació personal de la persona donant.
 • Dades de l’entitat donatària: NIF, denominació social, domicili...
 • Data i import del donatiu quan siguin recursos dineraris.
 • Menció expressa que l’entitat donatària està inclosa a les regulades en l’article 16 d’aquesta mateixa llei.
 • Document públic o un altre document autèntic que acrediti l’entrega del bé donat quan no es tracti de donacions en diners.
 • Destí que l'entitat donatària donarà a l'objecte donat.
 • Menció expressa del caràcter irrevocable de la donació, és a dir, explicar que la donació no es pot anul·lar.
 • El certificat haurà d'anar signat per la representant legal de l'entitat (president/a o secretari/a, per exemple) i el segell.

Segons la regulació de les donacions deduïbles que recull l'article 17 de la mateixa llei, les següents aportacions realitzades tenen dret a practicar deduccions a l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, Impost sobre Societats o Impostos sobre la Renda de no Residents:

 • Els donatius i donacions de diners, béns i drets.
 • Les quotes d'afiliació.
 • La constitució d'un usdefruit sobre béns, drets o valors, feta sense contraprestació.
 • Els donatius de béns que formin part del Patrimoni Històric Espanyol.
 • Els donatius de béns culturals de qualitat garantida en favor d'entitats que tinguin com a finalitat la difusió del patrimoni històric artístic.

És important que les entitats sàpiguen quines són les deduccions fiscals que tenen els donatius per poder informar els i les donants i potencials donants.

 • En el cas de les persones físiques que tributen per l'IRPF, si la donació és de fins a 150 euros, el percentatge de deducció que s’aplica és del 80% al tram estatal. Quan la quantia és superior tindrà un percentatge de deducció del 35%. Si la persona donant ha fet donacions a la mateixa entitat amb un import igual o superior durant els dos anys consecutius immediatament anteriors el percentatge a aplicar a la quantitat que excedeixi de 150 euros serà del 40%. En tot cas, la base de la deducció per la persona donant no pot superar el 10% de la seva base liquidable de l'exercici.
 • Quan es tracta de persones jurídiques es podran deduir l’Impost sobre Societats un 35% en cas que no es compleixin els requisits de recurrència. Però si la mateixa empresa ha fet durant dos anys consecutius anteriors la mateixa donació o superior a la mateixa entitat el percentatge puja al 40%. La base de la deducció és del 10% com a límit de la base imposable de l'Impost sobre Societats.

L'entitat beneficiària haurà de remetre a l'Agència Tributària la informació pertinent de les donacions rebudes. Ho farà amb el model de certificat de donacions, però també haurà de presentar altres documents, com el model 182, declaració informativa, donatius, donacions i aportacions rebudes.

El model 182 és un document que recull una declaració informativa en la qual es crea un llistat d’aquells donatius, donacions i aportacions que tenen dret a una deducció a l’IRPF o Impost sobre Societats. La presentació d’aquests models es realitza de forma telemàtica.

field_vote: 

Com obtenir el certificat digital pas a pas

Imatge principal a portada: 
El certificat digital és una eina imprescindible per a totes les entitats que han de comunicar-se amb les administracions públiques. Font: Unsplash. Font: Unsplash
Autor/a: 
Dolors Martínez Mendoza
Resum: 

Les entitats no lucratives que han d'efectuar determinats tràmits, principalment amb les administracions públiques, tenen la possibilitat de disposar d'aquesta eina, cada vegada més imprescindible.

Fins a juny de 2016, el certificat a utilitzar havia de ser el de persona jurídica.

Però a partir de l'1 de juliol de 2016, l'entrada en vigor de la totalitat del Reglament de la Unió Europea que regula, entre d'altres, les identificacions electròniques, ha fet que aquest tipus de certificat ja no es pugui obtenir. Per aquest motiu, s'ha substituït per l'anomenat certificat de representant de persona jurídica.

Imatges secundàries: 
El certificat digital és una eina imprescindible per a totes les entitats que han de comunicar-se amb les administracions públiques. Font: Unsplash. Font: Unsplash
El reglament estableix que el certificat de persona física ja no es pugui obtenir. Font: Freepik.
Subtitols: 
Consideracions prèvies i configurar el navegador
Documentació necessària
Alta de la sol·licitud
Acreditació de la identitat de la persona representant
Descàrrega del certificat
Còpia de seguretat i exportació a altres suports
Continguts: 

En primer lloc, cal tenir en compte alguns aspectes imprescindibles que poden afectar el procés d'obtenció i instal·lació del certificat:

 • No es pot formatejar el dispositiu entre l'inici del procés de sol·licitud del certificat i la seva descàrrega.
 • El procés complet s'ha de realitzar des del mateix ordinador, usuari i navegador, i no es podran realitzar actualitzacions a l'equip mentre aquest no finalitzi.
 • És possible que, durant el procés, s'hagi de desactivar l'antivirus.
 • Prèviament a la sol·licitud del certificat, cal llegir i acceptar la Declaració de Pràctiques de Certificació, on s'explica sota quines condicions CERES presta aquest servei.

Tot i que abans només es podia fer amb els navegadors Internet Explorer i Mozilla Firefox, ara ja es pot fer el tràmit des de qualsevol plataforma (Safari, Google Chrome...).

A continuació, caldrà configurar l'ordinador en funció del sistema operatiu que tinguem. Aquest pas s'ha de fer descarregant el configurador automàtic de la Fàbrica Nacional de Moneda y Timbre.

A través d'aquest enllaç es pot veure quin dels configuradors cal descarregar-se, depenent de si es sistema operatiu de l'ordinador amb el qual es vol obtenir el certificat digital és Windows, Mac o Linux.

La documentació que es necessita per poder obtenir el certificat és la següent:

 • Relativa a l'entitat: certificat del registre públic on estigui inscrita l'entitat (d'Associacions, Protectorat de Fundacions, de la Secretaria General d'Esports, del Departament de Treball, del Ministerio del Interior...) on constin les dades relatives a la seva constitució. És a dir, un certificat de les dades registrals de l'entitat.
 • Relativa a la persona representant: certificat del registre públic on estigui inscrita l'entitat on consti el nomenament i vigència del seu càrrec. A més, haurà d'aportar en el moment de l'acreditació presencial la seva documentació personal:
  • Si té nacionalitat espanyola: el seu DNI, passaport o permís de conduir.
  • Si és una persona ciutadana de la Unió Europa o de l'Eespai Econòmic Europeu: la seva targeta d'identitat d'estranger/a, el certificat de ciutadà o ciutadana de la Unió Europea, juntament amb el passaport o DNI del país d'orígen, o NIE amb el passaport o DNI del país d'origen.
  • Si és una persona estrangera: la targeta d'identitat d'estranger/a o el NIE junt amb el passaport.

Ambdues informacions (dades registrals i dades de l'òrgan de govern i vigència dels càrrecs) es poden agrupar en un únic certificat emès pel registre que correspongui.

De tota aquesta documentació caldrà aportar original, còpia autoritzada o document compulsat.

El certificat emès pel registre no podrà tenir una data d'expedició que sigui anterior en més de 15 dies a la data de sol·licitud del certificat digital (el pas següent), sense comptar dissabtes, diumenges ni festius. Per aquest motiu, és convenient no fer la sol·licitud fins que no es disposi del document.

Un cop es té l'ordinador i la documentació preparats, ja es pot començar a fer la sol·licitud del certificat. En primer terme,cal accedir a la web de l'FNMT i aquí en l'apartat d'obtenir el certificat digital. En aquest lloc, caldrà entrar a l'apartat 'Sol·licitar certificat' de representant de persona jurídica del menú lateral i apareixerà aquesta pantalla:

S'ha d'omplir el formulari de sol·licitud amb el NIF definitiu de l'entitat (el provisional no és valid) i un correu electrònic de contacte, que s'haurà d'escriure dos cops per confirmar que sigui correcte, serà on es rebran les notificacions sobre la mateixa tramitació.

Finalment, caldrà clicar l'enllaç a la consulta i a l'acceptació de condicions d'expedició del certificat, marcar la casella de verificació que hi ha al final de l'escrit, i prémer a 'enviar petició'.

El sistema generarà un codi de sol·licitud que s'haurà de guardar.

A continuació, cal que la persona representant acrediti la seva identitat de les següents formes:

 • Acreditació en línia: disponible només per a entitats amb NIF A, B, C i D. L'ha de realitzar el/la representant de l'entitat identificant-se amb el seu certificat electrònic.
 • Acreditació presencial: es pot fer a qualsevol oficina de registre de l'Agència Tributària.

En aquest cas, caldrà demanar cita prèvia a l'Agència Tributària. A l'hora de fer-ho apareixerà el següent formulari en el qual s'haurà d'indicar el NIF de l'entitat:

Cal tenir en compte que l'acreditació presencial també és es pot fer a les oficines de Correus (no es requereix cita prèvia), de la Comunitat Foral de Navarra o de la Comissió Nacional del Mercat de Valors. En cas necessari, també hi ha oficines a l'extranger on es pot fer aquest tràmit

A la compareixença, la persona representant ha de portar tota la documentació necessària, indicada anteriorment, juntament amb el codi de sol·licitud obtingut al pas anterior.

Un cop completat el procés d'acreditació de la identitat de la persona representant, el darrer pas serà la descàrrega del certificat.

En aquesta pantalla apareix l'avís del cost del certificat, que en la modalitat anterior era gratuït. Actualment, l'obtenció del certificat té un cost de 14 euros més IVA que s'hauran d'abonar mitjançant una targeta Visa o Mastercard. No és necessari que aquesta tingui com a titular l'entitat, pot ser de qualsevol persona particular. La factura d'aquest servei serà enviada posteriorment al correu electrònic indicat a la sol·licitud, en un termini de 24 a 48 hores.

Caldrà indicar en el formulari el NIF de l'entitat i el codi de sol·licitud, desplegar i acceptar les condicions d'ús del certificat.

És en aquest pas on caldrà fer efectiu, mitjançant targeta de crèdit Visa o Mastercard, el pagament de la taxa associada al tràmit.

Finalment, cal prémer a la casella 'Descarregar Certificat' i es generarà un fitxer que es podrà descarregar i instal·lar a l'ordinador. Es completarà així el procés.

A partir d'aquest moment, el certificat ja estarà disponible per al seu ús.

Quan ja es té descarregat el certificat, és molt convenient fer una còpia en un suport extern (disc dur extraïble, llapis de memòria, targeta criptogràfica...), per tal d'assegurar que, si li passa res a l'ordinador, no es deixi de tenir accés al document.

Aquest procés d'exportació es fa des del navegador que es tingui instal·lat a l'ordinador i és diferent en funció del que s'utilitzi. En alguns d'aquests, fins i tot és possible establir una contrasenya que permeti limitar el seu ús.

L'FNMT també ofereix tot un seguit d'instruccions que mostren com s'ha de fer l'exportació i/o importació en els navegadors més habituals.

field_vote: 

Com es pot participar en el joc de La Dooble?

Imatge principal a portada: 
Cada bitllet de La Dooble duu dos números: un de set xifres i altre un de cinc. Font: Freepik.
Resum: 

Les entitats poden distribuir els bitllets de forma telemàtica o amb la venda física als establiments de Loteries de Catalunya o amb la seva pròpia distribució.

Loteries de Catalunya ha creat La Dooble, un nou joc en el qual les entitats el tercer sector són les protagonistes, amb la distribució de les participacions i sobretot amb els beneficis i premis qu

Imatges secundàries: 
Cada bitllet de La Dooble duu dos números: un de set xifres i altre un de cinc. Font: Freepik.
Les entitats no lucratives poden participar en la distribució de La Dooble. Font: Freepik.
Subtitols: 
Com poden participar les entitats?
Com es distribueixen les participacions?
Com es poden obtenir donatius?
Com es gestionen els diners?
Continguts: 

Per participar-hi, en primer lloc, cal que siguin organitzacions sense ànim de lucre inscrites al registre oficial d’entitats corresponent.

A partir d’aquí, han de fer la sol·licitud a través del formulari de registre que trobaran a la pàgina web de La Dooble. Un cop rebuda l’autorització de Loteries de Catalunya, s’assignarà un número de cinc xifres (diferent per a cada entitat) i podran fer la comanda dels talonaris que vulguin vendre.

Per a cada número assignat, hi haurà un total de 8.500 bitllets. De tots aquests, 8.000 es podran vendre com a participacions físiques i 500 es vendran en format digital.

La venda dels bitllets es pot fer per tres vies. En primer lloc, les entitats poden fer la distribució exclusiva físicament, això vol dir que han de demanar els talonaris de 25 participacions que desitgin vendre. Per a això, les organitzacions hauran de fer la comanda i la recollida dels talonaris impresos en un dels punts de venda de la xarxa de Loteries de Catalunya. Per tant, les persones que hi vulguin participar només podran fer-ho comprant directament les participacions a l’entitat.

Aquestes, però, també poden optar únicament per la venda de bitllets a través dels més de 2.000 punts de venda de Loteries de Catalunya, de la pàgina web o l’app. En aquest cas, les persones compradores poden escollir el número segons l’entitat amb la qual desitgin jugar, seleccionar un número concret o bé adquirir-ne un d’aleatori.

L’última opció inclou la venda física de talonaris per part de les entitats així com a través dels canals de venda de Loteries de Catalunya. A més a més, les entitats disposaran d’enllaços que podran compartir per tal que les persones interessades puguin accedir directament a la compra del seu bitllet de La Dooble.

Les entitats que ho desitgin poden afegir un donatiu d’1, 2, 3 o 4 euros. En les participacions impreses que distribueixen físicament les entitats la quantitat de donatiu serà la mateixa per a tots els bitllets del mateix número.

A més, serà un donatiu obligatori per a les persones compradores. Per tant, el preu de la participació serà de quatre euros, més el donatiu assignat, si ho ha seleccionat l'entitat.

En cas que els números es comprin de forma telemàtica o en els establiments de Loteries de Catalunya, la persona que hi juga podrà decidir si compra el bitllet amb el donatiu proposat per l’organització -per tant, ve predeterminat i no es pot escollir la quantitat- o sense.

Cada entitat ha d’ingressar la liquidació corresponent a les participacions venudes al compte bancari indicat per Loteries de Catalunya, abans del 10 de desembre de 2022. Una vegada quedi constància que s’ha ingressat l’import corresponent, s’activaran els bitllets perquè puguin entrar en el sorteig.

A més, les participacions no venudes s’hauran de retornar abans del 3 de desembre en el mateix punt de la recollida. Finalment, les participacions no abonades a Loteries de Catalunya abans del 17 de desembre no entraran en el sorteig.

D’altra banda, els donatius que obtinguin les entitats amb la seva pròpia distribució se’ls podran quedar directament. Pel que fa als donatius aconseguits a través dels punts de venda o canals telemàtics, Loteries de Catalunya els transferirà a l’organització.

Les persones i entitats guanyadores es decidiran en els sortejos del 20 de desembre del 2022.

field_vote: 

Quins tràmits dels comptes anuals finalitzen durant el juny?

Imatge principal a portada: 
Les fundacions i associacions declarades d'utilitat pública han de retre comptes anualment. Font: Olia Danilevich (Pexels).
Autor/a: 
Sandra Pulido
Resum: 

En els sis mesos posteriors al tancament de l'exercici, les associacions declarades d'utilitat pública han de fer la presentació i les fundacions l'aprovació.

Les fundacions i associacions declarades d’utilitat pública (DUP) han de retre comptes amb l’administració tal com estableix el Decret 259/2008, de 23 de desembre, pel qual s'aprova el Pla de comptabilitat de les fundacions i les associacions subjectes a la legislació de la Generalitat de Catalunya; i el

Imatges secundàries: 
Les associacions declarades d'utilitat pública tenen sis mesos per presentar els comptes anuals. Font: Nataliya Vaitkevich (Pexels).
Les fundacions i associacions declarades d'utilitat pública han de retre comptes anualment. Font: Olia Danilevich (Pexels).
Subtitols: 
Presentació de comptes de les associacions declarades d’utilitat pública
Com presentar els comptes anuals de les associacons?
Aprovació dels comptes anuals de les fundacions
Com presentar els comptes anuals de les fundacions?
Continguts: 

Les associacions i federacions DUP han de presentar els seus comptes anualment. Això significa que els i les membres de la junta directiva o l’òrgan de representació hauran hagut d’aprovar prèviament els comptes anuals de l’exercici econòmic anterior.

Un cop aprovats, les organitzacions disposen d’un mes per a la presentació dels comptes. Aquest fet, però, s’ha de realitzar durant els sis mesos següents després de la finalització de l’exercici. Per tant, el 30 de juny acaba el termini per presentar els comptes anuals de l’exercici econòmic corresponent a l’any natural (a 31 de desembre de 2021). Totes aquelles entitats declarades d’utilitat pública que encara no hagin aprovat ni presentat els seus comptes, hauran de fer-ho en les pròximes setmanes.

Des de fa uns anys, la presentació dels comptes de les associacions DUP s’ha de fer necessàriament telemàticament a través de la pàgina web del tràmit del Departament de Justícia. Aquí, cal seleccionar si es tracta d’una associació o federació i descarregar el formulari corresponent per tal d’emplenar-lo i enviar-lo. Si el tràmit es fa correctament, en aquest moment s’haurà de rebre la confirmació de tramitació efectuada.

L’acusament de rebuda és important per tenir constància de quan s’ha iniciat el procediment, permet fer el seguiment del tràmit i indica si cal abonar taxes. En aquest cas, s’han de pagar 77,80 euros en el termini de deu dies hàbils després de rebre la carta de pagament.

A l’hora de presentar els comptes anuals s’ha d’adjuntar la següent documentació:

 • Comptes anuals, incloent-hi l’estat de canvis en el patrimoni net i de fluxos d’efectiu, compte de resultats i el balanç de situació.
 • Certificat de l’acord d’aprovació dels comptes anuals de l’assemblea generals de socis i sòcies.
 • Memòria anual d’activitats de l’exercici corresponent.

Les fundacions tenen fins al 30 de juny per aprovar els seus comptes anuals, ja que per a l’aprovació el Patronat disposa de sis mesos a partir de la data de tancament de l’exercici anterior (és a dir, el 31 de desembre de 2021, si coincideix amb l’any natural). Un cop aprovats els comptes, les fundacions registrades a Catalunya tenen trenta dies per fer el lliurament al Protectorat.

En canvi, en el cas de les fundacions inscrites en el Registre de Fundacions de competències de l’estat només tenen deu dies hàbils per a la presentació dels comptes anuals al protectorat, després de la corresponent aprovació.

Per tal de poder presentar els seus comptes anuals, les fundacions inscrites als registres catalans han d’enviar telemàticament el formulari amb la memòria adjuntada i, si és pertinent, l’auditoria dels comptes anuals i l’informe anual sobre el grau de compliment del codi de conducta. També és necessari que incloguin el certificat d’aprovació dels comptes anuals.

Cal tenir en compte que un cop es presenten el comptes, es genera una carta per tal de fer el pagament de la taxa de 77,80 euros en el termini de deu dies.

Les fundacions i associacions declarades d’utilitat pública han de tenir en compte tots els terminis per complir amb la normativa. Des de Xarxanet està a disposició de les entitats el servei d’assessorament, a través del qual es poden resoldre dubtes en relació amb aquest o altres temes.

field_vote: 

Quins avantatges obtenen les entitats que participen en la Dooble?

Imatge principal a portada: 
La Dooble és un nou joc de Loteries de Catalunya totalment social. Font: Freepik.
Resum: 

Loteries de Catalunya ha posat en marxa un nou joc totalment social amb el qual el teixit associatiu és el protagonista i se’n beneficia de diverses maneres.

La Dooble és el nou joc amb el qual Loteries de Catalunya vol contribuir amb les entitats no lucratives. Cada bitllet o participació té dos números i es realitzen dos sortejos per atorgar premis individuals, fins al milió, i col·lectius, amb petites quantitats.

Imatges secundàries: 
La Dooble és un nou joc de Loteries de Catalunya totalment social. Font: Freepik.
La Dooble es basa en dos sortejos per atorgar premis individuals i col·lectius. Font: Freepik.
Subtitols: 
Les entitats guanyen amb els donatius
També hi ha premis per a les entitats
Altres guanys per al teixit associatiu
Continguts: 

D’una banda, les organitzacions sense ànim de lucre poden aplicar o no, segons decideixin, un petit donatiu a cadascuna de les participacions. És a dir, que a les participacions que venen amb el seu número costaran quatre euros com a preu base de la participació més la quantitat del donatiu que decideixin.

Aquesta col·laboració pot ser d’entre 1 i 4 euros. En aquest sentit, però, cal tenir en compte que el donatiu que escolli aplicar l’entitat ha de ser el mateix per a totes les seves participacions. Per tant, les organitzacions sense ànim de lucre guanyaran la quantitat de donatius corresponent a les participacions venudes.

El primer que cal tenir en compte és que els premis se sortegen de manera aleatòria només entre els números venuts, això fa que cap premi quedi desert.

La Dooble es basa en dos sortejos, un per donar els premis individuals amb imports dels 100 euros al milió que s'escull amb el número de set xifres, i un altre per repartir els premis col·lectius, en els quals es premien les terminacions i reintegrament del número de cinc xifres.

A banda d’aquests premis per a les persones participants, les entitats que hagin col·laborat en la venda de les participacions de La Dooble també hi poden guanyar:

 • Una entitat obtindrà 30.000 euros.
 • Tres entitats, n'aconseguiran 20.000 cadascuna.
 • 10 entitats guanyaran un premi de 10.000 euros cadascuna.

En total, catorze organitzacions sense ànim de lucre sortiran beneficiades amb la seva participació en La Dooble.

A banda dels donatius (que suposen uns ingressos complementaris per a les entitats) i els premis del sorteig, el sector no lucratiu també es beneficia de La Dooble perquè tots els beneficis assolits de la comercialització de la loteria es destinen íntegrament al fons de loteries per a la prosperitat i cohesió social.

A més a més, es poden destacar altres beneficis intangibles, com ara la comunicació i la difusió de les entitats. En aquest sentit, les persones individuals que hi vulguin jugar ho poden fer comprant directament les participacions a les entitats o bé a través dels canals de venda de Loteries de Catalunya.

Això significa que una persona podrà saber totes les entitats que hi participen a través dels punts de venda, el web i l’app; i, per tant, podrà comprar les participacions o bitllets de noves organitzacions, o entitats que es troben lluny del seu àmbit i amb les quals d’una altra manera seria difícil col·laborar.

Per a més informació:

field_vote: 

Canvien les condicions salarials en el sector del lleure

Imatge principal a portada: 
Des d’inici del 2022 està vigent un nou acord parcial del Conveni col·lectiu del sector del lleure educatiu i sociocultural de Catalunya. Font: Freepik.
Resum: 

L’acord només afecta dos aspectes del conveni col·lectiu i, per tant, encara es mantenen les negociacions entre les parts implicades.

Des d’inici del 2022 està vigent un nou acord parcial referent al Conveni col·lectiu del sector del lleure educatiu i sociocultural de Catalunya. Aquest nou pacte inclou una modificació de les condicions econòmiques, el que es tradueix en una pujada salarial del 7% al llarg dels anys 2022, 2023 i 2024.

Imatges secundàries: 
Des d’inici del 2022 està vigent un nou acord parcial del Conveni col·lectiu del sector del lleure educatiu i sociocultural de Catalunya. Font: Freepik.
L'acord suposa una pujada salarial del 7% al llarg dels anys 2022, 2023 i 2024. Font: Freepik.
Subtitols: 
Com afecta aquest acord al sector?
Com queden les taules retributives?
Modificacions en els llocs de treballs de museus i centres culturals
Continguts: 

En primer lloc, cal tenir present que aquesta resolució és només un acord parcial que afecta dues qüestions concretes de l’àmbit del lleure educatiu i sociocultural: les retribucions per conveni col·lectiu i la descripció i retribució de certs llocs de treball i classificació professional dels museus i centres culturals.

Per tant, que sigui parcial suposa que es mantenen les negociacions del IV Conveni col·lectiu del sector del lleure educatiu i sociocultural, per tal de poder arribar a un acord transversal, més enllà de les dues qüestions esmenades en aquesta resolució.

En aquest sentit, el sector encara es regeix pel III Conveni, aprovat l’any 2015, a l’espera que Comissió negociadora arribi a un nou acord.

Des de començaments del 2022 i al llarg dels pròxims anys, fins al 2024, els sous que es regeixen per aquest conveni col·lectiu experimentaran diversos augments, suposant un increment total del 7%.

El gener de 2022 ja es va aplicar de forma retroactiva un increment de l’1,5% sobre les taules actuals i al setembre d’aquest mateix any s’haurà d’efectuar un altre augment salarial de l’1%.

El 2023 l’increment serà del 2%, amb efectes a partir del setembre. Finalment, el nou acord estableix una darrera pujada del sou del 2,5%, també amb efectes des de l’1 de setembre de 2024.

En aquest sentit, cal tenir en compte que tots aquests increments salarials són aplicables sobre les quantitats resultants de l’augment imputable immediatament anterior.

En la línia del que es va aconseguir en l’anterior acord parcial, tots aquells sous que estiguin “per sota del salari mínim interprofessional vigent aprovat pel govern en cada moment, s'aplicaria aquest com a retribució mínima”. És a dir, que el sou més baix hauria de ser de 1.000 euros bruts mensuals en 14 pagues per jornada completa.

La resolució estableix, a partir de les modificacions, les noves taules retributives del 2022, a les quals s’han de sumar els increments del 2023 i 2024.

D’altra banda, en aquest acord parcial també s’estableix la creació d’una nova posició per a museus i centres culturals: mediador/a cultural, com a persona que “dissenya i realitza programes i activitats per apropar els continguts de museus i centres culturals a visitants i públic”, entre altres especificacions.

A més, varia la definició del lloc de treball d’informador/a amb la incorporació de les funcions de venda d’entrades i, alhora, desapareix el càrrec de venedor/a d’entrades i reserva de grups.

També es crea el lloc de feina de tècnic/a de producció, amb funcions que inclouen “la preparació dels equips d'imatge, llum i so, la realització de les proves, l'ús i control d'equips durant els esdeveniments, sempre que no requereixin una habilitació o capacitació específica”.

Aquestes variacions poden comportar, alhora, canvis en les condicions retributives, segons el que reflecteix el nou text.

field_vote: 

S’elimina l’IVA per a les donacions de productes

Imatge principal a portada: 
La modificació suposa que la base imposable queda acero. Font: Unsplash.
Autor/a: 
Sandra Pulido
Resum: 

Això pot afavorir la reducció de residus o el malbaratament alimentari, ja que les empreses ho tindran més fàcil.

La disposició final 3ª de la Llei de Residus i Sòls Contaminats modifica la Llei 37/1992, de 28 de desembre, de l’Impost sobre el Valor Afegit. Això significa que ha canviat la tributació a pagar quan es fan donacions de productes a entitats sense ànim de lucre.

Imatges secundàries: 
La modificació suposa que la base imposable queda acero. Font: Unsplash.
Canvia la tributació a pagar quan es fan donacions de productes a entitats sense ànim de lucre. Font: J. Muniz, Unsplash.
Subtitols: 
Com afecta la modificació en l’IVA?
Com notificar les donacions?
Com afecta això al Tercer Sector?
Continguts: 

A partir d’ara, si una empresa o entitat realitza una donació en espècies a una entitat no lucrativa (considerant com a tal el que estableix l’article 2 de la Llei 49/2009, és a dir, principalment les que són d’utilitat pública), s’entendrà que hi ha hagut un deteriorament total del producte.

Això suposa que la base imposable (la quantitat sobre la qual es calculen els impostos) serà cero. A més a més, en aquest sentit, la modificació de la normativa estableix que s’aplicarà un 0% d’IVA a aquestes donacions.

Fins ara, l’operació de donar uns productes s’entenia com autoconsum i això suposava que l’empresa donant hagués de pagar IVA.

Cal tenir en compte, però, que per poder aplicar el 0% d’IVA aquests productes donats s'han de destinar a les finalitats d’interès general desenvolupades per l’organització. Per tant, no seria aplicable si l’organització no lucrativa es ven aquests productes rebuts.

Fins ara, en realitzar una donació s’aplicava un 21% d’IVA sobre la base imposable, a més de rebre la deducció en l’Impost sobre Societats del 35% (o el 40%, en casos determinats). Per aquest motiu, era necessari fer una autofactura en la qual reflectir l’IVA.

Tot i els canvis aplicats, les entitats no lucratives hauran de seguir emetent un certificat de donacions en el qual s’inclou l’ús o finalitat dels productes rebuts, tal com estableix el Reial Decret 1270/2003, pel qual s’aprova el Reglament per a l’aplicació del règim fiscal de les entitats sense finalitats lucratives i dels incentius fiscals al mecenatge.

Ara, aquesta també és la manera perquè l’empresa pugui acreditar que la donació es destinarà a finalitats d’interès general i que, per tant, pot estalviar-se l’IVA.

No haver de pagar IVA, per poc que sigui, incentiva que les empreses facin més donacions a entitats no lucratives, encara que cal tenir present que no en tots els casos és possible aquesta eliminació de l’IVA (com ja s’ha anat explicant).

La idea principal i de la qual va sorgir aquesta iniciativa des de diversos sectors és la reducció en la generació de residus i l’aplicació d’un model d’economia circular. En especial, la proposta pensa en els productes alimentaris que, d’aquesta manera, es poden reaprofitar.

Ara, la tasca del Tercer Sector és donar a conèixer aquest canvi per aconseguir un major compromís de les empreses.

field_vote: 

La X solidària de la declaració de la renda

Imatge principal a portada: 
La X solidària és una casella de la declaració de la renda que permet destinar una part dels imposts a ONG. Font: Pixabay. Font: Pixabay
Autor/a: 
Júlia Hinojo
Resum: 

La casella d’activitats d’interès social permet que les persones contribuents destinin un 0,7% dels seus impostos a ONG.

La campanya X solidària afecta totes les persones contribuents de l’Estat i és molt senzill participar-hi. Només cal marcar una casella en el moment de presentar la declaració de la renda

Imatges secundàries: 
La X solidària és una casella de la declaració de la renda que permet destinar una part dels imposts a ONG. Font: Pixabay. Font: Pixabay
La X solidària és una casella del formulari de la declaració de la renda que permet destinar una part dels impostos a projectes socials. Font: Freepik.
Subtitols: 
Què és la X solidària?
On es troba la casella i com la puc marcar?
On es destinen els diners?
Més informació
Continguts: 

La X solidària és una casella del formulari de la declaració de la renda que permet destinar una part dels impostos a projectes socials. També s’anomena casella d’activitats d’interès social. De fet, és aquest nom el que apareix al document de la declaració de la renda, que s’ha d’emplenar i enviar a través de la seu electrònica de l’Agència Tributària.

L’assignació de quantitats a activitats d’interès general considerades d’interès social està establerta al Reial Decret Llei 7/2013 de 28 de juny. La normativa estableix que es destinarà a subvencionar activitats d’interès general i social el 0,7% de la quota íntegra de l’impost de les persones contribuents que explícitament manifestin la seva voluntat en aquest sentit.

Aquesta assignació es destinarà a ONG d’acció social i de cooperació al desenvolupament per a la realització de programes socials. Les persones que no marquen aquesta casella, aquest 0,7% s’imputarà als Pressupostos Generals de l’Estat amb finalitats generals.

Cal destacar que marcar la X solidària no modifica en cap cas el resultat a pagar o a retornar de cada contribuent. És a dir, no suposa cap cost econòmic per a la persona que la marca. D’altra banda, l’assignació de quantitats a finalitats socials és independent a l’assignació tributària a l’Església catòlica. És a dir, les dues caselles són compatibles.

Primer de tot, cal saber si s’està obligat/da a fer la declaració de la renda. En cas d’estar-hi o de no estar-hi però voler-la presentar igualment, cal anar a la seu electrònica de l’Agència Tributària, clicar a Renda 2021 i a Servei de tramitació esborrany/declaració (renda web). Des d’allà s’han de seguir tots els passos que indica la web per confeccionar l’esborrany de la declaració de la renda.

El formulari que s’obre obliga a identificar-se amb el certificat o DNI digital o, en cas de no tenir-ne, amb el DNI i data de validesa. Després cal posar la Cl@ve, en cas de tenir-la. També es pot accedir posant la casella 505 de l'última renda i, en cas de no haver-la presentat, s'han de posar els cinc últims dígits de l'IBAN de la persona contribuent. Amb aquestes dades es podrà accedir a un codi de referència personal que s’utilitzarà per emplenar la declaració. A banda d’aquest codi, caldrà afegir també alguna dada més, com ara l’adreça, correu electrònic i telèfon.

Amb aquesta informació, el sistema genera automàticament la declaració de la renda de la persona en qüestió amb el resultat final, que pot ser positiu (voldrà dir que toca ingressar aquella quantitat a l’organisme tributari) o negatiu (que significa que la persona contribuent haurà de rebre aquell import de les arques públiques).

Per trobar la X solidària cal anar a buscar-la. Un cop ja es té el resultat, cal utilitzar l’índex de la declaració, buscar la casella 106 d’activitats d’interès social i marcar-la. Per tenir una referència, és la casella que va just després de la 105, que es marca per destinar una altra part dels impostos al sosteniment econòmic de l’Església catòlica.

Un cop es marca la casella 106, es guarda i ja es pot procedir a la tramitació de la declaració de la renda.

L'any 2021, per exemple, es van recaptar 386 milions d’euros per a activitats d’interès social. Això va suposar que unes 200.745 persones hagin rebut atenció directa a través de diferents projectes desenvolupats per entitats que van rebre aquest finançament.

Segons dades oficials del projecte X Solidària del 2021, els programes finançats mitjançant la casella 106 es van dirigir principalment a projectes de la infància, famílies, joventut, gent gran, persones amb discapacitat i persones en situació de pobresa o vulnerabilitat. En aquesta ocasió, a més, gairebé 2 milions d'euros recaptats a través d'aquesta via es van destinar a finançar projectes per a persones migrades i refugiades.

La quantitat recaptada i el nombre de persones que marquen la X solidària ha anat en augment en els últims anys. El 2010, per exemple, un total de 9,4 milions de persones contribuents van marcar la casella. El 2021, més d'11,5 milions de persones marquen la casella de finalitats socials, això és, un 54% de contribuents.

La campanya X solidària està coordinada per la Plataforma d’ONG d’Acció Social. A més a més, compta amb el suport de la Plataforma del Tercer Sector, la Plataforma del Voluntariat d’Espanya, la Xarxa Europa de la Pobresa i la Lluita contra l’Exclusió Social a l’Estat Espanyol (EAPN), el Comitè Espanyol de Representants de Persones amb Discapacitat (COCARMI), la Plataforma d’Organitzacions de la Infància i la Coordinadora d’ONG per al desenvolupament.

Per a més informació sobre aquesta qüestió, es pot consultar la web de X solidària, que inclou un apartat de preguntes freqüents, reportatges i material de sensibilització.

field_vote: 

Per què cal demanar el certificat de contractista i subcontractista?

Imatge principal a portada: 
Quan una entitat treballa amb una altra empresa o persona amb la mateixa activitat existeix la responsabilitat subsidiària. Font: Freepik.
Resum: 

Quan una entitat treballa amb una altra empresa o persona amb la mateixa activitat existeix la responsabilitat subsidiària; hi ha formes, però, d’evitar assumir el seu deute.

Les entitats, de vegades, poden contractar altres empreses o treballadors o treballadores que desenvolupin part de la seva activitat. Per a aquests casos, la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària estableix la responsabilitat subsidiària.

Imatges secundàries: 
Quan una entitat treballa amb una altra empresa o persona amb la mateixa activitat existeix la responsabilitat subsidiària. Font: Freepik.
El certificat de contractista i subcontractista serveix com a garantia per protegir-se davant de la responsabilitat subsidiària. Font: Freepik.
Subtitols: 
Què és el certificat de contractista i subcontractista?
Quan i com es pot demanar aquest certificat?
Què ha d’incloure el certificat?
Continguts: 

Per tal d’evitar la responsabilitat subsidiària que pugui sorgir en el cas que l’empresa, autònom o autònoma o entitat contractada o subcontractada no pagui els seus impostos pertinents, existeix la possibilitat de demanar el certificat de contractista i subcontractista.

Es tracta d’un document que pot demanar l’entitat a l’empresa o persona contractada o subcontractada i que serveix com a garantia per protegir-se davant de la responsabilitat subsidiària i, per tant, dels possibles deutes que puguin haver-hi.

Amb l’expedició d’aquest certificat, l’empresa contractada o subcontractada certifica que té tots els seus comptes al dia amb l’Agència Tributària corresponents als 12 mesos anteriors, en cas del certificat positiu.

El certificat de contractista i subcontractista el pot demanar l’empresa contractada a l’Agència Tributària indicant l’entitat per la qual serà contractada. En aquest sentit, cal tenir en compte que el certificat només es pot exigir en cas que l’empresa o persona contractada o subcontractada desenvolupi una activitat relacionada amb la principal de l’entitat que fa la contractació.

A més a més, el certificat té una validesa de 12 mesos des de la data d’expedició. Per poder-lo obtenir es pot demanar de forma telemàtica amb el DNI electrònic o el certificat digital. El termini de resolució és de tres dies i cal tenir present que en cas de manca d’emissió del certificat no s’entendrà que s’ha emès com a positiu.

El primer que cal tenir en compte és que el certificat pot ser positiu, en cas d’estar al corrent amb les obligacions tributàries, o negatiu.

Aquest segon cas es dona principalment quan hi ha algun deute o manca la presentació d’alguna declaració. Tot i que també pot ser negatiu per tenir una inhabilitació per poder rebre ajuts o subvencions o haver comès algun delicte fiscal, entre d’altres.

Cal tenir present que només es pot tenir un certificat per entitat pagadora. Això significa que l’entitat que contracta o subcontracta ha de donar el seu NIF per incloure’l en el certificat, ja que han de tenir la mateixa activitat, tal com s’ha indicat anteriorment.

Per tant, sempre que una organització vulgui deixar part de la seva activitat principal a una altra entitat, empresa o persona cal que entre les seves rutines tingui molt present el fet de demanar el certificat de contractista i subcontractista per evitar ensurts amb l’existència de possibles deutes que hauria d'assumir.

field_vote: