Les activitats formatives que desenvolupen les entitats poden estar reconegudes amb crèdits de lliure elecció?

Autor/a: 
Marina Aguilar i Mañas
 Font:
Font:

Les activitats formatives que desenvolupen les entitats poden estar reconegudes amb crèdits de lliure elecció?

Resum: 

En aquest recurs trobareu els passos a seguir perquè les activitats formatives que desenvolupeu des de les organitzacions obtinguin aquest reconeixement.

Tots els plans d’estudis dels graus universitaris que es desenvolupen a Catalunya, així com aquells estudis universitaris que no estan adaptats a l’espai europeu d’educació superior, incorporen un cert nombre de crèdits que poden ser triats per l’alumnat. Es tracta dels crèdits de lliure elecció.

L’objectiu principal d’incloure aquests crèdits dins d’aquests plans és oferir als estudiants la possibilitat de cursar una formació més oberta i multidisciplinària que la que inclou el propi pla d’estudi, més especialitzada.

Per tal d’assolir el nombre de crèdits de lliure elecció, estimulats per cada pla d’estudis i universitat, els alumnes poden realitzar diferents activitats.

 • Activitats acadèmiques organitzades per ens i òrgans de la pròpia universitat que no estiguin incloses en la programació del grau que cursa l’estudiant.
 • Activitats no acadèmiques organitzades per ens i òrgans de la pròpia universitat.
 • Activitats acadèmiques organitzades per ens externs a la universitat
 • Activitats no acadèmiques organitzades per ens externs a la universitat.

Aquestes dues darreres opcions possibiliten que les activitats formatives (cursos, congressos, jornades, accions de cooperació o altres) que desenvolupen les entitats no lucratives també comptin amb aquest reconeixement. En concret, es tracta d’un reconeixement que dóna prestigi a l’entitat que desenvolupa aquesta acció i, a la vegada, apropa als estudiants universitaris al tercer sector.

Però cada universitat catalana té uns procediments diferents per tal de sol·licitar el reconeixement de les activitats organitzades per ens externs com a crèdits de lliure elecció. A continuació es destaquen les vies a seguir en el cas de les universitats públiques.

Universitat de Barcelona

Aquest universitat únicament reconeix les propostes formatives d’aquelles organitzacions amb les que té un conveni vigent. En el cas de tenir aquest conveni, les entitats han de fer arribar cada curs les seves peticions.

En concret, la via que tenen aquestes entitats per formalitzar les propostes és fent arribar un informe a la Comissió Acadèmica del Consell de Govern on hi consti les següents dades de cadascú dels cursos o activitats:

 • tipus d’activitat
 • nivell formatiu
 • programa del curs o l’activitat
 • persones que imparteixen el curs o l’activitat
 • tipus d’avaluació
 • durada del curs o l’activitat
 • lloc on es fa el curs o l’activitat
 • una memòria sobre les activitats de l’oferta anterior (cas que l’entitat sol·liciti per segona vegada aquesta acció, amb les dades següents: nombre total d’inscrits a l’activitat, nombre d’estudiants de la UB inscrits a l’activitat, document de valoració de l’activitat - enquestes o altres- i altres dades que l'entitat consideri d’interès).

Més informació

Universitat Autònoma de Barcelona

Aquesta universitat també reconeix únicament les activitats que desenvolupen les institucions amb un conveni signat. Aquestes organitzacions, per tal de presentar les seves propostes, han d’emplenar el formulari “Proposta d’ensenyament i activitats que poden ser reconegudes com a crèdits de lliure elecció”. Cadascuna de les activitats a sol·licitar ha d’anar amb el seu corresponent imprès, així com el programa detallat d’aquesta.

Aquest formulari s’ha de lliurar a tots els deganats o direccions dels centre de la UAB als quals s’adreci l’activitat. En el cas que l’activitat s’adreci a tota la comunitat, la proposta s’ha de presentar al Vicerectorat d’Estudis de Grau (Edifici del Rectorat).

En tot dos casos, la UAB publica l’oferta reconeguda en aquesta web.

Finalment, indicar que presentar-ho hi ha dos terminis:

 • Del 1 al 31 de març, per a les activitats que es duguin a terme durant el primer i/ o segon semestre del proper curs acadèmic, i/o durant l’estiu de l’any següent.
 • Del 15 al 31 d’octubre, per a les activitats que es duguin a terme durant el segon semestre del proper curs acadèmic, i/o durant l’estiu de l’any següent.

Més informació

Universitat Politècnica de Catalunya

Totes les organitzacions que volen oferir activitats que comptin amb el reconeixement de crèdits de lliure elecció i que aquestes siguin incloses en l’oferta general de la UPC, i d’altres tutelades per la UPC, han de fer arribar les seves propostes al Vicerectorat de Docència i Extensió Universitària.

La proposta ha d’incloure els següents camps:

 • dades identificatives de l’entitat
 • persona de contacte
 • programa de la/les activitats
 • durada
 • mecanismes d’avaluació
 • cost per a l’estudiant

Posteriorment, el Vicerector de Docència i Extensió Universitària, presenta una proposta d’activitats acceptades i rebutjades a la Comissió de Convalidacions, per a la seva validació. Una vegada validada la proposta, es tramita al Consell de Govern per a la seva aprovació.

En cas que la proposta de l’entitat sigui específica per a un o més centres docents, i d’altres tutelades per la UPC, aquesta se li fa arribar a la Direcció de cada centre. Posteriorment, els òrgans de govern del centre docent aproven l’oferta específica d’activitats susceptibles de ser reconegudes com a crèdits de lliure elecció per a cada any acadèmic. Abans de l’ inici de cada període lectiu, els centres docents faciliten una còpia d’aquesta oferta al Vicerectorat de Docència i Extensió Universitària.

Per presentar aquestes propostes, les entitats tenen dos terminis:

 • Fins el 31 de maig per al primer quadrimestre del proper curs acadèmic
 • Fins el 31 de desembre per al segon quadrimestre del curs acadèmic vigent

Més informació

Universitat de Girona

En cas aquest, totes les organitzacions que volen presentar les seves activitats susceptibles de ser reconegudes com a crèdits de lliure elecció a la UdG, han de presentar al Vicerectorat de Docència les seves propostes.

Posteriorment, el Vicerectorat de Docència atorga els crèdits corresponents i envia la proposta a les facultats i escoles, les quals accepten o rebutgen l’activitat proposada. Prèviament, però, els òrgans competents de cada centre han d’aprovar també l’activitat.

Finalment, el degà o director del centre tramita al Vicerectorat abans de l’1 de juny i/o el 10 desembre la relació d’activitats, i el Vicerectorat publica a través de la intranet la llista d’activitats reconegudes amb els crèdits atorgats.

El termini de presentació, tant per a les activitat del primer quadrimestre com per al del segon, és del 1 de març al 31 de març. A més, hi ha un període extraordinari per a les activitats corresponents al segon quadrimestre, del 15 al 31 d’octubre.

Més informació

Universitat de Lleida

Una condició sine qua non per tal que les entitats obtinguin el reconeixement de crèdits de lliure a la UdL és que les activitats han de tenir com a responsable a un professor/a a temps complet d’aquesta.

En segon lloc, s’ha de sol·licitar a través d’aquest correu electrònic eees@vd.udl.cat una clau d’accés (codi usuari i password) per tal d’accedir a l’aplicació on es fan arribar les propostes d’activitats formatives. En aquest correu electrònic s’ha de fer constar la següents dades:

 • Nom persona contacte
 • Entitat organitzadora
 • Telèfon
 • Adreça de correu
 • Nom del responsable de l’activitat (professor/ a de la UdL)


Amb aquesta clau d’accés, s’ha d’introduir l’activitat proposada dins aquest aplicatiu. I, una vegada obtinguda la sol·licitud impresa, s’ha de transmetre en paper al cap d’estudis del centre on està adscrit el professor/a responsable del curs.

La Comissió d’Estudis del centre realitza un informe sobre la sol·licitud feta. Només en cas que aquest informe sigui favorable, les entitats poden continuar amb el tràmit i fer les seves peticions a la Unitat de Planificació Docent.

Posteriorment, la Comissió de Caps d'Estudis de la UdL, elabora un informe, no vinculant, on es valora la idoneïtat de les activitats presentades, així com les particularitats que es poden establir en cadascuna de les activitats. Finalment, la Comissió d’Ordenació Acadèmica és l’òrgan competent per aprovar l’oferta presentada per les organitzacions.

Més informació