Què cal tenir en compte sobre les subvencions europees

F Pere Tarrés
Autor/a: 
Daniel Ferrer i Marina Aguilar
Es fonamenten en la cooperació i demanen la col·laboració entre entitats de diferents països.  Font: Pexels
Es fonamenten en la cooperació i demanen la col·laboració entre entitats de diferents països. Font: Pexels

Què cal tenir en compte sobre les subvencions europees

F Pere Tarrés
Resum: 

Tenen algunes particularitats sorgides del seu caràcter transnacional, i per a participar-hi cal tenir-les en compte.

Les entitats sense ànim de lucre necessiten diversificar les formes d'aconseguir finançament per a la realització de la seva activitat. Només així podran assegurar una vida llarga i estable. De totes les formes de finançament, les organitzacions solen desestimar les subvencions europees perquè consideren que el seu és un procés massa feixuc i complex.

Això fa que gran quantitat d'entitats no aprofitin unes oportunitats de subvenció d'un valor altíssim. La Unió Europea ja fa diversos anys que ofereix ofertes de finançament tant per a la ciutadania com per a organitzacions i grups, totes elles destinades a la millora transnacional, i sempre enfocades cap a la cooperació entre països. Aquests finançaments són centralitzats, gestionats des de la mateixa Comissió Europea a Brussel·les. Actualment, gran majoria d'aquestes convocatòries s'emmarquen als fons Next Generation.

A continuació, s'ofereixen alguns consells per a aquelles entitats que decideixin llençar-se a la piscina i presentar-se a subvencions europees, que tenen certes particularitats que és primordial tenir en compte.

Cohesió i futur

Les convocatòries europees no tenen com a finalitat finançar les activitats ordinàries de les entitats, és a dir no són una font constant d'ingressos. El seu objectiu és recolzar iniciatives innovadores, que obrin noves opcions de participació, col·laboració i ajuda comunitària. En aquest sentit, una de les característiques principals d'aquestes subvencions és que es dirigeixen sempre a projectes que es fonamentin en la col·laboració entre entitats i institucions de diferents països.

Per això, les iniciatives que tenen més possibilitats de ser finançades per Europa són aquelles que sorgeixen de mirar cap al futur. Tindran prioritat coses com les mesures d'innovació en metodologia d'intervenció, la creació de programes nous, la formació de les persones professionals o el desenvolupament de projectes pilot.

En tots els casos es tracta d'unes subvencions que poden permetre a les entitats iniciar-se en temàtiques que sovint són poc accessibles per elles, com l'I+D o la sostenibilitat.

Transnacionalitat

Com ja s'ha assenyalat, la Unió Europea no finança mai projectes que únicament es desenvolupin en un territori. Les propostes presentades han d’implicar entitats, institucions o administracions procedents d'altres països que tinguin el paper de socis. Per això, és molt important destinar temps a conèixer el context europeu, els projectes i entitats similars existents a diferents països, de manera que es puguin establir aliances i configurar bons partners.

Així, i això pot semblar obvi, per a poder-se ni tan sols plantejar-se el presentar-se a subvencions europees, una entitat ha de garantir que diverses persones de l'equip tenen competències lingüístiques en anglés, com a mínim, i, si pot ser, també en francès. A partir d'aquí, qualsevol altre idioma europeu suposarà un alicient per a accedir a aquesta mena de finançaments.

Tipus de fons europeus

Hi ha diversos tipus de fons europeus que poden fer servei a les entitats sense ànim de lucre. En concret, és important tenir especialment presents tres finançaments diferents:

Primer, els anomenats 'Fons Estructurals' o d'inversió. Són finançaments l'objectiu dels quals és equilibrar i igualar el nivell de desenvolupament de totes les regions europees, per tal d'impulsar la cohesió econòmica, territorial i social. Tenen un termini de set ants i s'emmarquen en el període de programació 2021-2027.

Un segon tipus de finançament europeu interessant per a les entitats són els 'Programes Comunitaris', que són molt més específics, generalment diferenciats per temàtiques, i ofereixen un quantitat menor de diners.

Finalment hi ha els Fons Next Generation, que es van crear com a impuls per a la recuperació de tots els països de la Unió Europea després de la pandèmia, i que contempla una amplísima varietat de projectes que, com amb els dos anteriors, tenen l'objectiu d'avançar cap a una europa cohesionada i versada a la col·laboració i la innovació.

Rol als projectes

En tant que projectes de col·laboració, existeixen dos tipus de participació en els finançaments europeus, i tenen a veure amb el paper que tindrà l'entitat en el projecte. Primer, pot ser que l'organització en qüestió lideri el projecte, és a dir, que en porti la coordinació, en tant que genera la idea del projecte. En aquest cas, l'equip s'encarregarà de coses com coordinar els partners, redactar la proposta presentada i fer el seguiment econòmic i tècnic.

Les entitats coordinadores, doncs, són les responsables de definir la temàtica i orientació del projecte a presentar, i reben un finançament més gran. Això implica, però, que tenen més responsabilitats, i hauran de respondre davant la Unió Europea i fer tasques complementàries tant a la fase de preparació i desenvolupament del projecte com en la seva finalització i justificació. Així no obstant, aquestes tasques poden ser externalitzades, el que vol dir que es deleguen a altres organitzacions o persones exernes a l'entitat amb més preparació i experiència per a dur-les a terme.

Un segon rol que poden adoptar les entitats que participen en projectes finançats per la Unió Europea és el de 'partners'. Aquestes organitzacions s'hauran sumat a la proposta realitzada per la coordinadora. El projecte, doncs, ja els ve definit, i no caldrà que realitzin tantes tasques de gestió. Es tracta d'un paper aconsellable per a entitats que acaben d'iniciar la seva activitat i volen posar un peu al context europeu. Justament perquè tenen menys responsabilitats, el finançament per als 'partners' és inferior al de la coordinació.

Aposta institucional

Els finançaments que sorgeixen de la Unió Europea són d'un termini mitjà i llarg. La gestió prèvia és feixuga, però el seguiment també. És per això que és primordial que hi hagi una aposta institucional per part dels òrgans de govern de l'organització, i que es coordinin tots els agents implicats de manera que una persona o equip de persones destini gran part o tot el temps de la seva jornada a la cerca, presentació i gestió de subvencions.

En tant que aposta, també és interessant que la coordinació de l'entitat ofereixi als seus equips diverses formacions sobre els programes i les convocatòries que existeixen, com cercar-les i com presentar-s'hi. En aquest sentit, també és aconsellable treballar les aliances amb altres organitzacions, per tal d'establir un treball conjunt que permeti superar la competitivitat i desenvolupar la cooperació. Això, a més, sumarà punts a les propostes de cara a la presentació a les subvencions.

Passos previs

Hi ha alguns passos que caldrà que una entitat que es vol presentar a alguna subvenció europea, sigui quin sigui el rol que desenvoluparà, ha de dur a terme abans de res. Primer, és primordial que tingui presents les seves capacitats i interessos, definint detalladament les temàtiques en què li pot interessar innovar i té els recursos per a fer-ho.

També és important establir un contacte previ amb agents facilitadors com ACCIÓ, CRAJ o FOCIR. De manera semblant, caldrà analitzar bé el context, configurant un llistat d'altres entitats que treballin en temàtiques semblants o properes.

Finalment, com ja s'ha exposat anteriorment, és molt aconsellable realitzar alguna formació per a conèixer les diferents convocatòries i programes existents a la cartera de la Unió Europea, doncs les temàtiques van des de la ramaderia fins a l'energia nuclear, i cal tenir molt clar quin programa s'adreça millor als interessos, capacitats i coneixements de l'equip de l'entitat. Algunes temàtiques per a entitats sense ànim de lucre que recomana aquesta entrada de la web de la Comissió Europea són: inclusió social, igualtat de gènere, mitjans i cultura, participació cívica, innovació i recerca, ajuda humanitària, i energia i transport.