La nostra associació és una entitat sense afany de lucre, per tant, pot contractar a treballadors?

 Font:
Font:

La nostra associació és una entitat sense afany de lucre, per tant, pot contractar a treballadors?

Resum: 

En primer lloc, convé tenir clar que totes les associacions i fundacions són sense afany de lucre. Aquesta expressió implica que les entitats poden tenir guanys ja que necessiten sobreviure i l’única manera de fer-ho és mitjançant beneficis. El que no poden és repartir els guanys entre els socis a mode de participacions o accions com per exemple fan les societats anònimes o limitades.

Els diners que obtingui l’entitat cal que siguin reinvertits en les finalitats socials, per tant l’associació pot contractar laboralment a les persones que consideri oportunes amb la única limitació que si són de la junta directiva no superi la meitat dels membres.
L’article 321-1 de la llei 4/2008, del 24 d’abril, del llibre tercer del Codi Civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques preveu que les associacions poden dur a terme activitats econòmiques accessòries o subordinades a llur finalitat si els rendiments que en deriven es destinen exclusivament al compliment d’aquesta.

Afegeix un comentari nou