Tot el que cal saber sobre la llei trans

Imatge principal a portada: 
La identitat sexual de les persones trans no correspon amb el sexe assignat quan van néixer. Font: Canva.
Autor/a: 
Eugenia Ifer
Resum: 

Aquesta llei pretén garantir i promoure el dret a la igualtat de les persones LGBTI, així com de les seves famílies.

La Llei 4/2023, de 28 de febrer, per a la igualtat real i efectiva de les persones trans i per a la garantia dels drets de les persones LGBTI, ha entrat en vigor el 2 de març de 2023. A continuació es troben les qüestions més rellevants de la nova normativa.

Imatges secundàries: 
La identitat sexual de les persones trans no correspon amb el sexe assignat quan van néixer. Font: Canva.
Segons l’Observatori contra l’homofòbia les agressions violentes contra el col·lectiu LGBTI han augmentat més d’un 20%. Font: Canva.
Subtitols: 
Rectificació registral relativa al gènere
Normativa quan la persona és menor d’edat
Quins altres drets garanteix la llei?
Què no contempla?
Continguts: 

La nova llei permet canviar de gènere oficialment a partir dels catorze anys. Això significa que les persones trans, a partir d’aquesta edat, poden sol·licitar el canvi de la menció registral del sexe, que apareix als documents oficials com el DNI o passaport. Aquest tràmit es pot fer sense haver de presentar informes mèdics, psicològics o psiquiàtrics ni haver de sotmetre's a dos anys de tractament hormonal per fer aquesta adequació, com obligava la Llei 3/2007, de 15 de març.

La persona interessada haurà de seguir un període de reflexió per poder fer aquesta sol·licitud. En primer lloc, la persona haurà d’omplir un primer formulari al Registre Civil i en un màxim de tres mesos, haurà de tornar a comparèixer ratificant la seva decisió. A partir d’aquest últim formulari, la sol·licitud s’haurà de resoldre en un termini màxim d’un mes.

Pel que fa a les modificacions legals de gènere, en el cas de les persones menors s’ha establert un sistema de trams:

 • Menors de dotze anys: no tenen cap procediment que reconegui legalment la seva identitat de gènere. Tot i que qualsevol menor d’edat, independentment de la seva edat, podrà canviar el seu nom al DNI perquè s’adeqüi a la seva identitat.
 • Menors de 12 a 13 anys: per poder fer la sol·licitud necessiten una autorització judicial i hauran d’acreditar una situació estable de disconformitat amb el sexe assignat.
 • Menors de 14 a 15 anys: poden accedir a aquest dret i no han de presentar documentació acreditativa, però és necessari que les acompanyi les seves tutores legals.
 • Menors de 16 a 17 anys: poden sol·licitar-la sense la necessitat del consentiment de les seves tutores legals i tampoc hauran de presentar documentació acreditativa.

Sol·licitar el canvi de gènere, aquesta llei contempla més regulacions:

 • Reproducció assistida: es garanteix el dret a la reproducció assistida per a dones lesbianes, dones bisexuals, dones sense parella i persones trans amb capacitat de gestar, prohibint la discriminació per identitat de gènere o orientació sexual.
 • Filiació de menors en parelles de dones: és possible tot i no estar casades. Fins ara, només era possible si la mare no gestant adoptava a la menor.
 • Teràpies de conversió: queda expressament prohibit realitzar teràpies de conversió, inclús si la persona interessada o la tutora legal dona consentiment. També es considera una pràctica molt greu.
 • Mutilació genital per a persones intersexuals: queda prohibida qualsevol pràctica que modifiqui els genitals de persones menors de dotze anys, només està permès per qüestions mèdiques. En el cas de menors d’entre 12 i 16, està permès sempre que s’acrediti que la persona dona el seu consentiment i que té la maduresa per prendre aquesta decisió. No respectar aquesta norma es considera una infracció molt greu, que pot comportar una sanció administrativa d’entre 10.001 i 150.000 euros.

Aquesta llei no contempla una sèrie de qüestions que cal tenir present:

 • Reconeixement legal de les persones no binàries: aquesta llei no preveu cap eina per reconèixer legalment a les persones no binàries.
 • Reconeixement legal de les persones menors de dotze anys: com s’ha explicat, els infants menors de dotze anys no tenen mecanismes per poder aconseguir el reconeixement legal de la seva identitat.
 • Criminalització de les teràpies de conversió: tot i que aquesta pràctica està penada amb multes econòmiques, no es tipifica al Codi penal com un delicte.
 • Violència intragènere: la llei no contempla aquest tipus de violència, la que succeeix quan la parella té el mateix gènere.

Per resoldre qualsevol dubte relacionada amb la gestió de les entitats no lucratives, es pot accedir als serveis d’assessorament i d’acompanyament.

field_vote: 

Com afecta l’actualització de la llei de salut sexual i reproductiva a les entitats?

Imatge principal a portada: 
La menstruació incapacitant secundària és una incapacitat temporal derivada d'una dismenorrea generada per una patologia prèviament diagnosticada. Font: Canva.
Autor/a: 
Eugenia Ifer
Resum: 

Les modificacions de la llei entraran en vigor el dia 1 de juny de 2023.

La Llei Orgànica 1/2023, de 28 de febrer, és la nova normativa que modifica la Llei Orgànica 2/2010, de 3 de març, de salut sexual i reproductiva i de la interrupció voluntària de l'embaràs. Aquesta llei coneguda com la ‘llei de l’avortament’ té la finalitat de garantir els drets fonamentals relacionats amb la salut sexual i reproductiva.

Imatges secundàries: 
La menstruació incapacitant secundària és una incapacitat temporal derivada d'una dismenorrea generada per una patologia prèviament diagnosticada. Font: Canva.
La Llei orgànica 1/2023 comporta novetats significatives en la incapacitat temporal. Font: Canva.
Subtitols: 
Quines són les noves situacions d’incapacitat temporal?
Com s’apliquen les situacions especials d’incapacitat temporal?
Cotització de la Seguretat Social
Continguts: 

En primer lloc, es reconeix com una situació especial d'incapacitat temporal per contingències comunes la baixa laboral causada per una menstruació incapacitant secundària o dismenorrea secundària associada a patologies prèviament diagnosticades. Amb aquesta modificació es pretenen regular situacions patològiques amb la finalitat d'eliminar qualsevol mena de prejudici negatiu en l'àmbit laboral.

Igualment, queda reconeguda com una altra situació especial d'incapacitat temporal per contingències comunes la interrupció de l'embaràs, sigui voluntària o no, sempre que es rebi assistència sanitària pel Servei Públic de Salut i hi hagi impediment per dur a terme la feina.

Finalment, l’última situació especial d’incapacitat temporal per contingències comunes és per gestació, des del primer dia de la setmana trenta-nou.

Les circumstàncies que s’han explicat abans són situacions d'incapacitat temporal per contingències comunes. Només es tractarà d’una d'incapacitat temporal per contingències professionals en cas que la interrupció de l’embaràs sigui ocasionada per un accident laboral o malaltia professional.

Pel que fa a les baixes mèdiques per menstruació incapacitant secundària, cada procés es considerarà com un de nou, sense computar els períodes màxims de durada de la situació d’incapacitat temporal. Cal recalcar que no s’exigiran períodes mínims de cotització en aquest cas.

Tot i això, en la situació especial de gestació de persones treballadores, des del primer dia de la setmana trenta-nou. Sí que s’exigirà que la persona interessada acrediti els períodes mínims de cotització, segons l’article 178.1 de la Llei General de la Seguretat Social, en funció de l’edat en el moment d’inici del descans.

En referència a la cotització, serà la Seguretat Social l’encarregada d’assumir el subsidi des del primer dia de la baixa per la menstruació incapacitant secundària. Quan es tracta de la resta de les malalties comunes es fa a parir del tercer dia.

Així mateix, en les situacions especials per la interrupció de l'embaràs i d’incapacitat temporal per gestació, la Seguretat Social es farà càrrec de la prestació des de l'endemà a la baixa laboral. L’entitat haurà de fer-se càrrec del salari íntegre del dia de la baixa.

En cas de necessitar resoldre dubtes sobre aquesta modificació o altres qüestions referents a la gestió d'organitzacions no lucratives es pot accedir als serveis d’assessorament i d’acompanyament.

field_vote: 

Obligacions de les entitats de voluntariat

Imatge principal a portada: 
Les persones voluntàries són individus que per elecció pròpia dedica una part del seu temps a accions de voluntariat, sense rebre remuneració per fer-ho. Font: Canva.
Autor/a: 
Eugenia Ifer
Resum: 

Les entitats de voluntariat han de complir una sèrie d’obligacions per tal de comptar amb el suport de persones voluntàries.

La Llei 25/2015, del 30 de juliol, del voluntariat i de foment de l’associacionisme regula el model català de voluntariat, i és l’encarregada de definir els drets i deures de les persones voluntàries i les entitats de voluntariat.

Imatges secundàries: 
Les persones voluntàries són individus que per elecció pròpia dedica una part del seu temps a accions de voluntariat, sense rebre remuneració per fer-ho. Font: Canva.
El model català de voluntariat és el que regula la relació de les persones voluntàries amb les entitats privades sense ànim de lucre que actuen a Catalunya. Font: Canva.
Subtitols: 
Què es considera entitat de voluntariat?
Quina documentació ha de tenir una entitat de voluntariat?
Altres qüestions a tenir en compte
Continguts: 

Es considera una entitat de voluntariat, aquella organització privada sense ànim de lucre que duu a terme activitats d’interès general a Catalunya amb la participació de persones voluntàries, i que disposa d’un programa de voluntariat.

Cal remarcar que no a totes les entitats de voluntariat se’ls ha d’aplicar aquesta llei, ja que l’elaboració d’aquest programa no és obligatori per a les entitats de base associativa. Aquestes entitats són organitzacions privades sense afany de lucre, amb forma jurídica d’associació, on totes les persones que formen part són sòcies. Les obligacions i drets de les persones associades a una entitat estan recollides a la Llei 4/2008, de 24 d’abril, del llibre tercer del Codi Civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques.

Les entitats de voluntariat estan obligats a tenir una sèrie de documents:

 • Programa de voluntariat: acord de la junta directiva de l’organització on s’indica la voluntat de fer activitats amb persones voluntàries.
 • Pla de voluntariat: aquest document es crea perquè el temps que dediquen les persones voluntàries a l’entitat sigui de la màxima utilitat, tant per a la persona com per a l’organització.
 • Pla de formació: dossier amb el qual s’indica i desenvolupa la formació que l’entitat creu que han de fer les persones voluntàries segons els projectes i programes.
 • Full de compromís: document que regula la relació de les persones voluntàries amb l’organització durant la col·laboració. Aquest document no cal que el signin les persones sòcies de l’entitat. Aquí es pot trobar un model de full de compromís.
 • Registre de persones voluntàries: eina interna que l’organització disposa per gestionar les persones voluntàries que participen en les activitats o projectes.

A més de la documentació abans esmentada que han de tenir les entitats de voluntariat, han de complir amb una sèrie de qüestions:

 • Assegurar a les persones voluntàries: la llei estableix l’obligatorietat d’assegurar a les persones voluntàries sobre els riscos derivats de l’activitat que es realitza amb l’entitat. Així mateix, també caldrà una assegurança de responsabilitat civil.
 • Accions puntuals amb persones voluntàries: quan es tracta d’accions d’un dia no s’aplica la Llei 25/2015 i, per tant, no cal que signin un full de compromís. Però aquesta situació no eximeix a l’entitat a tenir assegurades a aquestes persones.
 • Figura de la persona coordinadora de voluntariat: Les entitats estan obligades a tenir aquesta persona per planificar i gestionar el voluntariat o coordinar les tasques de les persones voluntàries.
 • Despeses de les persones voluntàries: s’ha d’assumir les despeses de les persones voluntàries quan sigui de mutu acord entre ambdues parts i ha d’aparèixer per escrit al full de compromís.
 • Persones voluntàries menors d’edat: no poden ser menors de setze anys i han de tenir l’autorització del pare, mare o tutor legal que estarà inclosa en el full de compromís.
field_vote: 

El Pla d’igualtat, requisit necessari per optar a subvencions i bonificacions

Imatge principal a portada: 
Les entitats que tinguin registrat el Pla d’igualtat, i en tinguin l’obligació, no podran rebre ajudes a la contractació. Font: Canva.
Resum: 

A partir del setembre, les empreses i entitats de més de cinquanta persones treballadores sense Pla d’igualtat no podran accedir a noves ajudes per a la contractació.

El Govern d'Espanya ha aprovat recentment noves ajudes per a la contractació que poden suposar un estalvi en les quotes a la Seguretat Social d’entre 3.300 euros i 1.500 euros a l’any per persona treballadora contractada de manera indefinida.

Imatges secundàries: 
Les entitats que tinguin registrat el Pla d’igualtat, i en tinguin l’obligació, no podran rebre ajudes a la contractació. Font: Canva.
Estan obligades a tenir Pla d'igualtat les entitats amb més de cinquanta persones treballadores en plantilla. Font: Canva.
Subtitols: 
Quines entitats estan obligades a tenir Pla d’igualtat?
Com evitar perdre les ajudes?
Què passa amb els plans registrats abans del 14 de gener de 2021?
Continguts: 

Aquesta normativa s’aplica a aquelles entitats i empreses obligades a tenir un Pla d’igualtat. Des del passat mes de març, ho estan totes les que tenen més de cinquanta persones treballadores en plantilla. Cal recordar, però, que la forquilla ha anat ampliant-se de manera progressiva. Per aquest motiu, és possible que en un futur aquesta obligatorietat s’estengui a entitats de menys persones treballadores.

Segons les dades disponibles per part de la Inspecció de Treball, el grau d’incompliment d’aquesta normativa és encara molt alt. A finals de l’any 2022 afectava 229.000 persones treballadores. A més a més, s’ha de tenir en compte que algunes de les empreses i entitats que han registrat el seu Pla d’igualtat no estan obligades a tenir-lo pel nombre de treballadors/es, sinó que l’han fet de manera voluntària.

Les empreses i entitats s’enfronten també a la possibilitat de perdre les ajudes concedides si, per exemple, no mantenen la feina d’aquelles persones que hagin estat contractades a través d’aquestes bonificacions.

A més a més, s’estableix que s’han de mantenir aquests llocs de feina aconseguits a partir de contractes bonificats durant tres anys -com a mínim. En cas que les entitats no compleixin amb aquesta obligació, hauran de retornar les bonificacions rebudes, així com aportar un recàrrec i els interessos de demora corresponents.

No obstant això, la normativa també preveu algunes excepcions: si l’organització aprova acomiadaments disciplinaris i per causes objectives (és a dir, que no hagin estat declarats com a acomiadaments improcedents), no tindrà l’obligació de retornar les ajudes rebudes.

El Registre telemàtic de convenis col·lectius, acords col·lectius de treball i plans d’igualtat (REGCON) ha comunicat que les entitats i empreses amb plans d’igualtat registrats abans del 14 de gener de l’any 2021 han d’haver comunicat les modificacions d’adaptació d’acord amb el Reial decret 901/2020 i el Reial decret 902/2020.

En cas de no haver-les comunicat, finalitzarà la vigència dels seus plans d’igualtat, la qual cosa significa que les entitats i empreses quedaran desemparades a efectes legals i de la Inspecció de Treball.

Per tal d’evitar aquesta situació, les organitzacions han de constituir una nova comissió negociadora del Pla d’igualtat i dissenyar-ne un de nou que compleixi amb les especificacions exigides als reials decrets esmentats anteriorment.

Per resoldre dubtes sobre la igualtat de gènere aplicada a les entitats sense ànim de lucre es pot consultar en els serveis d'assessorament.

field_vote: 

Com poden les entitats adherir-se a la iniciativa ‘Per una societat lliure de violència de gènere’?

Imatge principal a portada: 
La iniciativa ‘Empreses per una societat lliure de violència de gènere’ pretén prevenir i sensibilitzar sobre la violència de gènere. Font: Canva.
Resum: 

La Delegació del Govern contra la violència de gènere és l’encarregada de promoure aquesta iniciativa, així com de treballar conjuntament amb les entitats per portar-la a terme.

Amb l’objectiu que empreses i entitats siguin partícips de les accions de sensibilització necessàries per prevenir i abordar la violència contra les dones, la Delegació del Govern contra la violència de gènere promou la iniciativa ‘Empreses per una societat lliure de violència de gènere’.

Imatges secundàries: 
La iniciativa ‘Empreses per una societat lliure de violència de gènere’ pretén prevenir i sensibilitzar sobre la violència de gènere. Font: Canva.
La Delegació de Govern contra la Violència de Gènere és l’encarregada de promoure aquest projecte. Font: Canva.
Subtitols: 
Com adherir-se a la iniciativa?
Quines accions s’han de realitzar?
Quina ajuda obtenen les entitats per portar a terme la iniciativa?
Continguts: 

Per a l’adhesió a aquesta iniciativa, pot utilitzar-se la forma jurídica de conveni, el qual ha d’estar entre els esmentats a l’article 47 de la Llei 40/2015, de Règim Jurídic de Sector Públic.

El conveni se signarà per part de la Delegació del Govern contra la violència de gènere i l’empresa o entitat que estigui interessada a formar part de la iniciativa.

A través d’aquest conveni, que tindrà una durada de quatre anys, les parts es comprometen a desenvolupar conjuntament una sèrie d’accions de sensibilització. Així mateix, es comprometen a crear una comissió de seguiment del conveni i de les accions que es despleguin.

Tal com s’apuntava anteriorment, les empreses o entitats interessades a adherir-s’hi a aquesta iniciativa han de dur a terme, de la mà de la Delegació del Govern contra la violència de gènere, un seguit d’accions. Aquestes han d’incloure’s en les següents categories:

 • Accions que impliquin la col·laboració en la difusió de les campanyes de prevenció i sensibilització que faci la Delegació del Govern contra la violència, mitjançant canals de comunicació de l’entitat o empresa en qüestió.
 • Realització d’accions de conscienciació social amb motiu de la commemoració de determinats dies internacionals relacionats amb la lluita contra les diferents formes de violència vers les dones.

La Delegació del Govern contra la violència de gènere ofereix a les empreses i entitats participants les següents ajudes:

 • Campanyes i materials d’informació i conscienciació social contra la violència vers les dones.
 • Difusió i suport, a través de les xarxes socials i altres canals de comunicació propis, de les diferents actuacions que realitzin les entitats.
 • Col·laboració en la planificació, organització i execució de les accions d’informació, prevenció i sensibilització que les entitats posin en marxa.
 • Assessorament i suport en el desenvolupament de les accions.

Les entitats i empreses interessades a adherir-se a la iniciativa ‘Empreses per una societat lliure de violència de gènere’ poden rebre més informació a través de sensibilizacion-DGVG@igualdad.gob.es.

Per resoldre qualsevol altre dubte relacionat amb la lluita contra la violència vers les dones i la promoció de la igualtat de gènere a les entitats no lucratives, es pot accedir als serveis d’assessorament i d’acompanyament.

field_vote: 

El Big Data al tercer sector

Imatge principal a portada: 
Amb el Big Data les entitats aconsegueixen optimitzar els seus recursos. Font: Canva.
Autor/a: 
Eugenia Ifer
Resum: 

El Big Data ajuda a trobar patrons, tendències i correlacions a les dades.

Segons l’Enciclopèdia Catalana, el concepte 'dades massives' o 'Big Data' defineix l’acumulació massiva de dades recopilades a partir d’aplicacions, transaccions electròniques o registres de màquines. Aquestes dades no poden ser gestionades per les eines tradicionals i, per aquest motiu, requereixen un tractament especial.

Imatges secundàries: 
Amb el Big Data les entitats aconsegueixen optimitzar els seus recursos. Font: Canva.
Les eines d’anàlisi de dades donen informació rellevant que ajuden a prendre decisions estratègiques. Font: Canva.
Subtitols: 
Característiques del Big Data
Fonts del Big Data
Aplicació del Big Data al tercer sector
Principals reptes del tercer sector
Continguts: 

Les principals característiques del Big Data són les següents:

 • Volum: pot treballar amb una gran quantitat de dades.
 • Velocitat: tenint en compte que es treballa amb un gran volum de dades és crucial que siguin processades i analitzades de forma ràpida, ja que si no, molts dels resultats obtinguts podrien quedar desfasats.
 • Varietat: és rellevant tenir diverses fonts d’on treure la informació. Aquestes dades poden ser en format missatge, imatge, vídeo o emoticona, entre d'altres. Per això, cal tenir eines que puguin desxifrar aquests tipus de contingut.
 • Veracitat: tenir un gran volum de dades no implica que tota la informació sigui correcta, per aquest motiu és important poder filtrar-la.
 • Valor: de les dades aconseguides s’ha de trobar el valor afegit per a l’organització, en cas contrari, aquestes dades no haurien de formar part de les metadades de l’entitat.

Segons Hubspot, una plataforma de CRM (Customer Relationship Management) o gestió de relació amb les clientes, les metadades poden provenir de diverses fonts:

 • Persones: les dades de les persones es generen quan envien formularis, correus electrònics o interactuen a les xares socials, entre d'altres.
 • Màquines: tots els aparells electrònics que puguin guardar dades són una font interessant per al Big Data. Aquests poden ser: un GPS, una xarxa de wifi o càmeres de videovigilància.
 • Estadístiques biomètriques: aquestes dades provenen de sistemes de seguretat com la identificació d’empremta dactilar o reconeixement de veu o de rostre.
 • Estadístiques de màrqueting digital: dades obtingudes a partir de les accions que realitzen les persones usuàries als anuncis digitals o quan ingressen a una web.
 • Estadístiques de transaccions de dades: aquestes dades corresponen a les compres en línia o reserves o pagaments digitals.

El Big Data obre la possibilitat que les entitats del tercer sector puguin innovar, centrant-se en les necessitats reals de les persones. A més, a partir d’aquestes dades, les organitzacions poden analitzar la seva situació i establir objectius i estratègies que s’adaptin a la seva realitat.

L’anàlisi de les dades pot ajudar les organitzacions, per exemple, a poder identificar i localitzar persones que es trobin en situació de risc d’exclusió social i que per alguna raó no hagin demanat ajuda. Un altre exemple d’aplicació podria ser la segmentació de campanyes per arribar a potencials persones donants o persones voluntàries i així optimitzar els recursos de l’entitat.

Generalment, les organitzacions sense ànim de lucre tenen dificultats per implementar la transició tecnològica, així com desenvolupar el Big Data. A continuació, es troben els principals reptes als quals s’enfronta el tercer sector:

 • Manca de coneixements i formació sobre el Big Data i el món digital.
 • Falta de dades i manca de temps per poder desenvolupar una anàlisi útil de dades.
 • Varietat de metodologies per emmagatzemar dades. No tenir un CRM optimitzat provoca que sigui gairebé impossible utilitzar-les.
 • No fer les inversions necessàries en tecnologia i recursos humans. Un problema clau amb el cual es troben moltes organitzacions és que no realitzen inversions en programes essencials per poder desenvolupar una correcta gestió de dades i/o en professionals que puguin portar a terme aquesta tasca.

Per tal de poder combatre aquests reptes, és important que les entitats realitzin un pla estratègic a curt, mitjà i llarg termini per començar a implementar la transició tecnològica i el Big Data, ja que ha quedat contrastat amb la pandèmia i el comportament de les noves generacions que tant el present com el futur estan en la digitalització i l’optimització de dades.

field_vote: 

La declaració d'utilitat pública (DUP)

Imatge principal a portada: 
El marc legal bàsic de la declaració d'utilitat pública el trobem en els articles 32, 33, 34, 35 i 36 de la Llei Orgànica 1/2002. Font: Canva.
Autor/a: 
Eugenia Ifer
Resum: 

Les associacions poden sol·licitar ser declarades d'utilitat pública, sempre que hagin estat constituïdes, inscrites i en funcionament almenys durant els dos anys immediatament anteriors a la presentació d'aquesta sol·licitud.

La Llei Orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del Dret d'Associació estableix que les associacions i federacions que disposin de la declaració d'utilitat pública, a més de tenir un reconeixement social per la tasca realitzada, podran accedir al mateix règim fiscal especial del qual gaudeixen les fundacions.

Imatges secundàries: 
El marc legal bàsic de la declaració d'utilitat pública el trobem en els articles 32, 33, 34, 35 i 36 de la Llei Orgànica 1/2002. Font: Canva.
Les associacions i federacions que disposin de la declaració d'utilitat pública podran accedir al mateix règim fiscal especial que les fundacions. Font: Canva.
Subtitols: 
Requisits per obtenir la declaració
Les obligacions de la utilitat pública
Documentació necessària
Continguts: 

Podran ser declarades d'utilitat pública les organitzacions que compleixin els requisits establerts a l'article 32 de la Llei Orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del Dret d'Associació. Els requisits són els següents:

 • Finalitat de l'entitat. En els estatuts de l'organització cal preveure el fet que d'entre les seves finalitats es tendeixi a promoure l'interès general.
 • Activitats i serveis. L'activitat de l'entitat no ha d'estar restringida exclusivament a beneficiar persones associades.
 • Retribució de la Junta directiva. Les persones membres dels òrgans de representació que perceben retribucions no ho podran fer a càrrec de fons i subvencions públiques.
 • Mitjans de l'organització. L'entitat ha de disposar dels mitjans personals i materials adequats, i amb l'organització idònia per garantir el compliment dels seus fins estatutaris.
 • Antiguitat de l'organització. L'entitat ha d'estar constituïda i inscrita en el registre corresponent, en funcionament i donant compliment efectiu als seus fins estatutaris, ininterrompudament i complint amb tots els requisits anteriors, almenys durant els dos anys immediatament anteriors a la presentació de la sol·licitud.

En contrapartida a les possibles exempcions i beneficis, siguin de caràcter fiscal o econòmic, de la declaració d'utilitat pública, les associacions han de complir un seguit d'obligacions que cal tenir molt presents perquè el seu incompliment pot arribar a produir un procés de revocació de la declaració.

 • Rendició dels comptes anuals de l'exercici anterior en el termini dels sis mesos següents a la seva finalització. Aquests comptes anuals han d'expressar la imatge fidel del patrimoni, dels resultats i de la situació financera, així com l'origen, quantia, destí i aplicació dels ingressos públics rebuts.
 • Presentació d'una memòria descriptiva de les activitats realitzades en l'exercici anterior a l'organisme encarregat de verificar la seva constitució i d'efectuar la seva inscripció en el registre corresponent, en el que quedarà dipositada, juntament amb els comptes anuals.
 • Facilitar a les administracions públiques els informes que siguin requerits, en relació amb les activitats realitzades en compliment de les seves finalitats.
 • Aplicar les normes d'adaptació del 'Pla General de Comptabilitat' a les entitats sense afany de lucre i les normes d'informació pressupostària, aprovades pel Reial decret 776/1998, de 30 d'abril.

S'ha de presentar una sèrie de documents per tal de poder tramitar la sol·licitud de la DUP:

 • Sol·licitud amb data i signatura de la persona representant de l'organització on, en un primer apartat, s'especifiquin de forma clara les raons per les quals l'associació o federació vol ser declarada d'utilitat pública. En un segon apartat, és necessari explicar els objectius de l'entitat que justifiquin que sigui considerada d’utilitat pública, amb una referència especial a les seves activitats d’interès general.
 • Fotocòpia de la targeta acreditativa del número d'identificació fiscal (NIF).
 • Certificat tramitat per la persona secretària i amb l'acord del president/a, que acrediti el vistiplau de l'assemblea general per la qual s'ha aprovat la sol·licitud de la declaració d'utilitat pública i de la composició de la Junta directiva actual, amb els noms i cognoms de cada membre, el domicili, el càrrec que ocupa i la data del nomenament de cada membre.
 • Memòries de les activitats que hagi desenvolupat ininterrompudament l'entitat durant els dos anys precedents a aquell en què es presenta la sol·licitud.
 • Documentació comptable corresponent als dos últims exercicis tancats durant l'exercici en curs. Cadascun d’ells ha d’estar integrat pel balanç de situació, el compte de resultats i la memòria econòmica.
 • El Departament de Justícia comprovarà si l’organització està al corrent de les seves obligacions fiscals i amb la Seguretat Social.

Per tal de resoldre dubtes en referència a aquesta qüestió o altres relatives a la gestió d'entitats no lucratives es pot accedir als serveis d’assessorament i d’acompanyament.

field_vote: 

Què és el distintiu ‘Igualtat a l’Empresa’ i com el poden obtenir les entitats?

Imatge principal a portada: 
El DIE és un instrument que té la finalitat de reconèixer a les organitzacions compromeses amb la igualtat de gènere. Font: Canva.
Resum: 

El Reial decret 1615/2009, de 26 d’octubre, regula la concessió i utilització del distintiu ‘Igualtat a l’Empresa’, també conegut com a DIE.

La Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes, contempla en l’article 50 la creació d’un distintiu en matèria d’igualtat per a aquelles empreses i entitats que destaquin en el desenvolupament i aplicació de polítiques d’igualtat entre dones i homes en l’àmbit laboral.

Imatges secundàries: 
El DIE és un instrument que té la finalitat de reconèixer a les organitzacions compromeses amb la igualtat de gènere. Font: Canva.
 Font: Canva.
Subtitols: 
Aspectes rellevants per a la concessió del distintiu
Requisits generals per demanar-lo
Com se sol·licita?
Quins beneficis s'aconsegueixen?
Continguts: 

Les empreses o entitats que sol·licitin el DIE hauran de destacar en la implantació i desenvolupament d’accions, plans, mesures o polítiques d’igualtat com les següents:

 • Participació equilibrada de dones i homes en els llocs de decisió i accés igualitari als càrrecs de responsabilitat.
 • Presència equilibrada de dones i homes en tots els grups i categories professionals.
 • Publicitat no sexista en els productes o serveis de l’empresa o entitat.
 • Establiment de criteris i sistemes de remuneració i classificació professional que permetin valorar equitativament la feina desenvolupada per dones i homes.
 • Eliminació dels efectes de l’aplicació de criteris (comuns) que poden suposar una valoració esbiaixada de les feines de dones i homes.
 • Actuacions per facilitar la conciliació, establint objectius generals i articulant mesures flexibles que permetin la seva adaptació a la diversitat de necessitats, situacions i carències del personal.

Actualment, qualsevol empresa o entitat pública o privada que es trobi a l’Estat espanyol pot sol·licitar el distintiu d’igualtat. A més a més, s’haurà de complir amb els següents requisits generals:

 • No haver tingut cap sanció greu o molt greu en els últims tres anys en matèria d’igualtat o molt greu en matèria social.
 • Estar inscrita en la Seguretat Social i trobar-se formalment constituïda i inscrita en el registre públic corresponent, quan escaigui.
 • Haver iniciat la implantació d’un pla d’igualtat si es té obligació legal i, si no es té, haver iniciat la implantació d’un pla d’igualtat o de polítiques d’igualtat.
 • Trobar-se al corrent en el compliment de les obligacions en matèria tributària i de Seguretat Social.
 • Comptar amb un compromís explícit, acreditat i públic en matèria d’igualtat respecte a les condicions de treball, organització i funcionament intern de l’empresa o entitat, i la responsabilitat social.

El DIE s’haurà de sol·licitar al Ministeri d’Igualtat atenent les bases que estableixi la convocatòria corresponent. Així mateix, les sol·licituds aniran acompanyades de la següent documentació:

 • Pla d’igualtat o text que reculli les polítiques d’igualtat de l’empresa o entitat.
 • Còpia dels documents amb els quals es faci constar l’acord o la voluntat de negociació del pla d’igualtat quan la seva realització sigui obligatòria per a l’empresa o entitat.
 • Informe amb les mesures d’igualtat implantades amb relació a les condicions de treball, model organitzatiu, responsabilitat social i difusió i publicitat dels productes i serveis.
 • Qualsevol altra documentació que contribueixi a un millor coneixement del pla d’igualtat o de les polítiques d’igualtat de l’empresa o entitat.
 • Si l’empresa o entitat ha sol·licitat o ha obtingut un distintiu anàleg, aportarà una còpia d’aquesta sol·licitud o de la resolució que acrediti la concessió del distintiu.

Les entitats o empreses que obtinguin el distintiu 'igualtat a l’empresa' podran gaudir de beneficis com ara:

 • Un reconeixement en matèria de sensibilitat contra la discriminació de gènere.
 • L’obtenció d’un certificat i una placa acreditativa de la concessió del distintiu en un acte públic organitzat pel Ministeri d’Igualtat.
 • Una valoració positiva en l’accés a qualsevol licitació pública.
 • L’ús del distintiu amb fins comercials i publicitaris en els termes i condicions establerts a l’article 12 del Reial decret 1615/2009.
 • La consideració del distintiu en l’adjudicació dels contractes en els termes i condicions establerts en l’article 34.2 de la Llei orgànica 3/2007.

El distintiu d’igualtat té una vigència de tres anys per a les entitats i empreses que l’obtenen, però cal tenir en compte que el Ministeri d’Igualtat realitza un seguiment i control tant de l’ús del distintiu com de l’aplicació i els efectes dels plans o polítiques d’igualtat que s’hagin justificat per obtenir-lo.

Per tal de resoldre dubtes en referència a aquesta qüestió o altres relatives a la gestió d'entitats no lucratives es pot accedir als serveis d’assessorament i d’acompanyament.

field_vote: 

Entitats contra el càncer on fer voluntariat

Imatge principal a portada: 
La labor de les persones voluntàries pot ser un gran pilar per a moles fundacions i associacions. Font: Canva.
Autor/a: 
Eugenia Ifer
Resum: 

Amb el voluntariat es pot conèixer persones noves, enfortir els vincles amb la comunitat i ajudar persones que ho necessiten.

Existeix un gran nombre d’entitats sense ànim de lucre que treballen per millorar la vida de les persones amb càncer i el seu entorn. Així com informar i conscienciar sobre aquesta malaltia.

Imatges secundàries: 
La labor de les persones voluntàries pot ser un gran pilar per a moles fundacions i associacions. Font: Canva.
El voluntariat suposa un compromís solidari amb altres persones per millorar la seva qualitat de vida. Font: Canva.
Subtitols: 
Associació de Familiars i Amics de Nens Oncològics de Catalunya
Fundació d'Oncologia Infantil Enriqueta Villavecchia
Fundació Kālida
Fundació Oncolliga
Fundació Roses
Continguts: 

L’Associació de Familiars i Amics de Nens Oncològics de Catalunya fa més de 25 anys que treballa amb l’objectiu de millorar la qualitat de vida dels infants i adolescents amb càncer i les seves famílies. Aquesta organització compta amb diversos programes de voluntariat per donar suport a l’organització i a les persones que en formen part d’aquesta.

Per poder participar-hi s’han de seguir una sèrie de passos. En primer lloc, cal realitzar la formació ‘Iniciació al Voluntariat d’AFANOC’ de tres hores. El segon pas es basa en una entrevista personal amb la coordinadora de voluntariat per tal de conèixer la persona interessada i que aquesta conegui l’entitat i, així mateix, valorar les possibilitats d’incorporació a l’equip de voluntariat de l’organització.

L'AFANOC ambé té el programa ‘Implica’t’, una proposta que busca persones amb idees per tal que ajudin a difondre la tasca de l’entitat i aportin recursos.

La Fundació d'Oncologia Infantil Enriqueta Villavecchia fa més de vint anys que dona assistència integral a les necessitats dels infants i joves amb càncer o altres malalties greus, i les seves famílies.

La fundació disposa de quatre programes de voluntariat. Per accedir-hi, cal assistir a les reunions formatives, fer una entrevista personal i superar un curs de formació inicial.

En primer lloc, es pot participar en el ‘Voluntariat hospitalari’, on es pot donar suport i entreteniment als infants i joves durant el seu ingrés hospitalari. D’altra banda, el ‘Voluntariat a casa’, on es dona suport als domicilis dels infants i joves, amb jocs, entreteniment i companyia.

També hi ha el ‘Voluntariat d’activitats i sortides’, on es dona acompanyament als infants, joves i famílies en els viatges i sortides. A més, es pot participar en les activitats de lleure educatiu del programa ‘No estàs sol@’, dirigit a joves que han patit càncer infantil. Finalment, el ‘Voluntariat administratiu i de suport’, a través del qual es pot ajudar a l’entitat amb les tasques d’informació, administratives i de gestió.

La Fundació Kālida ofereix un model de suport oncològic integral (pràctic, emocional i social) als seus centres per a persones amb càncer. Aquests espais serveixen per acollir i acompanyar les persones que ho necessitin així com les seves famílies, amics i amigues i/o persones cuidadores. Aquest servei és gratuït i té com a finalitat complementar els tractaments mèdics dels hospitals.

Per tal de poder oferir de forma gratuïta l’ajuda psicosocial, l’entitat necessita persones voluntàries. Les principals funcions d’aquest voluntariat són les següents: donar la benvinguda, garantir la gestió diària dels centres i organitzar les activitats de captació de fons.

La Fundació Oncolliga fa més de vint anys que ofereix atenció psicosocial a persones amb càncer i a les seves famílies, durant tot el procés de la malaltia, amb l’objectiu de millorar la seva qualitat de vida. Així mateix, fa activitats de sensibilització, divulgació i prevenció.

Per a l’organització la figura de la persona voluntària és molt rellevant, ja que complementa la tasca de l'equip professional per tal de poder oferir una atenció global i de màxima qualitat a les persones amb la malaltia i al seu entorn.

Dins de l’entitat existeixen diferents tipus de voluntariat. En primer lloc, el ‘Voluntariat hospitalari’ on es duu a terme l’acompanyament i es dona suport a les persones amb la malaltia i la seva família, dins de les activitats que es desenvolupen dins dels hospitals. També hi ha el ‘Voluntariat domiciliari’, on es realitzen les tasques d’acompanyament i entreteniment a les cases de les persones malaltes.

El ‘Voluntariat testimonial’, el poden fer persones que hagin passat i superat una experiència relacionada amb el càncer. Aquest tipus de voluntariat és molt important, ja que aquestes persones poden compartir la seva experiència i ajudar a altres des d’una mirada diferent, donant realisme i esperança.

La Fundació Roses contra el càncer acompanya i dona suport a persones amb càncer i a les seves famílies, així com a les persones supervivents, mitjançant l’actuació de professionals i persones voluntàries. Així mateix, realitza activitats de suport social i psicològic per a les persones afectades per la malaltia. També duu a terme la labor d’informar, conscienciar i sensibilitzar la població amb xerrades, xarxes socials, col·loquis, conferències i campanyes sobre la realitat i les problemàtiques de les malalties oncològiques.

La fundació ofereix la possibilitat de fer dos tipus de voluntariat. Per una banda, està el ‘Voluntariat suport logístic o comunitari’, on les persones poden col·laborar en les activitats de l’organització com la captació de fons, sensibilització, educació, prevenció i promoció de la salut i els tallers terapèutics.

Per l’altra, es troba el ‘Voluntariat testimonial, domiciliari o d’acompanyament’, un voluntariat on es té contacte directe amb les persones malaltes i les seves famílies. L’objectiu d’aquest voluntariat és donar suport a les persones malaltes i al seu entorn amb acompanyament en les tasques quotidianes com les visites mèdiques, gestions, compres... i així poder ajudar també a la persona cuidadora principal.

field_vote: 

Actualització del registre retributiu

Imatge principal a portada: 
Totes les persones treballadores tenen dret a accedir al registre retributiu de l’entitat a la qual treballen. Font: Canva.
Autor/a: 
Eugenia Ifer
Resum: 

El registre retributiu ha de presentar totes les retribucions efectuades entre l'1 de gener i el 31 de desembre de cada any.

El Reial decret 902/2020, de 13 d’octubre, d’igualtat retributiva entre dones i homes defineix com s’ha d’elaborar i presentar el registre retributiu, un document per “garantir la transparència en la configuració de les percepcions, de manera fidel i actualitzada”.

Imatges secundàries: 
El registre retributiu té la finalitat de detectar si existeix desigualtat a la remuneració salarial de les dones i els homes. Font: Canva.
Totes les persones treballadores tenen dret a accedir al registre retributiu de l’entitat a la qual treballen. Font: Canva.
Subtitols: 
Què és el registre retributiu?
Quan s’ha d’actualitzar el registre retributiu?
En quins casos s’ha d’actualitzar el registre retributiu?
Continguts: 

El registre retributiu és un document, no nominatiu, obligatori per a totes les organitzacions on es recull tota la informació salarial detallada de l’entitat, mostrant de forma separada les retribucions de les dones i homes.

Aquest registre recull els valors la de mitjana aritmètica i la mediana desagregats per sexe i distribuïts per a grups professionals, categories professionals o llocs de treball iguals o d'igual valor del salari base, els complements salarials o les percepcions extrasalarials.

Quan una entitat hagi de realitzar auditories retributives i existeixi una diferència d'un 25% o més entre les retribucions d'homes i dones, s’haurà d'incloure en el registre retributiu una justificació per explicar que aquesta diferència no està relacionada amb el sexe de les persones treballadores. Durant la valoració de llocs de treball, el registre ha de reflectir les mitjanes aritmètiques i les medianes de les agrupacions de les feines d’igual valor a l’empresa.

El registre retributiu en termes generals s’haurà d’actualitzar cada any natural, però es podran dur a terme les modificacions necessàries de qualsevol dels elements del registre per assegurar que aquest registre continuï vigent i sigui un reflex de la situació actual de l’entitat.

Per determinar quines alteracions tenen caràcter rellevant, la normativa divideix aquests entre els aspectes quantitatius i qualitatius de l'alteració.

 • Alteració quantitativa, tindrà caràcter rellevant quan afecti a totes les persones treballadores o tingui caràcter col·lectiu.
 • Alteració qualitativa, tindrà caràcter rellevant quan afecti la política retributiva de l’entitat.

Cal remarcar que el registre haurà de recollir totes les retribucions efectuades durant l’any natural, independentment de la data de meritació.

El registre retributiu s’haurà d’actualitzar quan les alteracions produïdes a l’entitat podrien tenir caràcter substancial:

 • Alteracions rellevants de les retribucions: revisió salarial convencional, activació de la clàusula de garantia salarial, nou text convencional, inaplicació o despengi del salari convencional o modificació substancial de condicions de treball col·lectives.
 • Alteracions rellevants de la plantilla: subrogació empresarial, reestructuracions i successions.
 • Alteracions rellevants que afectin la classificació professional: modificació del conveni col·lectiu o altres canvis rellevants de la classificació professional o les modificacions derivades d'una valoració dels llocs de treball.

Cal remarcar que segons l’article 5.6 Reial decret 902/2020, 13 d’octubre, la representació legal de les persones treballadores ha de ser consultada, amb deu dies mínim d’antelació per qualsevol modificació del registre.

Des del servei d'assessorament es resolen consultes en referència a aquest i altres temes relatius a igualtat de gènere i entitats no lucratives.

field_vote: