Quins drets comporta tenir la Declaració d’Utilitat Pública (DUP)?

Imatge principal a portada: 
Les associacions han d’haver estat constituïdes, inscrites i en funcionament almenys durant dos anys abans de la presentació de la sol·licitud per ser declarades d’utilitat pública. Font: Canva.
Autor/a: 
Eugenia Ifer
Resum: 

Les entitats que aconsegueixin la Declaració d'Utilitat Pública (DUP) gaudeixen de beneficis fiscals, econòmics, administratius i judicials, entre d’altres.

La Llei Orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del Dret d'Associació defineix que les associacions i federacions que siguin declarades d'utilitat pública, a més de tenir un reconeixement social, podran accedir al mateix règim fiscal especial del qual gaudeixen les fundacions.

Imatges secundàries: 
Les associacions han d’haver estat constituïdes, inscrites i en funcionament almenys durant dos anys abans de la presentació de la sol·licitud per ser declarades d’utilitat pública. Font: Canva.
Quan una associació és declarada d’utilitat pública pot gaudir del mateix règim fiscal que les fundacions. Font: Canva.
Subtitols: 
Beneficis fiscals
Accés a subvencions i assistència jurídica
Confiança de les persones donants i viabilitat
Continguts: 

Les organitzacions declarades d’utilitat pública tenen un règim tributari diferent. Aquesta condició comporta que es puguin acollir als beneficis tributaris de la llei de mecenatge. Per aconseguir-ho, s’ha de formalitzar la situació amb la declaració censal (model 036). A continuació, s’expliquen els avantatges impositius:

 • Desgravacions fiscals per donatius i aportacions: les quantitats donades per persones físiques contribuents de l'IRPF tenen dret a deduir una part de la donació. Fins a 150 euros, el 80% i, per a la resta, el 35%.
 • Impost de Societats (IS): estan exemptes de l’impost i el tipus de gravamen és inferior (10%).
 • Impost d’activitats econòmiques (IAE): estan exemples de tributació les activitats que constitueixen el fi social de l’entitat.
 • Impost sobre béns immobles (IBI): estan exemptes de tributar aquest impost.

Les organitzacions amb la designació DUP poden ser més competitives en la sol·licitud de subvencions públiques i privades per a projectes socials i comunitaris. Quan una organització és declarada d’utilitat pública pot accedir a subvencions que només estan disponibles per a elles. Així mateix, ja que per poder accedir als avantatges mencionades s’ha de complir amb requisits de transparència i rendició de comptes, aquest fet fomenta tenir una bona gestió intenta i la confiança de les persones donants i col·laboradores.

Les entitats d'utilitat pública poden accedir a recursos i serveis públics que poden ajudar en la gestió com l’assistència jurídica gratuïta.

La nomenclatura, Declaració d’Utilitat Pública (DUP) es pot utilitzar en tots els documents després del nom de l'organització. Aquesta qualificació fomenta la imatge de transparència i solidesa de l’entitat.

Així mateix, la designació pot millorar la reputació de l'organització i augmentar la visibilitat, facilitant les sinergies, les col·laboracions i les aliances amb altres organitzacions i institucions.

En cas de dubtes per tramitar i obtenir la Declaració d’Utilitat Pública (DUP) o altres relatives a la gestió d'entitats sense ànim de lucre es pot accedir als serveis d’assessorament i d’acompanyament.

field_vote: 

Mesures per fomentar la mobilitat sostenible a la feina

Imatge principal a portada: 
Les entitats, sobretot les que tenen grans plantilles, poden fomentar la mobilitat sostenible a la feina. Font: Canva.
Autor/a: 
Sandra Pulido
Resum: 

Els grans centres de treball han de comptar amb Plans de Desplaçament d’Empresa o altres protocols per reduir els desplaçaments contaminants. Les entitats més petites també poden treballar en aquesta direcció encara que no sigui obligatori.

L’Enquesta de mobilitat en dia feina (EMEF) del 2021, que duu a terme l’Autoritat del Transport Metropolità, indica que a l’àrea metropolitana de Barcelona més del 90% de les persones enquestades va fer un desplaçament en un dia feiner. D’aquest percentatge, un 17% va ser per raó ocupacional, això equival a 2.896.501 desplaçaments en un dia feiner.

Imatges secundàries: 
Les entitats, sobretot les que tenen grans plantilles, poden fomentar la mobilitat sostenible a la feina. Font: Canva.
El Pla de Desplaçament d'Empresa és un document que serveix per conscienciar el personal dels canvis d'hàbits en l'ús del vehicle privat. Font: Canva.
Subtitols: 
Quina normativa legisla sobre la mobilitat relativa a la feina?
Què és un Pla de Desplaçament d’Empresa?
Mesures per millorar la mobilitat sostenible en l’entorn laboral
Continguts: 

Hi ha moltes normatives que regulen en la línia de reduir la contaminació que es genera en els desplaçaments per raons laborals, però, tot i que el grau d’obligatorietat varia, la tendència és similar.

En l’àmbit estatal la Llei 2/2011, de 4 de març, d’Economia Sostenible ja indica que amb caràcter voluntari “les administracions competents fomentaran igualment el desenvolupament de plans de transport d’empreses, amb l’objectiu de reduir l’ús de l’automòbil i promoure mètodes menys contaminants en els desplaçaments dels treballadors” a les empreses amb més de 400 persones treballadores.

A més, la futura Llei de Mobilitat Sostenible, que es preveia aprovar al llarg del 2023, recull que “les empreses amb 500 o més treballadors per centre hauran d’elaborar plans de mobilitat sostenible a la feina”.

A Catalunya, el Decret 152/2007, de 10 de juliol, d'aprovació del Pla d'actuació per a la millora de la qualitat de l'aire als municipis declarats zones de protecció especial de l'ambient atmosfèric mitjançant el Decret 226/2006, de 23 de maig, també estableix que “s'han de dotar de plans de mobilitat, [...] els centres de treball amb més de 500 treballadors propis o externs o centres generadors de mobilitat amb més de 500 visitants habituals”.

A més a més, Barcelona, com a punt de concentració de vehicles, és un dels territoris que més treballa per la reducció d’aquesta contaminació i indica al Pla d’actuació per a la millora de la qualitat de l’aire, horitzó 2020 -el nou pla està en tràmit- la necessitat de comptar amb Plans de Desplaçament d’Empresa (PDE). Aquesta normativa estableix l’obligatorietat de tenir un PDE, entre altres, als edificis, centres de treball i complexos on treballin més de 500 persones.

Encara que la normativa pugui afectar un volum baix d’entitats no lucratives, prendre la iniciativa de crear un protocol d’aquest estil pot afavorir l’organització.

Un Pla de Desplaçament d’Empresa és un full de ruta que recull les mesures que una gran empresa o centre de treball impulsa en l’àmbit del transport per canviar els hàbits de mobilitat i reduir la mobilitat no sostenible de les persones que hi treballen o s'hi desplacen per altres motius. En el cas de les entitats del tercer sector, a més, està relacionat amb els valors, la responsabilitat i l’ètica vers el medi ambient.

Segons l’Institut Català d’Energia “l'objectiu [del PDE] és reduir l'ús ineficient del vehicle privat tant dels treballadors com dels proveïdors, visitants o clients, i planificar el millor possible els desplaçaments obligats relacionats amb l'activitat de l'empresa”, ja siguin pel desenvolupament de l'activitat durant la jornada laboral o el moviment entre el lloc de feina i el domicili.

A més, el PDE també està en la línia dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS), la millora de la salut de les persones treballadores, la seguretat laboral viària i la sensibilització en aquest tema.

Osonament és un exemple d'entitat que ha posat en marxa aquest pla per "reduir la petjada de carboni" tant generada per les persones que hi treballen com per les que atenen.

Un PDE avalua les dinàmiques de mobilitat de les persones treballadores per fer propostes de millora, amb l’acord de la plantilla.

Les entitats que tinguin un volum rellevant de persones treballadores poden fomentar iniciatives per millorar l’accés a la feina a peu o en bicicleta de la següent manera:

 • Establint accessos segurs per arribar caminant.
 • Habilitar vestidors i dutxes.
 • Tenir aparcaments segurs per a bicicletes i patinets.
 • Valorar l’ús de la bicicleta dins de les tasques de l’entitat.
 • Col·locar senyals relatius a la bicicleta.
 • Disposar de punts de manteniment bàsic.
 • Oferir bicicletes d’empresa.

També poden potenciar mesures per promoure el transport col·lectiu:

 • Pagar o donar ajuts per als títols de transport públic.
 • Habilitar transport d’empresa, com ara un autobús o una furgoneta compartida.
 • Prioritzar les places d’aparcament per a cotxes compartits.
 • Crear un portal web per compartir cotxe (o fer-ne difusió d’una altra manera).

Altres mesures per reduir la contaminació pels desplaçaments a la feina poden ser les següents:

 • Fer difusió del PDE i actualitzar-lo periòdicament.
 • Afavorir el teletreball i les reunions en línia.
 • Donar flexibilitat horària.
 • Disposar d’aparcaments i punts de càrrega per a vehicles elèctrics.
 • Incentivar la mobilitat sostenible.

En definitiva, es tracta que espais que reuneixen moltes persones, com les entitats i empreses -encara que també es fa a universitats, ajuntaments o centres mèdics-, puguin fer de punt de connexió per conscienciar i afavorir la mobilitat sostenible.

field_vote: 

Com elaborar un protocol de desconnexió digital?

Imatge principal a portada: 
El protocol de desconnexió digital recull la política interna de l'entitat o empresa i les mesures per garantir el dret a la desconnexió de les persones treballadores. Font: Canva. Font: Canva
Autor/a: 
Cristina Costa Siles
Resum: 

El protocol de desconnexió digital és un instrument important per protegir la salut i el benestar de les persones treballadores, així com per garantir un equilibri adequat entre la vida laboral i personal i preservar el dret a la intimitat.

Tot i que moltes entitats sense ànim de lucre ja apliquen mesures relacionades amb la desconnexió digital, com ara evitar fer trucades de feina fora de l’horari laboral, cal tenir present les normatives relacionades amb la protecció dels drets digitals.

Imatges secundàries: 
El protocol de desconnexió digital recull la política interna de l'entitat o empresa i les mesures per garantir el dret a la desconnexió de les persones treballadores. Font: Canva. Font: Canva
ollit en l’article 18 de la Ley 10/2021, de 9 de julio, de trabajo a distancia. Font: Canva. Font: Canva.
Subtitols: 
Què és un protocol de desconnexió digital i quins són els seus objectius?
En quina normativa apareix i des de quan és vigent?
Què ha d’incloure?
Quines mesures específiques es poden implementar?
Quines entitats estan obligades a complir-lo?
Existeix algun tipus de sanció per incompliment del protocol?
Continguts: 

Un protocol de desconnexió digital és un document que recull la política interna i les mesures adoptades per una entitat per garantir el dret a la desconnexió digital. Com a dret laboral, la desconnexió digital té l'objectiu de promoure el benestar i la conciliació personal i laboral de les persones treballadores, així com el seu descans.

En aquesta línia, les finalitats principals d'un instrument com el protocol de desconnexió digital són garantir tant el descans com la privacitat digital, incloent-hi la desconnexió de dispositius digitals vinculats a l’àmbit laboral un cop finalitzada la jornada.

El dret a la desconnexió digital està recollit en l’article 18 de la Llei 10/2021, de 9 de juliol, de treball a distància, i indica que les persones treballadores tenen dret a no respondre comunicacions laborals fora de la seva jornada laboral i a desconnectar-se dels dispositius digitals de treball durant els seus períodes de descans, vacances i permisos.

Amb l'article 88 de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (LOPDGDD), que ja recollia la desconnexió digital, es va fer efectiu aquest dret l'1 de desembre de 2018.

A l’hora d’elaborar un protocol de desconnexió digital és important tenir en compte els següents elements clau:

 • Definició del dret a la desconnexió digital: cal definir clarament el dret a la desconnexió digital, incloent-hi els supòsits en els quals s'aplica, com són els períodes de descans, permisos i vacances.
 • Mesures per garantir el dret a la desconnexió digital: especificar correctament quines accions adoptarà l'entitat per garantir aquest dret.
 • Excepcions al dret a la desconnexió digital: el document també ha de recollir i detallar excepcions, com poden ser situacions d'urgència o singulars on caldrà que la persona treballadora estigui localitzable.

Algunes accions específiques a adoptar serien:

 • La limitació de l’enviament de correus electrònics i missatges fora de l’horari laboral.
 • La prohibició de trucades telefòniques quan no sigui necessari.
 • La convocatòria de reunions en la franja horària de presència obligatòria.
 • L’ús exclusiu d’aquelles plataformes digitals determinades per l’entitat.

És important remarcar que el protocol s’haurà d’enviar a la plantilla per tal que conegui els seus drets a la desconnexió digital, així com impartir-ne formació i sensibilització. Un cop difós, també serà necessària una negociació col·lectiva i un seguiment i avaluació del compliment de les mesures proposades i pactades.

Totes les entitats del tercer sector amb personal contractat tenen l’obligació de comptar amb un protocol de desconnexió digital, independentment de la seva grandària o de la funció que desenvolupin. En el cas que només participin persones voluntàries en una organització, també és recomanable elaborar un document similar per tenir cura d'elles i garantir el seu temps de descans i desconnexió.

Alguns beneficis que pot comportar aquest instrument per a les persones treballadores i voluntàries són els següents:

 • Una millora de la salut mental i física.
 • Un augment de la productivitat.
 • Una major conciliació laboral i personal.
 • Un enfortiment del sentiment de pertinença a l’entitat.
D’acord amb la ja mencionada Llei 10/2021, de 9 de juliol, de treball a distància, l’incompliment del dret a la desconnexió digital es considera una infracció greu.

Pot comportar multes que oscil·len entre els 751 i els 7.500 euros, un recàrrec de prestacions a la Seguretat Social o una indemnització per danys i perjudicis a la persona treballadora.

Per tal de complir amb la normativa, és necessari que les entitats del tercer sector tinguin en compte els drets digitals i elaborin correctament el protocol de desconnexió digital tenint present les persones treballadores i voluntàries. Per resoldre dubtes sobre aquestes qüestions es pot accedir als serveis d'assessorament.

field_vote: 

Com gestionar el dret a l'oblit?

Imatge principal a portada: 
Quan persona vol eliminar les seves dades personals cal que les entitats actuïn. Font: Canva.
Autor/a: 
Sandra Pulido
Resum: 

La normativa recull que les persones tenen dret a voler eliminar les seves dades personals i, davant d'això, qui les gestiona ha d'actuar.

Les entitats sense ànim de lucre han de complir amb la normativa de protecció de dades. De fet, tot i que gestionin les dades personals d'acord amb la normativa i de manera legítima, en qualsevol moment una persona pot demanar que s'eliminin.

Imatges secundàries: 
Des de la Unió Europea es regula el dret de supressió o a l'oblit. Font: Canva.
Quan persona vol eliminar les seves dades personals cal que les entitats actuïn. Font: Canva.
Subtitols: 
Què és el dret de supressió o a l’oblit?
Què ha de fer l’entitat per eliminar les dades personals?
Com eliminar les dades personals?
Continguts: 

En primer lloc, cal tenir en compte que la persona titular de les dades pot demanar la supressió sempre que ho desitgi. Això significa que, encara que una entitat tingui les dades legítimament (per exemple, amb el document signat per poder publicar imatges), en el moment que la persona interessada vulgui que les seves dades siguin eliminades, haurà de prendre mesures.

Això, “sempre que el citat tractament no es basi en una altra causa que el legitimi”, segons l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD). Per exemple, en el cas que una persona sòcia d'una entitat vulgui que les seves dades siguin eliminades però desitja continuar formant part de l'organització, la supressió no es podria fer perquè hi ha una causa que legitima que l'associació tingui aquesta informació.

A més, aquest dret es pot exercir en altres casos:

 • Quan les dades ja no són necessàries per a la finalitat amb la qual es van recollir o es tracten d’una altra manera.
 • Quan es demana la supressió de dades que “es fonamentaven en l’interès legítim o el compliment d’una missió d’interès públics”. També en cas que les dades tinguin una finalitat comercial.
 • Si les dades s’han tractat il·lícitament. En aquest cas, a més, la personas afectada podria interposar una denúncia.
 • Si s’han d’eliminar pel compliment d’una obligació legal dins de la Unió Europea o dels seus estats.

En aquest sentit, la normativa reconeix que les persones majors de catorze anys poden donar el seu consentiment per al tractament de les dades personals. En tot cas, cal parar especial atenció si les dades es recullen en aquesta situació i després es volen eliminar (encara que ja no sigui menor).

En cas que es demani la supressió de dades personals, l’entitat haurà de fer un esforç per eliminar-les. En aquest cas, el/la responsable del tractament ha de prendre “mesures raonables” per eliminar les dades que té sota el seu control, però també si les dades apareixen en altres llocs.

És rellevant tenir present que la norma recull la idea d’haver de fer un esforç raonable, perquè la difusió que es faci, per exemple, d’una imatge a través d'internet, pot quedar fora de les mans de l’entitat que les puja originalment. En tot cas, l’organització ha d’intentar posar-se en contacte amb els/les altres responsables que estiguin tractant les dades per demanar que les eliminin, així com “els enllaços o les còpies o les rèpliques de les dades”. Per tant, les organitzacions han de ser conscients que el tractament de les dades en els entorns digitals pot sobrepassar el seu control.

La norma també aclareix que s’ha de tenir en compte “la tecnologia disponible i el cost de l’aplicació”, un altre factor que salvaria les organitzacions amb recursos limitats. En qualsevol cas, ha d'existir una intenció real de voler aplicar el dret a l'oblit de qui ho demana.

El reglament preveu diversos mètodes per eliminar les dades:

 • Tractar les dades amb un altre sistema.
 • Impedir que es pugui accedir a les dades.
 • Retirar les dades publicades a internet.
 • Tractar les dades tècnicament perquè no es puguin fer servir ni modificar-se després de la petició, tot i que es basin en mecanismes automatitzats.

A més, en el moment en el qual s’hagin suprimit les dades, el/la responsable del tractament ho ha de comunicar a la persona interessada, “excepte que sigui impossible o exigeixi un esforç desproporcionat”.

Tenir present el dret de supressió pot ajudar les entitats a ser conscients de la importància de tenir cura amb el tractament de les dades personals. A més, tot i la bona voluntat de les organitzacions, és pertinent que treballin segons la normativa per no incòrrer en incompliments. Per resoldre dubtes sobre els drets digitals es pot accedir als serveis d'assessorament.

field_vote: 

Tot el que cal saber per gestionar correctament les cookies del lloc web

Imatge principal a portada: 
Per a l'ús de les cookies cal seguir les obligacions legals de transparència i consentiment. Font: Freepik.
Autor/a: 
Sandra Pulido
Resum: 

En aquest àmbit la normativa estableix que s'ha de comunicar la informació de forma clara i senzilla, i cal demanar el consentiment per a la seva acceptació. El 2023, a més, s'han incorporat petites novetats que cal tenir en compte.

Actualment, la gran majoria d’entitats sense ànim de lucre tenen lloc web on donar a conèixer la seva activitat. De fet, en certs casos, com ara les fundacions, disposar d’un portal web és obligatori per complir amb els requisits de transparència.

Imatges secundàries: 
Per a l'ús de les cookies cal seguir les obligacions legals de transparència i consentiment. Font: Freepik.
El consentiment s’ha de manifestar de forma expressa i evident, per exemple, a través d’un clic a un botó clarament identificat. Font: Unsplash.
Subtitols: 
Què és una cookie?
Tipus de cookies
Obligacions
Transparència
Com s’ha de mostrar la informació
Consentiment
Com gestionar el consentiment
Continguts: 

Una cookie o galeta és un fitxer de dades que els llocs web envien automàticament als dispositius de les persones usuàries que hi accedeixen. Per tant, qui fa la visita al portal web emmagatzema al seu terminal unes dades.

El Reglament General de Protecció de Dades de la Unió Europea (GDPR) estableix que els llocs web han d’avisar i preguntar si es volen instal·lar les galetes. Per això, constantment apareixen avisos quan es navega per internet.

Les galetes permeten al portal web recordar el dispositiu de la persona usuària i les accions. Per exemple, es fan servir quan es recorden les credencials d’accés d’una sessió a una altra o l’idioma. Això, de fet, pot facilitar la navegació. Les cookies també poden donar informació dels hàbits de navegació dels usuaris i usuàries, per exemple, sobre les pàgines que es visiten.

La guia de l’AEPD estableix les següents categories de galetes.

Segons qui les gestiona:

 • Pròpies: les envia i gestiona l’editor/a del web que s’està visitant.
 • De tercers: instal·lades i gestionades per una altra empresa diferent a la del portal. Permeten crear perfils dels gustos dels usuaris/es, ja que poden tenir dades de diversos portals. Cal tenir en compte que cada cop més navegadors estan eliminant les galetes de tercers.

Segons la seva finalitat:

 • Tècniques: permeten optimitzar o millorar el funcionament del web, per exemple, per gestionar un pagament, identificar la sessió, comptar les visites, habilitar continguts dinàmics... Les galetes tècniques, en general, queden fora de les obligacions establertes per l’LSSI, perquè “permeten oferir el servei sol·licitat per l’usuari”. Aquestes galetes no es poden fer servir amb altres objectius. No obstant això, com a novetat, si les decisions són preses per qui edita el web a partir de la informació del/la visitant (per exemple, l’idioma es posa en funció de l’idioma del cercador de la persona usuària i no com a elecció), cal informar i donar l’opció d’acceptar-les o no.
 • De preferències o personalització: permeten personalitzar l’experiència dels usuaris/es, per exemple, l’idioma. En aquest cas, si l’usuari/ària determina aquestes preferències a través de les seves accions, com ara seleccionant l’idioma, també queden fora de les obligacions de l’LSSI.
 • D’anàlisi o mesurament: permeten fer el seguiment i l’anàlisi dels comportaments de l’usuari/a dins del web per tal d’aplicar posteriorment millores.
 • De publicitat conductual: permeten emmagatzemar informació del comportament de l’usuari/a a partir de la seva navegació i crear perfils específics per poder mostrar la publicitat segons els gustos.

Segons el temps que estan actives:

 • De sessió: només recullen dades que són rellevants durant la sessió i, per tant, en finalitzar-la desapareixen.
 • Persistents: les dades continuen emmagatzemades al terminal i poden ser tractades durant un temps variable que defineix el/la responsable de les galetes (des d’uns minuts a uns anys). Es recomana el mínim ús de cookies d’aquest estil i, en cas necessari, de la mínima durada possible. Perquè no s’hagi d’informar el consentiment d’una galeta, cal que la caducitat estigui en relació amb la seva finalitat.

Per saber les galetes que utilitza un lloc web es pot fer clicant la pàgina amb el botó dret i al menú desplegable seleccionar 'inspeccionar'. A la nova finestra, s’ha de clicar 'aplicació', situat a la part superior, i després a l'apartat 'cookies' es poden veure les que hi ha instal·lades.

La normativa estableix dues obligacions legals respecte de les galetes: d’una banda, la transparència i, de l’altra, l’obtenció del consentiment. Això significa que el gestor/a d’un web o aplicació ha de revisar (periòdicament) i identificar el tipus de galetes que s’utilitzen, per determinar si han de seguir l’establert per l’LSSI.

El dictamen sobre l'exempció del requisit de consentiment de cookies indica que les galetes que només permeten la comunicació entre l’equip de l’usuari i la xarxa, i les que presten un servei sol·licitat expressament per la persona usuària no han de seguir aquestes obligacions legals. Per tant, la resta, sí que han de complir la normativa.

L’obligació de transparència es tradueix en el fet d’haver de donar informació de les finalitats de les galetes i de l’ús de les dades obtingudes. Això es plasma en la política de cookies (informació diferent de la política de privacitat i l’avís legal), que ha d’incloure:

 • Definició i funció genèrica de les galetes.
 • Informació dels tipus de cookies que s’empren i la seva finalitat. En cas que s’utilitzin de tercers i no es pugui oferir la suficient informació, es pot enllaçar amb el lloc web del tercer.
 • Informació de qui les tracta (l’editor/a del mateix web o una altra empresa). La identificació dels tercers es pot oferir de forma desplegable o emergent.
 • Informació de la forma d’acceptar, denegar i revocar el consentiment d’ús. Si un cop acceptades les galetes de tercers es vol canviar la configuració, s’ha d’oferir informació de com gestionar-les a través dels diferents navegadors o dels webs de les altres empreses.
 • Informació sobre les transferències de dades a tercers països que faci el mateix editor/a i remetre als webs dels tercers, en cas que siguin els que facin la transferència.
 • En cas que es creïn perfils que comportin la presa de decisions automatitzades amb efectes jurídics per a l’usuari/a, cal informar d’allò que suposa (importància i conseqüències).
 • Temps que es conserven les dades.
 • Per donar altres informacions es pot remetre a la política de privacitat.

Sovint, aquesta informació es presenta en una única pàgina web que s’enllaça a la part inferior del portal. Seguir la localització habitual permet una millor visualització.

En primer lloc, cal que la comunicació sigui senzilla, amb un llenguatge clar que no provoqui confusions, i breu. Cal tenir en compte el tipus de públic a qui s’adreça el web.

També cal que la informació sigui de fàcil accés. En cas que l’usuari/a accepti l’ús de les galetes, la informació haurà de seguir sent accessible amb no més de dos clics.

La normativa recomana aportar la informació per nivells o capes, segons l’aprofundiment que vulgui fer l’usuari/a. La primera capa ha de ser visible des de l’entrada al web fins a la seva acceptació o rebuig i es pot situar en un banner, barra o similar.

En aquesta capa no s’ha de donar informació que no sigui necessària, perquè dificulta la presa de decisions. Per tant, ha d’incloure:

 • Identificació de l’editor/a responsable del lloc web (no cal la denominació social, si està visible a un altre lloc o s’identifica de manera evident).
 • Finalitat i propietat de les galetes.
 • Tipus de dades que es recopilaran, en cas que s’elaborin perfils d’usuaris.
 • Manera d’acceptar, configurar i rebutjar l’ús de les cookies, és a dir, fer la petició del consentiment.
 • Enllaç a la segona capa on s’aportarà més informació i on es podran configurar les preferències.

També han d'estar els següents botons:

 • Acceptar.
 • Rebutjar. No s’aplicarà a les galetes exemptes de consentiment. L’actualització del 2023 obliga que aquest botó sigui visible en la primera capa d’informació.
 • Configuració.

Com a novetat, també cal que els botons d’acceptar i rebutjar siguin molt similars (mida de la lletra, color...) i estiguin en la mateixa capa: “No es podrà fer la impressió que l’usuari ha d’acceptar obligatòriament les cookies per navegar pel lloc web”, tal com recull la guia. Es tracta que la informació sigui tan clara com sigui possible i que no pugui donar lloc a cap engany.

Amb els nous canvis, a més, s’ha de permetre a les persones usuàries que puguin seleccionar quines galetes volen. Per això, les persones que gestionen el lloc web hauran de tenir opció per marcar i s’haurà d’especificar quines són necessàries per al funcionament del portal.

També és important tenir present que no poden haver-hi caselles marcades prèviament en l’acceptació de les galetes.

En la segona capa, que ha de ser accessible permanentment, cal oferir la informació del tipus de cookies, qui les gestiona, com acceptar-les o denegar-les, període de conservació...

El consentiment s’ha de manifestar de forma expressa i evident, per exemple, a través d’un clic a un botó clarament identificat, o de qualsevol altra manera que suposi una acció inequívoca (i no complexa), sempre que s’hagi proporcionat la informació clara i accessible. En cas que es vulguin utilitzar altres mètodes, cal explicar-los. En cap cas continuar navegant pel web suposa una manera d’acceptació.

Cal especificar si el consentiment és únicament per a les galetes del web que s’està visitant o també per a les d’altres webs gestionats pel mateix editor/a o, fins i tot, si és per a les cookies d’altres empreses.

Per acceptar o no les galetes, s’han d’agrupar, com a mínim, per finalitat i també es pot fer segons el tercer, per tal que l’usuari/a pugui escollir unes o altres.

Mecanismes per demanar el consentiment:

 • Quan la persona usuària demana l’alta en un servei (s’haurà de separar d’altres condicions).
 • Quan es configura el funcionament del web o aplicació.
 • A través de plataformes de gestió del consentiment (CMP per les sigles en anglès), que apareixen, per exemple, com una finestra emergent.
 • Abans de descarregar un servei o aplicació, sempre que les cookies no siguin necessàries per al funcionament.
 • A través del format d’informació per capes.
 • A través de la configuració del navegador, sempre que es presenti el consentiment separat segons les finalitats i amb la identificació del/la responsable del tractament. No obstant això, des del web també s’ha de permetre revocar o denegar el consentiment, o donar la informació per fer-ho.

Fins i tot, és possible donar la informació i obtenir el consentiment de forma offline.

En cas dels webs dirigits a menors de catorze anys, la informació per demanar el consentiment del/la titular de la pàtria potestat o tutela ha de tenir les mínimes dades possibles i ha de ser senzilla. Per exemple, pot aparèixer un missatge que recomani avisar el pare, mare o tutor/a per acceptar les condicions.

En cas que es puguin recordar certes dades al web, caldrà demanar més informació per verificar que el consentiment és donat per la persona adulta, per exemple, indicant l’edat o any de naixement. A mesura que es vagin recopilant més dades, caldrà dificultar el procés de verificació, per exemple, amb un correu electrònic. En tot cas, es recomana no utilitzar galetes de publicitat conductual en webs dirigits a menors.

En cas que un editor/a tingui diferents webs, el consentiment donat en un dels webs podrà servir per a la resta, sempre que s’informi dels webs que s’inclouen i que siguin de continguts similars.

Quan un consentiment és obtingut de forma vàlida, no és necessari obtenir-lo cada cop que l’usuari/a accedeixi al web. Això, excepte si varien les finalitats d’ús de les cookies. A més, aquesta selecció no hauria de durar més de vint-i-quatre mesos.

L’usuari/a té dret a retirar el seu consentiment, tot i haver-lo atorgat anteriorment. Per això, cal que l’editor/a proporcioni la informació necessària per canviar aquesta preferència i ha de poder fer-ho de forma tan senzilla com es va fer l’acceptació.

La normativa també estableix que l’accés als serveis i funcionalitats no ha d’estar supeditat a l’acceptació de l’usuari/a. Per tant, tot i la no acceptació, haurà de poder accedir al web o s’haurà d’informar la persona sobre aquest tema i oferir una alternativa. Malgrat això, la nova versió aclareix que l’alternativa no haurà de ser necessàriament gratuïta.

Les novetats del 2023 s’haurà d’aplicar abans de l’11 de gener de 2024. Per aquesta raó, és pertinent que les entitats comencin a familiaritzar-se amb les obligacions. En cas de dubtes sobre aquest tema, les organitzacions no lucratives poden consultar a través dels serveis d’assessorament.

field_vote: 

Tot el que cal saber sobre el certificat de discapacitat

Imatge principal a portada: 
És necessari que l’Administració pública reconegui el grau de discapacitat de la persona per poder accedir als recursos i drets disponibles. Font: Canva.
Autor/a: 
Eugenia Ifer
Resum: 

El certificat de discapacitat és l'eina legal i administrativa que reconeix el grau de discapacitat que té una persona.

Reial decret 888/2022, de 18 d'octubre és la normativa que estableix el reconeixement, declaració i qualificació del grau de discapacitat de les persones. El grau de discapacitat es valora en percentatge. D’aquesta manera, legalment es considera que una persona pateix una discapacitat quan és del 33% o més.

Imatges secundàries: 
És necessari que l’Administració pública reconegui el grau de discapacitat de la persona per poder accedir als recursos i drets disponibles. Font: Canva.
Reial decret 888/2022 estableix nous canvis en l’avaluació del grau de discapacitat de les persones. Font: Canva.
Subtitols: 
Què és el certificat discapacitat?
Per a què serveix?
Com es valora el grau de discapacitat?
Continguts: 

El certificat de discapacitat és el reconeixement legal i administratiu del grau de discapacitat que té una persona. La discapacitat ha de ser del 33% o més per poder accedir als serveis, recursos, prestacions econòmiques i drets que ofereix l’Administració pública. Qualsevol persona resident a Catalunya en qualsevol moment pot sol·licitar la discapacitat. El reconeixement és vàlid en tot l’Estat espanyol.

Així doncs, la targeta acreditativa de la discapacitat és un document amb el qual, senzillament, s’acredita el grau de discapacitat. Serveix per tenir accés als recursos i serveis corresponents, però ha d’anar acompanyat del Document Nacional d’Identitat (DNI) o del Número d’Identitat d’Estranger/a (NIE).

Tenir el certificat de discapacitat és necessari per poder accedir als serveis, prestacions econòmiques i drets que ofereix l’Administració pública.

Pel que fa a les facilitats i deduccions fiscals:

Per potenciar la integració laboral, l’administració facilita:

 • Incentius en la contractació de persones amb discapacitat per a les entitats privades amb deduccions fiscals i bonificacions en l’Impost de Societats (IS).
 • Accés a centres especials de treball.
 • Servei de Suport a la Integració Laboral (SIL).
 • Facilitacions en la conciliació familiar.
 • Jubilació anticipada per a persones amb discapacitat igual o superior al 45%, entre d’altres.

Per facilitar l’accés a l’habitatge:

 • L’administració obliga les comunitats a realitzar les obres necessàries per garantir l’accessibilitat.
 • Ajuts per fer accessibles les instal·lacions laborals i els habitatges.
 • Accés preferencial per a l’habitatge de protecció oficial.
 • Protecció en cas de no poder fer front al deute de la hipoteca.

Facilitació a l’accés educatiu:

 • Ajuts econòmics per al suport educatiu.
 • Reserva de places universitàries i reducció en la matrícula d'estudis universitaris, així com l’exempció de preus dels serveis acadèmics.

Accessibilitat en la mobilitat i el transport:

 • Targeta bonificada del transport públic.
 • Servei públic de transport adaptat.
 • Targeta d’aparcament i reserva d’aparcament individual.

L’Administració pública valora el grau de discapacitat de la persona avaluant les següents qüestions:

 • Barem Deficiència Global de la Persona (BDGP): anàlisi de les deficiències permanents de la persona, segons les funcions i les capacitats per dur a terme les activitats quotidianes.
 • Barem Limitacions de l’Activitat (BLA): valoració de la capacitat per realitzar les accions de la vida diària, en funció de la gravetat dels problemes per desenvolupar-les.
 • Barem Restriccions en la Participació (BRP): es tenen en compte les activitats que va poder fer la persona en l’últim mes, podent-se ampliar fins a sis mesos.
 • Barem de Factors Contextuals i Ambientals (BFCA): avalua els factors de l’entorn que perjudiquen i són barreres per a les persones amb discapacitat.

field_vote: 

Jubilació anticipada per a persones amb discapacitat igual o superior al 45%

Imatge principal a portada: 
El BOE estableix un llistat de malalties amb les quals es podrà optar a la jubilació anticipada. Font: Canva.
Autor/a: 
Eugenia Ifer
Resum: 

Les persones amb un grau de discapacitat igual o superior al 45% es podran jubilar als cinquanta-sis anys, mentre que les que en tinguin un 65% o més ho podran fer als cinquanta-dos anys.

Segons el Reial decret 370/2023, de 16 de maig, des de l’1 de juny de 2023 les persones treballadores amb una discapacitat igual o superior al 45%, i que tinguin una cotització d’almenys cinc anys amb la discapacitat reconeguda, poden jubilar-se anticipadament.

Imatges secundàries: 
El BOE estableix un llistat de malalties amb les quals es podrà optar a la jubilació anticipada. Font: Canva.
Les persones treballadores que tinguin un grau de discapacitat igual o superior al 65% es podran jubilar a parir dels 52 anys. Font: Canva.
Subtitols: 
Qui pot optar a la jubilació anticipada per discapacitat?
Justificació necessària
Altres consideracions a tenir en compte
Continguts: 

La primera consideració que es tindrà en compte per accedir a aquesta jubilació anticipada és que la persona (sigui treballadora per compte d’altri, compte propi o estigui a l'atur) tingui una discapacitat igual o superior al 45%. Així mateix, una gran novetat que implementa la normativa és que el percentatge requerit de la discapacitat pot provenir d’una patologia o de la suma de més d’una afecció.

Una altra qüestió ineludible és que la persona treballadora ha d’haver cotitzat almenys quinze anys, que és el mínim per poder demanar la jubilació, i cinc han d’haver estat amb un grau de discapacitat acreditat superior o igual al 45%.

El grau de discapacitat s’ha de justificar amb un informe mèdic, on s'ha d'indicar la data a partir de la qual es pateix la malaltia, el percentatge de discapacitat i la patologia en qüestió. A més a més, s'ha d'acreditar que s'ha tingut la discapacitat durant almenys cinc anys del total cotitzat.

Igualment, almenys una de les afeccions ha d’aparèixer en el llistat de patologies establert i suposar com a mínim un 33% de discapacitat.

Llistat de patologies vàlides:

 • Discapacitat intel·lectual.
 • Paràlisi cerebral.
 • Anomalies genètiques: síndrome de Down, síndrome de Prader Willi, síndrome X fràgil, osteogènesi imperfecta, acondroplàsia, fibrosi quística o malaltia de Wilson.
 • Trastorn de l'Espectre Autista (TEA).
 • Anomalies congènites secundàries a Talidomida.
 • Seqüeles de la pòlio o síndrome postpòlio.
 • Dany cerebral (adquirit): traumatisme cranioencefàlic o seqüeles de tumors del Sistema Nerviós Central (SNC).
 • Malaltia mental: esquizofrènia o trastorn bipolar.
 • Malaltia neurològica: esclerosi lateral amiotròfica, esclerosi múltiple, leucodistròfies, síndrome de Tourette o lesió medul·lar traumàtica.

Cal tenir en compte que en cas de patir una discapacitat igual o superior al 65%, la jubilació es pot demanar a partir dels cinquanta-dos anys. Aquesta modificació suposa un avanç i millora dels drets de les persones amb discapacitat que han de conèixer especialment les entitats sense ànim de lucre. De fet, la jubilació ordinària actual és als seixanta-set anys o als seixanta-cinc, si s'acrediten trenta-vuit anys i sis mesos cotitzats.

D'altra banda, el llistat de les malalties es podrà actualitzar periòdicament mitjançant l’Ordre Ministerial del Ministeri d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions. L’ordre passarà per consulta prèvia del Consell Nacional de la Discapacitat (abans de l’1 de desembre de 2023).

field_vote: 

Novetats en la cotització de les persones becàries

Imatge principal a portada: 
Les persones becàries no cotitzen pel mecanisme d’equitat intergeneracional. Font: Canva.
Autor/a: 
Eugenia Ifer
Resum: 

A partir de l'1 de gener de 2024 s’ha de cotitzar a la Seguretat Social per les persones becàries.

Imatges secundàries: 
Les persones becàries no cotitzen pel mecanisme d’equitat intergeneracional. Font: Canva.
La protecció de les persones becàries la regula el Règim General o el Règim Especial dels Treballadors de la Mar. Font: Canva.
Subtitols: 
Quins contractes de pràctiques es veuen afectats per la reforma?
De quina manera es cotitza per les persones becàries?
Quines cobertures tenen les persones becàries?
Continguts: 

Segons el Reial decret llei 2/2023, de 16 de març, qualsevol persona que realitzi pràctiques formatives incloses en programes de formació o pràctiques acadèmiques externes en entitats, empreses o institucions es considera becària. Inicalment, la cotatització per elles seria a partir de l’1 d’octubre de 2023, però el Reial Decret 5/2023, de 28 de juny ha posposat la data fins a l'1 de gener de 2024.

La normativa afecta els següents casos:

 • Pràctiques fetes per alumnat universitari: ja siguin per obtenir titulacions oficials de grau, màster o doctorat com per obtenir un títol propi de la universitat.
 • Pràctiques dutes a terme per alumnat de formació professional: sempre que no siguin per a formacions professionals intensives.

Quan una persona faci alguna de les pràctiques abans mencionades, s’haurà d’indicar com a treballadora per compte d’altri al Règim General de la Seguretat Social. Com a excepció es troben les pràctiques que es duguin a terme en embarcacions, en aquest cas, s’hauran d’incloure dintre del Règim Especial de la Seguretat Social dels Treballadors de la Mar.

Les pràctiques tenen una sèrie de consideracions que s’han de tenir present:

Les persones becàries tenen la protecció que regula el Règim General o el Règim Especial dels Treballadors de la Mar, però no està inclosa la protecció per desocupació ni la cobertura del Fons de Garantia Salarial ni la de formació professional.

En cas que siguin pràctiques no remunerades s'exclourà també la protecció per la prestació d'incapacitat temporal derivada de contingències comunes.

Pel que fa a les prestacions econòmiques, per naixement i cura de menors, risc durant l'embaràs o risc durant la lactància, seran l'entitat gestora o, quan correspongui, la mútua col·laboradora les quals faran front al pagament de les prestacions que siguin necessàries.

Per tal de resoldre dubtes en referència a l'àmbit laboral o altres qüestions relatives a la gestió d'entitats no lucratives es pot accedir als serveis d’assessorament i d’acompanyament.

field_vote: 

Nous permisos laborals: què cal saber?

Imatge principal a portada: 
Les entitats del tercer sector han d’aplicar la nova normativa des del 30 de juny de 2023. Font: Canva.
Autor/a: 
Eugenia Ifer
Resum: 

La nova normativa ofereix nous drets a les persones treballadores per afavorir la conciliació familiar i les cures.

Les entitats del tercer sector han de tenir presents les modificacions que presenta el Reial Decret 5/2023, 28 de juny, ja que afecten els drets laborals de les persones treballadores. La normativa ha entrat en vigor el 30 de juny de 2023. A continuació, s’expliquen els principals punts.

Imatges secundàries: 
Les entitats del tercer sector han d’aplicar la nova normativa des del 30 de juny de 2023. Font: Canva.
La normativa amplia els drets laborals de les persones treballadores. Font: Canva.
Subtitols: 
Flexibilitat laboral
Ampliació dels drets de la conciliació
Permís familiar amb dependència
Permís parental
Situacions extraordinàries
Continguts: 

Les persones treballadores poden sol·licitar adaptacions a la durada, la distribució i si és presencial o no la jornada laboral. Aquesta demanda s’haurà de justificar i haurà de ser proporcional a les necessitats de les persones treballadores i de l’organització.

El podran demanar els pares o mares de fills/es fins a dotze anys i els treballadors/es que tinguin necessitat de cura a un familiar fins a segon grau. Per tant, queden incloses els següents vincles familiars:

 • Pare/mare.
 • Fills/es.
 • Parella de fet o cònjuge.
 • Oncle/tia.
 • Germans/es.
 • Avi/a.
 • Nets/es.
 • I els mateixos vincles polítics que siguin de la parella de fet o el cònjuge.

La negociació de la sol·licitud s’haurà de fer el més ràpid possible i no podrà superar els quinze dies. Si la negociació acaba positivament, l’entitat haurà de comunicar a la persona treballadora per escrit l’acceptació de la petició. En cas que la resposta sigui negativa o es plategi una alternativa, s’hauran de justificar les raons.

Així mateix, la persona treballadora tindrà dret a retornar al seu lloc de feina després del període pactat o quan canviï la seva situació.

El treballador/a podrà no assistir al lloc de feina amb previ avís i justificació en els següents casos:

 • En cas d’accident, hospitalització, malaltia greu o intervenció quirúrgica sense hospitalització (però que sigui necessari el repòs domiciliari de familiars fins a segon grau) la persona treballadora tindrà cinc dies.
 • Pel que fa al permís de lactància, quan hi hagi naixements, adopcions o acollides, els treballadors/es tindran dret a una hora d’absència de la feina al dia que es podrà fer fins que l’infant tingui nou mesos. En cas que sigui més d’un infant el permís s’incrementarà proporcionalment. També es podrà exercir aquest dret, dividint l’hora en dos, per poder gaudir-lo en diferents moments del dia. A més a més, es pot acumular en jornades completes. Quan els dos responsables de l’infant vulguin gaudir del dret amb la mateixa durada, el període es podrà estendre fins als dotze mesos de l’infant, però amb una reducció de la jornada proporcional a partir dels nou mesos i amb la corresponent reducció proporcional del salari.

Quan la persona treballadora hagi de cuidar a un/a menor de dotze anys al seu càrrec o una persona amb discapacitat (familiar fins a segon grau) que no desenvolupi una activitat retribuïda tindrà dret a una reducció de la jornada laboral, però amb la disminució proporcional del salari (entre un vuitè i la meitat de la jornada).

En cas que hi hagi un/a menor d'edat a càrrec i que estigui ingressat en l’hospital o amb tractament per causa d’una malaltia greu, la persona treballadora tindrà dret a una reducció de la jornada d’almenys la meitat (amb la disminució proporcional del salari). Si la situació de l’infant no canvia quan arribi l’edat dels divuit anys, la persona treballadora no perdrà aquest dret. Aquesta situació es mantindrà fins als 23 anys si la situació continua igual fins als 26 si s’acredita un grau de discapacitat igual o superior al 65%.

Les persones treballadores tindran dret a una excedència no superior a tres anys per atendre al fill/a. Així mateix, podran aprofitar aquest dret les persones que necessitin cuidar al cònjuge, parella de fet o familiar (fins a segon grau) per edat, accident, malaltia o discapacitat, però l’excedència no podrà ser superior a dos anys.

Durant el temps d’excedència, el treballador/a mantindrà l’antiguitat i tindrà dret a la reserva del lloc de treball durant el primer any. Després, la reserva serà mantenint el grup professional o categoria equivalent.

Així mateix, els treballadors/es podran gaudir d’un permís parental de vuit setmanes, per la cura del o la menor a càrrec. Del permís no retributiu es pot fer ús de forma contínua o discontínua durant els primers vuit anys de l’infant. Igualment, el o la sol·licitant haurà de notificar a l’entitat amb deu dies d’antelació excepte situacions justificades.

Hi ha situacions que no es contemplen en els anteriors punts, però que són crucials per als treballadors/es:

 • La persona treballadora es podrà absentar del lloc de feina per motius familiars urgents referents a familiars (fins a segon grau) o convivents, en cas de malaltia o accident i que sigui indispensable la presència del treballador/a. Tindrà dret al fet que les hores siguin retribuïdes amb la justificació corresponent i fins a quatre dies l’any.
 • Tindrà quinze dies naturals en cas de matrimoni o parella de fet.
 • Disposarà de dos dies en cas de defunció del cònjuge, parella de fet o familiar (fins a segon grau). Si la persona necessita desplaçar-se, tindrà dos dies més.

field_vote: 

GlobaLeaks, una eina gratuïta per tenir el canal de denúncies de l’entitat

Imatge principal a portada: 
GlobaLeaks és una eina gratuïta que poden utilitzar les entitats per tenir el seu canal de denúncies. Font: Canva.
Autor/a: 
Eugenia Ifer
Resum: 

El canal de denúncies o d’informació serveix perquè les persones treballadores puguin denunciar infraccions normatives en l’entorn laboral.

Actualment, les entitats amb més de 250 persones treballadores estan obligades a tenir un canal de denúncies. A finals d’any, les organitzacions de més de 50 treballadors/es també estaran obligades a tenir aquesta eina.

Imatges secundàries: 
GlobaLeaks és una eina gratuïta que poden utilitzar les entitats per tenir el seu canal de denúncies. Font: Canva.
GlobaLeaks permet personalitzar el canal de denúncies de cada organització. Font: Canva.
Subtitols: 
Obligatorietat canal de denúncies
GlobaLeaks, com pot ajudar les entitats?
Principals característiques
Continguts: 

La Llei 2/2023, de 20 de febrer, reguladora de la protecció de les persones que informen sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció exigeix que a partir del juny de 2023 les organitzacions amb més de 250 persones treballadores tinguin un sistema d’informació interna amb el qual les persones puguin denunciar de forma anònima infraccions que han presenciat.

Així mateix, cal recordar que a finals del 2023 les organitzacions que tinguin entre 50 i 249 treballadors/es també hauran de tenir aquest canal. Per aquest motiu, és crucial que les entitats que estiguin ja obligades o que estaran obligades a finals d’any implementin el canal de denúncies.

GlobaLeaks és una plataforma de programari de codi obert (el seu desenvolupament i millora continua depèn de la comunitat de desenvolupadors/es) que facilita la denúncia segura i anònima d'informació confidencial. Està dissenyada per permetre que les persones puguin revelar informació delicada, com ara casos de corrupció, abusos contra els drets humans, frau, o qualsevol altra forma de comportament il·legal o immoral, mantenint la seva identitat oculta i protegida.

Per utilitzar GlobaLeaks, els i les denunciants poden accedir a un lloc web o portal específic on poden enviar els seus documents o informació. La seguretat de l’anonimat és el que fa aquesta eina idònia pels canals de denúncia, garanteix que les comunicacions entre la persona denunciant i l’entitat es mantinguin secretes i no puguin ser rastrejades.

GlobaLeaks té una gran varietat de característiques que s’han de tenir en compte:

 • Anonimat: l’eina està dissenyada per protegir l'anonimat dels denunciants. Usa tecnologies d'anonimat per assegurar que les comunicacions i la identitat de la persona denunciant es mantinguin ocultes.
 • Seguretat de les dades: la plataforma fa servir mecanismes de xifrat fort per protegir les dades i prevenir l'accés no autoritzat. Això assegura que les filtracions d’informació romanguin confidencials i siguin accessibles només pels destinataris autoritzats.
 • Portal web personalitzat: GlobaLeaks permet crear un propi portal web personalitzat per rebre les denúncies. Això facilita la interacció amb les denunciants i la gestió del contingut rebut.
 • Canals de comunicació segurs: ofereix canals de comunicació segurs entre les denunciants i els destinataris/es per a la comunicació posterior, si fos necessari. Això permet a les destinatàries sol·licitar informació addicional o aclariments de manera segura.
 • Informes anònims: les persones denunciants poden presentar informes anònims i adjuntar-hi documents o evidències per sostenir les seves denúncies. Això els permet revelar informació delicada sense exposar la seva identitat.

field_vote: