S'aprova l'avantprojecte de la Llei del voluntariat estatal

Autor/a: 
Montse Agudo
 Font:
Font:
 Font:
Font:

S'aprova l'avantprojecte de la Llei del voluntariat estatal

Autor/a: 
Montse Agudo

Resum: 

El passat 23 de gener, el Consell de Ministres va aprovar l’avantprojecte de llei del voluntariat. Aquesta norma pretén substituir l’actual regulació de l’any 1996.

Actualment, a nivell estatal, la normativa vigent que regula la figura del voluntariat és la llei 6/1996, de 15 de gener. A fi de renovar aquesta legislació i adaptar-la al moment actual, el dia 23 de gener d’enguany el Consell de Ministres va aprovar l’avantprojecte de llei estatal del voluntariat.

L’objectiu principal d’aquesta nova normativa és definir el que s’entén per voluntariat i donar cobertura legal a aquesta acció voluntària, donant-li més protecció jurídica i reconeixement.

L’avantprojecte de llei del voluntariat té com a finalitats: la promoció del voluntariat per part dels ciutadans i ciutadanes, regular l’estatut jurídic de les persones voluntàries, i establir les seves relacions amb l’Administració pública i les entitats de voluntariat.

Actualment a l’Estat hi ha 30.000 entitats socials i 6.000.000 de persones voluntàries

La normativa defineix els valors i principis de les activitats voluntàries, i estableix els àmbits en els quals es pot desenvolupar la tasca voluntària, que són els següents: social, internacional de cooperació al desenvolupament, mediambiental, cultural, esportiu i educatiu. També contempla aquelles activitats que, malgrat no poder encabir-se en una de les classificacions esmentades, es poden incloure en programes globals o a llarg termini i que es desenvolupen en el marc d’una entitat de voluntariat.

L’avantprojecte, en el seu títol III, estableix quines persones tenen consideració de voluntàries i inclou els menors d’edat amb l’oportú consentiment dels pares o tutors i també fa referència, per primer cop en una llei d’aquestes característiques, a les persones amb discapacitat, garantint d’aquesta manera el dret a la igualtat d’oportunitats.

A més, aquest títol III també estableix les persones que no poden exercir una tasca voluntària. En primer lloc recull la impossibilitat que una persona que hagi estat condemnada per sentència ferma per delictes contra la llibertat sexual, tràfic i explotació de menors, pugui fer cap tasca voluntària amb aquest col·lectiu.

Pel que fa a les entitats sense afany de lucre, fa especial esment als seus treballadors i treballadores, els quals només podran fer voluntariat dins les mateixes quan es tracti d’una activitat diferent a la seva tasca remunerada i fora del seu horari laboral.

La normativa també recull, expressament, la possibilitat de compatibilitzar la condició de soci o sòcia d’una entitat i el seu possible càrrec dins la junta directiva, amb la possibilitat de desenvolupar una tasca voluntària dins de la mateixa associació.

Dues qüestions que es mantenen a la nova regulació és el dret de les persones voluntàries a disposar d’una assegurança que cobreixi els possibles accidents que es puguin derivar de la tasca voluntària, així com la possibilitat de reemborsar, únicament, les despeses que es produeixen fruit del desenvolupament de la tasca voluntària.

L’avantprojecte també estableix la necessitar de signar un acord de la col·laboració voluntària.

A fi de promocionar i difondre les activitats de voluntariat, l’avantprojecte incorpora les empreses i les universitats com a nous agents del voluntariat.

En el primer cas, estableix que les empreses podran participar de les accions voluntàries sempre que s’adaptin a l’interès general i els seus treballadors s’hi podran sumar si així ho desitgen.

En el segon cas, es recull la possibilitat que els centres universitaris estableixin fórmules de reconeixement acadèmic d’aquestes accions de voluntariat.

Una qüestió a remarcar és que la nova regulació promou que les Administracions Públiques, les empreses i les institucions facilitaran, directament o mitjançant la negociació col·lectiva, la adopció de mesures de reducció i adaptació de la jornada laboral i excedències perquè els seus treballadors i treballadores puguin desenvolupar tasques de voluntariat.

Així mateix, també es preveu que les persones que desenvolupin la seva tasca voluntària de llarga durada dins d’una entitat acollida a la llei 49/2002, puguin beneficiar-se d’exempcions a l’IRPF.

Una altra mesura per incentivar el voluntariat és que les persones voluntàries puguin gaudir de bonificacions, reduccions de taxes i preus públics de serveis dependents de l’Administració de l’Estat, amb l’objectiu d’atorgar reconeixement i valoració social a l’acció voluntària.

Finalment, aquest avantprojecte també determina que s’establirà un sistema objectiu de reconeixement de les competències assolides per la persona voluntària al llarg de la seva tasca, a fi que l’ajudi en la seva promoció personal i professional i a una posterior incorporació al mercat de treball, públic o privat.

Afegeix un comentari nou