Què és el Consell de l’Associacionisme i el Voluntariat de Catalunya?

Suport Tercer Sector - Jurídic
Autor/a: 
Oscar Loro Castilla
 Font: Canva.
El Consell de l'Associacionisme i el Voluntariat de Catalunya (CAVC) es va crear l'any 2010. Font: Canva.
 Font: Canva.
El CAVC neix del Decret 69/2010, d’1 de juny, de creació del Consell de l'Associacionisme i el Voluntariat de Catalunya. Font: Canva.

Què és el Consell de l’Associacionisme i el Voluntariat de Catalunya?

Suport Tercer Sector - Jurídic
Resum: 

L'any 2010 neix el Consell de l’Associacionisme i el Voluntariat de Catalunya, que dona resposta a moltes necessitats del gran ventall de col·lectius que treballen per millorar el territori.

El Consell de l’Associacionisme i el Voluntariat de Catalunya (CAVC) és un òrgan que assessora el govern en els temes relacionats amb l’associacionisme i el voluntariat. Neix del Decret 69/2010, d’1 de juny, de creació del Consell de l'Associacionisme i el Voluntariat de Catalunya. No obstant això, amb l’aprovació del Decret 52/2024, de 5 de març, del Consell de l’Associacionisme i el Voluntariat de Catalunya deroga tot la normativa anterior i estableix lleus modificacions respecte de la Llei 25/2015, del 30 de juliol, del voluntariat i de foment de l'associacionisme.

La feina del Consell de l’Associacionisme i el Voluntariat de Catalunya és vital per mantenir un teixit associatiu viu i en creixement, tradicionalment molt implicat en la cultura popular, l’esport, el medi ambient o la terra. A banda d’assessorar, és important destacar que tenir un canal de comunicació directa amb el govern reconeix la feina que es fa des de les associacions i el volum de persones voluntàries que hi ha a Catalunya.

Per a què serveix el CAVC?

Les funcions principals del Consell de l’Associacionisme i el Voluntariat de Catalunya que recull el decret són “l’elaboració, el seguiment i l'avaluació del Pla nacional de l’associacionisme i el voluntariat”, així com el fet de desenvolupar programes de foment del teixit associatiu. En definitiva, el CAVC és l’òrgan que fomenta la visibilització, el bon funcionament i la consolidació del teixit associatiu i el voluntariat a Catalunya, fent de nexe entre les entitats i el govern.

A més, cal tenir en compte que la Llei de foment de l’associacionisme, aprovada a inicis de l’any 2024, precisament, reconeix aquest espai de participació i estableix les seves funcions.

Què fa el ple del CAVC?

El Consell de l'Associacionisme i el Voluntariat de Catalunya consta del Ple i de la Comissió permanent. Si bé també es poden crear grups de treball per a temes concrets.

El Ple del Consell de l’Associacionisme i el Voluntariat de Catalunya té unes funcions principals, com són l’elaboració i proposició d’informes i projectes d’interès per al teixit associatiu, elaborar estudis i plans, i donar suport a aquelles entitats que volen millorar la gestió interna. En definitiva, és un canal de comunicació i treball bidireccional entre el Govern de la Generalitat de Catalunya i el teixit associatiu.

Com s’ha mencionat, el CAVC dona suport a les entitats, per exemple aquelles que volen millorar en termes tan importants com la gestió interna, la participació o la coordinació amb les administracions.

Qui forma part del CAVC?

Pel que fa a la composició, la presidència del Ple està en mans del conseller del Departament de Drets Socials, actualment, Carles Campuzano. La Direcció General d’Acció Cívica i Comunitària (DGACC) exerceix la vicepresidència primera, i la segona i tercera venen designades per les disset vocalies del Consell que representen les entitats.

Altrament, el Departament de Justícia ocupa una vocalia (a través de la Direcció General de Dret i Entitats Jurídiques). La resta de vocalies representen la varietat d’entitats del territori, ja que en formen part fins a sis entitats amb un paper significatiu en els diferents àmbits: social, sanitari, educatiu, cultural...; representació sindical; organitzacions empresarials significatives en l’àmbit dels serveis socials; representació del Consell Nacional de la Joventut de Catalunya i organitzacions de l’àmbit local.

A més a més, el Decret 52/2024, n’afegeix representació de la Federació Catalana de Voluntariat Social, del Consell Nacional de Dones de Catalunya i de la Coordinadora Catalana de Fundacions. D’aquesta manera, un cop entri en vigor aquest decret començarà la renovació de les vocalies.

Què fa la Comissió Permanent del CAVC?

La Comissió Permanent del Consell de l’Associacionisme i el Voluntariat de Catalunya s’encarrega de dur a terme l’acordat pel Ple, impulsar i avaluar el Pla nacional de l’associacionisme i el voluntariat i posar en marxa nous programes de voluntariat, entre altres funcions.

La presidència de la Comissió Permanent la té la persona que ostenta la vicepresidència primera del Ple del CAVC, és a dir, la DGACC. La resta de vocalies són escollides a partir de les vocalies del Ple. La secretaria també és compartida entre el Ple i la Comissió.

Com es relaciona amb la Llei 11/2023 de foment de l’associacionisme?

El 18 de gener de 2024 va entrar en vigor la Llei 11/2023, del 27 de desembre, de foment de l'associacionisme. Entre altres moltes mesures d’impuls de la participació ciutadana, com poden ser la constitució d’espais de debat i treball, també es reconeix el Consell de l’Associacionisme i el Voluntariat de Catalunya i es dona valor a la seva tasca.

Un dels aspectes clau d’aquesta llei és que el CAVC serà l’ens encarregat de vigilar que es compleixen les obligacions de la llei i també es garanteix la constitució de consells de participació territorials.

En cas de dubtes relacionats amb el CAVC o altres qüestions vinculades a l’associacionisme es pot consultar el servei d’assessorament jurídic.