8 claus per a la reflexió estratègica de la nostra entitat (I)

Autor/a: 
Montse Agudo
 Font:
Font:
 Font:
Font:

8 claus per a la reflexió estratègica de la nostra entitat (I)

Resum: 

El més important per a una entitat és saber el perquè de la seva existència, què vol aconseguir, quina perspectiva de futur té i de quines eines disposa per assolir les seves fites.

A vegades, és fàcil que la tasca del dia a dia de la nostra entitat no ens deixi un moment per parar-se a reflexionar i repensar qüestions tant importants per la nostra entitat com són: quina és la nostra missió, quins objectius volem assolir i de quina manera ho hem de fer.

Aquest exercici és important a l’hora d’afrontar els nous reptes de futur. Per aquest motiu, a continuació tractarem els punts principals a tenir en compte a l’hora d’entomar una reflexió estratègica de la nostra associació.

Elements principals de l’entitat:

Una entitat té uns elements bàsics que són els que la defineixen però aquests són revisables, ja que ens trobem en un entorn canviant i la pròpia dinàmica i activitat de l’entitat també determina el seu futur.

Per aquest motiu, és important disposar realitzar reflexions estratègiques que ens ajudin a analitzar el passat, present i futur de l’entitat.

Primer de tot, hem de clarificar uns elements principals, que són els següents:

 • Missió: És la identitat de l’entitat i determina una ideologia pròpia. La missió determina el propòsit de l’associació, els àmbits d’actuació de la mateixa i a qui es dirigeix.
 • Visió: Determina on es vol arribar com a organització a fi d’establir les prioritats de l’entitat i poder desenvolupar els objectius a assolir.
 • Valors: Determinen com interactua l’entitat amb el seu entorn. Es tracta de la forma que té l’associació de treballar per duu a terme la seva missió.

Importància de la planificació estratègica

El Pla estratègic de l’entitat és la planificació de l’activitat de l’associació en un període de temps determinat. Habitualment es fa per períodes entre 3 i 5 anys, i la determinació d’aquest depèn molt de l’àmbit d’actuació en el que es trobi l’entitat així com de la seva maduresa interna.

La planificació estratègica ens ajuda a tenir una visió global de la situació de l’entitat en un moment concret i així poder afrontar els nous reptes i accions a emprendre en els propers anys, i per poder consolidar les línies d’actuació a seguir.

Per a poder dur a terme un Pla estratègic per a l’entitat, cal fer un procés de reflexió interna, i això obliga a plantejar-se qüestions de d’importància cabdal per a l’entitat, com són les següents:

 • Qui som?
 • Quins són els nostres objectius de futur?
 • A on ens agradaria arribar?
 • Què hem de fer per aconseguir-ho?
 • Com ho hem de fer per assolir les nostres fites?

Aquest procés de reflexió estratègica, hauria de ser el més participatiu possible, a fi d’obtenir un gran consens per part de totes les persones implicades a l’entitat.

Un valor a tenir en compte: la anticipació

S’ha de tenir en compte que l’entitat es pot trobar en un entorn molt canviant i, per tant, s’ha de tenir la capacitat d’adaptar-s’hi. Així doncs, no només s’ha de planificar l’adaptació als canvis, sinó que s’ha de poder tenir capacitat d’anticipació als mateixos.

Per aquest motiu, la planificació estratègica ens pot ajudar com una eina d’anticipació.

Elements principals del pla estratègic

El Pla estratègic és el document que recull el fruït de la reflexió estratègica, el qual es composa dels següents elements:

 • Línies estratègiques: Són les línies d’actuació que seguirà l’entitat per assolir els seus objectius en un termini establert.
 • Objectius estratègics: Aquests són els objectius concrets a assolir d’acord amb cada línia estratègica.
 • Accions: Es tracta de les accions a emprendre per poder complir amb els objectius marcats.

A continuació, en un segon recurs, tractarem les qüestions concretes a tenir en compte per a l'elaboració del Pla estratègic de l'entitat.