Bases per millorar la relació entre voluntariat i personal contractat

Autor/a: 
Marina Aguilar i Mañas
 Font:
Font:
 Font:
Font:

Bases per millorar la relació entre voluntariat i personal contractat

Resum: 

Us proposem una sèrie de mesures que us poden ser d’ajut en la gestió dels equips que conformen l’entitat.

Tenir clar el tipus d’entitat que som i el rol de cadascuna de les persones

Com assenyala Roger Buch, dins de les entitats de voluntariat podem distingir tres models d’organitzacions:

 • Entitats bàsicament de voluntariat: Es tracta d’entitats que poden comptar amb alguna persona assalariada que s’encarrega de realitzar tasques de coordinació i/o gestió, però el motor de l’organització són les persones voluntàries. Elles són les veritables responsables del funcionament i marxa de l’entitat.
 • Entitats bàsicament d’assalariats: El creixement del tercer sector, gràcies a la prestació de serveis a la ciutadania, ha fet augmentar el nombre d’organitzacions que principalment compten amb personal remunerat. En aquests casos, la tasca de les persones voluntàries és basa en recolzar i complementar l’activitat que realitzen les persones contractades.
 • Entitats mixtes: Es tracta d’organitzacions on hi ha un equilibri entre la tasca que desenvolupen les persones assalariades i la tasca de les persones voluntàries.

Cap d’aquests tres models és millor que altra. Allò realment important és que cada entitat tingui clar quina és la seva realitat i actuï en conseqüència a l’hora de concretar rol i expectatives dels equips.

Ser coherents amb el model i explicitar-ho

Un cop feta la reflexió sobre el model d’organització, és moment de definir - de forma clara i explícita – pautes i sistemes de treball i de relació coherents amb la nostra tipologia i que facilitin la gestió dels equips.

Una de les vies que tenim per fer aquesta concreció dels procediments és el desenvolupament del projecte de voluntariat, l’eina que esdevé el full de ruta a l’hora de gestionar aquestes persones.

Alguns dels aspectes que ha d’incloure aquest document són:

 • Raó de ser del voluntariat a l’organització i necessitats que volem cobrir
 • Tasques que realitzaran aquestes persones i perfil que hauran de tenir per poder-les desenvolupar
 • Situació de les persones voluntàries en l’organigrama de l’entitat i figura responsable de la gestió del voluntariat
 • Expectatives que tenim per aquestes persones i compromisos que assumim com a entitat per a què es facin realitat
 • Dedicació i compromisos mínims que han d’assumir les persones voluntàries
 • Canals i circuits de comunicació interna amb les persones voluntàries
 • Espai de comunicació i relació entre persones voluntàries i remunerades
 • Espais i mecanismes de participació i pressa de decisions

Si tenim clarificats aquests aspectes, i totes les persones que integren l’entitat els coneixen, ens estalviarem malentesos i afavorirem un bon clima de treball.

Així mateix, una mesura que també ens pot ajudar a la millora de clima de treball és el desenvolupament del Reglament de Regim Intern, un document on es detalla el funcionament propi de cada organització.

Onze mesures per evitar el conflicte entre el personal remunerat i el voluntariat

El Manual de gestió de voluntariat, elaborat per l’Observatori del Tercer Sector, recull una sèrie de mesures que ens poden ajudar a millorar la convivència d’aquests dos perfils. Aquestes recomanacions es basen en la proposta que van fer Steve McCurley i Rick Lynch a principis dels anys 80.

 1. Implicar el personal en les decisions sobre el voluntariat.
 2. Planificar la definició de funcions i els sistemes de supervisió del voluntariat.
 3. No acceptar tot el voluntariat sense tenir en compte el seu perfil i les seves capacitats.
 4. Tenir en compte que no tot el voluntariat pot assumir qualsevol coneixement o habilitat.
 5. Assegurar-se d’incloure en el disseny de la formació el personal amb el qual les persones voluntàries treballaran.
 6. No assumir que el personal remunerat ja ho coneix tot sobre la gestió adequada del voluntariat.
 7. Reconèixer de manera explícita les contribucions que les persones voluntàries fan a l’organització.
 8. Recompensar el personal que treballa bé amb el voluntariat.
 9. Permetre que el personal supervisi el voluntariat amb el qual treballen coordinadament amb el responsable de voluntariat,
 10. Escoltat tots el problemes per trobar solucions.
 11. En cas de conflicte, analitzar cada una de les situacions i implicar les persones concernides en les solucions.

Per aprofundir

En aquestes publicacions podeu trobar més informació sobre la relació entre personal voluntari i remunerat.

A més a més, des dels Serveis d’assessorament de Xarxanet també us podem ajudar en el desenvolupament del projecte de voluntariat o el Reglament de Regim Intern de l’entitat.