Quina convocatòria és l'adequada pel nostre projecte?

Autor/a: 
Fundació Pere Tarrés
 Font:
Font:

Quina convocatòria és l'adequada pel nostre projecte?

Resum: 

Algunes orientacions pràctiques a l'hora de destriar convocatòries de subvencions a presentar-nos com entitat. Una guía per la lectura de les bases de convocatòries segons la finalitat i estructura de la nostra entitat i la formulació del nostre projecte.

Consideracions prèvies

A l’hora de demanar subvencions cal saber destriar, per tal d’estalviar temps i recursos, a quines subvencions presentem el nostre projecte. Normalment les mateixes convocatòries publicades ens ofereixen molta informació útil sobre quines entitats i projectes prioritzen.

Cal llegir, doncs, detingudament els continguts de les convocatòries i tenir clar a què és compromet l’entitat en el cas que s’atorgui la subvenció, tot considerant que cal fer dues lectures de la convocatòria.

Els requisits a complir faran referència a dues dimensions: l’entitat com a adjudicatòria i el projecte a desenvolupar.

Requisits que ha de complir l'entitat

Eines per avaluar la conveniència de la convocatòria amb el projecte, estructura i tarannà de la nostra entitat.

Sol·licitants: revisar si l’entitat compleix els requisits que les bases de la convocatòria exigeixen respecte a la personalitat jurídica, l’àmbit territorial, els objectius estatuaris, l’antiguitat i estar al corrent del pagament de les obligacions fiscals, entre d’altres.

Terminis i documentació: avaluar si l’associació pot assumir els terminis de sol·licitud i justificació que consten en les bases, la recopilació de la documentació requerida i els possibles formularis a presentar.

Criteris de valoració sobre l’associació: cal tenir en compte els criteris que la base de la convocatòria prioritza en relació a l’entitat: experiència en el camp de que és objecte de subvenció, capacitat de gestió de l’associació,...etc.

Resolució i formes de pagament: contemplar si l’entitat fer-se càrrec del cost del projecte mentre no hi ha una resolució de la subvenció sol.licitada i no es fa efectiu el pagament de la subvenció. En aquest darrer cas s’ha de preveure si l’associació disposa de diners propis mentre no arriba el pagament de la subvenció o si hi ha una altra alternativa. Aquest és potser un dels punts més importants a considerar, doncs, sovint el pagament de subvencions es realitza quan el projecte ja ha finalitzat o està en curs.

Requisits que ha de complir el nostre projecte

Elements a tenir en compte des del punt de vista del nostre projecte per tal de veure el grau d’adequació d’aquest a les bases de la convocatòria.

Objecte: llegir detingudament la temàtica general que contempla la subvenció per veure si encaixa amb el nostre projecte.

Requisits del projecte: veure si a més de la temàtica general la convocatòria descriu altres aspectes específics com a prioritaris. El col.lectiu del projecte, l’àmbit d’actuació, l’àmbit territorial, ...etc.

Criteris de valoració sobre el projecte: són elements que no s’han d’incloure de forma prioritària al projecte, però si hi estan contemplats poden contribuir a millorar la valoració. En la majoria de casos, està molt ben valorat que el projecte incorpori instruments per al seu seguiment i avaluació. És important, també, que estigui plantejada la sostenibilitat del projecte.

Consideracions finals per garantir el finançament de la nostra entitat i projecte

Finalment, cal considerar que el fet de saber triar quines subvencions són adients pel nostre projecte no ens garanteix l’èxit a l’hora d’obtenir el finançament necessari per la nostra entitat, però si que és una condició necessària per tal d’aproximar-nos a aquest.

El disseny del projecte i la seva presentació és un element que compta molt en l’avaluació del projecte. Malgrat tot, però, a vegades altres factors externs són els que poden determinar l’atorgament de la subvenció: quines altres entitats s’hi presenten, les prioritats de les polítiques públiques, el pressupost del departament,...etc.

Cal, doncs, que el finançament no sigui un obstacle en la nostra activitat. És necessari tenir i pensar altres alternatives a les subvencions i haver elaborat prèviament un bon pla de finançament.

Aquesta informació i altre d’utilitat en matèria de subvenció la trobareu a la Guia bàsica sobre Subvencions del Casal d'Associacions Juvenils de Barcelona