Les entitats esportives en el punt de mira d’Inspecció de Treball

Autor/a: 
Federació d'Ateneus de Catalunya
 Font:
Font:
 Font:
Font:
 Font:
Font:
 Font:
Font:
 Font:
Font:

Les entitats esportives en el punt de mira d’Inspecció de Treball

Autor/a: 
Federació d'Ateneus de Catalunya

Resum: 

Les actuacions de la Inspecció de Treball i Seguretat Social de l’Estat realitzades a entitats catalanes d’esport de base posen en risc la continuïtat del sector amateur. La solució és aconseguir un reglament especial per clubs i entitats esportives sense ànim de lucre.

Fa uns mesos saltava l’alarma als clubs esportius de base per les inspeccions de Treball i Seguretat Social. Aquestes inspeccions posaven de manifest una pràctica habitual de remuneració de les despeses dels voluntaris esportius, principalment monitors i entrenadors, que per les seves hores de dedicació rebien una compensació. Si aquesta compensació ha de ser considerada una tasca laboral suposaria per a les entitats un augment de les seves despeses de fins el 40%, cosa que molts clubs petits i associacions esportives sense ànim de lucre no poden assumir.

Aquesta situació ha creat molta inquietud entre les entitats de base que veuen perillar la seva supervivència si es veuen obligats a contractar sota el règim general aquests monitors i entrenadors. Per aquest motiu des de les entitats, les federacions i la mateixa Secretaria General d’Esports de la Generalitat es demana introduir un règim especial en la Seguretat Social que eximeixi de pagar la quota a aquestes entitats esportives sempre que els col·laboradors no superin el SMI (Salari mínim interprofessional).

Després de la moratòria, un règim especial

Actualment la Seguretat Social no fa distincions entre els clubs esportius i les enitats sense ànim de lucre i les empreses. En aquest cas no es tenen en compte dos fets importants, que els clubs esportius amateurs no tenen com a objectiu el lucre i que compleixen una funció social importantíssima entre nens i joves introduïnt-los en la pràctica de l’esport.

Des de la Unió de Federacions Esportives de Catalunya (UFEC)s’ha engegat una campanya per tal de demanar una moratòria a la Seguretat Social que permetés aplaçar les inspeccions. Tal i com explica el president de la UFEC, David Moner, “fins l’1 de gener de 2014 podem estar tranquils, però la feina que s’ha de fer ara és la de pressionar i convèncer als partits polítics de la necessitat de crear aquest règim especial”. En aquest sentit des de la UFEC s’ha fet arribar una moció a tots els representats dels partits al Congrés on bàsicament es reclama:

1. Ampliar la moratòria en les actuacions inspectores als clubs i a les entitats esportives sense ànim de lucre, en l'àmbit de l'esport no professional, fins que s'hagi aclarit la normativa i establert un sistema especial de la Seguretat Social per a les mateixes, en l'àmbit de l’esport no professional.

2. Establir un sistema especial de la Seguretat Social, exempt de cotització, per als clubs i les entitats esportives sense ànim de lucre, que incorpori a aquelles persones que hi col·laborin i obtinguin una retribució que es pugui considerar marginal i no constitutiva de mitjà fonamental de vida, sempre que els ingressos no arribin al salari mínim interprofessional.

3. Aplicar, per part de la Inspecció de Treball i Seguretat Social, una interpretació àmplia de la legislació vigent en matèria de seguretat social i voluntariat a les activitats esportives efectuades per clubs i entitats esportives sense afany de lucre.

4. Reconèixer clarament la figura del voluntari, sense relació laboral, en el cas d'activitats esportives realitzades per clubs i entitats sense finalitat de lucre.

5. Atorgar caràcter informatiu i no sancionador a qualsevol acta oberta a entitats esportives sense ànim de lucre, en l'àmbit de l'esport no professional, quan hagi disconformitat entre les actuacions del club o entitat esportiva i la Inspecció del Treball i de la Seguretat Social, sempre que la tipologia d'aquestes disconformitats sigui coincident o habitual respecte a les detectades per la inspecció en altres clubs i entitats esportives, podent ser deguda a una insuficient claredat de la normativa aplicable.

El concepte del voluntari esportiu

La Federació d’Ateneus de Catalunya (FAC), que aglutina 158 entitats d’arreu de Catalunya, moltes d’elles amb seccions esportives de base, s’ha mostrat interessada en la proposta presentada per l’UFEC ja que els ateneus i associacions també es veurien beneficiatsper aquest canvi de regulació en la contractació.

Tal i com explica Anna Pruneda, secretària de la FAC, “Des de fa molt de temps, i això no ho pot amagar ningú, el món esportiu compensa els seus voluntaris amb petites derrames econòmiques. Això s'inicia per compensar les despeses de desplaçaments i algunes dietes. En la majoria dels casos aquestes derrames es converteixen en fixes, tant per qui les rep i per qui les dóna.” En cap cas aquestes compensacions són en concepte de salari.

Precisament en la moció presentada des de la UFEC, i que també es pot trobar al web de la Secretaria General d’Esports de la Generalitat, es destaca el paper importantissim que els entrenadors i monitors dels equips no professionals desenvolupen per la supervivència de l’esport amateur. La seva dedicació és en gran part altruista i desinteressada, però des de les entitats es procura que no tinguin despeses de manera que es compensen els desplaçament i les hores de dedicació, entrenaments i partits de caps de setmana.

Afegeix un comentari nou