Com organitzar les activitats de lleure d’estiu

Suport Tercer Sector - Jurídic
La organització i desenvolupament d’aquestes activitats està regulada pel Decret 267/2016. Font: Pexels
L'organització i desenvolupament d’aquestes activitats està regulada pel Decret 267/2016. Font: Pexels.
La normativa determina les titulacions necessàries que han de tenir les persones encarregades de l'activitat. Font: Unsplash
La normativa determina les titulacions necessàries que han de tenir les persones encarregades de l'activitat. Font: Unsplash.

Com organitzar les activitats de lleure d’estiu

Suport Tercer Sector - Jurídic
Resum: 

Quan els infants i joves finalitzen el curs escolar, moltes entitats inicien un període intens de preparació organitzant accions de lleure educatiu i esportiu, les quals es regulen a l’empara del Decret 267/2016.

A Catalunya hi ha un gran nombre d’entitats de lleure i esportives que a més de fer activitats durant el curs escolar i la temporada esportiva, organitzen activitats d’estiu per a infants i joves quan aquests períodes ja han finalitzat.

L'organització i desenvolupament d’aquestes activitats està regulada pel Decret 267/2016, que regula les activitats d’educació en el lleure en les quals participen persones menors de 18 anys.

Per tant, totes les entitats que vulguin dur a terme activitats de lleure educatiu i esportiu, han de conèixer i complir amb aquesta normativa. A continuació es destacaran les qüestions més rellevants a tenir en compte.

Quines són les activitats que regula la normativa?

El Decret del Lleure classifica les activitats en període de vacances entre activitats d’educació en el lleure i activitats esportives, les quals no són de tecnificació o entrenament, sinó que comporten les característiques pròpies de les activitats de lleure.

D’acord amb el Decret 267/2016, les activitats que es consideren de lleure a efectes de la normativa i que han de complir les seves disposicions són les següents:

 • En relació a les activitats d’educació en el lleure:
  • Casal de vacances: Qualsevol activitat que es duu a terme durant les vacances escolars, de dilluns a divendres, en la qual no es pernocta.
  • Colònia: Activitat que inclou dormir fora, en una instal·lació fixa.
  • Ruta: Marxa itinerant on cada dia es fa nit en un lloc diferent.
  • Acampada: Activitat on es passa la nit a l’aire lliure, habitualment, en una tenda.
  • Camp de treball: Activitat on les persones participants, de forma voluntària, desenvolupen una activitat d’interès social, comunitari, o que vol aconseguir una transformació social.
 • Pel que fa a les activitats esportives:
  • Casal esportiu: Casal de vacances que té com a objectiu la pràctica d’una o diverses modalitats esportives.
  • Estada o campus esportiu: Colònia que té com a objectiu educatiu el coneixement i pràctica d’una o més modalitats esportives.
  • Ruta esportiva: Marxa itinerant que inclou la pràctica d’una o més modalitats esportives.

Titulacions i ratios

Per poder dur a terme les activitats de lleure educatiu i esportiu en període de vacances, la normativa estableix com s’han d’organitzar els grups de participants, establint quin ha de ser l’equip de persones dirigents de l’activitat en funció del nombre d’infants i joves que hi intervenen.

D’aquí sorgeixen les ràtios, les quals estan perfectament definides i publicades per la Generalitat de Catalunya.

A més del nombre de persones dirigents, també es determina, en funció del nombre d’infants i joves participants, les titulacions necessàries que han de tenir les persones encarregades de l’activitat.

Aquestes titulacions varien segons si es tracta d’una activitat d’educació en el lleure o d’una activitat de lleure esportiu. En tot cas, les titulacions requerides per les activitats amb menors de 3 a 18 anys són les següents:

 • Activitats d’educació en el lleure:
  • Monitoratge:
   • Tècnic/a d’animació sociocultural.
   • Certificat de professionalitat de dinamització d’activitats de lleure infantil i juvenil.
   • Diploma de monitoratge d’activitats de lleure infantil i juvenil expedit per la Direcció General de Joventut.
  • Direcció:
   • Diploma de direcció d’activitats de lleure infantil i juvenil expedit per la Direcció General de Joventut.
   • Certificat de professionalitat de direcció i coordinació d’activitats de lleure infantil i juvenil.
   • Tècnic/a d’animació sociocultural i turística.
 • Activitats de lleure esportiu:
  • Monitoratge:
   • Certificat d’inscripció al Registre de Professionals de l’Esport de Catalunya com a monitor/a esportiva.
  • Direcció:
   • Certificat d’inscripció al Registre de Professionals de l’Esport de Catalunya com a director/a esportiva.
   • Col·legiat en INEFC.

Notificació de l’activitat

La normativa estableix la obligatorietat de notificació de certes activitats de vacances a la Direcció General de Joventut.

Aquest tràmit és absolutament obligatori per a totes aquelles activitats que compleixin els següents requisits:

 • Activitat amb una durada de quatre dies o més consecutius sense pernoctació.
 • Aquelles activitats en les quals es pernocta durant dos dies o més.

El termini per realitzar la notificació és fins a set dies abans de l’inici de l’activitat. El més recomanable és dur-la a terme per via telemàtica amb identificació digital.

En aquesta notificació s’ha de fer constar les principals dades de l’activitat, que són les següents:

 • Programa de l’activitat, on constin els objectius, calendari, horaris i planificació.
 • Autorització de participació a l’activitat.
 • Fitxa de salut.
 • Llista d’identificació i contacte dels participants.
 • Tarja sanitària.
 • Comprovant de la contractació de l’assegurança.
 • Còpia de la notificació.
 • Acreditació de les titulacions de l’equip de persones dirigents.

Assegurances necessàries

A fi de poder desenvolupar les activitats de lleure d’estiu amb totes les garanties, la normativa exigeix la contractació d’una pòlissa d’assegurança de Responsabilitat Civil de l’entitat i una pòlissa d’accidents per a les persones participants.

En cas que l’entitat disposi de voluntariat, també caldrà comptar amb una assegurança del voluntariat, la qual cobreixi la responsabilitat civil que pugui generar la persona voluntària, així com els accidents que pugui patir durant el desenvolupament de l’activitat. Aquesta obligació es deriva de la Llei 25/2015, del voluntariat i foment de l’associacionisme.

En el cas de l’assegurança de responsabilitat civil de l’entitat, el Decret del Lleure requereix que aquesta tingui una cobertura mínima d’1.200.000€ per respondre dels danys personals i materials que se li puguin imputar a l’associació.

Pel que fa a l’assegurança d’accidents, aquesta ha de donar cobertura a l’assistència sanitària que es pugui necessitar, així com a les situacions d’invalidesa temporal i permanent, i si s’escau, els supòsits de mort de les persones participants.

Les cobertures concretes de l’assegurança d’accidents d’acord a la normativa són les següents:

 • Assistència sanitària: 6.000€
 • Invalidesa permanent: 6.500€
 • Mort: 5.000€

Certificat del Registre Central de Delictes Sexuals

Finalment cal recordar, tot i que no es regula al Decret del Lleure sinó a la Llei 26/2015, de modificació del sistema de protecció de la infància i l’adolescència, que totes les persones que a raó de l’activitat que desenvolupen tenen relació amb menors d’edat, cal que disposin del certificat del Registre Central de Delictes Sexuals.

Aquest certificat és de caràcter obligatori i totes les entitats que organitzen activitats de lleure d’estiu l’han de demanar a les persones treballadores i voluntàries de l’entitat que tenen aquesta relació directa amb els i les participants menors de 18 anys.

Aquest certificat el pot demanar la pròpia persona titular del certificat tant per via telemàtica a través d’un DNI electrònic activat, un certificat digital o sistema clave.

També existeix la possibilitat de demanar-ho de manera presencial.

El més oportú és renovar-lo cada any, curs o temporada esportiva. En cas que les persones monitores només participin amb l’entitat per desenvolupar l’activitat d’estiu, caldrà tenir-lo abans de l’inici de la mateixa.