El proper 30 de juny finalitza el termini per a la presentació de la Rendició dels Comptes Anuals de les associacions declarades d’Utilitat Pública corresponents a l’exercici 2009

 Font:
Font:

El proper 30 de juny finalitza el termini per a la presentació de la Rendició dels Comptes Anuals de les associacions declarades d’Utilitat Pública corresponents a l’exercici 2009

Resum: 

El proper dia 30 de juny finalitza el termini de presentació de la Rendició de Comptes Anuals a la qual estan obligades les associacions que hagin obtingut la Declaració d’Utilitat Pública. Aquesta rendició de comptes és un requisit indispensable per mantenir aquesta declaració, i segons fixen la Llei orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del dret d'associació i el Reial decret 1740/2003, de 19 de desembre, sobre procediments relatius a associacions d'utilitat pública (BOE 11, de 13.1.2004), cal fer-la en el termini dels sis mesos des de la finalització de l’exercici econòmic corresponent.

Els documents que composen la rendició de comptes són:

- El compte de resultats o explotació.

- El balanç de situació.

- La memòria econòmica.

- La memòria d’activitats.

Tots aquests documents han d’anar acompanyats d’un certificat de l’acord de l’assemblea general de socis que contingui l’aprovació dels comptes, expedit pel secretari de l’entitat.

Per les entitats que desenvolupin les seves activitats principalment a Catalunya, els comptes de l’exercici 2009 són els primers en què obligatòriament cal aplicar els preceptes i models de balanços i memòria desenvolupats en el DECRET 259/2008, de 23 de desembre, pel qual s'aprova el Pla de comptabilitat de les fundacions i les associacions subjectes a la legislació de la Generalitat de Catalunya.

Per les entitats d’àmbit estatal, els comptes de l’exercici 2009, igual que ja ho van ser els de 2008, cal que es formulin seguint els preceptes i models inclosos en els el Reial Decret 1514/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el Pla General de Comptabilitat i el Reial Decret 1515/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el Pla General de Comptabilitat de Petites i Mitjanes Empreses, complementats si s’escau amb el RD 776/1998, de 30 de abril, pel qual s’aproven les normes d’adaptació del Pla General de Comptabilitat a les entitats sense fins lucratius.

Enguany és especialment important presentar la Rendició de Comptes dins del termini establert, ja que hi ha un avís emès pel Ministeri de l’Interior en el qual s’adverteix les associacions d’Utilitat Pública que no compleixin amb aquest termini legal de presentació de la documentació que serà iniciat l’expedient de revocació de la seva Declaració, i que aquest defecte en la rendició dels comptes (l’incompliment del termini) no serà subsanable, llevat de situacions excepcionals degudament justificades.

Afegeix un comentari nou