Balanç Social: Què és i a qui afecta?

Suport Tercer Sector - Econòmic
Autor/a: 
Maribel Poyo
 Font: Pixabay
El Balanç Social és una eina de rendició de comptes i mesura d’impacte social, ambiental i de bon govern. Font: Unsplash.
 Font: Font: Unsplash.
El seu objectiu principal es poder analitzar i avaluar des de la perspectiva social, els impactes de la gestió de l'activitat en la societat. Font: Unsplash.

Balanç Social: Què és i a qui afecta?

Suport Tercer Sector - Econòmic
Resum: 

Les fundacions i associacions declarades d'utilitat pública sotmeses a la legislació catalana i subjectes a la llei de transparència han de fer públic el seu Balanç Social.

El 12 setembre de 2018, és va publicar l'Ordre JUS/152/2018, que establia quines són les fundacions i associacions declarades d'utilitat pública sotmeses a la legislació catalana, obligades als instruments de transparència establerts a la Llei 21/2014, de 29 de desembre, del protectorat de les fundacions i de verificació de l'activitat de les associacions declarades d'utilitat pública.

Un d'aquests instruments de transparència és l'obligació de fer públic el seu Balanç Social.

Què és el Balanç Social?

El Balanç Social és una eina de rendició de comptes i mesura d’impacte social, ambiental i de bon govern de les organitzacions.

El seu objectiu principal es poder analitzar i avaluar des de la perspectiva social, els impactes de la gestió de l'activitat en la societat, de manera que permet tenir dades dels estàndards ètics de l'organització.

Dins dels aspectes que pretén analitzar, estan la creació d'ocupació, els conflictes socials, la igualtat de gènere o la contaminació ambiental, entre d'altres.

Segons l’Article 2.1 de l’ORDRE JUS/152/2018, de 12 de setembre, el Balanç Social es defineix com “L’instrument de comunicació de les entitats amb les administracions, les persones beneficiàries i les benefactores, en què s’exposen les activitats dutes a terme i la seva repercussió social amb la finalitat de justificar l’adequat compliment de les funcions de l’entitat i de difondre’n l’activitat”.

Qui ha de fer públic el seu Balanç Social?

Segons l'ordre esmentada, als seus articles 8, 9 i 10, estan obligades a publicar el seu Balanç Social totes aquelles fundacions i associacions declarades d'utilitat pública de reduïda, mitjana o gran dimensió, que rebin fons públics en els termes que s’estableix a l’article 2.1 lletra i) de la mateixa ordre.

Aquests termes són el següents:

  • Aquelles entitats en què almenys el 40% dels ingressos provinguin de les administracions públiques per mitjà de subvencions, convenis o qualsevol tipus de contracte de prestació de serveis.
  • Aquelles entitats que hagin rebut ingressos de qualsevol tipus provinents de qualsevol administració pública per un valor superior a 60.000€ en el conjunt de l'exercici.

S'entén que qualsevol de les dues circumstàncies indicades en els paràgrafs anteriors s'ha produït en el darrer exercici econòmic tancat.

L'exercici de referència per a la publicació inicial del Balanç Social de les entitats obligades és el 2017.

Com fer públic el Balanç Social?

El Balanç Social, a diferència dels comptes anuals i les memòries econòmiques i d'activitats, no s'ha de presentar ni al protectorat de fundacions ni al Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya.

Al igual que la resta dels instruments de transparència regulats a la Llei 21/2014, esmentada anteriorment, una vegada confeccionat s'ha de fer públic i, per tant, ha de ser fàcilment localitzable en el web de l'entitat i en altres mitjans accessibles als ciutadans, als grups d'interès i a les administracions.

El Balanç Social s'ha de confeccionar anualment i una vegada publicat, s'ha de mantenir com a mínim durant sis anys.

Conseqüències de no fer públic el Balanç Social

El Títol II de la Llei 21/2014 del 29 de desembre regula l'incompliment de les obligacions en transparència de les entitats i l'aplicació d'un règim sancionador.

El no confeccionar i fer públic el Balanç Social es consideraria una infracció greu per l'incompliment total o parcial del deure de transparència.

Les sancions que es poden imposar per una infracció greu són:

  • Una multa d'entre 1.000 i 4.000 euros.
  • La impossibilitat d’obtenir ajuts i subvencions de l’Administració de la Generalitat durant un any.