Què és el balanç social?

Suport Tercer Sector - Econòmic
Autor/a: 
Maribel Poyo i María Eugenia Ifer.
L’objectiu principal del balanç social és analitzar i avaluar des de la perspectiva social. Font: Canva.
L’objectiu principal del balanç social és analitzar i avaluar des de la perspectiva social. Font: Canva.
El balanç social és una eina de rendició de comptes i mesura d’impacte social, ambiental i de bon govern. Font: Canva.
El balanç social és una eina de rendició de comptes i mesura d’impacte social, ambiental i de bon govern. Font: Canva.

Què és el balanç social?

Suport Tercer Sector - Econòmic
Resum: 

Les fundacions i associacions declarades d'utilitat pública han de fer públic el balanç social.

Tal com estipula la Llei 21/2014, del 29 de desembre, del protectorat de les fundacions i de verificació de l'activitat de les associacions declarades d'utilitat pública, el balanç social és una eina de transparència que les organitzacions declarades d'utilitat pública han de tenir. A continuació, s'expliquen les principals qüestions a tenir en compte.

Què és el balanç social?

L’article 2.1 de l’ORDRE JUS/152/2018, de 12 de setembre, defineix el balanç social com "instrument de comunicació de les entitats amb les administracions, les persones beneficiàries i les benefactores, en què s’exposen les activitats dutes a terme i la seva repercussió social amb la finalitat de justificar l’adequat compliment de les funcions de l’entitat i de difondre’n l’activitat”. Per tant, el balanç social és una eina de rendició de comptes i mesura d’impacte social, ambiental i de bon govern de les organitzacions.

L'objectiu principal és poder analitzar i avaluar des de la perspectiva social, els impactes de la gestió de l'activitat en la societat. D'aquesta manera, permet tenir dades dels estàndards ètics de l'organització. Els principals aspectes que pretén analitzar són la creació d'ocupació, els conflictes socials, la igualtat de gènere i la contaminació ambiental, entre d'altres.

Qui l'ha de fer públic?

Segons els articles 8, 9 i 10 de l’ORDRE JUS/152/2018, de 12 de setembre, estan obligades a publicar el balanç social totes aquelles fundacions i associacions declarades d'utilitat pública de reduïda, mitjana o gran dimensió, que rebin fons públics segons els termes que s’estableix a l’article 2.1 (lletra i) de la normativa:

  • Entitats en què almenys el 40% dels ingressos provinguin de les administracions públiques per subvencions, contractes públics, convenis o qualsevol contracte de prestació de serveis.
  • Aquelles organitzacions que hagin rebut ingressos de qualsevol Administració pública per un valor superior a 60.000 € en el conjunt de l'exercici.

Com fer públic el balanç social?

El balanç social, a diferència dels comptes anuals i les memòries econòmiques i d'activitats, no s'ha de presentar ni al protectorat de fundacions ni al Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya, però sí que s'ha de fer públic. Per aquesta raó, ha de ser fàcilment localitzable en el web de l'entitat i en altres mitjans accessibles a la ciutadania, als grups d'interès i a les administracions. El balanç social s'ha de confeccionar anualment i una vegada publicat, s'ha de mantenir com a mínim durant sis anys.

En cas de no confeccionar o fer públic el balanç social es consideraria una infracció greu per l'incompliment total o parcial del deure de transparència. A continuació, s'expliquen les sancions que es poden imposar per una infracció greu:

  • Una multa d'entre 1.000 i 4.000 euros.
  • La impossibilitat d’obtenir ajuts i subvencions de l’Administració de la Generalitat de Catalunya durant un any.

Per tal de resoldre dubtes en referència a aquesta qüestió o altres relatives a la gestió d'entitats no lucratives es pot accedir als serveis d’assessorament i d’acompanyament.