Aprovats els criteris del pla d'actuació inspectora 2024 de les fundacions i associacions d'utilitat pública

Suport Tercer Sector
El pla anual d’actuació inspectora és l’eina per garantir el bon govern de les organitzacions declarades d’utilitat pública.  Font: Canva.
El pla anual d’actuació inspectora és l’eina per garantir el bon govern de les organitzacions declarades d’utilitat pública. Font: Canva.
Poden ser objecte d’un expedient d’inspecció les organitzacions que no respectin les obligacions de transparència que exigeix la llei. Font: Canva.
Poden ser objecte d’un expedient d’inspecció les organitzacions que no respectin les obligacions de transparència que exigeix la llei. Font: Canva.

Aprovats els criteris del pla d'actuació inspectora 2024 de les fundacions i associacions d'utilitat pública

Suport Tercer Sector

Resum: 

Cada any, el protectorat i l'òrgan de supervisió han de crear el pla anual d’actuació inspectora.

La Generalitat de Catalunya ha publicat la Resolució JUS/4226/2023, de 13 de desembre, per aprovar els criteris que ha de tenir el Pla d'actuació inspectora de fundacions i d'associacions declarades d'utilitat pública per a l'any 2024.

La Llei 21/2014, del 29 de desembre, estableix que el protectorat de les fundacions i l’òrgan de supervisió de les associacions declarades d'utilitat pública seran els que tinguin la potestat inspectora i els encarregats d’elaborar els plans anuals d’actuació inspectora. Per resoldre dubtes sobre aquesta qüestió pots contactar amb el nostre servei jurídic.

Pla anual d’actuació inspectora

El pla anual d’actuació inspectora és l’eina que es fa servir per fomentar el bon govern de les organitzacions, tenir una correcta gestió de recursos i per garantir els principis d'eficàcia i d'eficiència en l'actuació de l'Administració pública.

L’elaboració del pla s’ha de fer anualment. Pel que fa al 2024, podran ser objecte d’un expedient d’inspecció qualsevol fundació o associació declarades d’utilitat pública que es trobi en les següents circumstàncies:

  • Fundacions i associacions que no hagin respectat l’obligació legal de presentar els comptes anuals al protectorat i l’òrgan de supervisió.
  • Fundacions que es consideren inactives.
  • Les entitats declarades d'utilitat pública que destinin recursos a despeses no relacionades directament amb l'objectiu fundacional o associatiu, o desproporcionades respecte al volum d'ingressos.
  • Les fundacions i associacions declarades d'utilitat pública que facin transaccions amb entitats, associades o parts vinculades amb la finalitat d'evitar qualsevol actuació dels patronats de les fundacions, dels òrgans de govern de les associacions o de les persones amb responsabilitats directives, que posin de manifest una actuació contrària als interessos o finalitats de l’organització.
  • Les organitzacions declarades d'utilitat pública que realitzin operacions d'alienació de béns del seu patrimoni, sense acreditar que les operacions s'han fet amb criteris economicofinancers i de mercat.

Altres qüestions claus

Es posarà especial cura en aquelles entitats declarades d’utilitat pública que es dediquin a activitats socials o ofereixin prestació de serveis per a infants i adolescents, persones amb diversitat funcional, salut mental, gent gran, dones o persones LGTBI+.

Així mateix, segons la Llei 10/2010, de 28 d'abril, de prevenció del blanqueig de capitals i del finançament del terrorisme, les fundacions es consideren vulnerables d’aquestes problemàtiques. Per aquest motiu, es prioritzen les organitzacions que tinguin un risc més alt, en funció de l'activitat, l'àmbit geogràfic d'actuació o el volum de fons gestionats.

Finalment, poden ser objecte d’inspecció les entitats que no complexin amb les obligacions de transparència que exigeix la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern i l'Ordre JUS/152/2018, de 12 de setembre, per la qual s'estableix el nivell de subjecció de les organitzacions declarades d'utilitat pública als instruments de transparència que estableix la Llei 21/2014, del 29 de desembre.

Afegeix un comentari nou