Novetats fiscals a la facturació

Autor/a: 
Noe Alvarez
 Font:
Font:

Novetats fiscals a la facturació

Autor/a: 
Noe Alvarez

Resum: 

L’1 de gener de 2013 va entrar en vigor el Reial Decret 1619/2012, on es regulen les obligacions de facturació. El Reial Decret s’ajusta a la directiva 2010/UE de la Unió Europea, que estableix un sistema europeu harmonitzat de facturació.

El Reial Decret 1619/2012 sobre les principals novetats fiscals en sistema de facturació, va entrar en vigor el passat 1 de gener de 2013, basat en dos tipus de factures: la factura completa i la factura simplificada, que substitueix els tiquets que hi havia a l’anterior normativa.

Les factures completes han de contenir com a mínim:

 • Númeració correlativa i, si s'escau, sèrie de factura.
 • Data d’expedició de la factura.
 • Nom i cognoms, raó o denominació social completa, i domicili tant de qui expedeix la factura com del destinatari de les operacions.
 • Número d'identificació fiscal de qui expedeix la factura.
 • Descripció detallada de les operacions, amb el preu unitari sense IVA i qualsevol descompte no inclòs al preu unitari.
 • Tipus impositius aplicats a les operacions.
 • Quota d'IVA desglossat.
 • Si la factura està exempta, indicació del motiu de l'exempció.

La factura simplificada que substitueix els anomenats tiquets, han de contenir gairebé les mateixes dades que la completa, però nomes és pot expedir en els següents supòsits:

 • Quan l’import total de la factura no excedeixi els 400 euros.
 • Quan es tracti de factures rectificatives.
 • Quan l’import durant el 2012 no hagi superat els 3.000 euros, i que les seves vendes o serveis es podien emetre tiquets.

Per a més informació consulteu el següent recurs.

Afegeix un comentari nou