Com es pot accedir i modificar les dades censals de l’entitat?

Suport Tercer Sector - Econòmic
Autor/a: 
María Eugenia Ifer
En cas de necessitar comunicar qualsevol alta, baixa o variació en les dades de l’entitat cal presentar el model 036  a l’Agència Tributària.  Font: Canva.
En cas de necessitar comunicar qualsevol alta, baixa o variació en les dades de l’entitat cal presentar el model 036 a l’Agència Tributària. Font: Canva.
Les dades de l’organització han d’estar centralitzades i actualitzades per a Hisenda.  Font: Canva.
Les dades de l’organització han d’estar centralitzades i actualitzades per a Hisenda. Font: Canva.

Com es pot accedir i modificar les dades censals de l’entitat?

Suport Tercer Sector - Econòmic
Resum: 

Les organitzacions han de tenir actualitzades les seves dades censals a l’Agència Tributària per evitar sancions o incidències amb l’Administració pública.

Segons el Reial decret 1065/2007, de 27 de juliol, totes les organitzacions que hagin de tenir un Número d’Identificació Fiscal (NIF) han d’estar censades per l’Agència Tributària. Així mateix, les entitats estan obligades a mantenir actualitzades les seves dades.

Què són les dades censals?

Les dades censals que ha de tenir Hisenda sobre una entitat inclouen la identificació fiscal o NIF, raó social, adreça, activitat econòmica, persona representant, declaracions d'impostos i altres dades rellevants per a la fiscalitat.

L'objectiu és centralitzar la informació fiscal de l’organització, assegurar el correcte compliment de les obligacions tributàries, prevenir el frau fiscal i facilitar la supervisió i control de les activitats econòmiques. En alguns casos, la plataforma de l’Agència Tributària ofereix resums fiscals que poden ser d’utilitat per a l’entitat amb relació a l'IVA, l'Impost sobre Societats, l'IRPF o l'Impost Sobre la Renda de No Residents, entre d’altres. Finalment, aquestes dades també són essencials per a l'elaboració d'estadístiques i informes econòmics.

Per assegurar la correcció de les dades que l’entitat té comunicades, el primer pas és consultar el cens. En cas que hi hagin dades incorrectes, caldrà modificar-les tan aviat com sigui possible.

Com es poden consultar les dades censals?

L’accés a les dades censals s’ha de fer virtualment: cal anar a l’Àrea personal, que està ubicada a la part dreta superior de la pàgina web de l’Agència Tributària i accedir a ‘Les meves dades censals’. Cal destacar que per poder accedir-hi, és necessària una identificació electrònica que, en el cas de les entitats, ha de ser el certificat digital de representant de persona jurídica.

També cal dir que, si prèviament s’ha autoritzat una gestoria o a una altra persona que tingui la condició de col·laboradora amb l’Agència Tributària, es pot accedir com a representant o en nom propi, qüestió que s’ha d’indicar un cop s’hagi identificat la persona. Segons les obligacions fiscals de l’organització, i si té o no activitat econòmica, la plataforma oferirà uns tràmits o alltres.

Quins tràmits es poden realitzar?

Quan s’accedeix a la plataforma, automàticament s’identifica la situació actual de l’entitat. A més de les dades identificatives, s’habilitaran les següents opcions de tràmits:

  • Canvi de domicili fiscal: es poden modificar les dades del domicili fiscal que hi ha al cens. Un cop fet, es genera un justificant del tràmit amb la data i l’hora.
  • Alta o modificació del domicili de notificacions: permet afegir una adreça postal o un apartat de correus. Aquesta opció actualment està força en desús, ja que totes les notificacions es realitzen per mitjans telemàtics de forma obligatòria.
  • Resum de les obligacions tributàries de l’entitat: règims i prorrates d'IVA, de l'Impost sobre Societats, de l'IRPF o de l'Impost Sobre la Renda de No Residents, entre d’altres.
  • Representants de l’organització.
  • Model 036: enllaça amb el model censal per comunicar qualsevol alta, baixa o variació en les dades que calgui comunicar a Hisenda.

A més de les opcions esmentades, en cas que l’entitat tingui activitats econòmiques:

  • Mostrarà tota la informació de les activitats econòmiques i espais de l’organització que s’hagin comunicat, amb tot l’històric d’altes i baixes.

En cas de dubtes en referència a aquesta qüestió o altres relacionades amb la gestió d'entitats no lucratives, es pot accedir als serveis gratuïts d’assessorament i d’acompanyament.