Què s’ha de tenir present per elaborar els comptes anuals d'una entitat?

Suport Tercer Sector - Econòmic
Autor/a: 
Sandra Pulido i Eugenia Ifer
La comptabilitat de les fundacions i les associacions declarades d’utilitat pública inscrites a Catalunya està regida pel Decret 259/2008, i el 125/2010, de modificació. Font: Freepik.
La comptabilitat de les fundacions i les associacions declarades d’utilitat pública inscrites a Catalunya està regida pel Decret 259/2008. Font: Freepik.
Els comptes anuals s’han de fer cada 12 mesos per part de l’òrgan competent de l’entitat. Font: Freepik.
Els comptes anuals s’han de fer cada dotze mesos per part de l’òrgan competent de l’entitat. Font: Freepik.

Què s’ha de tenir present per elaborar els comptes anuals d'una entitat?

Suport Tercer Sector - Econòmic
Resum: 

És important conèixer les principals qüestions a tenir presents a l'hora de fer la comptabilitat periòdica de les entitats, que serà necessària per poder elaborar els comptes anuals de l’organització.

La comptabilitat de les fundacions i les associacions inscrites a Catalunya està regulada pel Decret 259/2008. Així doncs, cal tenir present que el Pla General de Comptabilitat (PGC) de les entitats no lucratives catalanes estableix el contingut dels comptes anuals, els principis comptables i les normes de registre i valoració que s’hauran d’aplicar a la comptabilitat per complir amb les obligacions econòmiques que estableix la Llei 4/2008, del Llibre Tercer del Codi Civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques.

Què inclouen els comptes anuals?

Els elements que s’inclouen en els comptes anuals són els següents:

 • Balanç: on figuren els saldos segons la data d’elaboració dels comptes actius, passius i el patrimoni net.
 • Compte de resultats: reflecteix els ingressos i les despeses que s’hagin generat durant l’exercici, independentment de si s’han cobrat o pagat, respectivament.
 • Estat de canvis en el patrimoni net.
 • Estat de fluxos d’efectiu (només és obligatori per a les entitats de dimensió gran).
 • Memòria econòmica.
 • Annex: memòria explicativa de les activitats fetes.

Cadascun d’aquests apartats ha d’estar ben identificat, incloent-hi també la denominació de l’entitat i l’exercici al qual corresponen.

Com presentar els diferents apartats

Per formular els documents anteriorment esmentats cal tenir present els següents aspectes:

 • Incloure les xifres de l’exercici immediatament anterior, de manera que permeti la comparació amb les dades de l’exercici present.
 • És obligatori incloure les partides amb imports a qualsevol dels dos exercicis esmentats al punt anterior.
 • Els crèdits i deutes amb entitats del grup o associades han de figurar en les partides corresponents, amb separació de les que no corresponguin a entitats del grup o associades, respectivament.
 • Les entitats que participin en un o diversos negocis conjunts que no tinguin personalitat jurídica han de presentar aquesta informació integrant, en cada partida dels models dels diferents estats financers, les quantitats corresponents als negocis conjunts en què participen, i informant sobre el seu desglossament en la memòria.

En tot cas, si amb aquesta documentació no és suficient per mostrar una imatge fidel de l’estat comptable de l’entitat, caldrà incloure les informacions complementàries a la memòria.

Principis comptables

La comptabilitat de l’organització ha de seguir els següents principis comptables:

 • Entitat en funcionament: es considera que l’entitat continuarà, en cas contrari s’hauran de seguir els criteris d’entitat en liquidació.
 • Meritació: cal incloure les transaccions o fets econòmics i s’han d’imputar a l’exercici al qual es refereixin els comptes anuals, independentment de quan es faci el pagament o cobrament.
 • Uniformitat: s’han de mantenir els criteris comptables i aplicar-los uniformement. Si hi ha cap modificació, s’ha d’explicar a la memòria econòmica.
 • Prudència: en les estimacions i valoracions davant de condicions d’incertesa. S’han de tenir en compte els beneficis obtinguts fins a la data, però també els riscos del mateix exercici o d'anteriors. Per tant, no s’han d’incloure els ingressos previstos.
 • No compensació: no es poden compensar les partides de l’actiu i del passiu o les de despeses i ingressos.
 • Importància relativa: permet no aplicar estrictament aquests principis quan es refereixin a assumptes de poca rellevància que no alteren la imatge de l’entitat.

Els comptes anuals s’han d’elaborar, per norma general, cada dotze mesos, excepte en els casos de constitució, modificació de la data de tancament de l’exercici o dissolució. I s’han de tancar en la data que indiquen els estatuts o el 31 de desembre si als estatuts no indica res concret.

Els ha d’elaborar l’òrgan competent, en el cas de les fundacions seria el patronat i en les associacions, la junta directiva. El patronat ha d’aprovar els comptes anuals dins dels sis mesos immediatament posteriors a la data de tancament de l’exercici.

Els comptes de les fundacions s’han de lliurar al Protectorat de Fundacions de la Generalitat de Catalunya mitjançant un formulari digital (abans del 31 de juliol) on es transcriuen els balanços i s’annexen les memòries i el certificat d’aprovació dels comptes, per via telemàtica en el termini de 30 dies a comptar des del dia en què s’aproven. El formulari haurà d’estar signat electrònicament per part d’un dels patrons/es, o bé per un/a professional autoritzat.

Els comptes de les associacions que tinguin la condició de Declarada d’Utilitat Pública (DUP) inscrites a Catalunya també es presenten de forma telemàtica, però amb un formulari diferent, al qual s’annexen tots els continguts que conformen els comptes anuals signats en tots els seus fulls, juntament amb el certificat de l’assemblea d’aprovació dels comptes, i també s’ha de signar electrònicament.

La presentació s’ha de fer dins dels sis mesos posteriors a la data de tancament de l’exercici. Aquesta declaració s’inclou dins de la memòria econòmica de l’organització.