Com fer els comptes anuals d'una fundació

Suport Tercer Sector - Econòmic
Autor/a: 
Sandra Pulido
La comptabilitat de les fundacions i les associacions declarades d’utilitat pública inscrites a Catalunya està regida pel Decret 259/2008, i el 125/2010, de modificació. Font: Freepik.
La comptabilitat de les fundacions i les associacions declarades d’utilitat pública inscrites a Catalunya està regida pel Decret 259/2008, i el 125/2010, de modificació. Font: Freepik.
Els comptes anuals s’han de fer cada 12 mesos per part de l’òrgan competent de l’entitat. Font: Freepik.
Els comptes anuals s’han de fer cada 12 mesos per part de l’òrgan competent de l’entitat. Font: Freepik.

Com fer els comptes anuals d'una fundació

Suport Tercer Sector - Econòmic
Resum: 

En aquest recurs s'expliquen les principals qüestions a tenir presents a l'hora de fer la comptabilitat periòdica de les entitats.

La comptabilitat de les fundacions i les associacions declarades d’utilitat pública inscrites a Catalunya està regida pel Decret 259/2008, i el 125/2010, de modificació. A més, tot allò que no estigui contemplat en aquesta normativa, vindrà determinat pel Reial Decret 1514/2007, pel qual s’aprova el Pla general de comptabilitat; i el Reial Decret 1515/2007, centrat en les PIMES, és a dir, que s’utilitzarà la normativa de les societats mercantils.

En aquest recurs es presenten les qüestions principals a seguir a l'hora de fer els comptes anuals d'aquest tipus d'entitats.

Quines entitats han de fer auditoria de comptes?

Tot i que una auditoria pot suposar un mecanisme de transparència que algunes entitats socials realitzen voluntàriament, en altres casos (fundacions i associacions declarades d'utilitat pública) es tracta d’una qüestió obligatòria.

Segons el Decret 259/2008, “els comptes anuals s’han de redactar amb claredat, de manera que la informació subministrada sigui comprensible i útil [...] i han de mostrar la imatge fidel del patrimoni, de la situació financera i dels resultats de l’entitat”. Per tant, s’ha d’incloure aquella informació que sigui rellevant, és a dir, necessària per prendre decisions econòmiques i que mostrin els riscos als quals s’enfronta l’entitat. La informació, a més, ha de ser fiable i ha de complir amb les qualitats de comparabilitat i claredat.

Per tant, cal sotmetre els comptes anuals a una auditoria externa en cas que en els dos exercicis consecutius compleixin com a mínim dos de les següents situacions:

 • El total de l’actiu és superior a 6 milions d’euros.
 • L’import del volum anual d’ingressos ordinaris és superior a 3 milions d’euros.
 • El nombre mitjà de treballadors/es durant l’exercici és superior a 50.
 • Almenys un 40% dels ingressos totals prové de les administracions públiques (subvencions, convenis o contracte de prestació de serveis).
 • Haver rebut ingressos superiors als 60.000 euros en el conjunt de l’exercici de qualsevol administració pública.

Els comptes anuals són comptes públics, és a dir, que no es tracta de documentació interna, sinó que han de ser accessibles per a terceres persones, per tant, s'han de publicar al web de l'entitat, segons el que estableix la llei de transparència.

Què inclouen els comptes anuals?

Els elements que s’inclouen en els comptes anuals són els següents:

 • Balanç: on es registren els actius, els passius i el patrimoni net.
 • Compte de resultats: on es posen els ingressos (que no vagin al fons dotacional o social o a compensar excedents negatius d’exercicis anteriors) i les depeses. Els ingressos i les despeses, però, també es poden incloure en el patrimoni net.
 • Estat de canvis en el patrimoni net.
 • Estat de fluxos d’efectiu (obligatori per a les entitats de dimensió gran).
 • Memòria.

Cadascun d’aquests apartats ha d’estar ben identificat, incloent-hi també la denominació de l’entitat i l’exercici corresponent.

Com presentar els diferents apartats

Per a formular els apartats anteriorment esmentats cal tenir present els següents aspectes:

 • Incloure les xifres de l’exercici immediatament anterior amb el format que permeti la comparació amb les dades de l’exercici present.
 • Incloure només les partides amb imports a l’exercici present.
 • No es pot modificar l’estructura d’un exercici. Si, excepcionalment, s’ha de fer, caldrà indicar-ho a la memòria.
 • Es poden afegir noves partides, a més de les ja previstes, i es poden fer subdivisions més detallades.
 • Els crèdits i deutes amb entitats del grup i associades han de figurar en les partides corresponents, amb separació de les que no corresponguin a entitats del grup o associades, respectivament.
 • Les entitats que participin en un o diversos negocis conjunts que no tinguin personalitat jurídica han de presentar aquesta informació integrant en cada partida dels models dels diferents estats financers les quantitats corresponents als negocis conjunts en què participen, i informant sobre el seu desglossament en la memòria.

En tot cas, si amb aquesta documentació no és suficient per mostrar una imatge fidel de l’estat comptable de la fundació, caldrà incloure les informacions complementàries a la memòria.

Principis comptables

La comptabilitat de la fundació ha de seguir els següents principis comptables:

 • Entitats en funcionament: es considera que l’entitat continuarà, en cas contrari, però, s’hauran de seguir els criteris d’entitat en liquidació.
 • Meritació: cal incloure les transaccions o fets econòmics i s’han d’imputar a l’exercici al qual es refereixin els comptes anuals, independentment de quan es faci el pagament o cobrament.
 • Uniformitat: s’han de mantenir els criteris comptables i aplicar-los de forma uniforme.
 • Prudència: en les estimacions i valoracions davant de condicions d’incertesa. S’han de tenir en compte els beneficis obtinguts fins a la data, però també els riscos del mateix exercici o d'anteriors. Per tant, no s’han d’incloure els ingressos previstos.
 • No compensació: no es poden compensar les partides de l’actiu i del passiu o les de despeses i ingressos.
 • Importància relativa: permet no aplicar de forma estricta aquests principis quan es refereixin a assumptes de poca rellevància que no alteren la imatge de l’entitat.

S’han d’elaborar, per norma general, cada 12 mesos, excepte en els casos de constitució, modificació de la data de tancament de l’exercici o dissolució.; i s’han de tancar en la data que indiquen els estatuts o el 31 de desembre.

Els ha d’elaborar l’òrgan competent, en el cas de les fundacions seria el protectorat (a les fundacions la formulació i aprovació es fa pel mateix òrgan, amb la qual cosa, aquests dos procediments es poden realitzar alhora) i en les associacions, la junta directiva. El patronat ha d’aprovar els comptes anuals en els 6 mesos següents a la data de tancament de l’exercici. Els comptes s’han de lliurar al Protectorat en suport digital i per internet en el termini de 30 dies a comptar del dia en què s’aproven, per mitjà de documents garantits amb les corresponents signatures electròniques reconegudes.

A més, aquest òrgan ha de respondre de la seva veracitat. En aquest sentit, “l’entitat ha de fer una declaració explícita que els comptes anuals reflecteixen la imatge fidel del patrimoni, de la situació financera i dels resultats de l’entitat”, segons el Decret 259/2008.