Tot el que cal saber sobre la fiscalitat de les festes majors

Suport Tercer Sector - Econòmic
Autor/a: 
María Eugenia Ifer
Les entitats que hagin fet transaccions amb IVA hauran de presentar els models 303 i 390. Font: Canva.
Les entitats que hagin fet transaccions amb IVA han de presentar els models 303 i 390. Font: Canva.
Si l’organització està amb el règim fiscal de la Llei 49/2002, de 23 de desembre, haurà de declarar les donacions, donatius i aportacions obtingudes amb el model 182.  Font: Canva.
Si l’organització està amb el règim fiscal de la Llei 49/2002, de 23 de desembre, ha de declarar les donacions, donatius i aportacions obtingudes amb el model 182. Font: Canva.

Tot el que cal saber sobre la fiscalitat de les festes majors

Suport Tercer Sector - Econòmic
Resum: 

Les entitats que facin activitats de captació de fons a les festes majors han de tenir present que potser han de presentar declaracions davant l’Agència Tributària per tal d’evitar sancions.

Moltes organitzacions participen o organitzen festes majors gratuïts i venen objectes o serveis. Per no tenir conflictes o sancions amb l’Agència Tributària cal tenir en compte una sèrie de qüestions que s’explicaran a continuació.

Quan es considera venda i quan donatiu?

Les entitats sense ànim de lucre poden fer accions de captació de recursos, però aquestes no sempre es poden considerar una donació. Si l’organització té una paradeta i ofereix algun producte a canvi d’un donatiu de diners o d’un preu simbòlic, no hi hauria d’haver problemes, sempre que s’especifiqui clarament que la donació és voluntària i no un intercanvi de béns.

És de molta utilitat per poder justificar a Hisenda en cas d’inspecció tenir una capsa separada per a les donacions obtingudes i una altra per als ingressos procedents de la venda ordinària, si n’hi ha.

En canvi, si es tracta d’un bar, la situació és molt diferent, ja que són difícilment justificables com a donatius les vendes de menjar o begudes.

De la mateixa manera, l’entrada a espectacles organitzats per l’entitat, tampoc es poden considerar com a donatius. Excepte que es permeti també l’entrada lliure, sense fer cap aportació, o bé que s’utilitzi el que es coneix com a taquilla inversa, és a dir, que les persones assistents paguin l’import que elles mateixes decideixin a la sortida de l’espectacle.

En cas d’entendre els cobraments com a donació, si l’entitat proporciona un tiquet o document justificatiu de la compra de l’entrada, cal especificar-hi que es tracta d’una aportació voluntària.

Quin IVA s’ha de cobrar?

Totes les activitats de venda han d’incorporar l’Impost sobre el Valor Afegit (lVA), llevat d’aquelles on es pugui aplicar alguna de les exempcions previstes a la normativa que regula aquest impost. En el cas dels serveis de restauració, tant al menjar com a les begudes que es puguin servir, s’aplicaria un 10% d'IVA.

En canvi, si el servei que s’ofereix és un espectacle o un espectacle amb un servei complementari de bar o restauració, s’ha d’afegir a l’import de la venda el 21% d’IVA. L’IVA recaptat s’ha de declarar amb els models 303 i 390 a l’Agència Tributària.

Pel que fa a donacions, no porten IVA, ja que no són vendes, però sí que cal que l’organització sense ànim de lucre tingui un control dels ingressos obtinguts en aquest concepte i que quedin recollides com a tals a la seva comptabilitat.

Les entitats que estiguin en el règim fiscal de la Llei 49/2002, de 23 de desembre, han de presentar, al gener, declaració informativa de les donacions, donatius i aportacions percebudes amb el model 182.

Per poder-ho fer, cal obtenir les dades personals de les persones donants, així com tenir controlats els donatius rebuts per part de cadascuna d’elles. Posteriorment, se les haurà d’emetre i lliurar un certificat de la donació. D’aquesta manera, les persones donants podran aplicar les deduccions vigents a les respectives declaracions de la renda.

Quins models s’han de presentar?

Segons la tipologia d’activitat que hagi dut a terme l’organització durant la festa major, han de presentar uns models o uns altres a l’Agència Tributària:

  • Model 303: per fer la liquidació trimestral de l’Impost sobre el Valor Afegit (lVA).
  • Model 390: declaració informativa per realitzar el resum anual de l’IVA. Recull les dades presentades amb el model 303 trimestralment.
  • Model 200: declaració per l’Impost de Societats (IS), ja que les vendes són ingressos no exempts i generen l’obligació de presentar declaració a les entitats en règim fiscal de parcialment exemptes.
  • Model 182: per declarar els donatius, donacions i aportacions que l’entitat hagi rebut durant l’any anterior i sempre que hagin donat dret a deducció (només entitats en el règim fiscal de la Llei 49/2002).

En cas de dubtes en referència a aquesta qüestió, altres relacionades amb l'àmbit econòmic o relatives a la gestió d'entitats no lucratives es pot accedir als serveis d’assessorament i d’acompanyament gratuïts.