Presentada una proposició no de llei al Congrés dels Diputats per evitar el greuge que pateixen actualment les entitats no lucratives amb relació a l’IVA

 Font:
Font:

Presentada una proposició no de llei al Congrés dels Diputats per evitar el greuge que pateixen actualment les entitats no lucratives amb relació a l’IVA

Resum: 

El passat dia 19 d’abril va ser presentada pel Grup Parlamentari Català (Convergència i Unió) per la seva discussió en la Comissió d‘Economia i Hisenda del Congrés dels Diputats una proposició no de llei relativa a l’establiment de criteri del preu en els procediments de contractació pública.

Amb la normativa actual relativa a les contractacions públiques, en vigor des de l’1 de maig de 2008, i tal com va denunciar la Taula d’Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya en la jornada “IVA i entitats no lucratives” que va celebrar a Barcelona el passat 19 de novembre de 2009, les entitats no lucratives que estan exemptes de IVA i es presenten a concursos públics estan en desavantatge davant les empreses que es presenten al mateix concurs i no estan exemptes de IVA.
Aquest fet és degut a que en la llei no s’especifica un criteri concret per definir el concepte de “preu” que figura en aquesta, i que en la majoria dels casos és el criteri més determinant (i sovint l’únic) per seleccionar la oferta que finalment guanyarà el concurs. A causa d’aquesta indefinició del criteri, s’ha generalitzat per part de les administracions la pràctica de comparar el preu de les diverses ofertes sense l’IVA, i no pas amb l’IVA inclòs com s’havia fet fins el canvi de normativa. La conseqüència d’això és que, quan en un mateix concurs coincideixen empreses i entitats socials exemptes de IVA, aquestes competeixen amb desavantatge, ja que al no poder recuperar l’IVA de les seves compres, tenen uns costos superiors. Això fa que no puguin oferir el mateix preu sense IVA que oferiria una empresa que sí que pugui recuperar aquest cost.
El que es demana en aquesta proposició no de llei és precisament que s’estableixi com a regla general de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa el criteri de preu final amb l’IVA inclòs en els procediments de contractació pública quan intervinguin licitadors exempts d’IVA, en particular les entitats del tercer sector, amb la finalitat de que es respecti d’aquesta manera el principi d’adjudicació dels serveis a la oferta econòmicament més avantatjosa per l’Administració Pública, tal com va demanar la Taula.

Llegir més

Etiquetes: 

Afegeix un comentari nou