Com funciona l’eina Pre303?

Suport Tercer Sector - Econòmic
Autor/a: 
Eugenia Ifer
El Model 303 de l'IVA consisteix en la liquidació d’aquest impost. Font: Canva.
Els llibres agregats (LLAA) donen a conèixer els imports que s'han de declarar al model 303. Font: Canva.
Els Llibres agregats (LLAA) donen a conèixer els imports que s'han de declarar al model 303. Font: Canva.
El model 303 de l'IVA consisteix en la liquidació d’aquest impost. Font: Canva.

Com funciona l’eina Pre303?

Suport Tercer Sector - Econòmic
Resum: 

L’Agència Tributària ha desenvolupat una eina per facilitar l’emplenament del model 303.

Pre303 és una eina que ajuda a liquidar i presentar el model 303 a totes aquelles persones físiques o jurídiques contribuents que hagin de declarar l'IVA amb aquest model.

El model 303 és el document amb el qual es realitza la liquidació trimestral de l’IVA. Està obligada a presentar aquest model qualsevol organització que desenvolupi una activitat subjecta a IVA, independentment de si el resultat de la declaració és positiu, zero o a favor de l’entitat.

Què és l’eina Pre303?

Per tal de facilitar l’emplenament del model 303 l’Agència Tributària des de 2021 té en funcionament 'Pre303. Un servei per a tothom'.

El Pre303 consisteix en un servei d’ajuda al qual s’accedeix amb el certificat digital de l’entitat, que facilita la confecció del model 303 oferint determinades caselles ja emplenades, com per exemple la cartera de quotes a compensar a favor de l’entitat que s’hagin generat en liquidacions prèvies.

També permet consultar i actualitzar les dades censals que li constin a l’Agència Tributària en relació amb l’IVA, eliminant la possibilitat de discrepàncies que podrien originar demores en la tramitació d’una devolució o en l’inici d’un procediment de comprovació (el que s'entén habitualment per una inspecció) respecte d’aquest impost.

El servei està disponible tant pels models 303 que estiguin dins de termini de liquidació habitual com per aquelles declaracions extemporànies (fora de termini) que s’hagin de presentar, i també per a declaracions complementàries.

En cas que l’entitat estigui inclosa en l'SII (Subministrament Immediat d’Informació), on es porten els llibres de registre de l’IVA directament des de la seu electrònica d'Hisenda, també es podran consultar els imports que hi constin en els llibres agregats. Aquest sistema SII només és d’aplicació obligatòria per a les entitats que facturin més de 6.010.121,04 €, però s'hi pot optar de forma voluntària.

L’accés al servei Pre303 es fa directament des de l'opció de presentació del model 303 que hi ha a la web de l’Agència Tributària.

Quines caselles incorpora automàticament a la liquidació el Pre303?

Sempre que l’Agència Tributària tingui a la seva disposició la informació necessària quedaran autocomplimentades les següents caselles:

  • Casella 110: en aquesta casella es trobarà l'import que l’entitat tingui pendent de compensació de períodes anteriors. Es pot consultar l'origen del saldo pendent desglossat per exercici i per període de generació. En cas que no s’estigui d’acord amb aquesta dada, l’entitat la pot modificar.
  • Casella 77: en aquest apartat es recull l'import de l’IVA diferit a la importació pendent d'ingrés que tingui l’entitat en el moment de l'accés al Pre303 per a aquell període i exercici, només en el cas que s’hagin fet operacions d’importació.
  • Codi IBAN: en aquest bloc sortirà el compte bancari on es realitzarà la devolució (només en el quart trimestre). Si el resultat surt a ingressar i s’indica la modalitat de domiciliació, apareixerà l'últim compte de domiciliació identificada per a l’entitat. Cal remarcar que aquest compte es podrà modificar sempre que es vulgui fer el pagament des d’un altre compte bancari.
  • Número justificant complementari: en cas que es tracti d’una declaració complementària, quan es marqui aquesta casella es complimentarà automàticament el número de justificant de l'autoliquidació que complementa.
  • Casella 70: aquesta casella, exclusiva per a declaracions complementàries, recull l'import de l'autoliquidació anteriorment presentada respecte de la nova que s’estigui confeccionant.

Altres funcionalitats i serveis

Altres funcionalitats, a més de les explicades en els apartats anteriors, són les que s’indiquen a continuació:

  • Identificació: al primer apartat del model es troben quasi totes les caselles emplenades, tret d'aquelles que hagi d'informar la persona contribuent en el moment de la presentació si fos necessari (per exemple, si ha rebut alguna factura en règim d’IVA de llibre de caixa, si es troba en situació de concurs de creditors, etc.).
  • Liquidació: aquest apartat només està disponible per a les persones contribuents de l'SII amb accés als llibres agregats. Aquí es troben les dades econòmiques de l'autoliquidació de l'impost, en la qual la persona contribuent veu els imports incorporats a totes les caselles.
  • Activitats realitzades a l'exercici: visualització de les activitats de l'última autoliquidació de l'exercici per a les persones contribuents exonerades de presentar el model 390 com, per exemple, les que només hagin emès factures en concepte d’arrendament.
  • Operacions realitzades a l'exercici: només disponible per a persones contribuents SII amb accés als llibres agregats i en l'última autoliquidació de l'exercici.

Per tal de resoldre dubtes en referència a aquesta qüestió o altres relatives a la gestió d'entitats no lucratives es pot accedir als serveis d’assessorament i d’acompanyament.