Mes de juliol: quins impostos s’han de presentar?

Suport Tercer Sector - Econòmic
Autor/a: 
Eugenia Ifer
Al segon trimestre s'ha de presentar la declaració dels impostos d'IRPF, IVA i Societats.  Font: Canva.
Al segon trimestre s'ha de presentar la declaració dels impostos d'IRPF, IVA i Societats. Font: Canva.
Per tal de no tenir sancions econòmiques, les entitats han de presentar els models corresponents dins dels períodes assignats. Font: Canva.
Al segon trimestre s'ha de presentar la declaració dels impostos d'IRPF, IVA i Societats. Font: Canva.

Mes de juliol: quins impostos s’han de presentar?

Suport Tercer Sector - Econòmic
Resum: 

Les entitats del tercer sector han de verificar quins models han de presentar durant el segon trimestre.

Arriba el mes de juliol i les organitzacions sense ànim de lucre han de presentar les liquidacions d’impostos del segon trimestre. El termini de la presentació és des de l’1 fins al 20 de juliol inclòs, o fins al 15 si s’escull domiciliar el pagament. A continuació, s’expliquen els impostos i els models que s’han de presentar a l’Agència Tributària durant aquest tancament.

Retencions de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF)

Per presentar la declaració de retencions sobre l’Impost de les Persones Físiques (IRPF) les entitats hauran de presentar els següents models:

  • Model 111: document per a totes les entitats que tinguin personal empleat, encara que no hi hagi retencions. També s'ha de presentar quan s’efectuïn pagaments a professionals autònoms, entre altres casos.
  • Model 115: quan l'organització arrendi un immoble urbà (excloent els rústics i altres excepcions) haurà de presentar aquest model.
  • Model 123: declaració de les retencions i ingressos a compte de l'IRPF, Impost sobre Societats o impost sobre la renda de no residents, en cas que l'entitat hagi pagat interessos o altres retribucions de capital sotmeses a retenció durant el trimestre.
  • Model 216: aquest model s’ha de presentar per declarar les retribucions efectuades en els pagaments a persones físiques, empreses o entitats que no resideixen fiscalment a l'Estat espanyol, per feines desenvolupades dins de l’estat.

Impost sobre el Valor Afegit (IVA)

Altra declaració que s’ha de fer és la de l’Impost sobre el Valor Afegit (IVA). Per tant, les entitats hauran de presentar els següents documents:

  • Model 303: s’utilitza aquest formulari per fer la declaració trimestral d'autoliquidació de l’IVA. Independentment de si el resultat de la declaració és a ingressar, zero o a favor de l’organització.
  • Model 349: es fa servir per presentar la declaració informativa de les operacions de compra o venda de béns o serveis entre empreses o entitats d'un altre estat membre de la Unió Europea. És necessari que l'entitat estigui inscrita en el Registre d'Operadors Intracomunitaris (ROI) de l'Agència Tributària.

Impost de Societats (IS)

Per acabar, també s’ha de presentar la declaració de l’Impost de Societats (IS), model 200, quan l’entitat n’estigui obligada. Això dependrà del seu règim fiscal:

  • Entitats en el règim fiscal de la Llei 49/2002, 23 de desembre (fundacions i associacions Declarades d’Utilitat Pública, bàsicament), ho han de presentar sempre.
  • Organitzacions en el règim fiscal parcialment exemptes (totes les entitats no lucratives que no estiguin en el règim anterior): ho han de presentar sempre que superin el llindar del volum d’ingressos anual de 75.000 euros, o bé quan realitzin activitats econòmiques (venda de béns o serveis), independentment del seu volum d’ingressos.

En cas que una entitat sense ànim de lucre tingui dubtes o necessiti ajuda sobre la presentació d’impostos o altres qüestions sobre gestió pot accedir als serveis d’assessorament i d’acompanyament.