Què són els ajuts subjectes a Minimis?

Suport Tercer Sector - Econòmic
 Font: Font: Unsplash.
Font: Font: Unsplash.
 Font: Font: Unsplash.
Font: Font: Unsplash.

Què són els ajuts subjectes a Minimis?

Suport Tercer Sector - Econòmic

Resum: 

Els ajuts subjectes a Minimis són concedits per un Estat membre de la Unió Europea i són aplicables a tots els sectors amb algunes excepcions.

Segons el vigent Reglament CE nº 1998/2006 els ajuts que estiguin concedits i siguin subjectes a Minimis no poden excedir dels 200.000 euros durant un període de tres exercicis fiscals.

Per al càlcul de l’import d’ajuts de minimis, s’ha de tenir en compte:

  • Si és una subvenció, l’import brut de la subvenció.
  • Si es tracta d’un préstec, es calcula sobre la base dels tipus d’interès de mercat vigents quan es concedeix l’ajut.
  • Per les aportacions de capital només es tindrà en compte quan l’aportació total no excedeixi el límit màxim dels minimis.

Per obtenir una transparència, igualtat de tracte i una correcta aplicació, els estats membres hauran d’aplicar un mateix mètode de càlcul. Quan un estat membre atorga l’ajut de miminis, ha de comunicar per escrit l’import previst de l’ajuda.

A banda, l’entitat beneficiària ho ha de comunicar mitjançant una declaració escrita o en suport electrònic, a l’estat membre, si ha rebut una altra ajuda de minimis durant els dos exercicis fiscals anteriors o durant l’exercici en curs.

Comentaris

CONSULTA: Si s'han rebut ajuts de minimis de sol·licituds fetes els anys 2008, 2009 i 2010, per al càlcul de l'import total concedit es compten tots els anys o només 2009 i 2010? Evidentment, no s'ha arribat al màxim de 200.000 € en cap de les dues opcions, i encara estan pendents de cobraments les corresponents a l'any 2010.

És el mateix reglament, en el seus apartats 9è i 17è, el que estableix la forma de comptabilitzar el període de tres anys, indicant que s’ha de comptar la quantitat atorgada en l’exercici actual juntament amb els dos exercicis fiscals anteriors.

A continuació, adjuntem la transcripció d’aquests dos apartats:

“(9) Los años que se deben contabilizar a este efecto son los ejercicios fiscales según lo utilizado a efectos impositivos por la empresa en el Estado miembro correspondiente. El período de tres años debería evaluarse con carácter permanente de tal modo que, para cada nueva subvención con ayuda de minimis, fuese necesario determinar el importe total de ayuda de minimis concedida en el ejercicio fiscal en cuestión, así como durante los dos ejercicios fiscales anteriores...”

“(17)... cuando concedan una ayuda de minimis, los Estados miembros deberían informar a la empresa del importe de la ayuda y de su carácter de minimis ... Además, antes de conceder dicha ayuda, el Estado miembro interesado debería recibir de la empresa una declaración sobre las otras ayudas de minimis recibidas durante el ejercicio fiscal correspondiente y durante los dos ejercicios fiscales anteriores y comprobar cuidadosamente que la nueva ayuda de minimis no supera el límite máximo para este tipo de ayudas…”

Si has rebuts ajuts subjectes a Minimis és possible que no puguis rebre altres tipus de subvencions durant el mateix any.

Estem omplint una sol·licitud de subvenció a la Direcció General de Política Lingüística i ens pregunta si en els dos darrers anys hem rebut ajuts de mínimis.

Nosaltres hem rebut les subvencions de promoció del llibre concedides pel Departament de Cultura. Aquestes subvencions es consideren subjectes a minimis?

Bona tarda,

Potser la subvenció del Departament de Cultura si que està subjecta a minimis, però això ho hauries de consultar a les bases de la convocatòria.

Gràcies,

Si una concessió de subvenció per si sola ja supera els 200.000 euros, què passa?

Afegeix un comentari nou