Començar a emetre factures: què cal fer i quines implicacions comporta

Autor/a: 
Dolors Martínez Mendoza - Suport Associatiu
 Font:
Font:

Començar a emetre factures: què cal fer i quines implicacions comporta

Resum: 

En els darrers temps ha augmentat el nombre d'entitats que es veuen en la necessitat de començar a emetre factures, ja sigui perquè signen un contracte o conveni de prestació de serveis amb alguna administració pública, ja sigui perquè comencen a fer activitat econòmica.
En aquest recurs veurem què significa emetre factures, quin és el procediment per poder començar a facturar, quines conseqüències i implicacions comportarà aquest fet i quins són els requisits formals mínims per emetre una factura.

Què vol dir començar a emetre factures

L'emissió de factures vé regulada pel RD 1496/2003, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el reglament pel que es regulen les obligacions de facturació. Si la nostra entitat comença a fer activitat econòmica, tan si està o no exempta de IVA, i el receptor dels seus serveis o vendes de béns és un empresari a efectes de IVA (és a dir, que sigui una persona física o jurídica que participi d'alguna activitat econòmica de venda de béns i/o distribució de serveis), caldrà que la nostra entitat li emeti una factura amb els requisits que es mencionen en aquest reglament de facturació.

Però abans de facturar, caldrà fer una sèrie de passos, i conèixer les conseqüencies fiscals que implica iniciar aquesta activitat. En els punts següents veurem quins són aquests.

Passos a fer per poder començar a facturar

Abans de començar a facturar, cal que fem una sèrie de passos, per tal d'informar a l'Agència Tributària de la variació en la nostra situació a nivell d'obligacions fiscals.
Caldra que dins dels 30 dies immediatament anteriors a la data d'emissió de la primera factura presentem un model 036 o Declaració Censal comunicant aquesta alta en l'activitat que anem a facturar.
Si anteriorment no estavem donats d'alta en cap epígraf o clau de IAE (Impost d'activitats econòmiques), en el mateix model 036 caldrà que indiquem en quin epígraf, segons el tipus d'activitat, ens volem donar d'alta. La llista d'activitats la podem trobar en el RDL 1175/1990, de 28 de setembre, pel qual s'aproven les tarifes i la instrucció del Impost d'Activitats Econòmiques.
Si la nostra entitat està exempta de IVA i el servei que va a facturar està dins de la seva exempció, no s'ha de donar d'alta en la obligació de presentar IVA.
En canvi, si el que va a facturar no queda dins de les exempcions possibles o l'entitat no té concedida cap exempció, cal que en el mateix model 036 es doni d'alta en la obligació de presentar els models relacionats amb l'IVA. En aquest punt cal anar amb compte perquè segons el que marquem en el model podrem recuperar o no l'IVA suportat en les compres prèvies de béns o serveis destinats a les activitats que començarem a facturar. Si hem fet alguna d'aquestes compres i les volem desgravar, en la pàgina 5 del model 036 cal marcar la opció "comunicació d'inici d'activitat. Lliurament de béns i prestacions de serveis posterior a adquisició de béns o serveis".
Un cop haguem realitzat aquest tràmit, ja podem començar a emetre factures.

Implicacions fiscals

Les implicacions fiscals que suposa començar a emetre factures tenen a veure principalment amb tres impostos:

- L'IAE (Impost d'activitats econòmiques). Tot i que formalment s'està obligat a fer l'alta en aquest impost, que podeu consultar en l'apartat anterior, aquesta habitualment no representarà una despesa per la nostra entitat, ja que la normativa actual d'aquest impost, determina que no s'ha d'abonar cap quota en els dos primers anys d'activitat, i posteriorment, fins que no s'arribi a 1 milió d'euros de facturació. A més, estableix altres exempcions per entitats que hagin optat pel règim fiscal de la llei 49/2002 de règim fiscal de les entitats no lucratives i dels incencius al mecenatge.

- L'IVA (Impost sobre el valor afegit). Com s'ha comentat en el punt anterior, si la nostra entitat està exempta de IVA i l'activitat que començarà a facturar queda recollida dins de les exempcions que pot aplicar, no caldrà fer cap declaració al respecte, només estar segurs que en el model 036 que presentem per l'alta d'activitat no ens donin d'alta en la obligació de presentar IVA.
En cas que l'activitat per la qual començarem a emetre factures no estigui dins de les exemptes, caldrà que comencem a presentar els models relacionats amb l'IVA: el model trimestral 303 (abans del dia 20 dels mesos d'abril, juliol i octubre i del dia 30 de gener, per la declaració del 4t trimestre). A més caldrà presentar el model 390 de resum anual de l'IVA, abans del dia 30 de gener de l'any següent.
Finalment, si a més hem efectuat operacions no exemptes amb un mateix client o proveïdor que l'import conjunt de les operacions (base més IVA) del total de l'any hagi superat l'import de 3.005,06 euros caldrà que presentem (amb algunes excepcions) una declaració informativa d'aquestes operacions que es diu model 347, durant el mes de març de l'any següent.

- Impost de Societats: En el moment que comencem a fer activitat econòmica, i sempre que emetem factures serà així, restarem obligats a presentar impost de societats, independentment de quin sigui el nostre volum de facturació. Aquest impost es pagarà o no en base al benefici obtingut en les activitats econòmiques que fem, però en tot cas cal presentar-lo. Per les entitats que finalitzin el seu exercici econòmic en data 31 de desembre, el termini de presentació és de l'1 al 25 de juliol de l'any següent. Per poder fer aquest impost, caldrà que la nostra entitat porti una comptabilitat oficial, és a dir, no ens servirà un llibre de caixa amb el registre dels moviments econòmics.

Requisits formals de les factures

Per finalitzar aquest recurs, us fem un recull dels continguts mínims que ha d'incloure una factura:

- Nombre, i en el seu cas sèrie. La numeració haurà de ser correlativa, i es podran fer sèries separades quan existeixin raons que ho justifiquin, i obligatòriament en el cas de les factures rectificatiques i d'altres casos més específics.
- La data d'emissió de la factura.
- Nom i cognoms, raó o denominació social complerta, tan de qui emet la factura com del destinatari d'aquesta.
- Nombre d'identificació fiscal (CIF o NIF) de qui emet la factura, i del destinatari, sempre que aquest sigui subjecte passiu de IVA o si es tracta d'una operació intracomunitària exempta segons la normativa de l'impost.
- Domicili, tan de qui emet la factura com del destinatari de les operacions, sempre que aquest darrer no sigui subjecte passiu de l'IVA.
- Descripció de les operacions, amb l'import de la base imposable i qualsevol rebaixa o descompte que no estigui inclosa en el preu indicat.
- El tipus o tipus impositius aplicats a les operacions (el % d'IVA)
- La quota tributària que es carregui, resultant de multiplicar el tipus o tipus impositius per la base imposable.
- La data en que s'hagin efectuat les operacions facturades o si s'ha rebut cap cobrament anticipat, sempre que aquesta data sigui diferent a la d'expedició de la factura