La Memòria econòmica del Pla de Comptabilitat de les Associacions i Fundacions catalanes (1)

Autor/a: 
Dolors Martínez - Suport Associatiu
 Font:
Font:

La Memòria econòmica del Pla de Comptabilitat de les Associacions i Fundacions catalanes (1)

Resum: 

La obligació de formular comptes anuals que fixa el llibre III del Codi Civil per totes les fundacions i per totes aquelles associacions que rebin subvencions públiques i en d’altres casos, fa que calgui saber què és la memòria econòmica, que forma part d'aquests comptes anuals. Aquest recurs servirà per situar les seves característiques més importants, i en recursos posteriors analitzarem quina haurà de ser la informació que caldrà incloure-hi.

Què és la memòria economica

La memòria econòmica és un document que forma part, conjuntament amb el balanç, el compte de resultats, l'estat de canvis en el patrimoni net i l'estat de fluxos d'efectiu, dels comptes anuals de l'entitat.
Aquests documents formen part d'un conjunt, i cal que siguin redactats seguint les indicacions previstes en la normativa sobre fundacions i associacions, i en el Pla de comptabilitat d'entitats sense ànim de lucre.
L'objectiu dels comptes anuals és el de mostrar la imatge fidel del patrimoni, de la situació financera i dels resultats de l'entitat. En definitiva, el que faran aquests comptes serà mostrar amb tota la transparència quina és la situació econòmica de l'entitat.
La normativa, a més, estableix que les entitats hauran de fer públics aquests documents, precisament per reforçar aquesta idea de transparència.

En termes generals, quina informació ha d'incloure la memòria?

En termes generals, la memòria inclourà informació respecte de les activitats que ha fet l'entitat durant l'exercici, els criteris comptables que s'han aplicat per fer la comptabilització dels moviments econòmics de l'entitat, informació relativa a les operacions de finançament que s'hagin fet, tan pel que fa a deutors com a creditors, criteris en l'atorgament d'ajuts que hagi pogut fer l'entitat i informació dels seus destinataris, canvis en l'òrgan de govern de l'entitat, convenis de col·laboració signats i, en definitiva, totes aquelles operacions que facilitin la comprensió de les informacions contingudes en la resta d'estats comptables que completen els comptes anuals.
En general, la memòria inclourà la informació respecte de l'exercici del qual s'estiguin formulant els comptes, i de l'exercici immediatament anterior.

Quins tipus de memòria hi ha?

Segons el volum de l'actiu, dels ingressos ordinaris i del nombre mitjà de treballadors contractats durant l'exercici, les entitats podran formular els seus comptes anuals en un dels tres models possibles: el model normal, el model abreujat i el model simplificat.

Es podran formular comptes en model simplificat (i per tant, utilitzar el model simplificat de memòria) quan durant dos exercicis consecutius, a la data de tancament de l'exercici l'entitat no superi els límits de dos d'aquestes tres condicions:
- Que el total de partides de l'actiu no superi 1 milió d'euros.
- Que l'import total dels ingressos ordinaris no superi els 2 milions d'euros.
- Que el nombre mitjà de treballadors empleats durant l'exercici no sigui superior a 10.

Es podran formular comptes en model abreujat (i per tant, utilitzar el model abreujat de memòria) quan durant dos exercicis consecutius, a la data de tancament de l'exercici l'entitat no superi els límits de dos d'aquestes tres condicions:
- Que el total de partides de l'actiu no superi 2.850.000 euros.
- Que l'import total dels ingressos ordinaris no superi els 5.700.000 euros.
- Que el nombre mitjà de treballadors empleats durant l'exercici no sigui superior a 50.

S'hauran de formular comptes en model normal (i per tant, utilitzar el model normal de memòria) quan durant dos exercicis consecutius, a la data de tancament de l'exercici l'entitat es superin els límits de dues de les tres condicions esmentades en el paràgraf anterior.

Qui ha de signar els comptes anuals?

Els comptes anuals s'elaboren normalment amb una periodicitat de 12 mesos i els han de formular (i per tant, signar) per l'òrgan competent en cada cas: pel Patronat, en el cas de les fundacions, i per la Junta directiva, en el cas de les associacions.
Els signants són responsables de la veracitat de les informacions que continguin, per la qual cosa, cal ser especialment acurat en la seva elaboració.