Qui ha de presentar l’Impost de Societats al març?

Suport Tercer Sector - Econòmic
Autor/a: 
Oscar Loro Castilla i Dolors Martinez Mendoza
 Font: Canva
Les AFA han de presentar l'Impost de Societats del curs 2022/2023. Font: Canva.
 Font: Canva
Cada entitat té el seu període per presentar l'Impost de Societats. Font: Canva.

Qui ha de presentar l’Impost de Societats al març?

Autor/a: 
Oscar Loro Castilla i Dolors Martinez Mendoza
Suport Tercer Sector - Econòmic

Resum: 

Entre l’1 i el 25 de març, totes les entitats que acaben l’exercici econòmic el 31 d’agost, han de presentar l’Impost de Societats del curs 2022/2023.

El març és un mes important per aquelles entitats que acaben l’exercici el 31 d’agost, com el cas de les AFA, ja que entre l’1 i el 25 de març totes aquelles entitats i associacions que van acabar el seu exercici en aquella data han de presentar l’Impost de Societats (IS) corresponent al curs 2022/2023.

La declaració de l’IS és anual, però, a diferència d’altres impostos, no té un període de presentació únic; cada entitat tindrà el seu propi període impositiu en funció de quina data de finalització de l’exercici econòmic tingui informada en els seus estatuts. La presentació del document s’ha de fer durant els vint-i-cinc dies naturals després dels sis mesos posteriors a aquella data. La confecció de la declaració a presentar es fa de forma telemàtica mitjançant el formulari web del model 200 d’Hisenda.

L’IS és un impost que grava els beneficis que poden tenir les entitats jurídiques. En resum, s’han de declarar els ingressos i les despeses i d’aquesta diferència s’obté el resultat comptable (beneficis o pèrdues). Malgrat que es declara la totalitat de l’activitat econòmica, no tota aquesta haurà de tributar, ja que una part del resultat assolit pot estar exempt.

Per saber si haurà de pagar res per aquest impost, el primer que ha de fer una entitat no lucrativa, com és el cas de les Associacions de Famílies d’Alumnes (AFA), és mirar en quin règim fiscal es troba. Hi ha diferències substancials en referència a les exempcions o els tipus impositius, fins i tot, podria ser que no estigués obligada a presentar cap liquidació per l’Impost de Societats.

És important aclarir que un cop es formalitza la creació de l’associació o l’entitat, o bé si es fa una modificació d’estatuts que afecti les dates del seu exercici econòmic, Hisenda ha de tenir coneixement del termini que li serà d’aplicació per presentar aquest tipus d’impost. En cas de no ser anual (de gener a desembre), s’ha de notificar amb el model 036, la declaració censal. Aquesta informació s’indica a la pàgina 6 d’aquest model, a l’apartat relatiu a l’Impost de Societats.

Altrament, en cas de presentar la documentació fora de temps, pot haver-hi una sanció que pot variar en funció de si és positiva, negativa o zero. També és important saber si, en cas de presentar tard les declaracions, l’Agència Tributària ha fet cap requeriment. La sanció per fer-ho tard és proporcional i gradual; si no hi ha cap requeriment, hi haurà un recàrrec d’un 1% al qual se sumarà un 1% per cada mes de retard en el pagament. En el cas de les declaracions positives (a pagar) que hagin rebut requeriment, l’Administració Tributària podrà sancionar entre el 50 % i el 150 % de la liquidació.

Afegeix un comentari nou