Les auditories en les entitats no lucratives

Autor/a: 
Dolors Martinez

Les auditories en les entitats no lucratives

Resum: 

De vegades, les entitats sense afany de lucre estan obligades o bé opten voluntàriament per fer una auditoria econòmica de la seva entitat. En aquest recus veurem en què consisteixen.

Tipus d'auditoria

Quan en una entitat es parla de "auditoria", el significat concret d'aquest terme ens vindrà donat pel "cognom" que l'acompanyi, que ens indicarà a quina parcel·la o àmbit d'actuació es referirà:

 • Auditoria financera, econòmica o comptable
 • Auditoria administrativa
 • Auditoria operativa o del grau d'acompliment dels objectius
 • Auditoria social
 • Auditoria interna
 • Auditoria medi-ambiental

Què és l'auditoria econòmica

Una auditoria no és ni més ni menys que un procés dut a terme conforme a unes normes determinades, mitjançant el qual els documents comptables de l'entitat es veuen sotmesos a l'examen o verificació d'uns experts en la matèria qualificats i independents, amb l'objectiu d'emetre una opinió sobre la fiabilitat que els mereix la informació econòmica-financera continguda en els registres comptables de l'entitat.

Aquesta opinió es comunica mitjançant un informe que emetran els auditors.

Quins són els resultats possibles d'una auditoria

Els diferents tipus d'opinió que l'auditor pot donar respecte de la comptabilitat de l'entitat són:

 • Favorable: quan l'auditor certifica que la informació proporcionada per la comptabilitat de l'entitat és totalment fiable.
 • Amb salvetats: quan l'auditor certifica que la informació proporcionada per la comptabilitat de l'entitat és fiable però que hi ha algun punt en el qual no pot, per alguna causa determinada, garantir al 100% la seva fiabilitat.
 • Desfavorable: quan l'auditor no pot certificar que la informació proporcionada per la comptabilitat de l'entitat és fiable.
 • Denegada: quan l'auditor no pot donar cap opinió, ja sigui perquè l'entitat no disposa del suport documental precís, o per alguna altra causa determinada.

Quines són les tasques que pot fer un auditor

A més de les auditories, els auditors també són personal qualificat per fer altres tasques de revisió i verificació d'estats o documents comptables de l'entitat:

 • Informes especials sobre determinats aspectes d'algunes operaciones econòmiques
 • Revisions limitades de la comptabilitat, per exemple, d'una subvenció determinada.
 • Altres tasques com a expert en processos de concurs de creditors en cas de fallides o impagaments.
 • Treballs com a experts independents pel Registre Mercantil, en aquells casos en els quals la llei exigeixi la seva intervenció.

Qui està obligat a auditar els seus comptes anuals

En el supòsit general, estan obligades a auditar els seus comptes anuals totes les empreses o entitats que no puguin formular els seus balanços en format abreujat o simplificat, és a dir, les que estiguin obligades a presentar els balanços segons el model normal, o les que tinguin algunes altres circumstàncies determinades, com ara rebre subvencions amb càrrec a fons públics per imports superiors als 600.000 €.

En el cas de les entitats no lucratives d'àmbit estatal, el RD 776/1998, d'adaptació del pla de comptabilitat a les entitats no lucratives (que conviu en tot allò que no ho contradigui amb el pla de comptabilitat per empreses, mentre no es publiqui la nova adaptació sectorial prevista) obliga a auditar a aquelles entitats que a la data de tancament superin aquests dos límits:

 • Que el total de l'Actiu superi els 2.850.000 €
 • Que l'import net del seu volum anual d'ingressos sigui superior a 5.700.000 €
 • Que el nombre mitjà de treballadors emprat durant l'exercici hagi estat superior a 50.

Les fundacions privades d'àmbit català, a les quals és d'aplicació el pla de comptabilitat regulat al Decret 259/2008, tenen un altres límits (també referits a acomplir dues de les tres condicions) establerts en la llei 4/2008, el Llibre tercer del Codi Civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques:

 • Que l'import total de l'Actiu superi els 6.000.000 €
 • Que l'import total del seu volum anual d'ingressos sigui superior a 3.000.000 €
 • Que el nombre mitjà de treballadors emprat durant l'exercici hagi estat superior a 50.

A banda d'aquests volums, les entitats que rebin subvencions o ajuts de l'Estat i resta d'organismes públics per import superior a 600.000 € o bé que realitzin obres, prestacions de serves o subministrin béns a l'Estat per aquest mateix import, també estaran obligades a auditar els seus comptes, encara que no arribin als límits esmentats.