Recursos per a persones cuidadores no professionals

Són persones que desenvolupen tasques de cura continuades a persones dependents del seu entorn familiar.  Font: Pixabay
Són persones que desenvolupen tasques de cura continuades a persones dependents del seu entorn familiar. Font: Pixabay

Recursos per a persones cuidadores no professionals

Resum: 

Algunes prestacions i serveis públics i privats per a donar suport i acompanyament als cuidadors i cuidadores de persones en situació de dependència.

Les persones cuidadores no professionals desenvolupen les tasques de cura i atenció de manera continuada a persones en situació de dependència per qualsevol raó, amb la qual manté un vincle afectiu i sol ser-ne familiar.

L’administració pública ofereix diversos serveis de suport, acompanyament i ajuda per a aquestes persones, així com algunes entitats i organitzacions. A continuació es recullen alguns d’aquests recursos.

Què és una persona cuidadora no professional

Segons el Departament de Drets Socials de la Generalitat de Catalunya, són aquelles persones que dediquen una part considerable del seu temps a cuidar d’una persona dependent, que, a més, està sent atesa per cures en l’entorn. La persona cuidadora ha de complir diversos requisits: ser capaç de presentar les cures adequadament, assumir formalment els compromisos necessaris per al suport, realitzar les accions formatives que se li proposen, i facilitar l’accés dels serveis socials de les administracions públiques competents a l’habitatge de la persona dependent per a que valorin la seva situació.

Prestació econòmica

La Prestació econòmica per a cures en l’entorn familiar i suport a cuidadors és una ajuda econòmica excepcional en el marc del Pla Individual d’Atenció (PIA) dels serveis socials. Es destina a les persones en situació de dependència per a que puguin ser ateses a l’entorn familiar, i, en alguns casos, la condició de persona cuidadora pot ser assumida per la o el cònjuge o parella de fet, els seus parents per consanguinitat, afinitat o adopció, o les persones del seu entorn relacional.

Per a poder ser considerada persona cuidadora no professional en el marc de la prestació aquestes persones hauran de complir alguns requisits: per a una persona amb grau de dependència 2 o 3, caldrà que visqui amb ella; per a una persona amb dependència de primer grau, només s’haurà d’assegurar l’atenció immediata; la persona en dependència haurà d’estar sent atesa amb cures de l’entorn; la persona cuidadora haurà de ser capaç de proporcionar les cures, assumir formalment els compromisos necessaris d’aquestes cures i realitzar les formacions necessàries per a realitzar-les; i, finalment, haurà de facilitar l’accés dels serveis socials de les Administracions públiques a l’habitatge.

Servei de suport

La Generalitat de Catalunya ofereix el Servei de suport als familiars cuidadors i altres persones cuidadores no professionals, una prestació en la qual les persones cuidadores no professionals poden sol·licitar formació, orientació i assessorament a professionals del sector.

Per accedir a aquest servei cal acreditar la situació de necessitat, la residència a Catalunya i, per a les persones nouvingudes, el compliment dels requisits de la normativa d’estrangeria, acollida i integració.

Conveni especial de persones cuidadores no professionals

A partir de l’abril de 2019, el Ministeri d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions del Govern d’Espanya va habilitar el Conveni especial de persones cuidadores no professionals, on es poden donar d’alta les persones que es trobin realitzant tasques de cura i atenció a persones dependents del seu entorn.

Per a sol·licitar l’alta, cal aportar a la Tresoreria General de la Seguretat Social la resolució administrativa on són identificades formalment com a persones cuidadores i el seu DNI i el de la persona que tenen sota la seva cura.

L’avantatge principal d’aquest conveni és que les persones cuidadores no professionals podran integrar a la seva vida laboral i, per tant, cotitzar, els anys dedicats a la cura de la persona en situació dependent. Es tracta d’una iniciativa que va venir a donar resposta al Real Decret-Llei 6/2019 de l’1 de març sobre mesures urgents per a la garantia d’igualtat de tracte i oportunitat entre dones i homes en l’àmbit laboral i l’ocupació.

Formació

Hi ha diversos cursos i formacions que les persones cuidadores no professionals poden dur a terme per a facilitar-li la tasca de cura i millorar la qualitat de vida de la persona en dependència, que a més és una condició a vegades necessària per a les prestacions econòmiques d’aquest àmbit.

L’oferta formativa en aquest sentit és molt àmplia, i passa per tots els nivells de l’atenció (habilitats instrumentals, noves tecnologies...), depenent del sector on s’imparteixin, sigui en centres de salut, associacions i fundacions, administració o associacions de persones usuàries. També hi ha diferents formats a disposició de les persones afectades (en línia, presencials, híbrids, d’aprenentatge autònom, tallers, càpsules, conferències...).

El Departament de Drets Socials de la Generalitat de Catalunya recull un llistat d’activitats formatives acreditades per a persones cuidadores no professionals en l’àmbit de la formació bàsica i en el marc de la formació monogràfica.

Per la seva banda, la Fundació Pere Tarrés, amb una llarga tradició d'acompanyament a les persones cuidadores no professionals, ofereix també un ample catàleg de cursos per a aquestes persones.

Programa de suport a la persona cuidadora

L’Ajuntament de Barcelona posa a disposició de la ciutadania barcelonina el Programa de Suport a la Persona Cuidadora del servei de teleassistència. És un servei que té l’objectiu de millorar la qualitat de vida dels i les familiars encarregades de la cura de persones amb una certa dependència. El poden sol·licitar persones de qualsevol edat que viuen i tenen cura de familiars amb dependència, discapacitat o malaltia. L’únic requisit és que estiguin empadronades a Barcelona i viure a la ciutat de manera permanent.

El programa ofereix diverses prestacions de suport i acompanyament que la persona cuidadora pot necessitar, siguin de tipus professional (trucades de seguiment individualitzat, visites, activitats d’hàbits de vida saludables, bones pràctiques i senyals d’alarma...), psicoeducatiu (consells de cura i autocora, recomanacions, informació concreta...) o específic (com per exemple, algunes prestacions tecnològiques).

Per a sol·licitar l’entrada al programa la persona haurà d’estar registrada al servei de teleassistència. Si no en forma part, pot donar-se d’alta al Centre de Serveis Socials o al Centre d’Atenció Primària (CAP). Si ja és usuària del servei de teleassistència, només haurà de prémer el penjoll o trucar al 93 547 92 00.

D’entitats i fundacions

A banda de les prestacions, serveis i recursos que ofereix l’administració pública, hi ha diverses fundacions, organitzacions i entitats que treballen en l’àmbit de les cures i ofereixen serveis de suport i acompanyament a les persones cuidadores no professionals. A continuació se’n recullen alguns: