Eines per avaluar la teva entitat

Autor/a: 
Montse Mateo
 Font:
Font:
 Font:
Font:

Eines per avaluar la teva entitat

Autor/a: 
Montse Mateo

Resum: 

Saps com està la teva entitat en temes de gestió? I de qualitat? Coneixes les polítiques d’igualtat que podríeu aplicar? O com treballar temes lingüístics?

Per rendir comptes, per mesurar l’impacte de la nostra acció, per ser més eficients, per millorar la gestió,... Sigui quina sigui la motivació de partida, incorporar la cultura de l’avaluació a l’entitat implica una actitud orientada a la millora contínua.

L’Eina d’autodiagnòstic desenvolupada per Suport Associatiu permet que les entitat analitzin el seu estat en diversos àmbits mitjançant una sèrie de preguntes que la guiaran pels seus elements més importants. L'eina i els diversos qüestionaris que allotja no cerquen posar una “nota” a l’entitat sinó:

  • Mesurar el seu estat real i la seva evolució en el temps.
  • Mostrar oportunitats de millora i els punts forts que cal consolidar.
  • Conèixer l’estat de l’entitat respecte a les estadístiques globals.
  • Servir d’aprenentatge i orientació, donant a conèixer bones pràctiques que tota entitat podria incorporar.

Com està l’entitat en temes de gestió?

El qüestionari de la gestió transversal permet que les entitats s’autoavaluïn en 9 àrees diferents: activitats o serveis, estratègia, aliances i xarxes, òrgans de govern, gestió de persones, àrea jurídica, econòmica, d’equipament i de resultats.

Es tracta d’un qüestionari exhaustiu, que es pot respondre en una versió abreujada de 91 preguntes o bé en la versió completa de 144. Les entitats poden triar també entre analitzar les 9 àrees o només les que siguin del seu interès.

Les preguntes combinen dues necessitats:

  • Complir la normativa.
  • Aplicar bones pràctiques que poden millorar la gestió de l’entitat malgrat que no siguin de compliment obligatori.

L’àrea jurídica i econòmica en són un exemple clar: entre les preguntes d’ambdues àrees s’hi troben preguntes orientades al compliment de la normativa aplicable i d’altres enfocades a millorar la gestió de l’entitat i la seva transparència.

Es promou que els diferents col·lectius de persones participin en l’elaboració del pla estratègic i d’actuació amb la finalitat que s’ hi sentin compromesos?

En canvi, altres àrees es centren sobretot en bones pràctiques: l’àrea d’activitats, per exemple, inclou preguntes orientades a ajudar les entitats per dur una correcta gestió d’activitats o serveis i facilitar l’avaluació del seu impacte: planificació de les activitats, participació dels agents implicats, recollida de documentació i redacció de memòries, etc.

La renovació dels òrgans de govern es fa garantint un procés participatiu i democràtic?

Es recomana respondre el qüestionari entre diverses persones de l’entitat, en un procés participatiu que generi debat i reflexió conjunta.


Com està l'entitat en temes de qualitat?

No cal que l’entitat es trobi immersa en un procés de certificació per respondre el qüestionari de Qualitat inclòs en l’Eina d’autodiagnòstic.

El qüestionari es proposa mostrar a les entitats en quin punt de partida es troben en temes de qualitat però no està vinculat a cap model en concret.

L'entitat mesura el nivell de satisfacció de les famílies dels seus usuaris?

Les preguntes recorren els elements essencials dels sistemes de gestió de la qualitat, en un qüestionari que es respon en no més de deu minuts: satisfacció dels agents implicats, lideratge, estratègia, implicació dels treballadors, gestió per processos, millora contínua.

L'entitat té algun mecanisme per detectar i registrar incidències i queixes?

I la teva entitat, com està de català?

La llengua i el tractament que en fem també pot ser objecte d’avaluació perquè afecta les nostres comunicacions internes i externes, la relació amb el personal contractat i el voluntariat, amb les persones usuàries, etc.

En aquest sentit, el qüestionari sobre l'ús i el foment del català analitza, entre d'altres, si l’entitat revisa adequadament la correcció dels textos que produeix, si disposa de personal format per a la redacció i/o correcció de textos, etc.

A més, orienta les entitats que vulguin prendre una actitud activa pel que fa al foment de la llengua catalana i, en aquest sentit, poden facilitar als seus treballadors eines com ara software en català o bé eines i recursos per a la millora de la redacció (diccionaris en línia, etc.).


Som tan iguals com creiem?

Malgrat que la majoria d’entitats solen assumir una perspectiva de gènere, no sempre tenen possibilitat de treballar les seves polítiques d’igualtat d’oportunitats de forma activa.

L'Eina d'autodiagnòstic allotja un qüestionari breu sobre igualtat que, preferiblement, caldria respondre en un procés participatiu a fi de generar debat entre els diferents membres de l’entitat.

Quan l´entitat es comunica usa un llenguatge no sexista?

El qüestionari ofereix, en síntesi, una orientació per a aquelles entitats que es plantegin la implantació de polítiques d’igualtat d’oportunitats.

Més informació:

Eina d’autodiagnòstic.

Afegeix un comentari nou