Aprovació dels criteris generals que han de regir el Pla d’inspecció de Fundacions per l’any 2010.

Aprovació dels criteris generals que han de regir el Pla d’inspecció de Fundacions per l’any 2010.

Resum: 

El passat dijous quatre de febrer de 2010, es va publicar en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC), la resolució JUS/194/2010, de 29 de gener, per la qual s’aproven els criteris generals pels quals s’ha de regir el Pla d’inspecció de les Fundacions de l’any 2010.

En el text de la resolució s’estableixen doncs com a Fundacions susceptibles de ser inspeccionades aquelles en què concorri alguna de les circumstàncies següents:

  • No haver presentat els comptes anuals d’almenys els dos darrers exercicis.
  • No haver respost en el termini fixat a les deficiències observades pel protectorat en l’anàlisi dels comptes anuals.
  • Mantenir una inactivitat continuada.
  • Que la darrera xifra del número d’inscripció de la fundació sigui coincident amb el número obtingut mitjançant un sorteig que s’efectuarà en presència del secretari o secretària general del Departament de Justícia a la seu del Departament, situat al carrer Pau Claris 81, de Barcelona.

I d’altra banda es fixa el dia del sorteig públic, que serà el proper dia 10 de febrer a les 10 hores. El resultat del mateix es donarà a conèixer mitjançant publicació al DOGC.

Cal destacar que la Figura Jurídica de la Fundació és un ens amb personalitat jurídica pròpia que pot respondre a finalitats tant d’interès particular com general. És per aquest segon motiu, precisament pel qual l’administració pública adquireix potestat de control i supervisió de les mateixes amb la finalitat de salvaguardar l’interès general.
És en virtut de l’article 118 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, que s’atribueix a la Generalitat de Catalunya competències plenes en matèria d’Associacions i Fundacions. Les Fundacions Catalanes queden doncs regulades per la llei d’àmbit autonòmic, 4/2008 de 24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya i depenen de la Direcció General de Dret i Entitats del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya.

La Llei 4/2008 atribueix a un òrgan extern a les Fundacions el control econòmic i de compliment de les finalitats fundacionals, depenent de l’Administració Pública. Aquest es coneix com a Protectorat, queda regulat en el capítol sisè de la llei i en concret s’estableixen com a funcions principals del Protectorat la de vetllar per tal que es compleixin les finalitats fundacionals, les disposicions legals i els estatuts de les fundacions, així com el respecte a la voluntat fundacional. Aquesta funció de vetlla es fa mitjançant la verificació dels comptes anuals i l’exercici de la potestat d’inspecció d’acord amb la Llei.

Els plans anuals d’inspecció suposen un mitjà per tal d’aconseguir els principis de eficàcia i eficiència. Amb ells no només es vol supervisar la correcta gestió dels recursos humans i econòmics de les Fundacions, sinó que també es vol aconseguir que representin un instrument al servei del principi de seguretat jurídica en relació als quatre àmbits en els quals incidiran les actuacions inspectores com són en primer terme les Fundacions que no hagin presentat al Protectorat els seus comptes anuals en els dos darrers exercicis; en segon, les Fundacions que no responguin de manera reiterada als requeriments del Protectorat o que ho facin d’una manera insuficient; en tercer, aquelles Fundacions amb una inactivitat continuada i per últim aquelles Fundacions seleccionades per sorteig públic, entre totes les inscrites.

Cal destacar però, que les funcions de control i d’inspecció del protectorat no es limiten al supòsits establerts en el Pla d’inspecció, ja que també compta amb una actuació d’ofici tant davant la detecció de presumptes irregularitats en l’activitat d’una Fundació com si aquestes són fruit de denúncia per tercers.
El Protectorat pot doncs, en virtut de les competències d’inspecció, demanar a l’autoritat judicial tant la intervenció temporal d’una Fundació, com la seva dissolució per l’incompliment de qualsevol de les causes que s’estableixen en el Pla d’inspecció.

Etiquetes: 

Afegeix un comentari nou