Continua el tràmit de reforma de la llei d'auditories

 Font:
Font:
 Font:
Font:

Continua el tràmit de reforma de la llei d'auditories

Resum: 
La reclamada reforma de la llei d’auditories continua el tràmit legislatiu i, després de l’aprovació del Consell de Ministres, ara el Projecte es troba en seu parlamentària.
L’any 1988 es va publicar la llei d’auditories de comptes que suposà una novetat en el nostre ordenament, ja que era la primera norma que regulava de forma unitària aquesta matèria.
Des de fa uns anys, diversos sectors reclamen una actualització d’aquesta llei amb la finalitat de garantir la protecció a tercers.
La Directiva comunitària de 17 de maig de 2006 obliga als estats membres a unificar criteris en matèria d’auditories i ordena a:
- reforçar la independència dels auditors respecte de les entitats auditades,
- reforçar el sistema públic de supervisió i control de qualitat i,
- aclarir el règim de responsabilitats dels professionals.
Per tal d’aconseguir aquesta independència es preveu establir entre altres mesures, un règim de responsabilitat civil dels auditors així com una sèrie d’incompatibilitats.
La reforma s’utilitzarà també per introduir un conjunt de modificacions amb l’objectiu de millorar l’aplicació tècnica de la llei, desprès de més de vint anys d’aplicació.
No hem d’oblidar que actualment estan obligades a auditar els seus comptes, segons el Pla de Comptabilitat, les entitats que presenten balanç de situació i comptes anuals en model normal, és a dir aquelles entitats que no compleixin dos dels següents criteris:
a) que el total de les partides de l’actiu no superi els 2.850.000 euros,
b) que l’import net de la xifra anual de negocis no superi els 5.700.000 euros,
c) que el nombre mig de treballadors empleats durant l’exercici no superi 50.

Afegeix un comentari nou