Noves competències de la Sindicatura de comptes front l’activitat econòmica i financera de les fundacions i associacions vinculades als partits polítics.

 Font:
Font:
 Font:
Font:

Noves competències de la Sindicatura de comptes front l’activitat econòmica i financera de les fundacions i associacions vinculades als partits polítics.

Resum: 

El Parlament de Catalunya ha aprovat aquest dijous 27 de maig la nova llei de la Sindicatura de Comptes de Catalunya. La nova llei neix amb una voluntat de reforç de les competències que fins ara ja tenia la Sindicatura de comptes de Catalunya, atribuïdes per l’anterior llei, la Llei 6/1984, de 5 de març, així com amb una clara ampliació de les competències tant objectives com subjectives de la Sindicatura.

Dintre de les principals novetats del text legislatiu, cal destacar d’una banda l’ampliació de les competències objectives com és el cas de la fiscalització dels comptes del sector públic, tasca que la Sindicatura de comptes ja venia realitzant. Una altra novetat que incorpora la llei és la realització d’auditories operatives o de gestió per tal de garantir l’adequació de les polítiques públiques, el seguiment del compliment de les seves directives i recomanacions així com la fiscalització dels comptes i control de l’activitat econòmica i financera de partits polítics i de les fundacions i associacions vinculades a ells.
I d’altra banda, com dèiem, s’amplien les competències subjectives que fins ara tenia la Sindicatura de Comptes i és que, amb la nova llei, restaran subjectes al control i fiscalització de la Sindicatura no només l’Administració de la Generalitat i l’Administració local de Catalunya, sinó també tots aquells ens participats directa o indirectament per l’Administració de la Generalitat, així com les Universitats públiques catalanes, les persones públiques corporatives creades per la llei del Parlament i els partits polítics i les fundacions i associacions vinculades.
Finalment, la llei reforça les causes d’incompatibilitat dels síndics, la igualtat en les candidatures d’homes i dones i es fixen relacions de cooperació entre la mateixa Sindicatura i el Tribunal de comptes.

Llegir més

Afegeix un comentari nou