6 preguntes amb resposta relacionades amb les inspeccions de treball als clubs esportius catalans

Autor/a: 
Víctor García

6 preguntes amb resposta relacionades amb les inspeccions de treball als clubs esportius catalans

Resum: 

En aquest recurs tractarem de donar resposta a algunes de les consultes plantejades per les entitats esportives catalanes amb motiu de la campanya d’actuacions que s’està portant a terme des de la Inspecció de Treball.

Quan s’acaba la moratòria de la Inspecció de Treball a les associacions i clubs esportius?

La moratòria s'ha prorrogat fins a l'1 de gener de 2014. Els clubs esportius catalans disposaran de més temps del què s’havia previst inicialment (30 de setembre) per complir amb els requeriments de la Inspecció de Treball.

Què significa aquesta moratòria per als clubs esportius catalans?

Aquesta moratòria el que significa és que s’ha obert un període de regularització voluntària, és a dir, que no és una amnistia sinó que els clubs sí que han de regularitzar la seva situació. Entre les principals conseqüències pràctiques per als club esportius es poden destacar les següents:

 • Que la Inspecció de Treball no iniciarà d’ofici cap altra inspecció fins a l’1 de gener de 2014
 • Que totes les inspeccions que actualment estiguin en marxa queden aturades, de moment, fins la data de l’1 de gener de 2014

Amb independència d’aquests compromisos, la Inspecció de Treball sí que actuarà quan les actuacions derivin d’una denúncia interposada per part d’un treballador o en cas d’un accident laboral.

En Ramon Bonastre, com a Secretari d’Ocupació i Relacions Laborals del Departament d’Empresa i Ocupació va oferir durant les diferents jornades l’ajuda i la col·laboració de la Secretaria a totes les entitats esportives que es trobin dins d’un procés d’inspecció laboral per fer d’intermediari davant la Inspecció de Treball.

Què han de fer els clubs per a regularitzar la seva situació?

En primer lloc, el que cal fer dins del club és diferenciar quines són aquelles persones que estan col·laborant amb l’entitat i determinar si aquestes són voluntaris o treballadors. A partir d’aquest moment, el que cal és complir amb les obligacions pròpies de cadascuna d’aquestes figures abans del 31 de desembre de 2013.

Des de la Inspecció de Treball es fan servir diferents criteris per a determinar si es tracta o no d’una relació laboral. A continuació s’enumeren alguns d’aquest criteris:

 1. La qualificació que es doni des del club a la relació és irrellevant. Les obligacions assumides són les que determinen la naturalesa de la prestació. Com exemple podem dir que el fet de que des d’un club es qualifiqui una relació com de voluntariat no exclou que davant una inspecció laboral s’acabi qualificant com relació laboral si es donen totes les característiques d’una relació contractual laboral.
 2. Per poder ser considerada des de la Inspecció de Treball com una relació laboral no cal que hi hagi una dedicació exclusiva ni que sigui el mitjà de vida fonamental de la persona.
 3. És decisiva l’existència d’una retribució a canvi de la prestació d’uns serveis. La resta de característiques són iguals entre una relació laboral i de voluntariat (dependència, voluntarietat i compte aliè). Si hi ha un pagament a canvi d’una realització d’un servei, el club es trobarà davant d’una relació laboral. Per poder diferenciar si es tracta d’una remuneració o d’un reemborsament de despeses podem atendre als següents criteris:
 • La periodicitat i la uniformitat dels pagaments acostumen a ser un indici de que es tracta d’una retribució per uns serveis. Per contra la irregularitat (es reemborsen les despeses quan el voluntaris presenta la justificació) i la variabilitat (acostumen a ser sempre quantitats diferents) ajuden a demostrar que es tracta efectivament d’un reemborsament de despeses propi d’una relació de voluntariat.
 • Que les quantitats pagades coincideixin amb les despeses reals que se l’han generat a la persona voluntària i per tant, sempre han d’estar justificades tant la seva realitat com la quantitat reemborsada.
 • Resulta indiferent la quantitat que hagi pogut rebre la persona. No és un criteri el fet de que la persona hagi cobrat 40€ o 400€ o el fet de que superi o no el salari mínim interprofessional.

Quines són les principals obligacions per al club derivades de la contractació de personal?

Si el club es troba davant una relació laboral que ha de regularitzar, haurà de complir amb tot un seguit d’obligacions formals que se’n deriven però especialment s’han de tenir en compte dues consideracions:

 1. Les altes s’han de realitzar a partir d’ara i abans del 31 de desembre i no caldrà regularitzar els darrers quatre anys. Desprès de l’acord amb la Inspecció de Treball, aquesta regularització no comportarà sanció.
 2. Cal comunicar la regularització a la Inspecció de Treball per tal que es puguin considerar com altes induïdes. Realitzada la consulta al Consell Català de l’Esport, la comunicació s’ha de fer a través de la bústia de contacte que la Secretaria disposa al seu web. Cal indicar en el tema la paraula “esports”, en subtema “esports i treball”, en assumpte “altes SS” i s’ha d’indicar la quantitat de treballadors que el club ha donat d’alta.

Entre les principals obligacions formals amb les què haurà de complir el club esportiu en cas de contractar laboralment, cal destacar les següents:

 • Tramitar l’alta com empresa i demanar un número de compte de cotització
 • Donar d’alta els treballadors i les treballadores del club
 • Preparar els contractes laborals
 • Preparar els Fulls de salari (les nòmines) i fer el pagament de la nòmina
 • Preparar els butlletins de cotització (els TC) i cotitzar
 • Preparar les declaracions tributàries de retenció d’IRPF de les persones contractades i fer l’ingrés (també caldrà preparar el certificat de retenció per a la declaració de la renda)
 • Disposar d’un Pla de prevenció de riscos laborals
 • Disposar d’un Pla d’igualtat, si cal

Quines són les principals obligacions per al club derivades de la gestió del voluntariat?

Un club esportiu que disposi de voluntaris i voluntàries per portar a terme les seves activitats haurà de complir com a mínim amb les següents obligacions derivades tant de la normativa de voluntariat com de l’esportiva:

 • Signar un acord o document de compromís entre el club esportiu i el voluntari/ària
 • Disposar d’un llibre o registre dels voluntaris/àries del club. Aquest registre s’ha de portar de manera interna sense necessitat de presentar-lo ni diligenciar-lo enlloc
 • Contractació d’una assegurança d’accidents i de responsabilitat civil que cobreixi al voluntari/ària
 • Disposar d’un projecte de voluntariat a l’entitat

En relació amb el reemborsament de les despeses, la Carta del Voluntariat de Catalunya reconeix com un dret del voluntari el poder rescabalar-se, si ho vol, de les despeses que li pugui ocasionar l’activitat voluntària. Per contra, reconeix també que és un deure del voluntari rebutjar qualsevol contraprestació econòmica o material que li pugui ser oferta pel beneficiari o per tercers en virtut de la seva actuació.

La Llei 3/2008 de l’exercici de professions de l’esport reconeix al seu preàmbul el paper transcendental que té el voluntariat en el camp de l’esport a Catalunya, especialment per mitjà dels entrenadors i els monitors i estableix al seu article 1er que per poder ser considerada com una relació de voluntariat aquestes persones només poden percebre la compensació de les despeses que es derivin de la seva activitat.

Quines actuacions i iniciatives polítiques s’estan fent des del sector esportiu?

La mobilització del sector esportiu català s’està traduint en diferents iniciatives i propostes polítiques:

 • Aconseguir que s’aturin les inspeccions, incorporant una moratòria

En relació amb aquesta proposta s’ha aconseguit, almenys de moment, una moratòria fins el dia 1 de gener de 2014.

 • Sol·licitud d’exempció de les cotitzacions

Buscar una nova figura contractual que inclogui la situació actual als clubs sembla que és molt complicat i els esforços polítics s’estan centrant en una opció més viable com seria el fet de disposar d’una exempció que redueixi les despeses d’haver de contractar una persona al club.

Igualment el club haurà de regularitzar la situació d’aquesta persona i declarar-lo com una relació laboral però el cost de contractar-la seria sensiblement inferior per als clubs. Com ja s’ha tractat en un apartat anterior, l’acord aconseguit obliga a regularitzar les altes a partir d’aquest moment i, per tant, no implica haver de regularitzar els darrers quatre anys.

Aquests canvis s’estan intentant introduir durant la tramitació al Congrés de la Llei de suport als emprenedors i la seva internacionalització. Es poden consultar les esmenes presentades en aquest enllaç (veure les pàgines 87, 138, 139, 253 i 287).

 • Nova regulació del voluntariat esportiu

Des d’alguns àmbits del sector esportiu s’està reclamant que es reguli de manera específica la figura del voluntariat esportiu amb la finalitat d’aclarir algunes situacions dubtoses que es puguin produir als clubs, les seves obligacions, el reemborsament de despeses, etc. Tot i que actualment des del Departament de Benestar i Família s’està treballant en la preparació d'una llei catalana de voluntariat, una part del sector esportiu reclama una regulació específica del voluntariat en aquest àmbit.

 • Declaració en defensa de l’esport català

Des de la Secretaria General de l’Esport, amb motiu de les actuacions de la Inspecció de Treball i Seguretat Social realitzades en els últims mesos a les entitats esportives catalanes, s'ha realitzat una Declaració en defensa de l’esport amateur català que ha penjat al seu web.