Aspectes legals i documentals del voluntariat II (2 de 3)

Autor/a: 
Víctor García
 Font:
Font:
 Font:
Font:

Aspectes legals i documentals del voluntariat II (2 de 3)

Resum: 

El coneixement dels aspectes legals i documentals del voluntariat ha de permetre una millor gestió i coordinació dels voluntaris i dels projectes que es portin a terme des de les entitats.

Concepte d'entitat de voluntariat

Segons la Llei 25/2015, entitat de voluntariat és l’entitat privada sense ànim de lucre que acompleix activitats d’interès general, que ha decidit que la participació voluntària dels ciutadans és un valor imprescindible en la seva missió per a assolir les seves finalitats i que ha elaborat un programa de voluntariat que defineix i emmarca el valor i els espais de l’acció voluntària en l’entitat. Aquest programa és potestatiu per a les entitats de base associativa.

L’article 5è descriu quines activitats es consideren d’interès general: serveis socials, activitats educatives, culturals, esportives, sanitàries, de defensa del medi ambient, de voluntariat internacional...

Les principals obligacions de les entitats de voluntariat, segons l’article 11, són les següents:

a) Disposar d’un pla de voluntariat o de participació que reculli els aspectes relatius a la gestió dels voluntaris dins de l’entitat.

b) Disposar d’un pla de formació.

c) Facilitar informació sobre la missió i l’estil de treball de l’entitat de voluntariat.

d) Nomenar una persona com a responsable de la coordinació dels voluntaris de l’entitat de voluntariat.

e) Formalitzar la vinculació amb el voluntari per mitjà del full de compromís corresponent i complir els compromisos adquirits.

g) Mantenir, si s’escau, un registre en què constin inscrits els voluntaris de l’entitat de voluntariat, una descripció mínima de l’activitat que duen a terme.

i) Assegurar els riscos derivats de l’activitat que duu a terme el voluntari i la responsabilitat civil de les accions esmentades en tot moment.

j) Rescabalar el voluntari, si així ho han acordat amb aquest, de les despeses que li pugui ocasionar l’acció voluntària.

k) Garantir l’exercici del voluntariat d’acord amb el que consta en el full de compromís i els drets que reconeix aquesta llei.

l) Complir els deures que s’estableixin per reglament en l’àmbit sectorial corresponent.

La forma jurídica de les entitats de voluntariat

La forma jurídica de les entitats de voluntariat és principalment una entitat privada sense afany de lucre amb dinàmica associativa o amb programes de voluntariat.

La Disposició Transitòria Segona estableix al punt segon la possibilitat excepcional que les administracions que vulguin mantenir o impulsar nous programes de voluntariat, per la inexistència d’entitats sectorials o de qualsevol tipus, ho han de comunicar al departament competent en la matèria, que, juntament amb el Consell de l’Associacionisme i el Voluntariat de Catalunya, han de valorar la proposta.

Drets de la persona voluntària

Segons l’article 8, els principals drets de les persones voluntàries són els següents:

a) Obtenir informació sobre la missió, la finalitat i el funcionament de l’entitat, sobre el sentit i el desenvolupament de l’acció voluntària

b) Rebre la formació necessària per a l’acompliment de l’activitat

c) Ésser tractats sense cap tipus de discriminació i amb respecte per llur condició i llurs creences.

d) Formalitzar la vinculació amb l’entitat amb el full de compromís corresponent.

e) Disposar d’acreditació o identificació com a voluntaris.

h) Participar en l’elaboració, la planificació, l’execució i l’avaluació dels programes i les activitats en què col·laborin.

j) Rebre cobertura d’una assegurança de riscos d’accidents i responsabilitat civil.

k) Rescabalar-se de les despeses.

l) Acordar lliurement les condicions i els possibles canvis de llur acció voluntària.

m) Desvincular-se de la tasca voluntària en el moment que ho considerin pertinent.

Deures de la persona voluntària

Segons l’article 9, els principals deures dels voluntaris són els següents:

a) Cooperar en la consecució dels objectius de l’entitat o dels programes en què participen per al compliment dels compromisos adquirits dins de l’entitat

c) Acomplir l’activitat en què participen amb responsabilitat, diligència i competència, i respectar les normes internes de funcionament de l’entitat de voluntariat.

d) Observar les mesures de seguretat i salut que estableixen les lleis.

e) Rebutjar tota contraprestació econòmica o material que els ofereixin els destinataris o tercers per llur actuació, llevat dels diners de butxaca i d’altres conceptes similars.

g) Mantenir la confidencialitat de les informacions rebudes i conegudes en l’acompliment de llur activitat.

h) Notificar a l’entitat de voluntariat llur renúncia amb l’antelació suficient, per tal que es puguin adoptar les mesures necessàries per a evitar perjudicis a l’activitat en què participen

k) Rescabalar-se de les despeses.

l) Acordar lliurement les condicions i els possibles canvis de llur acció voluntària.

m) Desvincular-se de la tasca voluntària en el moment que ho considerin pertinent.