Aspectes legals i documentals del voluntariat III (3 de 3)

Autor/a: 
Víctor García
 Font:
Font:

Aspectes legals i documentals del voluntariat III (3 de 3)

Resum: 

El coneixement dels aspectes legals i documentals del voluntariat ha de permetre una millor gestió i coordinació dels voluntaris i dels projectes que es portin a terme des de les entitats.

Llibre o registre dels voluntaris de l'entitat

La Llei 4/2008 del 24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques, estableix que totes aquelles entitats dins de les quals “col·laborin persones en règim de voluntariat han de portar un llibre o un registre amb una relació actualitzada dels voluntaris”.

La llei 4/2008 no detalla excessivament quin ha de ser el contingut d’aquest llibre o registre però si diu que com a mínim “ha de contenir una descripció mínima de la tasca que fan i de llur capacitació específica, si en tenen”.

Cal tenir en compte que al tractar-se de dades personals que formen part d’un fitxer, aquest està subjecte a la normativa de protecció de dades personals.

Apartats del projecte de voluntariat

De cara a l’elaboració del projecte cal tenir en compte alguns apartats concrets:

Justificació

L’entitat ha de poder explicar quina és la seva política envers el voluntariat, és a dir, quin és el sentit que té el voluntariat dins de l’organització i quin és el valor afegit que hi aporta. L’entitat ha de poder explicar perquè necessita el voluntariat i com es relaciona amb la missió i els valors de l’organització.

Definició.

L’entitat ha de determinar quin és el rol d’aquest col·lectiu i quin és el perfil de voluntari que necessita i quines característiques ha de tenir. Cal definir quines són les tasques que poden portar a terme els voluntaris i quins requisits ha de tenir per poder portar-les a terme: habilitats, coneixements, dedicació mínima,...

Incorporació i acollida

Cal especificar quines seran les vies de captació i com serà l’acollida i la incorporació del voluntariat a l’entitat.

Gestió

L’entitat s’ha de plantejar quines accions portarà a terme envers el voluntari durant el desenvolupament de la seva col·laboració. S’ha de definir si hi ha un responsable que s’encarregui la seva coordinació, que pugui planificar les seves diferents etapes i el seguiment de les seves tasques. Cal preveure les dificultats de coordinar personal remunerat amb personal voluntari i com poder motivar i fidelitzar el voluntariat.

S’ha de tenir en compte també una realitat i és que la gestió del voluntariat té un cost tant pel que fa als recursos humans com pels recursos econòmics que s’han de destinar i que per tant, s’han de poder preveure i tenir en compte a l’hora de preparar el projecte.

Drets dels voluntaris

El projecte ha de recollir els drets i deures dels voluntaris respecte de les entitats que al mateix temps representen els drets i deures per a les entitats respecte dels seus voluntaris segons hem vist abans.

Reptes referents a les persones

Els principals reptes relacionats amb l'acció voluntària entesa com a persones que participen lliurement a través de les entitats son:

La formació, com a eina per garantir el màxim de qualitat en les accions que es duen a terme.

La captació, incoporació i fidelització de les persones a les associacions i altres entitats. S'ha de facilitar que les persones voluntàries participin a les entitats després d'un bon procés de captació i que es desenvolupi una incorporació adquada que permeti la fidelització de les persones voluntàries.

La promoció i el reconeixement de les persones voluntàries.

Definició de les tipologies i dels perfils de les persones voluntàries per poder gestionar millor les necessitats de cada perfil.

Reptes referents a les entitats

Els principals reptes relacionats amb les entitats i la seva consolidació són els següents:

El finançament de les entitats. Cal veure com es pot millorar la tresoreria, com es poden diversificar les fonts de recursos o com es poden aconseguir programes plurianuals de finançament.

La cooperació i el treball en xarxa, que ha d’ajudar a millorar-ne l’impacte a la societat.

La relació entre les persones voluntàries i les remunerades al si de les entitats.

La participació del voluntariat a les entitats.

Les estructures organitzatives i els òrgans de govern de les entitats. Cal consolidar els òrgans de govern de les entitats i clarificar les diferents estructures que hi existeixin.

La rendició de comptes, la transparència i la comunicació, que són imprescindibles per tenir impacte i per estar legitimades en la seva acció.

La gestió dels equips humans per fer possible unes condicions contractuals i salarials adequades i fer-lo compatible amb la viabilitat de les entitats.

Incidència política de les entitats que, en aquest sentit, han d’ésser capaces d’elaborar un discurs propi.

Relacions entre empreses, Administració i entitats per augmentar l’impacte.

Criteris de qualitat i d’avaluació en el desenvolupament de les accions.

Reptes referents a la societat

Els reptes relacionats amb l’impacte per a la millora de la convivència i la millora social són els següents:

L’equitat i la justícia social

El paper dels valors a la comunitat com eina per la millora social

El foment de la convivència

Les noves necessitats emergents

L’enfortiment de la democràcia participativa a través de la participació i el voluntariat