Hi ha obligatorietat d’assegurar els voluntaris?

Autor/a: 
Suport Associatiu - Víctor García
 Font:
Font:
 Font:
Font:

Hi ha obligatorietat d’assegurar els voluntaris?

Resum: 

Al llarg d'aquest recurs veurem les principals qüestions a tenir en compte respecte a les assegurances dels voluntaris i també una comparativa de tres entitats del tercer sector que ofereixen aquests tipus de pòlisses.

Quina és la normativa aplicable?

L’Estatut d’Autonomia de Catalunya al seu article 166, estableix la competència exclusiva de la Generalitat en matèria de voluntariat, que inclou, en tot cas, la definició de l’activitat i la regulació i promoció de les actuacions destinades a la solidaritat i a l’acció voluntària que s’executin individualment o per mitjà d’institucions públiques o privades.

Tot i aquesta referència expressa, Catalunya és una de les poques comunitats que no disposa d’una llei de voluntariat pròpia. Actualment al Parlament de Catalunya s’està tramitant un projecte de llei de voluntariat.

En aquest sentit, i pel que fa a les assegurances destacarem dues normatives que resulten d’aplicació a les entitats catalanes. D’una banda la Llei estatal 6/1996, de 15 de gener, del Voluntariat i d’altra, la Carta del Voluntariat de Catalunya (Resolució del Parlament de Catalunya 98/V, de 29 de maig de 1996).

Per acabar aquest apartat, cal fer esment també Decret 333/2002, de 19 de novembre de modificació d’altres decrets en matèria d’obligatorietat de contractació de determinades cobertures d’assegurances.

Quines assegurances han de contractar les entitats amb relació al seu voluntariat?

En primer lloc, pel que fa referència a la normativa estatal, la Llei 6/1996 del voluntariat regula com un dret del voluntari, el fet d’ésser assegurat contra els riscos d’accident i malaltia derivats directament de l’exercici de l’activitat voluntària, amb les característiques i pels capitals assegurats que s’estableixin reglamentàriament.

Per la seva banda, la Carta del Voluntariat de Catalunya estableix com a dret del voluntari el fet d’ésser cobert dels riscos derivats de l’activitat que du a terme com a voluntari i dels danys que, involuntàriament, podria causar a tercers per raó de la seva activitat.

Aquests drets dels voluntaris comporten a la pràctica per a les entitats catalanes una doble obligació en relació amb les assegurances, la de disposar d'una assegurança d'accidents i d'una altra de responsabilitat civil.

Quins capitals i cobertures cal contractar?

La Carta del Voluntariat de Catalunya no concreta quines cobertures ni capitals han de contractar les entitats.

D’altra banda, tot i que la normativa estatal fa esment a que els capitals i cobertures es determinaran reglamentàriament, i que ja han transcorregut 18 anys des de l’entrada en vigor d’aquesta llei, encara no s’ha desenvolupat el reglament al qual fa referència.

Així les coses, les entitats hauran de valorar si existeix alguna normativa específica que els resulti d’aplicació en funció de la seva activitat. Com a exemple les entitats de lleure, les AMPA, les associacions del voluntariat de protecció civil, les federacions esportives o els grups de foc, tenen regulació específica que estableix obligacions concretes a l’hora de la contractació de les assegurances de l’entitat.

Quins aspectes cal tenir en compte a l’hora de contractar l’assegurança?

A l’hora de decidir contractar una assegurança per als voluntaris de l’entitat, aquesta ha de valorar, a més del preu, d’altres aspectes que resulten rellevants a l’hora de la seva gestió.

Període de cobertura: és el temps que va des de la data d’efecte de la pòlissa i la del seu venciment. Moltes entitats prefereixen que el període de cobertura coincideixi amb l’any natural per ajustar-lo a l’exercici econòmic de l’entitat però n’hi ha d’altres que prefereixen que el període de cobertura sigui el mateix que el del projecte al qual es vincula. En tot cas, són dades que cal tenir present de cara a la seva possible renovació.

Cobertures i capitals: cal valorar quines són les cobertures que s’estan contractant (assistència sanitària, invalidesa, responsabilitat civil,...) i la suma assegurada, és a dir, la quantia fixada en cadascuna de les partides de la pòlissa i que és el límit màxim de la indemnització així com els límits que es puguin establir. Habitualment, i per l’ús que fan les entitats d’aquest tipus d’assegurances, és important tenir sumes assegurades elevades en la cobertura d’assistència sanitària i en la de responsabilitat civil.

Franquícia: la franquícia és aquella quantia o aquell percentatge de la suma assegurada que, en cas d’un sinistre, es deduirà de la indemnització i que per tant, haurà d’assumir l’entitat. És molt habitual que s’estableixi una franquícia. Des del punt de vista de la companyia d’assegurances serveix per evitar haver de tramitar molts sinistres de poca quantia i des del punt de vista de l’entitat, l’únic avantatge que té, és el d’abaratir els costos de l’assegurança.

Actualització i gestió de l’assegurança: en funció del tipus d’entitat i del seu funcionament, en ocasions resulta cabdal el sistema que la companyia hagi fixat per contractar l’assegurança o per realitzar les seves regularitzacions. Són dues les maneres que hi ha de comunicar les dades dels voluntaris en funció de com s’hagi pactat amb la companyia d’assegurances:

- comunicació amb llistat dels voluntaris amb nom, cognoms, DNI i en alguns casos la data de naixement. Amb caràcter general, aquests llistats s’han d’anar actualitzant a mesura que es vagin produint canvis i comunicar-lo cada vegada a la companyia d’assegurances.

- comunicació només del nombre de voluntaris, sense cap llistat. En aquest cas, l’única dada que es comunica a la companyia és el nombre de places de voluntariat de què disposa l’entitat. Aquest sistema simplifica molt la gestió en aquelles entitats més petites i també en aquelles que tenen molt moviment d’altes i baixes de voluntaris.

Amb qui es pot contractar aquesta assegurança i quin és el seu cost econòmic?

Per contactar aquests tipus d’assegurances les entitats es poden adreçar pràcticament a qualsevol companyia o corredoria d’assegurances.

Les entitats també es poden adreçar a alguna de les entitats del tercer sector que ja ofereixen aquesta assegurança col·lectiva i que prèviament han fet l’esforç i la feina de negociar unes condiciones determinades amb un corredor d’assegurances i amb una companyia concreta.

A continuació, al propers apartats, es presenta una comparativa de tres entitats del tercer sector amb les quals es pot contractar l’assegurança dels voluntaris, Suport Associatiu, la Fundació Pere Tarrés i la Federació Catalana de Voluntariat Social.

Suport Associatiu

 • Període de cobertura: de l’1 de gener al 31 de desembre
 • Comunicació de dades sense llistat: només cal comunicar el nombre de voluntaris de l’entitat, sense haver de facilitar cap llistat.
 • Edat: fins a 85 anys
 • Cobertures i capitals d’Accidents:
  Mort per accident: 7.500€
  Invalidesa permanent per accident: 15.000€
  Assistència sanitària: il·limitada
  Franquícia a càrrec de l’assegurat en cas de sinistre: no en té
 • Cobertures i capitals de Responsabilitat Civil:
  Límit per sinistre: 3.000.000€
  Límit per anualitat: 3.000.000€
  Límit per víctima: 300.000€
  Franquícia a càrrec de l’assegurat en cas de sinistre: 150€
 • Cost de l’assegurança: des de 4€ per voluntari i any
 • Per ampliar la informació o contractar aquesta assegurança podeu consultar el següent enllaç

Dades actualitzades a 22 de desembre de 2014

Fundació Pere Tarrés

 • Període de cobertura: de l’1 de febrer al 31 de gener
 • Comunicació de dades amb llistat: cal facilitar un llistat dels voluntaris de l’entitat amb el seu nom, cognoms i el seu número de DNI i anar comunicant les actualitzacions
 • Edat: fins als 75 anys. A partir d'aquesta edat i fins els 79 anys, amb possibilitat d'ampliar fins els 85 anys, la cobertura serà únicament la de mort per accident.
 • Cobertures i capitals d’Accidents
  Mort per accident: 7.500€
  Invalidesa permanent per accident: 15.000€
  Assistència sanitària: 900€

 • Cobertures i capitals de Responsabilitat Civil:
  Límit per sinistre: 1.500.000€
  Límit per anualitat: 3.000.000€
  Límit per víctima: 180.000€

 • Franquícia. Per danys a cultius i vegetacions, la franquícia és de 150,25 €. La franquícia general és de 30,05 € per sinistre.
 • Cost de l’assegurança: des de 3,30€ per voluntari i any
 • Per ampliar la informació o contractar aquesta assegurança podeu consultar el següent enllaç

Dades actualitzades a 22 de desembre de 2014

FCVS Fed. Cat. Voluntariat Social

 • Període de cobertura: de l’1 de novembre al 31 d’octubre
 • Comunicació de dades amb llistat: cal facilitar un llistat dels voluntaris de l’entitat amb el seu nom, cognoms, número de DNI ni la seva data de naixement i anar comunicant les actualitzacions
 • Edat: fins a 85 anys.
 • Cobertures i capitals d’Accidents:
  Mort per accident: 7.500€
  Invalidesa absoluta/permanent per accident: 15.000€
  Assistència sanitària: Inclosa
  Franquícia a càrrec de l’assegurat en cas de sinistre: No en té
 • Cobertures i capitals de Responsabilitat Civil:
  Límit per sinistre: 601.000€
  Límit per anualitat: 601.000€
  Límit per víctima danys personals: 150.000€
  Franquícia a càrrec de l’assegurat per a qualsevol sinistre: 100€
 • Cost de l’assegurança: 5,20 euros per persona voluntària i any, si es tracta d'entitats federades o de grups que pertanyin al Secretariat Català pel Voluntariat Social, i de 6,20 euros si es tracta d'entitats no federades
 • Per ampliar la informació o contractar aquesta assegurança podeu consultar el següent enllaç

Dades actualitzades a 22 de desembre de 2014